Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cévnaté rostliny Vysočiny

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds] (2017)

 

Obsah

1) Cíle
2) Metodika
          2.1) Výběr taxonů
          2.2) Vymezení a dílčí části zájmového území
          2.3) Mapování výskytu jednotlivých taxonů
          2.4) Použitá data k výskytu rostlin na Vysočině
          2.5) Mechanismus zpracování floristických dat do projektu
          2.6) Struktura komentářů
               2.6.1) Kategorie vzácnosti a ohrožení
               2.6.2) Struktura textů
          2.7) Fotografická dokumentace
          2.8) Kolektiv zpracovatelů a spolupracovníků
          2.9) Doplňující literatura k závěrečné zprávě
3) Výsledky
3.1) Bibliografie cévnatých rostlin Vysočiny
3.2) Abecední seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Vysočiny podle českých jmen
3.3) Abecední seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Vysočiny podle vědeckých jmen
3.4) Systematický přehled vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Vysočiny
4) Závěr

5) Popularizační letáček: Cévnaté rostliny Vysočiny (Ester Ekrtová, PDF ke stažení)

 

1) Cíle

Hlavním cílem této studie bylo zpracování aktuálního a historického geografického výskytu a rozšíření vzácných, chráněných a regionálně významných druhů cévnatých rostlin v Kraji Vysočina včetně přilehlé centrální horské části Žďárských vrchů, která zasahuje okrajově do Pardubického kraje (dále v textu je celé toto zájmové území označované termínem „Vysočina“). Cílovým výstupem bylo zpracování komentovaného regionálního černého a červeného seznamu vzácných a chráněných druhů cévnatých rostlin vyskytujících se v současné době nebo historicky na zájmovém území. Výstupem jsou expertně stanovené regionální kategorie ohrožení, mapky rozšíření v regionu a komentář o výskytu a ohrožení těchto vzácných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v regionu. Tento komentovaný seznam by měl sloužit jako odborný dokument při strategickém plánování ochrany přírody v Kraji Vysočina se zacílením a vytipováním v regionu na klíčové ohrožené druhy rostlin, které v zájmovém území mají dosud životaschopné nebo zcela unikátní populace.

 

2) Metodika

2.1) Výběr taxonů

Do zpracování regionálního seznamu vzácných a ohrožených druhů byly zahrnuty nejvzácnější druhy cévnatých rostlin v regionu, které jsou ohrožené, vyhynulé nebo nezvěstné. Do výběru byly vybrány všechny taxony chráněné zákonem (dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.) a téměř všechny taxony zahrnuté do Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (Grulich 2012). Do seznamu nebyly zahrnuty druhy tzv. kritické, tedy determinačně komplikované, které vyžadují zpracování specialisty. Jedná se především o pampelišky (Taraxacum), ostružiníky (Rubus), jestřábníky (Hieracium, Pilosella), kontryhele (Alchemilla) a některé další. Důsledně dále nebyly zahrnuty všechny taxony, které by byly zařazeny do nejnižší kategorie ohrožení C4 – vzácnější taxony vyžadující pozornost. Zpracování těchto méně ohrožených druhů je extrémně náročné (plošný výskyt) a není možné jej provézt v takto krátkém projektu. Zpracování rozšíření jednotlivých taxonů je vztaženo na rok 2016. Výběr taxonů vychází především ze zkušenosti editorů této části projektu a je doplněný o informace z literatury. Nomenklatura taxonů následuje poslední vydání Seznamu cévnatých rostlin ČR (Danihelka et al. 2012).

Za ohrožené a vzácné rostliny jsou považovány především ty taxony, které jsou dle dosavadních znalostí na území Vysočiny původní. Jedná se jednak o rostliny, které jsou složkou přirozených a polopřirozených společenstev, které se do regionu rozšířily samovolně bez lidského přičinění nebo při jejich šíření působil lidský vliv jen nepřímo. Jako ohrožené rostliny jsou vnímány i archeofyty (rostliny cizího původu, které u nás zdomácněly před rokem 1492 sensu Pyšek et al. 2012) a jedná se o průvodce zemědělské krajiny a lidských sídel. Vzácně byly do seznamu zahrnuty i rostliny, které mají v regionu spíše přechodný – krátkodobý charakter. Neofyty ani hybridy nebyly do seznamu zahrnuty. Druhy, kde nebyl (zejména historický) výskyt jasný nebo byl méně pravděpodobný či zpochybňovaný, byly zahrnuty do samostatné kategorie D1-2 (viz kapitola 3.6).

 

2.2) Vymezení a dílčí části zájmového území

Zájmové území v tomto projektu nazývané zkráceně „Vysočina“, koresponduje se správní hranicí Kraje Vysočina a navíc zaujímá celou horskou oblast Žďárských vrchů, tedy celý fytochorion č. 91. Žďárské vrchy, jehož severní okraj již leží v Pardubickém kraji (viz obr. 1). V  komentářích k rozšíření taxonů se objevují jména dílčích regionů, které jsou pojmenovány po okresech např. Havlíčkobrodsko, Pelhřimovsko, Jihlavsko… nebo dle regionálních významných měst např. Moravskobudějovicko, Telečsko, Kamenicko… V některých případech jsou používány další geografická pojmenování, např. praebohemikum, Jihlavské vrchy a Žďárské vrchy (viz obr. 2).

Obr. 1. Mapa zájmového území Kraje Vysočina s vyznačením a popisem hlavních obcí a fytogeografických jednotek. Modře jsou vyznačeny fytogeografické okrsky (fytochoriony) zasahující do území: 16 – Znojemsko-brněnská pahorkatina, 41 – Střední Povltaví, 42b – Táborsko-vlašimská pahorkatina, 65 – Kutnohorská pahorkatina, 66 – Hornosázavská pahorkatina, 67 – Českomoravská vrchovina, 68 – Moravské podhůří Vysočiny, 69b – Sečská vrchovina, 90 – Jihlavské vrchy, 91 – Žďárské vrchy (Skalický 1988).

 

Obr. 2: Přehled základních používaných geografických termínů v zájmovém území.

 

Legenda k výškopisu použitých map v prostoru Kraje Vysočina

 

2.3) Mapování výskytu jednotlivých taxonů

Výskyt zájmových taxonů byl mapován do kvadrátů středoevropské mapovací sítě (CEBA, Central European basic area), korespondující s kvadráty o rozměrech cca 5,5 km: x 5,9 km (Niklfeld 1999). Byl mapován výskyt v 246 kvadrantech: 6158b, 6158d, 6159a, 6159c, 6159d, 6160c, 6257a, 6257b, 6257c, 6257d, 6258a, 6258b, 6258c, 6258d, 6259a, 6259b, 6259c, 6259d, 6260a, 6260b, 6260c, 6260d, 6261c, 6261d, 6262a, 6262b, 6262c, 6262d, 6355d, 6356c, 6356d, 6357a, 6357b, 6357c, 6357d, 6358a, 6358b, 6358c, 6358d, 6359a, 6359b, 6359c, 6359d, 6360a, 6360b, 6360c, 6360d, 6361a, 6361b, 6361c, 6361d, 6362a, 6362b, 6362c, 6362d, 6363a, 6363c, 6363d, 6364c, 6455b, 6455d, 6456a, 6456b, 6456c, 6456d, 6457a, 6457b, 6457c, 6457d, 6458a, 6458b, 6458c, 6458d, 6459a, 6459b, 6459c, 6459d, 6460a, 6460b, 6460c, 6460d, 6461a, 6461b, 6461c, 6461d, 6462a, 6462b, 6462c, 6462d, 6463a, 6463b, 6463c, 6463d, 6464a, 6464c, 6555b, 6555c, 6555d, 6556a, 6556b, 6556c, 6556d, 6557a, 6557b, 6557c, 6557d, 6558a, 6558b, 6558c, 6558d, 6559a, 6559b, 6559c, 6559d, 6560a, 6560b, 6560c, 6560d, 6561a, 6561b, 6561c, 6561d, 6562a, 6562b, 6562c, 6562d, 6563a, 6563b, 6563c, 6563d, 6564a, 6655a, 6655b, 6655c, 6655d, 6656a, 6656b, 6656c, 6656d, 6657a, 6657b, 6657c, 6657d, 6658a, 6658b, 6658c, 6658d, 6659a, 6659b, 6659c, 6659d, 6660a, 6660b, 6660c, 6660d, 6661a, 6661b, 6661c, 6661d, 6662a, 6662b, 6662c, 6662d, 6663a, 6663c, 6663d, 6755b, 6756a, 6756b, 6756c, 6756d, 6757a, 6757b, 6757c, 6757d, 6758a, 6758b, 6758c, 6758d, 6759a, 6759b, 6759c, 6759d, 6760a, 6760b, 6760c, 6760d, 6761a, 6761b, 6761c, 6761d, 6762a, 6762b, 6762c, 6762d, 6763a, 6763b, 6763c, 6763d, 6858a, 6858b, 6858c, 6858d, 6859a, 6859b, 6859c, 6859d , 6860a, 6860b, 6860c, 6860d, 6861a, 6861b, 6861c, 6861d, 6862a, 6862b, 6862c, 6862d, 6863a, 6863b, 6863c, 6863d, 6959a, 6959b, 6959c, 6959d, 6960a, 6960b, 6960c, 6960d, 6961a, 6961b, 6961c, 6961d, 6962a, 6962b, 6962c, 6962d, 6963a, 7059a, 7059b, 7059d, 7060a, 7060b, 7060c.  Základním motivem bylo zohlednit rozšíření jednotlivých taxonů Výskyt taxonu byl rozlišován na nezvěstný (do roku 2000) a recentní (od roku 2000 včetně).

 

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině
= současný výskyt (od r. 2000)
= historický výskyt (do r. 1999)
= v regionu nepůvodní/zavlečený výskyt nebo výsadba
= nejasný výskyt

 

2.4) Použitá data k výskytu rostlin na Vysočině

K mapování výskytu rostlin v regionu byly použity dílčí datové sady, které byly dostupné a reálné zpracovat.

 1. Zpracování dat ke vzácným a ohroženým druhům ve Floristické kartotéce I. Růžičky v Muzeu Vysočiny Jihlava (Růžička et al. 1968–2011). Bylo provedeno vypsání dat po jednotlivých druzích, georeference jejich lokalit a nahrání do databáze Pladias. Celkem získáno téměř 7 000 floristických údajů.
 2. Revize a sepsání dokladových herbářových položek pro vybrané vzácné taxony v regionu kurátory herbářových sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava (MJ) a Muzeu Vysočiny Třebíč (ZMT).
 3. Floristická databáze a terénní zápisky L. Čecha.
 4. Excerpce dat z floristických on-line databází: Pladias (správce: Botanický ústav AVČR v Průhonicích), NDOP (správce: AOPK ČR, Praha). Z databáze NDOP byla čerpána data nezařazená v Pladias, zpravidla recentní výskyty z let 2000–2016.
 5. Excerpce dat z historických literárních zdrojů a dalších publikací významně se vztahujících k regionu Vysočiny. Byly excerpovány následující prameny: Jaksch 1868, Formánek 1887–1897, Dvořák 1938, Hrouda 1989, Kirschner & Štěpánek 1989, Sutorý 1993, Kučerová 1994, Jelínková 1995, Jatiová & Šmiták 1996, Škarvadová 1996, Čechová et al. 1997, Dvořáčková 2000, Lysák 2000, Chán et al. 2006, dále byly excerpovány všechny inventarizační průzkumy provedené E. Ekrtovou a L. Ekrtem v regionu (viz Bibliografie). Pro kriticky ohrožené druhy byla provedena vesměs revize tzv. Dominova materiálu (Anonymus 1936–1945) uloženého elektronicky v databance webového portálu Florabase (http://florabase.cz/kartoteka/index.php?page=search).
 6. Doplněna byla také data z kompendia Květena ČR a Červené knihy květeny jižní části Čech (Lepší et al. 2013).

 

2.5) Mechanismus zpracování floristických dat do projektu

Bohužel z časových důvodů nebylo možné zpracovat data ve formě databáze. Databázována byla pouze malá část dat, a to data z tzv. Růžičkovy kartotéky (Růžička et al. 1968–2011), data z většiny inventarizačních průzkumů provedených v regionu E. Ekrtovou a L. Ekrtem a excerpce vybrané historické literatury (např. Jaksch 1868, Formánek 1887–1897, Hrouda 1989, Kirschner & Štěpánek 1989, Sutorý 1993) a další terénní dílčí zápisy editorů tohoto projektu. Tato data byla georeferencována a nahrána do databáze Pladias, pro která byla správci databáze vytvořena speciální kategorie „Databáze rostlin Kraje Vysočina“, která v současné době čítá 20 330 floristických záznamů (ke dni 28. 4. 2017).

Mapování výskytu rostlin bylo založeno na doplňování kvadrantů středoevropského mapování v regionu Vysočiny (viz kap. 3.3). Jednotlivé dílčí datasety zpracovávané jednotlivými pracovníky měly jednotný formát a byly doplňovány do souboru Microsoft Excel. V průběhu zpracování v době projektu byly zájmové taxony rozděleny do 56 dílčích zpracovávaných skupin. Jeden pracovník provedl následně syntézu dílčích dat a vyhodnotil historické vs. recentní rozšíření v jednotlivém mapovaném kvadrantu. Na základě stanovení rozšíření v jednotlivých kvadrantech byly vytvořeny mapy rozšíření jednotlivých taxonů (ArcMap 10.2). Na základě vytvořených map a souborně zpracovaných dat byly sestaveny dílčí komentáře k výskytu vzácných a ohrožených taxonů na území Vysočiny (viz kap. 3.6).

 

2.6) Struktura komentářů

2.6.1) Kategorie vzácnosti a ohrožení

Každému zpracovávanému taxonu byla přiřazena příslušná kategorie vzácnosti/ohrožení, která dle editorů nejlépe charakterizuje stav recentního rozšíření daného taxonu na Vysočině. Vesměs byla akceptována stupnice použitá v Červené knize květeny jižní části Čech (Lepší et al. 2013), která do jisté míry koresponduje s národním Červeným seznamem cévnatých rostlin (Grulich 2012).

Byly rozlišovány následující kategorie, které byly expertně přiřazené a odrážející kombinovaně míru vzácnosti a zároveň ohroženosti daného taxonu:

A1 – regionálně vyhynulé taxony

A2 – regionálně nezvěstné taxony

C1 – kriticky ohrožené taxony

C2 – silně ohrožené taxony

C3 – ohrožené taxony

C4 – vzácnější taxony vyžadující pozornost

D1 – nejasné případy regionálně nezvěstných a vyhynulých druhů

D2 – nedokonale známé recentně se na území vyskytující taxony včetně taxonů vzácných avšak druhotně rozšířených na území Vysočiny

 

2.6.2) Struktura textů

Komentáře k jednotlivým taxonům byly zpracovány tak, aby měly alespoň rámcově jednotící následující strukturu:

 1. Uvedení celkového areálu taxonu, fytogeografických tendencí a případně další specifika k charakteru daného taxonu. Rámcové rozšíření bylo čerpáno z prací Meusel et al. 1965, 1978, Meusel & Jäger 1992, Hultén & Fries 1986. V případě nezpracování daného taxonu v těchto pracích bylo rozšíření uvedeno dle příslušného dílu Květeny ČR (Hejný & Slavík 1988, 1990, 1992, Slavík 1995, 1997, Slavík & Štěpánková 2004, Štěpánková 2010), případně Dostál 1989 nebo Řepka & Grulich 2014.
 2. Stručné shrnutí výskytu na území České republiky s uvedením stanovišť, kde daný taxon roste.
 3. Komentář k soubornému výskytu taxonu na území Vysočiny. U taxonů běžnějších a u regionů s hojnějším výskytem daného taxonu nebyly citovány primární zdroje. U vzácných taxonů a u ojedinělých výskytů byly zpravidla primární zdroje citovány, případně komentovány.
 4. Zhodnocení charakteru historického rozšíření ve vztahu k současnému rozšíření v regionu. Dále byla v případě možnosti komentována absence recentního výskytu v dílčích regionech, zdali se dle expertního názoru editorů jedná o skutečnou absenci daného taxonu nebo pouze o absenci recentních dat. Komentáře k druhotnému výskytu apod.
 5. Rozbor příčin historického a současného ohrožení, ústupu daného taxonu, komentář ke konkrétním stanovištím výskytu na Vysočině a zhodnocení případné stávající anebo doporučené péče a ochrany druhu.

 

2.7) Fotografická dokumentace

Ke zpracovávaným vzácným a ohroženým druhům rostlin jsme se snažili sehnat dokumentační fotografie z regionu Vysočiny. Celkem jsme nashromáždili 887 fotografií ke 343 taxonům rostlin. Celkově tedy pro 70 % v současné době existujících vzácných a ohrožených taxonů (z celkového množství odečteny nezvěstné druhy) se nám podařilo sehnat dokumentační fotografie pořízené na Vysočině. Fotografie byly získány z převážné většiny od editorů projektu a dalších botaniků z regionu a specialistů, kteří byli ochotni fotografie poskytnout. Část fotografií vzácných druhů byla nafocena v průběhu projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny.

 

2.8) Kolektiv zpracovatelů a spolupracovníků

Editorský kolektiv

Libor Ekrt (PřF JU České Budějovice): koordinátor prací a garant botanické části projektu

Luděk Čech (Chotěboř): dodání recentních floristických dat z vlastní databáze, supervize, konzultace, excerpce databází, texty komentářů

Ester Ekrtová (Telč): zpracování dat, excerpce databází, texty komentářů

Jana Jelínková (Muzeum Vysočiny Třebíč): excerpce herb. dat v ZMT, bibliografie aj.

Jiří Juřička (Muzeum Vysočiny Jihlava): excerpce herb. dat v MJ, bibliografie, excerpce databází, texty komentářů aj.

 

Výstupy z tohoto projektu budou citovány jako:

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds]

 

Spolupracovníci

Lucie Misařová (Rančířov): excerpce a georeference dat z florist. kartotéky I. Růžičky v MJ

Jitka Kocková (České Budějovice): syntéza dílčích datových sad a excerpce literatury

Milan Marek (Praha): excerpce historické literatury

Josef Komárek (Havlíčkův Brod): poskytnutí a zpracování fotografií z regionu

Ivan Růžička (Jihlava): dílčí zpracování dat

Ondřej Hornych (PřF JU České Budějovice): dílčí zpracování dat

Renata Krinesová (PřF JU České Budějovice): administrace projektu na PřF JU v ČB, dílčí zpracování on-line dat

Kamila Juřičková (Štoky): konzultace

Milan Štech (PřF JU České Budějovice): konzultace

Zdeněk Kaplan (BÚ AVČR Průhonice): konzultace, vytvoření databáze „Vysočina“ v rámci projektu Pladias

Martin Tejkal (Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava): konzultace GIS

 

2.9) Doplňující literatura k závěrečné zprávě

Tato literatura je specificky citována pouze v textech a není uvedena v celkové bibliografii. Ostatní odkazy na literaturu viz kap. 3.1.

 • Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR 1, 2. – Academia, Praha.
 • Hultén E. & Fries M. (1986): Atlas of North European vascular plants north of the Tropic of Cancer. Vols 1–3. – Koeltz Scientific Books, Königstein.
 • Niklfeld H. (1999): Mapping the flora of Austria and the Eastern Alps. – Rev. Valdôtaine Hist. Nat. 51, Suppl. 51: 53–62.
 • Meusel H. & Jäger E. J. [eds] (1992): Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Vol. 3. – Gustav Fischer, Jena, Stuttgart & New York.
 • Meusel H., Jäger E., Rauschert S. & Weinert E. (1978): Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Vol. 2. – Gustav Fischer, Jena.
 • Meusel H., Jäger E. & Weinert E. (1965): Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Vol. 1. – Gustav Fischer, Jena.
 • Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. Terénní obrazový průvodce. – Lesnická práce.

 

3) Výsledky

3.1) Bibliografie cévnatých rostlin Vysočiny

Cílem zpracování této bibliografie bylo shromáždit historickou i recentní botanicko-floristickou literaturu, která se týká území Vysočiny. Tento seznam čítá 1 105 literárních zdrojů, knih, článků, manuskriptů a představuje jistě podstatnou část literatury regionu. Dosud takto obsáhlá a souborná kompilace floristické a botanické literatury pro území Vysočiny nebyla provedena. Pokud bylo u konkrétního literárního zdroje zjištěno, zdali je excerpován (nebo byl excerpován) do nějaké větší databáze (FLDOK, NDOP, Pladias…), tak byla tato skutečnost uvedena v hranatých závorkách za danou citací díla. Existuje tedy přehled, které literární zdroje jsou k dispozici online a které nikoliv. Zároveň jsou zde označené publikace, které byly excerpovány a digitalizovány z floristické kartotéky I. Růžičky v Muzeu Vysočiny Jihlava (Růžička et al. 1968–2011).

 

vysvětlivky k excerpcím:
 • [exc. Růž.] = excerpováno do elektronické podoby z Kartotéky I. Růžičky v MJ
 • [exc. ČNFD] = excerpce dat z fytocenologických snímků v České národní fytocenologické databázi
 • [exc. FLDOK] =  databáze Floristická dokumentace v BÚ AVČR v Průhonicích
 • [exc. Pladias] = databáze výskytu druhů projektu Pladias BÚ AVČR v Průhonicích
 • [exc. NDOP] = Nálezová databáze ochrany přírody, AOPK ČR, Praha
 • [exc. ND JčP ČBS] = Nálezová databáze jihočeské pobočky České botanické společnosti v Českých Budějovicích, k dispozici v on-line databázi Florabase
 • [exc. Vysočina] = selektivně excerpované údaje v rámci projektu vzácnějších druhů pro území Vysočiny

 

 • Ambrož J. (1922): Borovice horská na Čeřínku. – Vlastiv. Sborn. čes. Jihovýchodu 3: 26–28.
 • Ambrož J. (1924): Nová soukromá reservace na Moravě. – Krása našeho Domova 16: 124.
 • Ambrož J. (1925): Floristické příspěvky z Jihlavska. I. – Sborn. Klubu přírod. Brno 7 (1924): 12–17. [exc. Růž.]
 • Ambrož J. (1926a): Přírodní ráz jihovýchodní části pelhřimovského okresu. – Vlastiv. Sborn. čes. Jihovýchodu 4: 133–136.
 • Ambrož J. (1926b): Přírodní památky na Jihlavsku. – Krása našeho Domova18: 29–30, 85–87.
 • Ambrož J. (1927): Přírodní památky na Jihlavsku. – Krása našeho Domova 19: 7–8, 25–26, 38. [exc. Růž.]
 • Ambrož J. (1928): Soukromá reservace u Jihlavy. – Vlastiv. Sborn. čes. Jihovýchodu 7: 48.
 • Ambrož J. (1929a): Digitalis purpurea L. na Českomoravské vysočině. – Věda Přír. 10: 202–203.
 • Ambrož J. (1929b): Vyhynulé rostliny na Jihlavsku. – Příroda 22: 171.
 • Ambrož J. (1929c): Popenec srstnatý a ostřice chlupatá na Jihlavsku. – Příroda 22: 416–417.
 • Ambrož J. (1929d): Květena Jihlavska I. – Sep. ex Výr. Zpr. Ref. Reál. Gymn., Jihlava, 10: 1–22. [exc. Růž.]
 • Ambrož J. (1930): Květena Jihlavska II. Lesy. – Sep. ex Výr. Zpr. Ref. Reál. Gymn., Jihlava, 11: 1–37. [exc. Růž.]
 • Ambrož J. (1931): Přírodní památky na Jihlavsku. – Sbor. Klubu Přírod. Brno 1: 14–46. [exc. Růž.]
 • Ambrož J. (1935a): Digitalis purpurea L. na Českomoravské pahorkatině. – Věda přír. 16: 137.
 • Ambrož J. (1935b): Floristický příspěvek k výzkumu jihočeských rašelin. – Čas. Nár. Musea, Praha, odd. Přírod., 109: 30–38.
 • Ambrož J. (1939a): Květena obnažené půdy rybničné v oblasti třeboňské. – Sborn. Přírod. Klubu v Jihlavě 2: 1–82. [exc. Růž.]
 • Ambrož J. (1939b): Octodiceras Julianum Brid. a Myriophyllum alternifolium DC. na Jihlavsku. – Sborn. Přírod. Klubu v Jihlavě 2: 97–98.
 • Ambrož J. (1939c): Objev vzácných rostlin na Jihlavsku. – Jihlavské listy 42/22 (2.6. 1939).
 • Ambrož J. (1941): Geologické památky na Jihlavsku. – Ms. [Depon. in: knihovna Muzea Vysočiny Jihlava, Jihlava]. [exc. Růž.]
 • Ambrož J. (1948): Jihočeské lesy s hlediska ochrany přirozených porostů. – Ochrana přírody 3: 65, 66, 73–83.
 • Ambrož J. (1951a): Lesy středního a jižního okrsku Českomoravské vysočiny. – Lesnická práce 30: 1–8.
 • Ambrož J. (1951): Nové naleziště a rozšíření kapradinky skalní (Woodsia ilvensis R. Br.) v Čechách. – Čs. Bot. Listy 3 (1950–51): 100–102.
 • Andrejchová H. (1983): Floristické poměry okolí Kunžaku, Strmilova a Studené. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Anonymus (1927): Nová lokalita Stratiotes aloides L. v Čechách. – Věda Přír. 8: 250. [exc. NDOP]
 • Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice; tzv. „Dominův materiál“].
 • Anonymus (1959): Chraňte přírodu. – Vesnické Noviny, okres Havlíčkův Brod, 24.4. 1959.
 • Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. Vědy, 6 (2): 37–70. [exc. FLDOK]
 • Anon im Naturschutzgebiet Žďárské vrchy II. – Preslia 57: 247–261. [exc. FLDOK]
 • Augustinová M. (1982): Florografická studie území východně od Havlíčkova Brodu. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. Růž.]
 • Balátová-Tuláčková E. (1965): Eriophorum gracile Koch na úvalenských loukách a jeho rozšíření na Moravě a ve Slezsku. – Časopis Slezského muzea, Vědy přírod., 14: 127–130.
 • Balátová-Tuláčková E. & Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. – Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. v Třebíči 19: 59–86. [exc. ČNFD]
 • Balátová-Tuláčková E. (1975): Luční typy Žďárských vrchů a jejich význam pro ekologii krajiny. – Zpr. o Projektu Kameničky, Brno, 5: 9–12.
 • Balátová-Tuláčková E. (1976a): SPR U Bezděkova, inventarizační průzkum vegetačního krytu. – Ms., 55 p. [Depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou]. [exc. ČNFD]
 • Balátová-Tuláčková E. (1976b): Inventarizační průzkum SPR Pernovka. – Ms. [Depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou].
 • Balátová-Tuláčková E. (1979): Survey of grassland communities in the protected area of the Žďárské vrchy Hills. – In: Rychnovská M. [ed.] Function of grasslands in spring region - Kameničky project (Progr. Rep. MAB Project No. 91.), 17–22 p.
 • Balátová-Tuláčková E. (1980a): Synekologická charakteristika lučních porostů a jejich dominant na Českomoravské vysočině. – Zpr. o Projektu Kameničky, Brno, 25: 8–11.
 • Balátová-Tuláčková E. (1980b): Übersicht der Vegetationseinheiten der Wiesen im Naturschutzgebiet Žďárské vrchy I. – Preslia 52: 311–331. [exc. FLDOK]
 • Balátová-Tuláčková E. (1985): Übersicht der Vegetationseinheiten der Wiesedo kartotéky Růžička et al.: Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava]. [exc. Růž.]
 • Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes ,,Podyjí" und der angrenzenden Gebiete. – Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33–73.
 • Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63–94. [exc. ČNFD] [exc. FLDOK]
 • Balátová-Tuláčková E. & Bureš P. (1988a): Inventarizační průzkum CHPV Pod Kamenným vrchem. – Ms., 55 p. [Depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, AOPK ČR]. [exc. ČNFD] [exc. NDOP]
 • Balátová-Tuláčková E. & Bureš P. (1988b): Inventarizační průzkum CHPV Díly u Lhotky. – Ms., 28 p. [Depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, AOPK ČR].
 • Balátová-Tuláčková E. & Bureš P. (1988c): Inventarizační průzkum CHPV Sklenské louky. – Ms. [Depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Čes. Ústav Ochr. Přír. Praha a Čes. Ústav Ochr. Přír. Střed. Brno]. [exc. ČNFD]
 • Balátová-Tuláčková E. & Bureš P. (1988d): Inventarizační průzkum CHPV Olšina u Skleného. – Ms., 46 p. [Depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou]. [exc. NDOP]
 • Balátová-Tuláčková E. & Bureš P. (1988e): Inventarizační průzkum CHPV Branty. – Ms., 44 p. [Depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou]. [exc. ČNFD]
 • Balátová-Tuláčková E., Zelená V. & Tesařová M. (1977): Synökologische Charakteristik einiger wichtiger Wiesentypen des Naturschutzgebietes Žďárské vrchy. – Rozpr. Čs. Akad. Věd., Praha, Ser. Math.-Natur., 87(5): 1–115. [exc. ČNFD]
 • Bartoňová V. (1983): Florografická studie území severně od Nového Města na Moravě. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Baudyš E. (1963): Hálky na jehličnanech na Moravě. – Sborník Vysoké školy zemědělské v Brně, ser. C, 1963: 81–89.
 • Beneš L. & Zelený V. (1987): K charakteristice některých lučních porostů v okolí Strážiště u Lukavce. – Sborn. Vlastiv. Prací z Podblanicka 27 (1986): 23–42. [exc. FLDOK]
 • Beneš L. & Zelený V. (1992): Pozoruhodná lokalita ďablíku bahenního u Lukavce. – Sborn. Vlastiv. Prací z Podblanicka 32: 49–50. [exc. FLDOK]
 • Berka T. (2011): Botanický průzkum části bývalého vojenského prostoru u Pístova. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Berka T., Peřinková P., Bezděčková K. & Bezděčka P. (2016a): Průzkumy mokřadu u Valče. – Ms. [Závěr. zpráva z inventarizačního průzkumu; depon. in: Mokřady a management a. s., Dobronín]. [exc. Vysočina]
 • Berka T., Maštěra J., Kabelka R., Peřinková P., Bezděčková K. & Bezděčka P. (2016b): Průzkumy lesních mokřadů u Myslibořic. – Ms. [Závěr. zpráva z inventarizačního průzkumu; depon. in: Mokřady a management a. s., Dobronín]. [exc. Vysočina]
 • Bezděk J. (1896): Květena okolí humpoleckého. – Ing. Kobliha G., Humpolec a jeho okolí:  134–136.
 • Bílá J. (2015): Zdroje variability v Sorbus aria agg. – Ms. [Depon. in: Knihovna botaniky. PřF UK, Praha].
 • Bitner K. (1970): Vegetační poměry území mezi Dyjí a Želetavkou. – Ms., 186 p. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Boháč D. (1948): Některé rostliny z okolí Nové Vsi u Chotěboře. – Hortus Sanitatis, Praha 1: 144 p.
 • Boháč D. (1960): Několik floristických nálezů z Chotěbořska. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 4: 159–160. [exc. Růž.]
 • Bohadsch J. B. (1755): Beschreibung einiger in der Haushaltung und Färbenkunst nutzbaren Kräuter, die Ich in meinen durch drei Jahre unternommenen Reisen im Königreich Böhmen entdeckt habe. – Prag.
 • Boublík K. (2000): Nová lokalita čtyř druhů plavuníků v Jihlavských vrších. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 35/1: 61–65. [exc. FLDOK]
 • Boublík K., Hesoun P. & Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. Vědy 45: 79–93.
 • Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Brabcová, M. (1973): Břehové porosty rybníků na Žďársku. – Ms. [Školní práce, excerpováno nymus (1967): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech II. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. Vědy, 7/2: 21–51. [exc. FLDOK]
 • Brabec J. (2005): Současný stav rozšíření hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) v ČR. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 40/1: 1–44. [exc. FLDOK]
 • Brižický G. (1939): Drobný příspěvek ku květeně západní Moravy. – Sborn. Klubu přírod. Brno 21: 38–39.
 • Bureš P. (1986): Floristické poměry území jihovýchodně od Hlinska v Čechách. – Ms., 213 p. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Bureš P. (1987): Seznam botanicky a ochranářsky zajímavých lokalit ve východočeské části CHKO Žďárské vrchy. – Ms., 134 p. [Depon. in: Ref. život. prostř. Okr. úřadu Chrudim].
 • Bureš P. (1990): Regionálně fytogeografické indikátory mezi ohroženými druhy flóry Žďárských vrchů. – In: Rouš J. [red.]: Mezinárodní symposium IUCN – Ochrana a ekologický rozvoj kulturních krajin, Svratka, 8 p.
 • Bureš P. (1990a): Recentní rozšíření Drosera rotundifolia L. v severozápadní části chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. – Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 17: 35–42.
 • Bureš P. (1990b): Distribution of Montia hallii (A. Gray)Greene in the Žďárské vrchy Hills and in Adjacent Territories. – Scripta, Journ. Fac. Sci. Masaryk Univ., Brno, 20: 389–396.
 • Bureš P. (1992): Pampelišky ze sekce Celtica A. J. Rich. ve Žďárských vrších a přilehlých oblastech. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 28: 15–21.
 • Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III. Rod Scirpus L. regionálně fytogeografická studie. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 11: 129–169. [exc. FLDOK]
 • Bureš P. (1993): Selected West or Central European Taraxacum species and eastern limits of their distribution in Moravia (Czech Republic). – Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 77: 89–92.
 • Bureš P. (1994a): Dějiny botanického výzkumu a základní floristická bibliografie Havlíčkobrodska. – Havlíčkobrodsko. Vlastiv. Sborn., Havlíčkův Brod, 9: 9–29.
 • Bureš P. (1994b): Pampelišky ze sekce Celtica A. J. Rich. ve Žďárských vrších a přilehlých oblastech. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 28 (1993): 15–21. [exc. FLDOK]
 • Bureš P. & Řepka R. (1989): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v západní části CHKO Žďárské vrchy I. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 9: 101–116. [exc. FLDOK]
 • Bureš P. & Řepka R. (1991): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy II. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 10: 75–164. [exc. FLDOK]
 • Bureš P. & Smejkal M. (1990): Červený seznam cévnatých rostlin CHKO Žďárské vrchy. – In: Rouš J. [red.]: Mezinárodní symposium IUCN – Ochrana a ekologický rozvoj kulturních krajin, Svratka, 24 p.
 • Bureš P. & Smejkal M. (1996): Botanická bibliografie Žďárských vrchů. – Moravská zemská knihovna & Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.
 • Bureš P. & Ženíšková H. (1995): Mezní recentní výskyty Chrysosplenium oppositifolium L. a Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler na Českomoravské vysočině. – Přírod. Sbor. Západomorav.  Muz. Třebíč, 20(1): 11–15.
 • Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 44: 35–43.
 • Cejp K. (1942): Několik zajímavých rostlin z okolí Černovic u Tábora. – Věda Přír. 21: 116–117.
 • Cejp K. (1948): Květena okolí Černovic u Tábora. – In: Černovický sborník 1948: 66–78. [exc. Růž. in Čábera 1969]
 • Chán V. (1990): Geum aleppicum Jacq. na Pelhřimovsku. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 25: 70. [exc. FLDOK]
 • Chán V. [red.] (1999): Komentovaný Červený seznam květeny jižní části Čech. – Příroda 16: 1–284.
 • Chán V. & Čech L. (1995): Nálezy hladýše pruského – Laserpitium prutenicum L. na Pelhřimovsku a Jihlavsku. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 12: 245–246. [exc. FLDOK]
 • Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. Vědy, 18: 1–19. [exc. FLDOK]
 • Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 87–117. [exc. FLDOK]
 • Chán V., Růžička V., Lepší P., Boublík K., Doležal P., Ekrt L., Hofhanzlová E., Lepší M., Lippl L., Štech M., Švarc J. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 1: 17–44. [exc. FLDOK] [exc ND JčP ČBS]
 • Chán V., Štech M. & Žíla V. (2000): Příspěvek k rozšíření druhů rodu Taraxacum v jižní části Čech. II. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 35: 145–168. [exc. FLDOK]
 • Chán V., Trávníček B. & Žíla V. (2006): Příspěvek k rozšíření druhů rodu Taraxacum v jižní části Čech. III (se 6 novými druhy pro květenu České republiky. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 41: 45–120. [exc. Vysočina]
 • Chán V., Vaněček J. & Slaba R. (1965): Peucedanum oreoselinum (L.) Moench – smldník olešníkovitý na jihu Čech. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. Vědy, 5: 78–83.
 • Chlupová J. (1975): Nárys floristických a vegetačních poměrů území severně Okříšek. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. Růž.]
 • Chrtek J. jun. & Žáková M. (1990): Rozšíření druhu Sclerochloa dura v Čechách a na Moravě. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 25: 29–41.
 • Chrtek J. (2011): Materiál ke druhům Bromus arvensis, B. racemosus, B. secalinus a B. squarrosus pro Květenu ČR 9. – Ms.
 • Chrtek J. Kirschnerová L., Kirschner J. (2003): Změny v rozšíření Gentianella letescens subsp. lutescens a subsp. carpatica v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 205–216.
 • Chrtková A., Blažková D. & Bělohlávková R. (1977): Lathyrus aphaca v Československu. – Preslia 49: 337–346. [exc. Růž.]
 • Chytrý M. (1991): Phytosociological notes on the xerophilous oak forests with Genista pilosa in south-western Moravia. – Preslia 63: 193–204. [exc. ČNFD]
 • Chytrý M. & Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. – Preslia 68: 193–240. [exc. ČNFD]
 • Chytrý M., Mucina L.,Vicherek J., Pokorny-Strudl M., Strudl M., Koó A.J. & Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. – Diss. Bot. 277: 1–118. [exc. ČNFD]
 • Chytrý M. & Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. – Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. v Třebíči 22: 1–125. [exc. ČNFD]
 • Culek A. (1948): Tajemná rostlina u Golčova Jeníkova. – Podoubraví, Vlastiv. Sborn. Okr. Čáslav 16: 125–126.
 • Čábera A. (1960): Příspěvek ke květeně Humpolecka. – Preslia 32: 89–96.
 • Čábera A. (1961): Druhý příspěvek ke květeně Humpolecka. – Preslia 33: 200–202.
 • Čábera A. (1963a): Třetí příspěvek ke květeně Humpolecka. – Preslia 35: 74–75.
 • Čábera A. (1963b): Botanické zajímavosti z polesí Rousínov u Želiva na Humpolecku. – Zprávy Muz. Jihočes. Kraje, České Budějovice, 1963: 1–2.
 • Čábera A. (1965): O výskytu některých rostlinných druhů na Humpolecku. – Zprávy Muz. jihočes. Kraje, Čes. Budějovice, 1965: 25–28.
 • Čábera A. (1966): Čtvrtý příspěvek ke květeně Humpolecka. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 1: 41–44.
 • Čábera A. (1967): Pátý příspěvek ke květeně Humpolecka. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 2: 116–119.
 • Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – Ms. [Depon. in: Knihohvna Čs. Bot. Společ., Praha & Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava]. [exc. Růž.]
 • Čábera A. (1970): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – Ms. [Depon. in: BÚ ČSAV Průhonice, SčM Čes. Budějovice, 69 p.].
 • Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992–1993. – Vlastiv. Sborn. Havlíčkobrodsko, Havlíčkův Brod, 9: 29–48. [exc. FLDOK]
 • Čech L. (1994): Několik poznámek k rozšíření rodu Gagea (křivatec) na Havlíčkobrodsku. – Vlastiv. Sborn. Havlíčkobrodsko, Havlíčkův Brod, 9: 48–51. [exc. FLDOK]
 • Čech L. (1995): Nálezy cídivky (přesličky) zimní – Hippochaete hyemalis (L.) Bruhin a přesličky luční – Equisetum pratense Ehrh. u Ledče nad Sázavou. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 12: 243–244.
 • Čech L. (1998): Několik zajímavých floristických nálezů z Jihlavy. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 13: 357–358. [exc. FLDOK]
 • Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havlíčkův Brod). – Vlastiv. Sborn. Havlíčkobrodsko, Havlíčkův Brod, 15: 236–256. [exc. FLDOK] [exc. ČNFD]
 • Čech L. (2001): Nová lokalita ostřice ptačí nožky – Carex ornithopoda Willd. na Chotěbořsku. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 323–325. [exc. FLDOK]
 • Čech L. [ed.] (2003a): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.–4. 7. 1997). – Zprávy Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42–88. [exc. FLDOK]
 • Čech L. (2003b): Crepis praemorsa (L.) F. L. Walther (škarda ukousnutá) na Chotěbořsku. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 103–105. [exc. FLDOK]
 • Čech L. (2005): Leersia oryzoides Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 1: 53–56. [exc. FLDOK]
 • Čech L. (2006): Kraj Vysočina. (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice.) – Východočes. Sborn. Přírod., Práce a Studie, Pardubice, Suppl. 1/06: 186–195. [exc. FLDOK]
 • Čech L., Šumpich J. & Zabloudil V. (2002): Jihlavsko. – In: Mackovčin P. & Sedláček M. [eds]: Chráněná území ČR, svazek VII, AOPK ČR & EkoCentrum Brno, Praha.
 • Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [eds] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.–8. července 2005). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 41, suppl. 2006/1: 1–73.
 • Čechová I. & Čech L. (1994): Parazitické rostliny okresu Havlíčkův Brod. – Vlastiv. Sborn. Havlíčkobrodsko, Havlíčkův Brod, 9: 51–58. [exc. FLDOK]
 • Čechová J., Jelínková J. & Unar J. (1997): Vývoj vegetace Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step v závislosti na řízení ochrany území a na prováděných bioregulačních zásazích. – Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 27: 1–51. [exc. Vysočina]
 • Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. I–IV. – In: Arch. Přírod. Výzk. Čech, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–944, Praha.
 • Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. I.–IV. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1–109 (1868), 2/3a: 110–384 (1873), 3/3a: 385–676 (1877), 4/3: 677–944 (1883).
 • Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. – S.-B. Koenigl. Boehm. Ges. Wiss., Cl. 2, Prag, 1881: 360–395.
 • Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34–83.
 • Čelakovský L. (1885a): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahre 1883. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1884: 54–90.
 • Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.
 • Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1886: 28–92.
 • Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 174–239.
 • Čelakovský L. (1888a): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887:619–673.
 • Čelakovský L. (1889): XV. Böhmen. – In: Bericht der Kommission für die Flora von Deutschland. – Ber. Dtsch. Bot. Ges., Berlin, 7: 109–112.
 • Čelakovský L. (1889a): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462–554.
 • Čelakovský L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1889: 428–502.
 • Čelakovský L. (1890): XV. Böhmen. – In: Bericht der Kommission für die Flora von Deutschland. – Ber. Dtsch. Bot. Ges., Berlin, 8: 143–147.
 • Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1890: 3–49.
 • Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahren 1891 und 1892. – S. -B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, cl. math.–natur., 1893: 1–38.
 • Čelakovský L. (1897): Analytická květena Čech, Moravy a rak. Slezska. Ed. 3. – Praha.
 • Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. – Zprav. Kraj. Muz. Vých. Čech, Hradec Králové, 5/3: 31–50. [exc. FLDOK]
 • Černohous F. & Procházka F. (1979): Nová zajímavá lokalita vodní květeny na Jihlavsku. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 14/1: 34–36. [exc. FLDOK]
 • Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte Vegetation of Eastern and North-eastern Bohemia. – Folia Geobot. et Phytotax., Praha, 21: 113–161.
 • Čížková S. (2015): Inventarizační průzkum NPP Jankovský potok z oboru botanika. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Čvančara A. (1968): Československé rody rodu Centaurium. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: Knihovna botaniky PřF UK, Praha].
 • Čvandová P. (1987): Florografická studie území západně od Vírské přehrady. – Ms., 160 p. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 40/2: 161–194. [exc. FLDOK]
 • Daněk M. (2008): Zpráva z biologického průzkumu provedeného na rybníku Pelhřimov v k.ú. Kejžlice. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR,  Havlíčkův Brod].
 • Diener J. (1957a): Příspěvek k floristickému výzkumu Jihlavského kraje (okolí Telče) I. část. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 1: 41–46. [exc. Růž.]
 • Diener J. (1957b): Nynější stav rozsáhlé lokality pérovníku pštrosího – Pteretis struthiopteris (L.) Nieuwl. u Řehořova na Jihlavsku. – Preslia 29: 396–398.
 • Diener J. (1958): Příspěvek k floristickému výzkumu Jihlavského kraje (okolí Telče) II. část. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 2: 43–52. [exc. Růž.]
 • Diener J. (1961): Pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro) v údolí Brtničky na Jihlavsku. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 45–50.
 • Diener J. (1976): Současný stav lokality sleziníku hadcového, Asplenium cuneifolium Viv. u Polné. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 11: 32–35. [exc. FLDOK]
 • Dittrichová A. (1983): Floristické poměry povodí potoka protékajícího rybníky Horní a Dolní Mrzatec (SZ od Mrákotína). – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. Růž.]
 • Dittrichová A. & Unar J. (1984): Florogenetická studie území v okolí Mrákotína. – Scr. Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun. Biol., 14: 469–484. [exc. Růž.]
 • Dolák V. (1945): Příspěvek ke květeně Poličska. – Věda Přír. 23: 307.
 • Domin K. (1923a): Míšenec mezi borovicí lesní a bažinnou. – Lesnická práce 2: 575.
 • Domin K. (1923b): Štírův důl u Krucemburka (Příspěvek k poznání vegetačních poměrů Českomoravské pahorkatiny). – Věda Přír. 4: 250–253. [exc. Růž. – výběrově]
 • Domin K. (1923c): Problémy a metody rostlinné sociologie. – Publ. Minister. Zeměd. Čís. 39. [exc. Růž. – výběrově]
 • Domin K. (1924): Floristický příspěvek ke květeně Českomoravské vysočiny. – Sborn. Klubu přírod. Praha (1923–1924): 15–21. [exc. Růž.]
 • Domin K. (1924): Úvahy o regionálním členění Čech s hlediska geobotanického. – Spisy přír. Fak. Karlovy Univ., Praha 1924/9: 1–38.
 • Domin K. (1926): Několik zajímavých neb vzácných míšenců květeny československé. – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, tř. II., Praha, 1926/13: 1–6.
 • Domin K. (1927): Betula atrata Domin, nová bříza z Českomoravské vysočiny (Předběžné sdělení). – Rozpr. 2 Tř. čes. Akad. 36/52: 1–10.
 • Domin K. (1935): Bizardní borovice v rašelinných lesích u Velkého Dářka v Českomoravské vysočině. – Věda Přír. 16: 288.
 • Domin K. (1943): Co je Polygala serpyllifolia J.A.C. Hose 1797. – Věda Přír. 21: 227–230.
 • Dostál J. (1941): Květena jižního Povltaví a předhoří Českomoravské vysočiny. – Knižnice KČST 17: 196–201.
 • Dostál J. (1952): Výsledky floristického výzkumu ČSR za léta 1940–1950 a doplňky ke Květeně ČSR. – Čs. Bot. Listy 4: 21–26.
 • Dostál J. (1960): The phytogeographical regional distribution of the Czechoslovak flora. – Sborn. Čs. Společ. Zeměp., Praha, 65: 193–202.
 • Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR 1. – Academia, Praha.
 • Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR 2. – Academia, Praha.
 • Doubek E. (1964): Nejstarší strom Havlíčkobrodska. – Krásy Domova, 3(6): 21.
 • Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950–1954. – Thayensia, suppl. 1: 7–292. [exc. FLDOK]
 • Drtílek J. (1946): Květena pojihlaví se zvl. zřetelem k pronikání teplomil. rostlin. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Dufek F. (1925–1926): Z přírodního bohatství Pelhřimovska. – Vlastiv. Sborn. Čes. Jihovýchodu 4: 8–10, 19–21, 41–42, 59–60 (1925), 72–73, 90–91, 107–109, 118–119 (1926).
 • Dušánek F. (1953): Přírodní reservace na Chrudimsku. – In: Dušánek F. (red.): Ochrana přírody a krajiny, výstava Kraj Pardubice, 36–41 p., ed. KNV Pardubice.
 • Dušánek F. (1956): Přírodní reservace a chráněné oblasti v Pardubickém kraji. – ed. KNV Pardubice, 63 p.
 • Dvořák F. (1979): Některé výsledky studia druhu Spergularia echinosperma Čelak. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 109–111.
 • Dvořáčková K. (2000): Floristicko-fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. Vysočina]
 • Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135–182. [exc. FLDOK]
 • Dvořáčková K. (2005): Nová lokalita Carex pilosa Scop. na Českomoravské vrchovině. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 1: 61–62. [exc. FLDOK]
 • Dvořák F. (1977): Některé pozoruhodnější nálezy rostlinných druhů z jižní a jihozápadní Moravy. – Práce z oboru botaniky a zoologie, Brno, 1977: 27–35. Ed. Klub přírodovědecký v Brně.
 • Dvořák F. & Dadáková B. (1984): Rozšíření druhu Barbarea stricta v Čechách a na Moravě. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 19: 107–120. [exc. Růž.]
 • Dvořák F. & Kühn F. (1980): Spergula arvensis L. and Spergula maxima Weihe: Chromosome counts and the distribution in Czechoslovakia. – Scr. Fac. Natur. Univ. Purkyn. Brun. – Biol. 10: 429–446. [exc. Růž.]
 • Dvořák F. & Kurka R. (1980): Distribution of the species Illecebrum verticillatum L. in Czechoslovakia. – Scr. Fac. Natur. Univ. Purkyn. Brun. – Biol. 10: 447–456. [exc. Růž.]
 • Dvořák F. & Růžička I. (1979): Rozšíření druhu Scorzonera humilis L. na Českomoravské vrchovině. – Scr. Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun. – Biol. 9: 11–18. [exc. Růž.]
 • Dvořák R. (1912): Lycopodium selago L. – Příroda 11: 31–32. [exc. Růž.]
 • Dvořák R. (1922): Turistické obrázky z Pooslaví a Pojihlaví. – Knihtiskárna F. J. Trnky, Třebíč.
 • Dvořák R. (1924): Průvodce Pojihlavím a Pooslavím. Turistická a přírodovědecká příručka. – Knihtisk F. J. Kubeš s. r. o., Třebíč.
 • Dvořák R. (1928): Nanismy (trpasličí formy rostlinné) hadcové stepi u Mohelna na Moravě. – Sbor. Klubu přír. 10 (1927): 23–31.
 • Dvořák R. (1929): Nanismy hadcové stepi u Mohelna na Moravě. II. – Sbor. Klubu přír. 11 (1928): 31–39.
 • Dvořák R. (1929–1930): Příspěvky k poznání hadcové stepi u Mohelna. – Od Horácka k Podyjí 7: 95–101.
 • Dvořák R. (1930): Novinky z hadcové stepi u Mohelna. – Příroda 23: 211.
 • Dvořák R. (1932): Květena politického okresu třebíčského. Vzácné rostlinstvo politického okresu Třebíčského. – In: Melichar S., Třebíčský okres. Vlastiv. příručka, Třebíč, 17–22 , 66–68. [exc. Růž.]
 • Dvořák R. (1935): Nové nebo méně známé rostliny na Moravě. – 1–10, Mohelno.
 • Dvořák R. (1937): Nové formy rostlinné na hadcové stepi u Mohelna objevené v r. 1936. – Příroda 30: 73–77.
 • Dvořák R. (1938): Nové nebo méně známé formy rostlinné. – Sborn. Přírod. Klubu v Třebíči 2 (1937): 31–61. [exc. Vysočina]
 • Dvořák R. (1943a): Traviny hadcové stepi u Mohelna. – Příroda 35: 193–195.
 • Dvořák R. (1943b): Kapraďorosty hadcové stepi u Mohelna. – Příroda 35: 255–256.
 • Dvořák R. (1944): Novinky z hadcové stepi u Mohelna. – Příroda 37: 89–90. [exc. FLDOK]
 • Dvořák V. (1982): Květena Hlinecka a její ochrana. – In: Sborník Chrudimsko – Naše Vysočina, Chrudim, 38–44.
 • Dvořák F. & Růžička I. (1979): Rozšíření druhu Scorzonera humilis L. na Českomoravské vrchovině. – Scr. Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun. – Biol. 9: 11–18.
 • Dvořáková H. (1983): Floristická studie části území mezi severním okrajem Vírské přehrady a Trhonickým potokem. – Ms, 132 p. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Dvořáková M. (1988): Minuartia smejkalii, eine neue Art aus der Minuartia gerardii-Gruppe (Caryophyllaceae). – Preslia 60: 1–9.
 • Dvořáková O. (1999): Ekobiologická studie ohrožených druhů Bromus squarrosus L. a Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Dyk V. (1941): Ještě k výskytu dřípatky horní na Táborsku. – Věda Přír. 20: 209.
 • Eiselt J. (1833): Policzka, königl. böhm. Leibgedingstadt, in historisch - medizinisch - topographischer Bezeihung., Prag, 168 p.
 • Ekrt L. (2008): Rozšíření a problematika taxonů skupiny Asplenium trichomanes v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 43 (1): 17–65.
 • Ekrt L. (2015): Revize populace podmrvky hadcové (Notholaena marantae) na Mohelenské hadcové stepi: rozšíření, početnost, stanovištní preference. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 18: 1–8.
 • Ekrt L. & Ekrtová E. (2013a): Botanický inventarizační průzkum evropsky významné lokality Rybníky u Rudolce. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Ekrt L. & Ekrtová E. (2013b): Botanický inventarizační průzkum evropsky významné lokality Znětínské rybníky. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Ekrt L., Čepelová B., Roleček J. & Čech. L. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace a Evropsky významné lokality Údolí Oslavy a Chvojnice. – Ms. [Depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko]. [exc. NDOP]
 • Ekrt L., Ekrtová E. & Čech L. (2010): Botanický průzkum lokality Malý Pařezitý v Jihlavských vrších. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 8: 17–30. [exc. NDOP]
 • Ekrt L., Holubová R., Trávníček P. & Suda J. (2010): Species boundaries and frequency of hybridization in the Dryopteris carthusiana (Dryopteridaceae) complex: A taxonomic puzzle resolved using genome size data. – American Journal of Botany 97: 1208–1219.
 • Ekrt L., Linhartová R. & Štech M. (2013): Rozlišování a revize rozšíření kapradě podobné (Dryopteris expansa) a jejího křížence D. ×ambroseae v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 48: 263–291. [exc. Pladias]
 • Ekrt L. & Štech M. (2008): A morphometric study and revision of the Asplenium trichomanes group in the Czech Republic. – Preslia 80: 325–347.
 • Ekrt L., Štech M., Lepší M. & Boublík K. (2010b): Rozšíření a taxonomická problematika skupiny Dryopteris affinis v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 45: 25–52.
 • Ekrt L., Trávníček P., Jarolímová V., Vít P. & Urfus T. (2009): Genome size and morphology of the Dryopteris affinis group in Central Europe. – Preslia 81: 261–280.
 • Ekrtová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Horní Mrzatec v Jihlavských vrších. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 5: 195–206. [exc. FLDOK] [exc. NDOP]
 • Ekrtová E. & Ekrt L. (2008): Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 4: 17–30. [exc. FLDOK] [exc. ČNFD] [exc. NDOP]
 • Ekrtová E. & Ekrt L. (2009a): Botanický inventarizační průzkum lokality Pastvina pod Klatovcem. – Ms. [Depon. in: OŽP Městský úřad Telč & OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava]. [exc. NDOP]
 • Ekrtová E. & Ekrt L. (2009b): Botanický průzkum lokality Brdek nad škrobárnou. – Ms. [Depon. in: OŽP Městský úřad Telč]. [exc. NDOP]
 • Ekrtová E. & Ekrt L. (2009c): Botanický průzkum lokality Louka u rybníku Šilhan. – Ms. [Depon. in: OŽP Městský úřad Telč]. [exc. NDOP]
 • Ekrtová E. & Ekrt L. (2009d): Botanický průzkum lokality Údolí Myslůvky u Krahulčí. – Ms. [Depon. in: OŽP Městský úřad Telč]. [exc. NDOP]
 • Ekrtová E. & Ekrt L. (2012): Botanický průzkum lokality Lom u Maškova mlýna u Krasonic. – Ms. [Depon. in: OŽP Městský úřad Telč]. [exc. NDOP]
 • Ekrtová E. & Ekrt L. (2013a): Botanický inventarizační průzkum lokality Vápenka u Zvole. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava]. [exc. Vysočina]
 • Ekrtová E. & Ekrt L. (2013b): Botanický inventarizační průzkum masivu Křižníku včetně přírodní památky Křižník. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava]. [exc. Vysočina]
 • Ekrtová E. & Ekrt L. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Suchá hora a okolí. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava]. [exc. Vysočina]
 • Ekrtová E. & Ekrt L. (2015a): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Údolí Brtnice. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava]. [exc. Vysočina]
 • Ekrtová E. & Ekrt L. (2015b): Botanický inventarizační průzkum lokality Staré duby. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava]. [exc. Vysočina]
 • Ekrtová E. & Ekrt L. (2016a): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace)   PP Bukovské rybníčky a rybník Broum. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Ekrtová E. & Ekrt L. (2016b): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace)  lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Ekrtová E., Ekrt L., Košnar J., Zapomělová E. & Čejková A. (2008): Míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera) znovu objevena v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 43 (2): 193–208. [exc. FLDOK]
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014a): Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Urbánkův palouk. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava]. [exc. Vysočina]
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014b): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Na podlesích. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava]. [exc. Vysočina]
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014c): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava]. [exc. Vysočina]
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014d): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Chvojnov. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava]. [exc. Vysočina]
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015a): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace V Lisovech. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava]. [exc. Vysočina]
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015b): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava]. [exc. Vysočina]
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [Depon. in: Státní fond životního prostředí, Praha & Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava]. [exc. Vysočina]
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015d): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava]. [exc. Vysočina]
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015e): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace U potoků. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava]. [exc. Vysočina]
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015f): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní památky Jezdovické rašeliniště. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava]. [exc. Vysočina]
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015g): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Šimanovské rašeliniště. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava]. [exc. Vysočina]
 • Ekrtová E., Plunder M., Krejčová J., Kudrnáčová M. & Ekrt L. (2010): Botanický inventarizační průzkum lokality Olešský rybník. – Ms. [Depon. in: OŽP Městský úřad, Telč & OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava]. [exc. NDOP]
 • Eleder P. & Hrdá A. (1985): Inventarizační průzkum SPR Dářko. – Ms., 23 p. [Depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou]. [exc. NDOP]
 • Eleder P. & Vaněk P. (1988): Inventarizační průzkum CHPV Mlýnský potok Uhlířky. – Ms. [Depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy,  Žďár nad Sázavou].
 • Faltys V. (1982a): Floristický materiál z exkurzí Východočeské pobočky ČSBS v roce 1981. – Východočes. Bot. Zpravodaj, 1982: 8–11.
 • Faltys V. (1982b): Botanický inventarizační průzkum u navrhovaného území SPR Údolí Doubravy a okolí podél nazky. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Pardubice]. [exc. NDOP]
 • Faltys V. (1983): Botanický inventarizační průzkum SPR Stvořidla v letech 1982–1983. – Ms. [Depon. in:  AOPK ČR, Pardubice]. [exc. NDOP]
 • Faltys V. (1985): Botanická charakteristika návrhu přírodní rezervace Ransko. – Ms. [Depon. in:  AOPK ČR, Pardubice]. [exc. NDOP]
 • Faltys V. (1986): Zpráva o výsledcích botanického průzkumu lokality Ranská jezírka 1981–1986. – Ms. [Depon. in:  AOPK ČR, Pardubice]. [exc. NDOP]
 • Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. – Vlastiv. Sborn. Havlíčkobrodsko, Havlíčkův Brod, 2: 34–78. [exc. FLDOK]
 • Faltys V. (1999): Výsledky floristického minikurzu ve Žďáru nad Sázavou v roce 1999. – Ms. [Depon. in:  AOPK ČR, Pardubice]. [exc. Vysočina]
 • Faltys V. et Faltysová H. (1985): Inventarizační průzkum SPR Mlýnský rybník a rybník Rohlík. – Ms., 13 p. [Expert. práce; depon. in: AOPK ČR, Pardubice, Praha].
 • Faltysová H. (1980): SPR Borecká skalka – závěrečná zpráva o botanickém inventarizačním průzkumu. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Pardubice]. [exc. NDOP]
 • Faltysová H. (1991): Významné přírodovědecké lokality okresu Havlíčkův Brod. – Vlastiv. Sborn. Havlíčkobrodsko, Havlíčkův Brod, 3: 29–45. [exc. FLDOK]
 • Faltysová H., Matoušková H. et Hille J. (1992): Významné krajinné prvky východočeského regionu – okres Havlíčkův Brod. – ČUOP, Pardubice.
 • Faltysová H., Matoušková H. et Hille J. (1992): Významné krajinné prvky východočeského regionu – okres Chrudim. – ČUOP, Pardubice.
 • Feltl J. (1973): Floristické poměry mezihoří Polička – Litomyšl. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 8/3: 170–171. [exc. FLDOK]
 • Fiedler J. (1952): Rozšíření lopuchu hajního (Arctium nemorosum Lej. et Court.) v ČSR. – Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 121/2: 165–168. [exc. FLDOK]
 • Fiedler J. (1973): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Chrudimska. – Pr. a Stud., Přír., Pardubice, 5: 83–107.
 • Fiedler V. (1944): Květena katastru Českobělského, zjišťovaná postupně od r. 1940. – Ms. [pozn. I. Růžička: uložení spisu neznámé, dříve v osobním vlastnictví J. Štefánka]. [exc. Růž.]
 • Formánek E. (1884a): Correspondenz [dvě lokality Notholaena na Moravě]. – Oest. bot. Zeitschr., Brünn, 34: 448.
 • Formánek E. (1885): Nástin botanický z českomoravského pohoří. – Vesmír 14: 146–147.
 • Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oest. Bot. Zeitschr., Wien, 35: 35, 75, 108, 145, 185, 225, 256, 291, 328, 369, 410, 444.
 • Formánek E. (1885–1886): Beiträg zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges., Oest. Bot. Zeitschr., Wien, 35: 153–160, 202–206, 235–241, 265–270, 316–321, 355–357, 386–388, 424–427 (1885), 36: 25–30 (1886).
 • Formánek E. (1886): Beiträg zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – I–VIII/1–115 p., Prag.
 • Formánek E. (1886): Correspondenz. – Oest. Bot. Zeitschr., Wien, 36:139–140.
 • Formánek E. (1886): Nástin botanický z Českomoravského pohoří. – Vesmír 14: 255–256. [exc. Růž.]
 • Formánek E. (1887): Mährische Rubus-Formen. – Oest. Bot. Zeitschr., Wien, 37: 126–128, 204–207.
 • Formánek E. (1887): Rostliny vstavačovité (Orchideaceae Juss.), jejich tvar a rozšíření. – Brno.
 • Formánek R. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. 1–2., Brno et Praha, vol. 1, fasc. 1: 1–240, Brno 1887; fasc. 2: 241–864, Praha 1887; vol. 2, fasc. 1: 865–1168, 1897 et fasc. 2: 1169–1474 + 1–53, Praha 1897. [exc. Vysočina]
 • Formánek E. (1888): Correspondenz. – Oest. Bot. Zeitschr., Wien, 38: 107.
 • Formánek E. (1888): Mährische Thymus-Formen. – Oest. Bot. Zeitschr., Wien, 38: 186–190.
 • Formánek E. (1888): Mährisch-schlesische Menthen. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn, 26: 193–206.
 • Formánek E. (1889): Mährisch-schlesische Galium- und Asperula-Formen. – Dtsch. Bot. Monatsschr., Arnstadt, 7:49–51.
 • Frendlovská A. (1985): Floristické poměry povodí potoka Vápovky severně od Nové Říše. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. Růž.]
 • Gaďurková I. (1985): Květena údolí Doubravy a přilehlých oblastí. – Ms. [SOČ práce; depon. in: Městské muzeum Chotěboř].
 • Gregor J. (1955): Rostlinná společenstva dářských rašelinišť. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: Knihovna botaniky PřF UK, Praha).
 • Gregor J. (1955): Větší příspěvek ke květeně Žďárských vrchů. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: Knihovna botaniky PřF UK, Praha].
 • Gregor J. (1957): Příspěvek ke květeně Žďárských vrchů. – Preslia 29: 330–331. [exc. Růž.]
 • Grulich V. (1987): Dvouřadec pozdní, Cleistogenes serotina (L.) Keng, v České socialistické republice. – Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. v Třebíči 15: 5–10.
 • Grulich V. (1990): Ostřice trsnatá, Carex cespitosa L., na jihozápadní Moravě. – Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. v Třebíči 17: 43–50.
 • Grulich V. (1991): Oreosedum villosum v Československu včera, dnes a zítra. – Muzeum a současnost, ser. natur., Roztoky, 5: 23–42. [exc. NDOP]
 • Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94. [exc. Pladias]
 • Grulich V. & Šmarda P. (2007): Flóra a vegetace Moravskobudějovicka. – In: Geologické, botanické a zoologické zajímavosti Moravskobudějovicka a Jemnicka, p. 25–49, Městský úřad, Moravské Budějovice.
 • Gruna B. (1995): Rozšíření křivatce českého (Gagea bohemica) na Moravě. – Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. v Třebíči 20: 23–30.
 • Grüll F. (1984a): Inventarizační průzkum vegetačního krytu PP Údolí Chlébského potoka. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Grüll F. (1984b): Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Loučky. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Grüll F. (1984c): Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Kloc. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Grüll F. (1985a): Inventarizační průzkum chráněného naleziště U Bezděkova. – Ms. [Depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou]. [exc. NDOP]
 • Grüll F. (1985c): Inventarizační průzkum SPR Pernovka. – Ms., 30 p. [Expert. práce; depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou & AOPK ČR, Praha, Brno]. [exc. NDOP]
 • Grüll F. (1985d): Inventarizační průzkum vegetačního krytu PR Mrázkova louka. – Ms. [Expert. práce; depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou &  AOPK ČR, Praha]. [exc. NDOP]
 • Grüll F. (1986): Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Velký Špičák. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Grynia M. & Cholava R. (1968): Geobotanical characteristics of permanent meadows and pastures in the Bohemian-Moravian Uppland, district Žďár nad Sázavou. – Sborn. Vys. Šk. Zeměd. v Brně, ser. A., Spisy Agronom. Fak. 16 (4): 609–619.
 • Güttler E. (1926–1927): Příspěvek ke květeně okolí moravsko-budějovického. – Od Horácka k Podyjí 4: 117–119, 151–153.
 • Güttler E. (1927–1928a): Vodní a bahenní květena okolí moravsko-budějovického. – Od Horácka k Podyjí 5: 13–14.
 • Güttler E. (1927–1928b): Dvě botanicky zajímavá místa v okolí Mor. Budějovic. – Od Horácka k Podyjí 5: 114–116.
 • Güttler E. (1928): Příspěvek ke květeně jihozápadní Moravy (M. Budějovice, Znojmo záp. část). – Viktor Dvořák, Moravské Budějovice, 16 p. [exc. Růž.]
 • Güttler E. (1928–1929): Příspěvek ke květeně okolí moravsko-budějovického. – Od Horácka k Podyjí 6: 31–32. [exc. Růž.]
 • Güttler E. (1929a): Hacquetia epipactis. – Věda Přír. 10: 256.
 • Güttler E. (1929b): Příštepský les u M. Budějovic. – Příroda 22: 36–37.
 • Güttler E. (1929c): Příspěvek ke květeně záp. Moravy. – Příroda 22: 310.
 • Güttler E. (1939): Příspěvek k floře středního Posázaví. – Příroda 32: 337–338.
 • Güttler E. (1940): Několik botanických zajímavostí z Posázaví. – Příroda 33: 13–14..
 • Hadač E. (1942): Botanická vycházka na Hlinecko. – Východočeský Kraj, Pardubice, 7.8.1942.
 • Hadač E. et Hadač J. (1943): Příspěvek ke květeně východních Čech. – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Tř. II., Praha, 1943/3:1–23.
 • Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. – L. Šorm, Pardubice, Nasavrky, 212 p.[exc. FLDOK]
 • Hadincová V. (1996): Vodní retenční kapacita půd nivních luk. – Příroda 4: 53–66. [exc. FLDOK]
 • Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. [eds] (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 37/1: 51–105. [exc. FLDOK]
 • Hadinec J., Lustyk P., & Procházka F. [eds] (2003): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. II. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 217–288.
 • Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. [eds] (2004): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. III. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 39/1: 63–130. [exc. FLDOK]
 • Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. [eds] (2005): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. IV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 40/1: 77–149. [exc. FLDOK]
 • Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. V. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 41: 173–257.
 • Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2007): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. VI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 42: 247–337. [exc. FLDOK]
 • Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2008): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. VII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 43/2: 251–336. [exc. FLDOK]
 • Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2009): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. VIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 44/2: 185–319. [exc. FLDOK]
 • Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. IX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 46/1: 51–160.
 • Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. X. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 47/1: 43–158. [exc. FLDOK]
 • Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. XI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 48: 31–141.
 • Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. XII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 49: 73–206.
 • Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. XIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 23–129.
 • Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 29–170.
 • Halmová-Peřinová J. (1972): Florografická studie jihovýchodní části Polenska. – Ms., 84 p. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. Růž.]
 • Hanaček C. (1892): Zur Flora von Mähren. 2. Verzeichnis. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn, 30 (1891): 113–116. [exc. Růž.]
 • Hanaček C. (1893): Zur Flora von Mähren. 3. Verzeichnis. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn, 31 (1892): 251–252. [exc. Růž.]
 • Hanaček C. (1895): Zur Flora von Mähren. 4. Verzeichnis. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn, 33 (1894): 3–6.
 • Hanaček C. (1896): Zur Flora von Mähren. 5. Verzeichnis. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn, 34(1895):3–4. [exc. Růž.]
 • Hanaček C. (1899): Zur Flora von Mähren. 6. Verzeichnis. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn, 37(1898):112–114. [exc. Růž.]
 • Hansgirg A. (1882): Ein Beiträg zur Flora des böhmisch-mährischen Grenzgebietes. – Oest. Bot. Zeitschr., Wien, 32: 14–18. [exc. Růž.]
 • Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among Diphasiastrum species (Lycopodiaceae) in Central Europe. PLOS ONE 9(6): e99552. doi:10.1371/journal.pone.0099552.
 • Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – In: V. Šašek, Velké Meziříčí, Nové Město, 80 p. [exc. Růž.]
 • Havlíková E. (2005): Inventarizační průzkum Národní přírodní památky Hojkovské rašeliniště. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod, Praha]. [exc. NDOP]
 • Hejný S. (1969): Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl in der Tschechoslowakei. – Fol. Geobot. et Phytotax., Praha, 4: 345–399.
 • Hejný S. & Slavík B. [eds] (1988): Květena České socialistické republiky 1. – Academia, Praha.
 • Hejný S. & Slavík B. [eds] (1990): Květena České republiky 2. – Academia, Praha.
 • Hejný S. & Slavík B. [eds] (1992): Květena České republiky 3. – Academia, Praha.
 • Hejtmánek J. (1956): K systematickému hodnocení Betula atrata Domin. – Preslia 28: 245–249.
 • Hendrych R. (1944): Příspěvek ke květeně Českomoravské vysočiny. – Věda Přír. 23: 77–78. [exc. Růž.]
 • Hendrych R. (1945): Cirsium heterophyllum All. na Hlinecku. – Věda Přír. 23: 293–294.
 • Hendrych R. (1950): Nástin vegetačních poměrů okresu Hlinsko v Čechách. – Věstn. král. čes. Společ. Nauk, tř. mat.-přír. 1949/9: 1–11.
 • Hendrych R. (1951): Rozšíření význačnějších rostlin v okrese Hlinsko v Čechách. – Věstn. král. čes. Společ. Nauk, tř. mat.-přír. 1950/6: 1–17. [exc. Růž.]
 • Hendrych R. (1967): Systematic study on Thesium alpinum. – Acta Univ. Carol., Biol., Praha, 1966: 95–105.
 • Hendrych R. (1967): Trifolium striatum in der Tschechoslowakei. – Preslia 39.
 • Hendrych R. (1975): Trifolium spadiceum und sein Vorkommen in der Tschechoslowakei /Trifolium – Studien XI./. – Acta Univ. Carol., Biol., Praha, 1974: 11–37. [exc. Růž.]
 • Hendrych R. (1986): Polozapomenuté a nové nálezy z květeny ČSR. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 21: 45–55. [exc. FLDOK]
 • Heroldová M. (1982): Biologie a fytocenologicko-ekologická charakteristika vybraných druhů čeledi Orchideaceae ve Žďárských vrších. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. ČNFD]
 • Heroldová M. (2001): Inventarizační průzkum flóry údolí Hodonínky (mezi obcemi Rovečné a Trpín) – Ms. [exc. NDOP]
 • Himmelbauer W. & Stumme E. (1923): Die Vegetationsverhältnisse von retz und Znaim. – Abh. zool.-bot. Ges., 14(2): 1–148. [exc. Růž.]
 • Hitschmann H. H. (1855a): Eine Excursion auf die "Zakova hora". – Oest. Bot. Wbl., Wien, 5: 345–347, 353–356.
 • Hitschmann H. H. (1855b): Correspondenz. (Schloss Saar in Mähren). – Oest. Bot. Wbl., Wien, 5: 165–166.
 • Hlaváč V., Faltys V., Hausvaterová S. & Dundychová I. (1992): Významné krajinné prvky východních Čech dle zákona č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Okres Havlíčkův Brod. – AOPK ČR, Pardubice.
 • Hluštíková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. – Ms., 89 p. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. ČNFD]
 • Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2005a): Biologický průzkum VKP Hruškovec. – Ms. [Depon. in: OŽP Městský úřad Telč]. [exc. NDOP]
 • Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2005b): Biologický průzkum VKP Pastvina u Myslůvky. – Ms. [Depon. in: OŽP Městský úřad Telč]. [exc. NDOP]
 • Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2006): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 2: 19–37. [exc. FLDOK]
 • Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 3: 11–20. [exc. FLDOK]
 • Hofhanzlová E., Ekrt L. & Štechová S. (2005): Floristický průzkum rašeliniště Na Klátově. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 1: 45–52. [exc. FLDOK]
 • Hofmann V. (1968): Kde rostou sněženky, kde rostou hřiby, kde jsou lesní studánky. – In: Hofmann V. [red.], Třebíčské lesy a co v nich najdete, p. 44–51, Lesnická sekce Okresní zemědělsko-lesnické společnosti v Třebíči.
 • Holánek F. (1957): Výskyt rašeliny u Jihlavy. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 1: 31–36.
 • Holub J. (1976): Juncus minutulus – přehlížený nový druh československé květeny. – Preslia 48: 329–339. [exc. Růž.]
 • Holubičková B. (1961): Studie o vegetaci blat II. Rašeliniště u Velkého Dářka.– Sborn. Vys. Šk. Zeměd., Praha, 1960: 151–180. [exc. ČNFD]
 • Hora F. (1940): Borky (o slatinách a rašeliništích na Humpolecku). – Zálesí, Humpolec, 21 (1940–1941): 11–12.
 • Horníček L. (1958): Květena poličského okresu. – In: Poličsko, Vlastivěd. Sborn. 1 (1958): 131–143.
 • Horník S. (1963): Biogeografický obraz rezervace Klučí v okrese jihlavském. – Sborn. Pedag. Inst. Jihlava 1: 121–173. [exc. NDOP]
 • Horník S. (1965): Státní přírodní rezervace Velký Špičák. – Ochrana přírody 20: 66–67.
 • Horník S. (1967): Příspěvek k vegetačně geografické charakteristice fragmentárních společenstev smíšených lesů Brtnické vrchoviny. – Sborn. Pr. Pedag. Fak. Univ. J. E. Purkyně Brno 23, Geogr. 1: 105–119.]
 • Horník S. (1973): Biogeografická charakteristika území Špičáku na Českomoravské vrchovině. – UJEP Brno.
 • Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fytogeografii jižních Čech). – Ms., 398 p. [Disert. práce, depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích].
 • Houfek J. (1956): Příspěvek ke květeně Čech. – Preslia 28: 193–211.
 • Houfek J. (1967a): Krátká floristická sdělení. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 2: 201–208. [exc. Růž.]
 • Houfek J. (1967b): Krátká floristická sdělení z území a výsledky floristické akce. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 2: 275–280. [exc. Růž.]
 • Houfek J. (1968a): Krátká floristická sdělení z území a výsledky floristické akce. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 3: 54–64, 119–128, 185–192. [exc. Růž.]
 • Houfek J. (1968b): Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. – nahoprutka písečná v Československu. I. – Preslia 40: 163–183.
 • Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení z území a výsledky floristické akce. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 4: 71–72, 137–144, 205–216. [exc. Růž.]
 • Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení z území a výsledky floristické akce v Čechách. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 5: 69–72, 136–144, 215–216. [exc. Růž.]
 • Houfek J. (1973): Krátká floristická sdělení z území a výsledky floristické akce v Čechách. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 8: 148–156, 222–225. [exc. Růž.]
 • Houfek J. (1976): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 11: 57–64. [exc. FLDOK]
 • Houfek J. (1980): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 15: 15, 24, 28, 35, 65, 72, 86, 98, 132, 156. [exc. Růž.]
 • Houfek J. (1981): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 16: 7, 25, 44, 54, 66, 130, 134, 146, 158. [exc. FLDOK]
 • Houfek J. (1983): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 18: 102, 114, 122, 178, 240.
 • Houfek J. & Skalický V. (1963): Botanická bibliografie jižních Čech. – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.
 • Houfek J. (1978): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 13 (3): 202–202. [exc. FLDOK] [Blechnum spicant]
 • Hrabě K. (1927): Květena hájů na Českomoravské vysočině. – Vlastiv. Sborn. Čes. Jihovýchodu 5: 115–117.
 • Hrabě F., Svěráková J., Rosická L. & Chladilová O. (1997): Porovnání změn porostových charakteristik nově setých standardních a druhově bohatých lučních společenstev. – Sborn. Přírod. Kl. Uherské Hradiště 3: 54–59.
 • Hrabětová-Uhrová A. (1961): Skalník černoplodý (Cotoneaster nigra Wahlb. (Fries) a jeho rozšíření na Moravě. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 33: 5–24. [exc. FLDOK]
 • Hrabětová-Uhrová A. (1962): Beitrag zur Taxonomie und Verbreitung der Gattung Cotoneaster in der Tschechoslowakei. – Práce brněnské základny ČSAV 34: 197–246.
 • Hrčka D. (2004): Pseudognaphalium luteo-album – kriticky ohrožený druh české květeny. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 39: 171–183.
 • Hrdá A. (1980): Díly u Lhotky - seznam nejvýznamnějších rostlinných druhů nalezených na lokalitě dne 14. 6. 1979 a doplněk ze dne 15. 10. 1980. – Ms. [Depon in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou & AOPK ČR, Havlíčkův Brod].
 • Hrdá A. (1981): Soupis rostlinných druhů nalezených v SPR Pernovka při kontrole lokality dne 24.7. 1980. – Ms. Ms. [Depon in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou & AOPK, Havlíčkův Brod].
 • Hrouda L. (1974): Inula oculus-christi L. in der Tschechoslowakei. – Preslia 46/2: 172–185. [exc. FLDOK]
 • Hrouda L. (1974): Taxonomie und Verbreitung von Inula salicina L. s. l. in der Tschechoslowakei. – Preslia 46/1: 32–56. [exc. FLDOK]
 • Hrouda L. (1989): Křivatec český pravý – Gagea bohemica (Zauschn.) J. A. et J. H. Schult. subsp. bohemica. – In: Slavík B. [red.], Vybrané ohrožené druhy flóry ČSR, Stud. ČSAV, 1989/10: 125–150 p. [exc. Vysočina]
 • Hroudová Z. & Zákravský P. (1993): Ecology of two cytotypes of Butomus umbellatus. III. Distribution and habitat differentiation in the Czech and Slovak Republics. – Folia Geobot. Phytotax. 28: 425–435.
 • Hruby J. (1923): Die Pflanzengeografischen Verhältnisse Westmährens 1. Beitrag. – Verh. naturforsch. Ver. Brünn 58 (1920–1921): 1–43.
 • Hruby J. (1931–1932): Die pflanzengeographischen Verhältnisse Westmährens. – Čas. mor. zem. Mus. 28–29: 546–583.
 • Hruby J. (1932): Botanische Notizen aus Mähren – Schlesien. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 63 (1931): 12–50. [exc. Růž. – výběrově]
 • Hruby J. (1935): Das Teichgebiet von Gr. Meseritsch in W-Mährens. – Verh. naturforsch. Ver. Brünn 66: 5–28. [exc. pro Carex V. Grulich in Pladias]
 • Iltis H. (1911): Die Umgebung von Radeschin mit besonderer Berücksichtigung ihrer Flora. – Jahresb. Staatsgymn. mit der Deutsch. Unterr., Sprache, Brünn für das Schuljahre 1910–1911: 1–18. [exc. Růž.]
 • Janota R. & Purkyně C. (1926): Rašeliniště u rybníka Velké Dářko ve Žďárských horách. – Čas. Nár. Mus. 100: 160–166.
 • Jakrlová J. (1997): Travinné ekosystémy v CHKO Žďárské vrchy. – Příroda 10: 52: 71–95. [exc. ČNFD]
 • Jaroš V. (1998): Doplněk k rozšíření významných a chráněných druhů cévnatých rostlin v Čechách. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná 12: 11–18. [exc. FLDOK]
 • Jatiová M. (1962): Nástin vegetačních poměrů Šlapanky. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. Růž.]
 • Jatiová M. (1970): Fytogeografická charakteristika chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. – Ochrana přírody 25: 213–215.
 • Jatiová M. (1979): Sklenské louky. – Soupis rostlinných druhů nalezených na lokalitě při ochranářském průzkumu dne 8. 6. 1979. – Ms. [Depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou & AOPK ČR, Havlíčkův Brod].
 • Jatiová M. & Růžička I. (1984): Státní přírodní rezervace Černíč. – Památky a příroda 9: 243–246.
 • Jatiová M. & Šmiták J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. – Arca JiMfa, Třebíč. [exc. Vysočina]
 • Jehlík V. (1961): Rozšíření Veronica filiformis Smith v Československu a poznámky k jejímu výskytu. – Preslia 33: 315–321. [exc. Růž.]
 • Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplňky k rozšíření Veronica filiformis Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208. [exc. Růž.]
 • Jelínková J. (1995): Vliv změn managementu, technických zásahů a polních kultur v okolí na vegetační kryt NPR Mohelenská hadcová step. – Ms., 59 p. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. Vysočina]
 • Jeník J. (1969): Mohelenská step a uvažované přehrady na řece Jihlavě. – Ochrana přírody 24: 234–235.
 • Jičínská D. (1970): Příspěvek k rozšíření růží v okolí Ledče nad Sázavou. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 5: 171–176. [exc. FLDOK]
 • Jičínská D. & Svoboda A. (1970): Příspěvek k rozšíření růží v okolí Telče na jihozápadní Moravě. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 5: 178–183. [exc. FLDOK]
 • Jindra J. (1966): Přírodní rezervace v Borku. – Živa 14: 134. [Borek u Chotěboře]
 • Jindra J. (1970): Ďáblík bahenní v katastru obce Vilémov. – Živa 18: 132.
 • Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 19921994). – Železné Hory 3: 3–211.
 • Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. – Železné hory, Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1–78. [exc. ČNFD] [exc. FLDOK]
 • Jirásek V. (1965): Rozšíření lipnice oddálené (Poa remota Forsk.) v ČSSR. – Čas. Nár. Muz.   134: 155–162.
 • Juratzka J. (1858): Ueber die Entdeckung von Notochlaena marantae R. Br. in Mähren. – Verh. Zool.-Bot. Ges., S.-B., 8: 92.
 • Jiřincová-Vlčková K. (1953): Studie trojštětových luk na Přibyslavsku. – Ms. [Depon. in: Knihovna botaniky PřF UK, Praha].
 • Jungová B. (1968): Acidofilní xerothermní společenstva v širším okolí Brna. – Ms., 54 p. [Dipl. práce; depon in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Juřička J. & Juřičková K. (2008a): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 5: 133–146. [exc. ČNFD] [exc. FLDOK]
 • Juřička J. & Juřičková K. (2008b): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy). – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 31–42. [exc. FLDOK]
 • Juřička J. & Juřičková K. (2009): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Suché kopce (CHKO Žďárské vrchy). – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 7: 75–88. [exc. FLDOK]
 • Juřička J. & Juřičková K. (2011): Vegetace a flóra PP U Bezděkova a PP Díly u Lhotky v CHKO Žďárské vrchy. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 10: 87–102. [exc. NDOP] [exc. ČNFD]
 • Juřička J. & Juřičková K. (2012): Vegetace a flóra PP Pernovka a PP Sklenské louky v CHKO Žďárské vrchy. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 13: 5–21. [exc. ČNFD]
 • Juřička J. & Juřičková K. (2014): Vegetace a flóra lokality Nad Svitákem na Jihlavsku. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 17: 33–46.
 • Juřička J. & Juřičková K. (2015): Floristický a vegetační inventarizační průzkum PR Olšina u Skleného (CHKO Žďárské vrchy). – Ms., 25 p. [Depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou & AOPK ČR, Praha]. [exc. NDOP]
 • Juřička J., Juřičková K., Kubešová S. & Novotný I. (2013): Vegetace a flóra PR Pod Kamenným vrchem v CHKO Žďárské vrchy. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 14: 1–20. [exc. ČNFD]
 • Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. – Ms. [Bakal. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Kadlus Z. (1971): Přírodní rezervace Žákova hora. – Lesnické práce 51: 48.
 • Kafka J. (1908): Železné a Žďárské hory. Východočeská nížina (Chrudim, Vys. Mýto, Litomyšl). Poříčí Svratky (Českomoravské Švýcarsko) a výlet do Moravského Krasu. – Kafkův illustr. Prův. Krášl. čes., Praha, 13: 1–148.
 • Kaplan Z. (2001): Úzkolisté druhy rodu Potamogeton v květeně České republiky. II. P. compressus a P. acutifolius. – Preslia 73: 127–139.
 • Kaplan Z. (2002a): Úzkolisté druhy rodu Potamogeton v květeně České republiky III. P. obtusifolius a P. friesii. – Preslia 74: 267–280.
 • Kaplan Z. (2002b): Úzkolisté druhy rodu Potamogeton v květeně České republiky IV. P. pusillus s. l. a P. trichoides. – Preslia 74: 345–371.
 • Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P., Zázvorka J., Hroudová Z., Ducháček M., Grulich V., Řepka R., Dančák M., Prančl J., Šumberová K., Wild J. & Trávníček B. (2015): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. – Preslia 87 (4): 417–500.
 • Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Grulich V., Řepka R., Prančl J., Ducháček M., Kúr P., Šumberová K. & Brůna J. (2016a): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. – Preslia 88 (2): 229–322.
 • Kaplan Z., Danihelka J., Lepší M., Lepší P., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Kocián J., Prančl J., Kobrlová L., Hroneš M. & Šulc V. (2016b): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 3. – Preslia 88 (4): 459–544.
 • Kaplan Z., Danihelka J., Koutecký P., Šumberová K., Ekrt L., Grulich V., Řepka V., Hroudová Z., Štěpánková J., Dvořák V., Dančák M., Dřevojan P. & Wild J. (2017): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 4. – Preslia 89 (in press.)
 • Kirschner J. & Štěpánek J. (1989): Druhy ze skupiny pampelišky bahenní Taraxacum Wiggers sect. Palustria (Lindb. fil.) Dahlstedt. – In: Slavík B. [red.], Vybrané ohrožené druhy flóry ČSR, Stud. ČSAV, 1989/10: 95–123. [exc. Vysočina]
 • Kirschner J. & Štěpánek J. (1992): Notes on the series of Taraxaca Exsiccata, Fasc. I–IV (Studies in Taraxacum 9). – Preslia 64: 17–33. [exc. FLDOK]
 • Klášterský I. (1961): Florogenetické prvky Československa. – Sborn. Nár. muzea, řada B - Přírod. Vědy, 17: 129–157.
 • Klaudisová A. (1984): Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. – Sleziník nepravý – Asplenium adulterinum Milde. – Památky a Příroda 9 (5): 3.
 • Klika J. (1923): Nové stanoviště suchopýru horského – Eriophorum alpinum. – Čas. Nár. muzea 97: 140–141.
 • Klika J. (1935): Die Pflanzengesellschaften des entblössten Teichbodens in Mitteleuropa. –  Beih. Bot. Cbl., Jena, 53 B: 286– 310.
 • Klika J. (1940): Die Pflanzengesellschaften des Alnion-Verbandes. – Preslia 18–19: 97–112. [exc. ČNFD]
 • Klika J. (1943): Vítod mateřídouškový, Polygala serpyllifolia J. A. Hosa na Českomoravské vysočině. – Příroda 35: 282. [exc. NDOP]
 • Klika J. & Šmarda J. (1940): Horská lesní rezervace na Žákově hoře u Žďáru v Českomoravské vysočině. – Krása našeho Domova 32: 25–30, 42–44. [exc. Růž.]
 • Klika J. & Šmarda J. (1943): Návrh na zřízení rezervace. – Krása našeho Domova 35: 143–144.
 • Klika J. & Šmarda J. (1944a): Návrh na zřízení dvou lučních rezervací v Jihlavských vrších. – Krása našeho Domova 36: 155–156. [exc. Růž.]
 • Klika J. & Šmarda J. (1944b): Návrh na zřízení reservace olšiny u Sklenného ve Žďárských vrších. – Krása našeho Domova 36: 44–46.
 • Klika J. & Šmarda J. (1944c): Rostlinně sociologický příspěvek k poznání rašelinišť a luk na Žďársku a Novoměstsku. – Věst. král. čes. Společ. Nauk, Praha, Cl. Math.-Natur., 7: 1–60. [exc. ČNFD]
 • Kneblová-Vodičková V. (1961): Pozdní glaciál v rašeliništi v Zalíbeném. – Věstn. Ústř. Úst. Geol. Praha, 36: 445.
 • Kneblová-Vodičková V. (1966): Das Spätglzial im Moor bei Zalíbené in Ostböhmen. – Preslia 38: 154–167.
 • Kneblová-Vodičková V. (1970): Das Spätglzial im Moor bei Zalíbené in Ostböhmen. Nachträg. – Preslia 42: 377–378.
 • Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. – Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. v Třebíči 37: 1–99. [exc. FLDOK]
 • Kobrle A. (1938): Floristický průzkum Humpolecka. – Sep. ex Havlíčkův Kraj, Havlíčkův Brod, 20/17–18: 1–2.
 • Kobrle A. (1939): Lesy okresu humpoleckého (Studie geobotanická se zřením na poměry půdní a srážkové. Soupis dřevin humpoleckých lesů). – Výr. Zpr. Měst. Reálky Humpolec, 2: 1–18.
 • Kobrle A. (1942): Kapradiny humpoleckých lesů. – Věda Přír. 21: 155–157.
 • Kobrle A. (1944–1945): Botanické nálezy na Humpolecku I–II. – Věda Přír. 23: 57–60, 305–307. [exc. Růž.]
 • Kobrle A. (1950): Humpolecko jako součást bučinné oblasti sudetsko-hercynské z hlediska ochrany přírody. – Ochrana přírody 5: 1–3.
 • Kobrle A. (1957): Ochrana hadcové oblasti u Dolních Kralovic. – Ochrana přírody 12: 264–267.
 • Kobrle A. (1964): Květena střední Sázavy a dolní Želivky. – Preslia 36: 195–207. [exc. NDOP]
 • Kobrle A. & Čábera A. [jun.] (1950): Želivka – cesta teplomilných rostlin na Humpolecku. – Čs. bot. Listy, Praha, 2: 146–148.
 • Kodet V. & Kořínková D. (2010): Ornitologický a botanický průzkum Starohorského mokřadu. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava.
 • Kodet V., Kořínková D., Kunstmüller I., Hobza P. & Novák T. (2011a): Ptáci vybraných mokřadů Třebíčska. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava. [exc. NDOP]
 • Kodet V., Kořínková D., Kunstmüller I., Hobza P. & Novák T. (2011b): Ptáci vybraných mokřadů Havlíčkobrodska. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava. [exc. NDOP]
 • Kodet V., Kořínková D. (2012): Monitoring ptáků a biotopů na rybníce Dolní Bradlo. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod & Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava]. [exc. NDOP]
 • Kolář F., Kaplan Z., Suda J. & Štech M. (2015): Populations of Knautia in ecologically distinct refugia on the Hercynian massif belong to two endemic species. – Preslia 87: 363–386.
 • Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. et Suda J. (2014): Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of Galium valdepilosum in central Europe. – Preslia 86 (2): 155–178.
 • Kolbek J., Boublík K., Černý T. & Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 40: 243–277. [exc. ČNFD]
 • Kolektiv (1990): Rozpisy floristické literatury v letech 1945–1990. – Ms. [Depon. in. Botanický ústav AV ČR, excerpováno do Nálezové databáze ochrany přírody, AOPK ČR]. [exc. NDOP]
 • Kolektiv pracovníků jihočes. pobočky ČSBS (1966–1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech 1–3. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. Vědy, 6: 37–70, 1966; 7: 21–51, 1967 et 8: 65–93, 1968.
 • Kosík V. (1938): Reservace hadcové flory na Polensku. – Polensko (Kult.-Hist. a Vlastiv. Sborn.), Polná, 1: 90–93.
 • Komzák J. (1972): Rezervace Velký Špičák – geobiocenózy. – Ms., 120 p. [Dipl. práce; depon. in: Kat. lesn. Bot. a Fytocenol. VŠZ, Brno].
 • Kořínková D., Kodet V. & Mrlík V. (2012): Monitoring ptáků a biotopů na rašeliništi Loučky. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod & Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava]. [exc. NDOP]
 • Kovanda M. (1963): Isopyrum thalictroides L. v Čechách. – Preslia 35: 217–223.
 • Kovář F. (s. a.): Flora ždarica.  – Ms., 32 p. [Depon. in: Horácké Muz. Nové Město na Moravě, Sign. K 1143, 2688].
 • Kovář F. (1904): Příspěvek ku květeně lišejníků a jevnosnubných rostlin v krajině Žďárské. – Věstn. Klubu přírod. Prostějov, 6 (1903): 55–62.
 • Kovář F. (1901): Příspěvek ku květeně okolí Žďárského. – Věstn. Klubu přírod. Prostějov, 3: 147–151. [exc. Růž.]
 • Kovář F. (1909): Vegetační poměry v krajině žďárské. – Žďárský Obzor, Žďár na Moravě 1909: 1–25. [exc. Růž.]
 • Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E., Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.–17.7. 1965) a v Lanškrouně (2. –10.7.1970). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 31, suppl. 1996/2: 3–74.
 • Králová M., Ruxová A., Švarc J. & Tomandl M. (2004): PR Velký Pařezitý – zpráva za rok 2004. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod].
 • Kratochvíl M. (1952): Nová lokalita ostřice převislé (Carex pendula Huds.) na Moravě. – Čs. bot. Listy 4: 68.
 • Krausová I. (1985): Inventarizační průzkum CHPV Švařec. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]. [exc. NDOP]
 • Krist V. (1934): Šafrány ČSR. – Příroda 27: 206–209, 231–233.
 • Križo M. (1966): Peloanalytický výskum nadložného humusu lesov Jihlavských vrchov (I. část). – Lesn. Čas. 12: 463–476.
 • Križo M. (1966): Peloanalytický výskum nadložného humusu lesov Jihlavských vrchov (II. část). – Lesn. Čas. 13: 245–260.
 • Krontorád K. & Málek J. (1961): Typy lesních půd a fytocenos Jihlavských vrchů. – Sborn. Vys. Šk. Zeměď. Brno, Ser. C, 1961: 51–74.
 • Kropáč Z. (1981): Avena strigosa – a disappearing synynthropic species in Czechoslovakia. – Preslia 53: 305–321. [exc. Růž.]
 • Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. – Preslia 78: 123–209. [exc. ČNFD]
 • Kršková J. (1979): Bylinné patro jedlobučiny na Žákově hoře. – Živa 27: 38–39.
 • Křížek J. (1971): Floristické poměry okolí Dačic. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. Růž.]
 • Kubát K. (1974): Diphasium issleri (Rouy) Holub a D. tristachium (Pursh) Rothm. V Čechách a na Moravě. – Preslia 46: 310–318. [exc. Růž.]
 • Kubát K. (1977): Botrychium matricariifolium in der ČSR. – Preslia 49: 329–335. [exc. Růž.] [exc. NDOP]
 • Kubát K. (1986): Červená kniha vyšších rostlin Severočeského kraje. – Teps, Praha.
 • Kubát K. & Kaplan Z. (2001): Arnoseris minima Schweigg. et Koerte v České republice. – Severočes. Přír., Litoměřice, 32: 29–36. [exc. NDOP]
 • Kubešová S., Novotný I. & Sutorý K. (2007): Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PR Olšina Sklené, PR Řeka, PR Štíří důl, PP Peperek, PP Rozštípená skála, PP Tisůvka, PP Brožova skála, Světka, Hudecká skála. – Ms. [Depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou]. [exc. NDOP]
 • Kubešová S., Novotný I. & Sutorý K. (2010a): Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PP Louky u Černého lesa. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Kubešová S., Novotný I. & Sutorý K. (2010b): Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PP Louky v Jeníkově. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod & Botanické oddělení, MZM, Brno]. [exc. NDOP]
 • Kubešová S., Novotný I. & Sutorý K. (2010c): Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PP U Tučkovy hájenky. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod & Botanické oddělení, MZM, Brno]. [exc. NDOP]
 • Kubešová S., Novotný I. & Sutorý K. (2013): Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PP U Tučkovy hájenky. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod & Botanické oddělení, MZM, Brno]. [exc. NDOP]
 • Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. – Ms. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992; sestavili M. Štech & P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biologické fakulty Jihočeské University & Jihočeské muzeum v Českých Budějovicíc]. [exc. ND JčP ČBS]
 • Kučerová E. (1994): Floristické poměry okolí Chotěboře a fytogeografické vztahy k širšímu území Havlíčkobrodska. – Ms. [Depon. in: Knihovna botaniky PřF UK, Praha]. [exc. Vysočina]
 • Kühn F. (1967): Nálezy vzácných nebo zavlečených rostlin na Moravě. – Práce z oboru botaniky přednesené v Klubu přírodovědeckém při Moravském muzeu v Brně, 1967: 19–20. [exc. Růž.]
 • Kühn F. (1970a): Nové jihomoravské lokality druhů rodu brukev (Brassica L.). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 5 (1): 52–53. [exc. Růž.]
 • Kühn F. (1970b): Nálezy vzácných nebo zavlečených rostlin na Moravě, II. – Práce z oboru botaniky přednesené v Klubu přírodovědeckém při Moravském muzeu v Brně, 1970: 25–28. [exc. Růž.]
 • Kühn F. (1975): Zvláštní jev ve složení vegetace pod telefonním vedením. – Živa, 23: 61–57.
 • Kühn F. (1979): Poznámky ke květeně Zaječího skoku. – Ms. [Depon. in: Mendelova univerzita v Brně].
 • Kühn F. (1988): Floristické zápisky. – Ms. [uložení rukopisu neznámé, excerpováno z floristické kartotéky Ondráčková S. (1966–1993), Muzeum Vysočiny Třebíč].
 • Kühn F. (1991): Nález semen ze středověké Jihlavy, se zvláštním zřetelem k peckám slív. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 10: 17–36. [exc. FLDOK]
 • Kühn F. & Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderálních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany–Dalešice. – Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. v Třebíči 38: 1–65. [exc. ČNFD]
 • Laus H. (1908): Mährens Ackerunkräuter und Ruderalpflanzen. Zugleich ein Beitrag zur Phytogeographie des Landes. – Mitt. Komm. naturwiss. Durchforschung Mährens, Land- u. forstwirtsch. Abt 2: 1–270, Brünn.
 • Lepší P. & Lepší M. (2017): Rozšíření, ekologie a stav populace jeřábu olšolistého (Sorbus alnifrons). – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, in prep.
 • Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. [eds] (2013): Červená kniha květeny jižní části Čech. – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicíc.
 • Letáček P. (1921): Na rašeliništích. – Zálesí, Humpolec, 3 (1921–22): 28–29, 41–43.
 • Letáček P. (1930–1931): Květena na Humpolecku. – Zálesí, Humpolec 12: 22–25, 35–36, 53–56 (1930), 73–75, 89–92, 120–122, 135–138, 150–152 (1931).
 • Letáček P. (1942): Květena Humpolecka. Rostliny cévnaté. – Něm. Brod, 64 p.
 • Letáček P. (1950): Návrh na přírodní rezervaci u Havlíčkova Brodu. – Ochrana přírody 5: 36–37, 49–52. [exc. Růž.]
 • Lhotský O. (1949): Několik zajímavějších nálezů z Českomoravské vysočiny. – Čs. bot. Listy 2: 57–58.
 • Lhotská M. & Kopecký K. (1966): Zur Verbreitungsbiologie und Phytozönologie von Impatiens glandulifera Royle an den Flussystemen der Svitava, Svratka und oberen Odra. – Preslia 38: 376–385.
 • Libenský F.L. (1891): Über die Torf. Böhmens in naturwissenschaftlicher und national-ökonomischer Beziehnung mit Berücksichtigund der Moore der Nachbarländer. – Arch. natur. Land. Böhmens, 6 (1): 1–15 & 1/228, Prag.
 • Lingmajerová B. (1975): Studie o xenofytech Žďárských vrchů. – Ms., 81 p. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Losová J. (1965): K poznání rostlinných společenstev letněných rybníků východní části Českomoravské vysočiny. – Ms., 55 p. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Lososová Z. & Otýpková Z. (2001): Výskyt ohrožených druhů plevelů na jižní Moravě. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 36 (1): 81–98. [exc. FLDOK]
 • Louda J. (1959): Chráníme sněženky a bledule. – Vesnické Noviny, okres Ledeč nad Sázavou, 14. 3. 1959.
 • Ložek V. (1958): Měkkýši Křemešníku u Pelhřimova. – Čas nár. Mus., Praha, sect. natur., 127: 72–73.
 • Lustyk P. (1998): Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Opatovské zákopy, k. ú. Opatov. – Ms. [Depon. in: Okresní úřad Třebíč & Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Lustyk P. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 5: 147–152. [exc. FLDOK]
 • Lysák F. (2000): Ohrožená mokřadní květena Velkomeziříčska a její ochrana. – Ms. [Depon. in: knihovna Katedry botaniky, PřF UP, Olomouc]. [exc. Vysočina]
 • Lysák F. (2003a): Draba nemorosa L. ve Velkém Meziříčí. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, Sect. Natur., 16: 113–115. [exc. FLDOK]
 • Lysák F. (2003b): Nové lokality vzácných druhů čeledi Pyrolaceae na západní Moravě. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 107–112. [exc. FLDOK]
 • Lysák F. (2005): Floristický a fytocenologický průzkum NPP Švařec. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Macháček M. & Beneš M. (2010): Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava]. [exc. NDOP]
 • Macháček. M. & Beneš M. (2010a): Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu
 • “Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa“. EVL CZ0614054 Na Oklice. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Macháček. M. & Beneš M. (2010b): Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu
 • “Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa“. EVL CZ0613816 Náměšťská obora. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Macháček. M. & Beneš M. (2010c): Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu
 • “Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa“. EVL CZ0613328 Rašelinné jezírko Rosička. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Macháček. M. & Beneš M. (2010d): Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu
 • “Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa“. EVL CZ0612141 Ptáčovský kopeček. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Macháček. M. & Beneš M. (2010e): Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu
 • “Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa“. EVL CZ06114056 V Lísovech. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Macháček. M. & Beneš M. (2010f): Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu
 • “Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa”. EVL CZ0612149 Suché skály. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Macháček. M. & Beneš M. (2010f): Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu
 • “Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa”. EVL CZ0612136 Kobylinec. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Macháček. M. & Houzarová H. (2010a): Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu
 • “Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa”. EVL CZ0610145 Hroznětínská louka. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Macháček. M. & Houzarová H. (2010b): Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu
 • “Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa“. EVL CZ0612147 Špilberk. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Macháček M., Maštera J. & Berka T. (2006): Podklad pro návrh na vyhlášení ZCHÚ kategorie Přírodní památka: Smrčenský potok – výsledky biologického průzkumu (1998–2006).  – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Mackeová Z. (1999): Šíření a současné rozšíření Digitalis purpurea v České republice. – Severočes. Přír., Litoměřice, 31: 27–49. [exc. FLDOK]
 • Macků J. (1927): Ms. [exerpováno z floristické kartotéky Ondráčková S. (1966–1993)].
 • Macků J. (1960): Mohelenská hadcová step. – Živa 8: 42–45.
 • Macků J. (1962): Jihlavské vrchy a jejich podhůří. – Lidé a Země 11(7): 300–303.
 • Makowsky A. (1873): Asplenium serpentini bei Pernstein. – Verh. naturforsch Ver. Brünn 11 (1872): 33, Brünn.
 • Malátková Š. & Horník J. (2007): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu na Chrudimsku a Havlíčkobrodsku v letech 2005–2007. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Málek J. (1955a): Bučiny v Roštýnské oboře u Telče. – Sborn. Vys. Šk. Zeměď. a Lesn. Fak. Brno, ser. C, 2: 103–128.
 • Málek J. (1955b): Vývoj dřevinné skladby a lesní typy lesů Jihlavských vrchů (Telečska). – Sborn. Vys. Šk. Zeměď. a Lesn. Fak. Brno, ser. C, 2: 235.
 • Málek J. (1956): Zbytky přirozených lesů ve vyšší poloze Jihlavských vrchů. – Sborn. Vys. Šk. Zeměď. a Lesn. Fak. Brno, řada C 3: 75–93.
 • Málek J. (1957): Přirozené rozšíření smrku na Českomoravské vysočině. – Lesnictví 21: 515–534.
 • Málek J. (1958): Přirozené rozšíření smrku na Českomoravské vysočině. – Lesnictví 4: 515–534.
 • Málek J. (1959): Přehled vývoje dřevinné skladby a lesních typů na Telečsku. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 3: 63–69.
 • Málek J. (1961a): Přehled lesních společenstev jihozápadní Moravy. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 67–86.
 • Málek J. (1961b): Rozšíření některých druhů lesní flóry na jihozápadní Moravě. – Preslia 33: 258–267.
 • Málek J. (1968): Historie lesů v Třebíčském okrese. – In: Hofmann V. [red.], Třebíčské lesy a co v nich najdete, 21–22 p., ed. Lesn. Sekce okres. zeměd.-lesn. Společ., Třebíč.
 • Málek J. (1970a): Rašelinné jedlové smrčiny (Abieto-Piceetum sphagnosum) na Českomoravské vysočině. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 6: 61–70.
 • Málek J. (1970b): Entwicklung der Wälder Südwestmährens unter dem Einfluss des Menschen. – Acta Sci. Nat. Acad. Sci. Bohemoslov. Brno, ser. n. 4/5: 1–45.
 • Málek J. (1970c): Lesy chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. – Ochrana přírody 25: 218–223.
 • Málek J. (1972): Lužní lesy jižní části Českomoravské vysočiny. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 7: 87–92.
 • Málek J. (1973): Jedliny a smrčiny jižní části Českomoravské vrchoviny. – Lesnictví 46: 37–58.
 • Málková J. (2003): Inventarizační průzkumy v okolí rybníka Januš. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR]. [exc. NDOP]
 • Mandák B. 2003: Rozšíření vybraných druhů rodu Atriplex v České republice. II. Druhy sekce Sclerocalymna. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38 p.
 • Martinovský J. O. (1963): Naše kavyly. – Ochrana přírody 18: 45–48.
 • Marvan P. & Smejkal M. (1959): Několik zajímavějších floristických nálezů z Moravy. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 31: 45–50.
 • Medlinová M. (1944): Floristické příspěvky z kraje středočeského do Polabí a Posázaví. – Věda Přír. 22: 205–206.
 • Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. ČNFD]
 • Mikyška R. (1941): Ještě k rozšíření Soldanella montana. – Věda Přír. 20: 280.
 • Milner F. (1941): Nejsevernější výskyt dřípatky horní. – Věda Přír. 20: 151.
 • Mládek V. (1990): Plevele v katastru Vladislav u Třebíče. – Ms., 96 p. [Dipl. práce; depon. in: Kat. bot. a šlecht. rostl. agron. fak. VŠZ, Brno].
 • Mladý F. (1958): hadcová step u Mohelna. – Za Krásami Domova 4: 104–105.
 • Moravec Z. (1960): The Mohelno serpentine steppe. – Česká Mykologie 14: 101–108.
 • Mráz K. (1959): Doprovodná zpráva o geobotanickém mapování na listech Havlíčkův Brod (4155) a Jihlava (4255). – Ms. [Depon. in: BÚ AV ČR, Průhonice].
 • Molíková M. (1985): Inventarizační průzkum CHPV Velká a Malá olšina. – Ms. [Depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava]. 
 • Moltašová H., Rotreklová O., Danihelka J., Gottschlich G. & Chrtek J. jun. (2014): Jestřábník hroznatý (Hieracium racemosum) v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 49: 1–27.
 • Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. – Folia Geobot. Phytotax. 9: 113–152. [exc. ČNFD]
 • Mráz K. (1963): Vývoj dřevinné skladby na Havlíčkobrodsku. – Lesn. Čas. 9: 231–242.
 • Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. – Lesn. Čas. 38: 855–878. [exc. ČNFD]
 • Mudrák O., Mládek J., Blažek P., Lepš J., Doležal J., Nekvapilová E & Těšitel J. (2014): Establishment of hemiparasitic Rhinanthus spp. in grassland restoration: lessons learned from sowing experiments. –  Applied Vegetation Science 17: 274– 287.
 • Mukša J. (1948): Konservátorova zpráva o mohelenské přírodní rezervaci za rok 1947. – Ochrana přír.  3: 44.
 • Němečková L. (1971): Rozšíření některých horských druhů rostlin v ČSR. – Ms. [Dipl. práce; depon in: Knihovna botaniky PřF KU, Praha]
 • Nenadál S. (1985): Ranská bahna, náš největší ekosystém prameništních potočních jasanových olšin. – Živa 33: 86–88.
 • Nenadál S. (1992): Inventarizační výzkum chráněného území Chroustovské bučiny v katastru obce Chroustov. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR]. [exc. NDOP]
 • Neuhäusl R. (1965): Floristický příspěvek k podhůří Železných hor. – Čs. Bot. Listy 2: 38, 39.
 • Neuhäusl R. (1965): Zeigerwert der Hochmoorvegetation am Beispiel eines Spirkenhochmoores in der Böhmisch-Mährischen Höhe. – In. 9. Internat. Moorkongress, Keszthely, Budapest, 56 p.
 • Neuhäusl R. (1972): Vegetationsverhältnisse des hydrographischen Gebietes der Moore am Teich Velké Dářko. – Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 105–165. [exc. ČNFD]
 • Neuhäusl R. (1983): Rostlinná společenstva drnového fondu vodárenského povodí Žebrákovského potoka u Světlé n. S., jejich ekologie a funkce. – Ms. [Závěr. zpráva; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
 • Neuhäusl R. (1975): Hochmoore am Teich Velké Dářko. – Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 9: 1–267. [exc. ČNFD]
 • Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1965): Příspěvek ke květeně východních Čech III. Českomoravská vrchovina a Čáslavská nížina. – Pr. Muz. Hradec Králové a Pardubice, Ser. A., Sci. Nat. 6 (1964): 75–95.
 • Neuhäusl R. & Neuhäuslová Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 3: 147–160. [exc. FLDOK]
 • Neuhäusl R. & Neuhäuslová Z. (1969a): Floristický materiál ke květeně Moravy II. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 4: 29–47. [exc. FLDOK]
 • Neuhäusl R. & Neuhäuslová Z. (1969b): Floristický materiál ke květeně Moravy III. – Zprávy Čs. Bot. Společ., Praha, 4: 86–105. [exc. FLDOK]
 • Neuhäusl R. & Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. – Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1–200.
 • Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. – Preslia 47: 335–346. [exc. FLDOK]
 • Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. – Stud. ČSAV, Praha, 2: 1–208.
 • Neuhäusl R. & Tomšovic P. (1957): Rod Nymphaea (L.) Smith. v Československu. – Preslia 29: 225–249.
 • Neuhäuslová J. (1922–1923): Xerothermní květena podkladů serpentinových na dolním toku Jihlavky. – Čas. mor. zem. Mus., Brno, ser. natur., 20–21: 1–35.
 • Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. – Preslia 59: 25–50. [exc. ČNFD]
 • Neuhäuslová Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR. – Preslia, Praha, 44: 165–177.
 • Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky útlé (Coleanthus subtilis). – Ms. [Depon. in: knihovna Katedry botaniky, PřF UP, Olomouc]. [exc. ČNFD]
 • Němec L. (1989): Plevelová vegetace katastrů Dolní Heřmanice a Jabloňov. – Ms., 57 p. [Dipl. práce; depon. in: Kat. bot. a šlecht. rostl. agron. fak., Mendelova univerzita v Brně].
 • Nevosád M. (1948): Květena Humpolecka. – Ms. [Stát. práce; depon. in: Knihovna botaniky PřF UK, Praha].
 • Nováček F. (1926–27): Vědecký význam hadcového území u Mohelna. – Od Horácka k Podyjí 4: 64–69.
 • Nováček F. (1935): Přírodní rezervace u Mohelna. – Krása našeho Domova 27: 35–38.
 • Nováček F. (1936): Zblochan vodní – Glyceria maxima Hohnberg v pobřežních společenstvech rybníků okolí Třebíčského. – Příroda 19: 50–53.
 • Nováček F. (1937): Pobřežní a vodní vegetace některých rybníků u Třebíče a Studence. – Pr. mor. Přírod. Společ. 10/9: 1–70.
 • Nováček M. (1948): Květena okolí Kamenice nad Lipou. – Ms., 62 p. [Stát. práce; depon. in: Knihovna botaniky PřF UK, Praha]. [exc. Růž.]
 • Nováček M. (1951): Fytogeografická studie květeny Kamenicka. – Ms., 274 p. [Disert. práce; depon. in: Knihovna botaniky PřF UK, Praha]. [exc. NDOP]
 • Nováčková J. (1975): Floristická studie území v severovýchodní části Třebíčského okresu. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. Růž.]
 • Novák F. A. (1954): Přehled československé květeny z hlediska ochrany přírody a krajiny. – Ochrana čsl. přírody a krajiny, díl II, Sborn. ČSAV Praha, 193–407 p.
 • Novák F. A. (1960): Fylogeneze serpentinových typů. – Preslia 32: 1–8.
 • Novák J. (1878): Klíč k určování rostlin krytosemenných okolí Něm. Brodu. – Roční Zpr. Praemonstrát. Měst. Reál. Gymn., Něm. Brod, 3: 3–100.
 • Novák J. (1880a): Cévnaté výtrusné rostliny okolí města Něm. Brodu. – Roční Zpr. Praemonstrát. Měst. Reál. Gymn., Něm. Brod, 5: 3–7.
 • Novák J. (1880b): Dodatek ku rostlinám krytosemenným v okolí Něm. Brodu. – Roční Zpr. Praemonstrát. Měst. Reál. Gymn., Něm. Brod, 5: 8–15.
 • Novák J. (1886): Dodatek ku floře okolí německobrodského. – Roční Zpr. Praemonstrát. Měst. Reál. Gymn., Něm. Brod, 11: 12–14.
 • Novák T. (1900): Rašeliny Žďárského pohoří. – Vesmír, 29: 103–104, 122–123.
 • Nováková J. (1979): Floristická studie západní části Brtnické vrchoviny. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. Růž.]
 • Novotný I. & Kubešová S. (2003): Mechy Hamatocaulis vernicosus, Meesia triquetra a Paludella squarrosa na nové lokalitě u rybníka Konvent. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 95–102. [exc. FLDOK]
 • Oberreiter S. (1982): Lesní přírodní rezervace Žákova hora. – Jihomoravské lesy, 1982(1): 4.
 • Oborny A. (1879): Die Flora des Znaimer Kreises. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 17(1878): 105–304. [exc. Růž. – výběrově]
 • Oborny A. (1883–1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1–4. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21 (1882): 1–268, 1883; 22 (1883): 269–636, 1884; 23 (1884): 637–888, 1885 et 24 (1885): 889–1285, 1886 [ed. separ.: 1285 p., 1886]. [exc. Růž. – výběrově]
 • Oborny A. (1885): IX. Mähren. – In: Bericht der Kommission für die Flora von Deutschland. – Ber. Dtsch. Bot. Ges., Berlin, 3: CXLIV–CXLVIII.
 • Oborny A. (1886): XIV. Mähren. – In: Bericht der Kommission für die Flora von Deutschland. – Ber. Dtsch. Bot. Ges., Berlin, 4: CXCIX–CCIII.
 • Oborny A. (1887): XV. Mähren. – In: Bericht der Kommission für die Flora von Deutschland. – Ber. Dtsch. Bot. Ges., Berlin, 5: CXXVIII–CXXXIV.
 • Oborny A. (1888): XIII. Mähren. – In: Bericht der Kommission für die Flora von Deutschland. – Ber. Dtsch. Bot. Ges., Berlin, 6: CXXXVII–CXXXIX.
 • Oborny A. (1890): XVI. Mähren. – In: Bericht der Kommission für die Flora von Deutschland. – Ber. Dtsch. Bot. Ges., Berlin, 8:147–148.
 • Oborny A. (1891): Berichte über die floristische Durchforschung von Oesterreich–Ungarn. (Flora von Oesterreich-Ungarn.) – Oest. Bot. Zeitschr. Wien 41: 387–394. [exc. Růž. – výběrově]
 • Oborny A. (1892): XVI. Mähren. – In: Bericht der Kommission für die Flora von Deutschland. Ber. Dtsch. Bot. Ges., Berlin, 10: 99–102.
 • Oborny A. (1912): Über einige Pflanzenfunde aus Mähren und Schlesien. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn, 50 (1911): 1–55.
 • Ondráčková S. (1966): Rozšíření koniklece velikého (Pulsatilla vulgaris Mill. ssp. grandis (Wend.) Zam. v okolí Ptáčova u Třebíče. – Vlastiv. Zprav., Třebíč, 5: 2–5.
 • Ondráčková S. (1966–1993): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Třebíč. – Ms. [Depon. in: Muzeum Vysočiny Třebíč, Třebíč].
 • Ondráčková S. (1969): Z historie státní přírodní rezervace mohelenská hadcová step (Mohelno, okres Třebíč, ČSSR). – Sborn. Přírodověd. Kl. Západomor. Muz. v Třebíči 7: 19–31.
 • Ondráčková S. (1971): Zpráva o dvou zplanělých rostlinách na Třebíčsku. – Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. v Třebíči  8: 57–58. [exc. Růž.]
 • Ondráčková S. (1976): Květena mokré louky „Na podlesích“ u Hrutova (okres Třebíč). – Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. v Třebíči 10: 35–38.
 • Ondráčková S. (1979): Floristická inventarizace botanicky významných lokalit v oblasti vlivu jaderné elektrárny u Dukovan, část I. – Ms. [Depon. in: Muzeum Vysočiny Třebíč, Třebíč].
 • Ondráčková S. (1980): Vegetační a floristické poměry. – In: Ondráčková S. [ed.]: Třebíč. Příroda Třebíčska, Brno, 47–78.
 • Ondráčková S. (1996): Přehled druhové skladby dřevinné a bylinné vegetace přírodní rezervace Dukovanský mlýn. – Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. v Třebíči 23: 45–78.
 • Opiz P. M. (1800): Reise nach Kreuzberg. – Ms. [Depon. in: Archiv Nár. Muz., Opizova pozůstalost No. 6d, Praha]
 • Opiz P. M. (1805): Beschreibung meine Reise nach Seelan. – Flora Siloensis oder Verzeichniss jener in der Gegend des Prämonstratenschen Stiftes Seelan Wachsenden Pflanzenarten. – In: Opiz P. M., Flora ozaslaviensis 6 (1806).  – Ms., sine pag. [Depon in: Archiv Nár. muzea, sign. (XI E 27)6, Praha].
 • Opiz P. M. (1815–1840): Botanische Topographie Böheims I–III. – Ms. [Opis; depon. in: ČSBS, v Archivu Nár. muzea v Praze (pozůstalost Opiz, karton 3, balík 7 y) je ještě 1 list zápisků s názvem “Seelan” a pak osmerkový sešitek o 16 listech “Seelan”, kde seřadil druhy podle Linneova systému, obojí zřejmě koncepty k heslu “Seelan” v 2.dílu Botanische Topographie Böheims].
 • Ošmera A. (1961): Nález aronu blamatého (Arum maculatum) na Třebíčsku. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 214.
 • Otruba J. (1923): Třetí příspěvek ku poznání květeny moravské. – Čas. Vlasten. Mus. Spol. Olomouc, 34: 106–113. [exc. Růž. – výběrově]
 • Otruba J. (1925): Čtvrtý příspěvek ku poznání květeny moravské. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 7(1924): 38–43. [exc. Růž. – výběrově]
 • Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření Veronica agrestis v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 42: 105–115. [exc. ČNFD]
 • Pavlíček V. (1980): Dvě lokality chráněných rostlin na Pelhřimovsku. – Památ. a Přír. 1980: 125. [exc. Růž.]
 • Pavlíčko A. (1998): Výsledky z terénních šetření 13.–14. VIII. 1998 okres Jindřichův Hradec. – Ms. [Depon. in: OkÚ odb. prac. OP RŽP Prachatice; opis depon in: CHKO Třeboňsko; kopie depon in: knihovna Muzea Vysočiny Jihlava, Jihlava]. [exc. Růž.]
 • Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. ČNFD]
 • Pečinka A. (2010): Materiál ke druhu Vulpia bromoides pro Květenu ČR 9. – Ms. [depon in: zřejmě u autora].
 • Peichlová M. (1975): Paleobotanická studie mladoholocénních sedimentů u Rváčova. – Ms. 63 p. [Rigor. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Peichlová M. (1977): Paleobotanický výzkum mladoholocénního profilu u Rváčova. – Preslia 49: 67–90.
 • Pelíšek J. (1940): Kyselost (pH) lesních půd v oblasti Žďárských hor (záp. Morava). – Lesnická práce 19: 156–168.
 • Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. – Ms. [Bakal. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. ČNFD]
 • Peterka T. (2014): Nález kapradě hřebenité (Dryopteris cristata) ve Žďárských vrších. – Acta rer. natur., Jihlava & Třebíč, 17: 85–88.
 • Peterka T. (2014): Botanický průzkum pro plán péče o PR Niva Doubravy. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Picbauer R. (1907): Příspěvek ku poznání květeny okolí Třebíče a některých míst okresu Velko-Meziříčského a Náměšťského. – Věstn. Klubu přírod. Prostějov 9 (1906): 3–27.
 • Picbauer R. (1909): Příspěvek ku květeně moravských rezů. – Věstn. Klubu přírod. Prostějov 11 (1908): 100–131.
 • Picbauer R. (1911): Dodatky ku květeně moravské. – Věstn. Klubu Přírod. Prostějov 14: 75–84.
 • Picbauer R. (1923): Doplňky ku květeně okolí Jihlavského. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 5 (1922): 29–37. [exc. Růž.]
 • Pichi Sermoli R. E. (1979): A survey of the pteridological flora of the Mediterranean region. – Webbia 34: 175–242.
 • Piňosová J. (1988): Floristické poměry povodí Trhonického potoka jihovýchodně od Jimramova. – Ms., 255 p. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Pluskal F. S. (1856): Zur Geschichte der Pflanzen kundein Mähren. – Verh. Zool.-bot. ver. Wien 6: 363–372.
 • Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 5: 153–168. [exc. FLDOK] [exc. ČNFD] [exc. NDOP]
 • Plunder M., Ekrtová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 4: 43–50. [exc. FLDOK]
 • Podpěra J. (1908): Floristické poznámky. – Věstn. Klubu Přírod., Prostějov, 10 (1907): 3–18.
 • Podpěra J. (1911): Dodatky ku Květeně moravské. – Čas. Mor. Mus. Zemsk., Brno, 11: 238–253. [exc. Růž. – výběrově]
 • Podpěra J. (1912): Dodatky ku Květeně moravské. – Čas. Mor. Mus. Zemsk., Brno, 12: 265–280. [exc. Růž. – výběrově]
 • Podpěra J. (1914): Dodatky ku Květeně moravské. – Čas. Mor. Mus. Zemsk., Brno, 14: 49–65, 414–428. [exc. Růž. – výběrově]
 • Podpěra J. (1924): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických, část soustavná, svazek I. – Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti, sv. I, spis 10, Brno.
 • Podpěra J. (1925): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických, část soustavná, svazek IV část 2. – Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti, sv. II, spis 10, Brno.
 • Podpěra J. (1928): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických, část soustavná, svazek VI část 3. – Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti, sv. V, spis 5, Brno.
 • Pokorny A. (1852): Die Vegetationsverkältnisse von Iglau. Eier Beitrag zur Plflanzengeographie des böhmisch-mährischen Gebirges. – 164 p., Wien. [exc. Růž.]
 • Pokorny A. (1852): Beiträge zur Kenntniss der Flora des böhmisch-mährischen Gebirges. – Verh. zool.-bot. Ver. Wien 1: 59–68, 99–105.
 • Pokorny A. (1853): Neue Pflanzen für das Gebiet der Flora von Iglau. – Verh. zool.-bot. Ver. Wien 2: 105–106.
 • Pokorny A. (1853): Beiträge zur Kenntniss der Flora des böhmisch-mährischen Gebirges: Verzeichniss der im Jahre 1853 um Iglau von H. W. Reichardt neu aufgefundenen Pflanzenarten. – Verh. zool.-bot. Ver. Wien 3: 187–188.
 • Pokorný P. (2013): Nad Svitákem aneb O mokřadech, zarůstání a jiných děsech. – Krása
 • našeho domova 55 (XIII): 6–8.
 • Pokorný V. (1940): Srpnová květena v údolí Želetavky. – Vesmír 18: 238–239.
 • Pokorný J., Smejkal M., Liška B., Voneš K., Šilhavý V., Lelek A., Hladík B., Folk Č. & Šebek Z. (1959): Přírodovědecká bibliografie Vysočiny. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 3: 206–211.
 • Pokorný J., Truhlář J., Smejkal M., Liška B., Vondrejs A. & Černý M. (1960): Přírodovědecká bibliografie Vysočiny. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 4: 163–168.
 • Pokorný J., Smejkal M., Vondrejs A., Šilhavý V., Libosvárský J., Hladík B. et Šebek Z. (1961): Přírodovědecká bibliografie Vysočiny. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 217–228.
 • Procházka F. (1966): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech I. – Acta Mus. Reginaehradecensis, Ser. A. Sci. Nat., 7: 43–66. [exc. Růž. – výběrově]
 • Procházka F. (1969): Chráněné rostliny Východočeského kraje. – Práce a studie, Pardubice, 1: 23–57. [exc. Růž.]
 • Procházka F. (1969–1978): Orchideje Východočeského kraje I.–IV. – Pr. a Stud., Přír., Pardubice, 1 (1969): 79–113, 5 (1973): 59–82, 9 (1977): 91–119, 10 (1978): 71–86. [exc. Růž. – výběrově]
 • Procházka F. (1970): Chráněné druhy rostlin ve sbírkách Východočeského muzea v Pardubicích. – Pr. a Stud., Přír., Pardubice, 2: 53–79. [exc. Růž.]
 • Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně východních Čech. – Zpravodaj KVMČ, 4/3: 1–120. [exc. Růž.]
 • Procházka F. (1980a): Současné změny východočeské flóry a poznámky k rozšíření chráněných druhů rostlin. – ed. Kraj. Mus. Vých. Čech v Hradci Králové.
 • Procházka F. (1980b): Dodatek k metriálům z floristického kurzu ČSBS 1976 v Pardubicích. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 15: 25–28. [exc. Růž.]
 • Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. – Acta Mus. Reginaehradecensis, Ser. A. Sci. Nat., 16: 125–153. [exc. FLDOK]
 • Procházka F., Faltys V. et Marek M. (1982): Nové lokality Cruciata glabra (L.) Ehrend. v severovýchodních Čechách. – Východočes. Bot. Zpravodaj, Pardubice, 1982: 6–7.
 • Procházka F., Faltys V. et Marek M. (1983): Nové lokality některých zplanělých a zavlečených rostlin ve Východních Čechách. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 18: 109–114.
 • Procházka F., Švarc J. & Vaněčková L. (1998): Nová lokalita plavuníků (Diphasiastrum) v jihovýchodních Čechách. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 13 (1997): 283–286.
 • Prokeš K. et Válek B. (1944): Nové floristické nálezy ze severovýchodních Čech. I.–II. – Příroda 36: 119–122, 328–331.
 • Přetáková-Pabíková E. (1977): Florografická studie povodí Břevnického potoka severně od Havlíčkova Brodu. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. Růž.]
 • Puchmajerová M. (1943): Rašeliniště v oblasti Žďárských vrchů na Českomoravské vysočině. – Zeměd. Arch., Praha, 34: 288–305.
 • Puchmajerová M. (1944): Rašeliniště u Velkého Dářka podle rozboru rašeliny. – Sborn. Čs. Akad. Techn., Praha, 18: 451–483.
 • Pulchart M. (1941): Několik důležitějších botanických nálezů z východních Čech. – Věda Přír. 20: 210–212.
 • Pulchart M. (1941): Příspěvek ke květeně východních Čech z literární pozůstalosti B. Fleischera. – Věda Přír. 20: 278.
 • Pulchart M. (1943): Floristické poznámky z Moravy. – Věda Přír. 22: 82–83 [exc. Růž.]
 • Pulchart M. (1944): Dodatek ke květeně okolí Skutče. – Věda Přír. (1944–45): 122–123. [exc. Růž.]
 • Pulchart M. (1945): Druhý dodatek ke květeně Skutečska. – Věda Přír. 23: 292–293.
 • Pulchart M. (1946): Příspěvek ke květeně Skutečska. – Věst. Král. Čes. Společ. Nauk, Tř. mate-přírod., 1944/16: 1–50.
 • Pulchart M. (1949): Floristické poměry v okolí Kunžaku. – Hortus Sanitatis 2: 221–237, 276–282.
 • Pyšek A. & Pyšek P. (1983): Geobotanické zhodnocení indikačních projevů vegetace a úspěšnosti rekultivačních zásahů na lokalitě Mírovka-Šlapánov. – Ms. [Součást závěr. zprávy, 2. fáze; depon. in: Staveb. Geol. Praha].
 • Pyšek A. & Pyšek P. (1988):Zur spontanen Begrünung der erzhaltigen und erzlosen Abbaudeponien in Böhmen. – Preslia 60: 133–155. [exc. FLDOK]
 • Ráčilová M. (1964): Rostlinná společenstva hadcové stepi u Mohelna. – Ms., 72 p. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. ČNFD]
 • Reichardt H. W. (1854): Verzeichnis aller von Herrn J. Ch. Neumann in Böhmen gesammelten Pflanzen. Nach seinem herbare, als ein beitrag zur Flora Nord-Böhmen. – Verh. zool.-bot. Ver. Wien 4: 253–284.
 • Reichardt H. W. (1855): Nachtrag zur Flora von Iglau. – Vehr. Zool.-Bot. Ver. Wien 5: 485–504.
 • Reichardt H. W. (1868): Beitrag zur Flora Iglau’s und des böhmisch-mährischen Gebirges. – Vehr. Zool.-Bot. Ges. Wien 18: 523–524. [exc. Růž.]
 • Rešlová A. (2011a): Botanický průzkum EVL Vysoký Kámen u Smrčné. Podklad pro plán péče a návrh na vyhlášení ZCHÚ. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Rešlová A. (2011b): Botanický průzkum EVL Jedlový les a údolí Rokytné na území Kraje Vysočina. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Rešlová A. (2011c): Botanický průzkum EVL Rybníky V Pouštích. Podklad pro plán péče a návrh na vyhlášení ZCHÚ. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Rérychová K. (1961): Dnešní stav reservace sleziníku hadcového (Asplenium cuneifolium) u Polné. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 215–216.
 • Rohlena J. (1922): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. – Čas. Mus. Král. Čes., Praha, 96: 54–66.
 • Rohlena J. (1922): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. II. – Čas. Mus. Král. Čes, Praha, 96: 109–113.
 • Rohlena J. (1923): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. III. – Čas. Nár. Mus., Praha, 97: 88–95. et 127–134.
 • Rohlena J. (1924): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IV. – Čas. Nár. Mus., Praha, 98: 63–72 et 133–139.
 • Rohlena J. (1925): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. V. – Čas. Nár. Mus., Praha, 99: 92–101 et 129–139.
 • Rohlena J. (1926): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VI. – Čas. Nár. Mus., Praha, 100: 139–158.
 • Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5–22.
 • Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VIII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 71–85.
 • Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1–17 et 65–76.
 • Rohlena J. (1930): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. X. – Čas. Nár. Mus., Praha, 104: 1–16 et 69–78.
 • Rohlena J. (1931): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XI. (Trávy.). – Čas. Nár. Mus., Praha, 105: 1–23.
 • Rohlena J. et Dostál J. (1936): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 110: 22–45.
 • Rohlena J. et Dostál J. (1937–1938): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XIII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 111: 163– 176 et 112: 29–32.
 • Roleček J. (2010): Neobvyklá lokalita chrupavníku rolního (Polycnemum arvense) u Náměště nad Oslavou a několik poznámek k ekologii druhu. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 8–9: 59–60. [exc. ČNFD]
 • Roleček J. (2011): Šipákové doubravy na Vysočině. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 10: 11–18.
 • Römer C. (1855): Beiträge zur Flora von Namiest in Mähren. – Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt 5 (30): 233–236, 241–243, 249–251, 259–261, 268, 269.
 • Römer C. (1856): Beiträge zur Flora von Namiest in Mähren. – Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt 6: 354, 355.
 • Römer C. (1858): Correspondenzen. (Namiest in Mähren). – Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt 8: 33, 34.
 • Römer C. (1864): Einige in der Umgebung von Namiest gefundene, bisher noch nicht daselbst beobachtete Pflanzen. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 2 (1863): S.-B.: 56.
 • Römer C. (1865): Um Namiest angefundene Pflanzen. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 3 (1864): S.-B.: 78.
 • Römer C. (1866): Neue Funde für die Namiest Flora. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 4 (1865): S.-B.: 79.
 • Römer C. (1867): Zur Flora von Namiest. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 5 (1866): S.-B.: 55, 56.
 • Rudolph K. (1927): Profil radostínského rašelinového ložiska u rybníka Velké Dářka. – Čas. Nár. Mus., Praha, odd. přírod., 101: 45–50.
 • Runkasová J. (2008): Flóra dolního toku Želetavky. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. NDOP]
 • Rusňák J. (2002): Botanický průzkum vybraných rybníků v CHKO Železné hory. – Východočeský Sborn. Přírodovědný. Práce a studie 10: 253–272. [exc. FLDOK]
 • Rusňák J. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Železné hory. – Východočeský Sborn. Přírodovědný. Práce a studie 13: 155–166.
 • Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. – Východočeský Sborn. Přírodovědný. Práce a studie 13: 171–185. [exc. FLDOK]
 • Růžička I. (1966): Stepní rostliny v srdci vysočiny – Malá vlastivěda Vysočiny. – Jiskra, Jihlava, 2. 9. 1966.
 • Růžička I. (1967): Prha chlumní (Arnica montana L.), pozoruhodný druh Českomoravské vrchoviny. – Živa 15: 213–214.
 • Růžička I. (1968a): Rozšíření Arnica montana L., Soldanella montana Mikan, Leucojum vernum L. a Calamagrostis villosa (Chaix) Gmel. na Českomoravské vrchovině. – Preslia 40: 200–216. [exc. FLDOK]
 • Růžička I. (1968b): Botanické zajímavosti Třebíčského okresu. – In: Hofmann V. [red.], Třebíčské lesy a co v nich najdete, 38–40 p, ed. Lesn. Sekce okres. zeměd.-lesn. Společ., Třebíč.
 • Růžička I. (1969): Kapradiník horský na Českomoravské vrchovině. – Živa 17: 217.
 • Růžička I. (1970): Bibliografie botanické literatury Českomoravské vysočiny za léta 1959–1965. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 6: 143–157.
 • Růžička I. (1970): Příspěvek ke květeně Českomoravské vysočiny. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 6: 71–76. [exc. Růž.]
 • Růžička I. (1972): Příspěvek ke květeně Českomoravské vysočiny II. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 7: 53–65.
 • Růžička I. (1977): Zaječí skok, nejstarší přírodní rezervace na Jihlavsku. – Památky a příroda 1977: 45–48.
 • Růžička I. (1977): Státní přírodní rezervace „Zaječí skok“. – Vesmír, 56: 377.
 • Růžička I. (1978a): Přírodní zajímavosti okolí Velkého a Malého Pařezitého rybníka v Jihlavských vrších. – Památky a příroda 3 (1978): 116–117.
 • Růžička I. (1978b): Klikva žoravina – Oxycoccus quadripetalus Gilib. na Českomoravské vrchovině. – Živa 26: 93.
 • Růžička I. (1978c): Státní přírodní rezervace Velký Špičák. – Vesmír 57: 279–280.
 • Růžička I. (1978d): Rezervace pralesa na jihlavském okrese. – Vesmír 57: 281.
 • Růžička I. (1980a): Záchranný výzkum a dokumentace květeny rašelinných luk v pramenné oblasti Moravské Dyje před jejich melioracemi. – Ms. [Závěr. tematická práce resortního výzkumného úkolu MK ČSR č. R 21/73-A; depon. in: Národní muzeum Praha & Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava]
 • Růžička I. (1980b): Inventarizační průzkum vegetačního krytu ve státní přírodní rezervaci Zaječí skok na okrese Jihlava. – Ms. [Závěrečná tematická práce resortního výzkumného úkolu MK ČSR č. R 21/73-A; depon. in: Národní muzeum Praha & Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
 • Růžička I. (1980): Záchranný výzkum a dokumentace květeny a vegetace vybraných území ČSR v souvislosti s jejich změnami způsobenými civilizačními zásahy. – Ms. [Závěrečná botanického resortního výzkumného úkolu MK ČSR č. R 21/73-A; depon. in: Národní muzeum Praha & Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
 • Růžička I. (1981): Rašelinné druhy Červeného seznamu flóry ČSR v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. – Památky a příroda 6: 362–367. [exc. Růž.]
 • Růžička I. (1982): Přírodně hodnotné lokality na Jihlavsku. – Vesmír 61: 220.
 • Růžička I. (1983): Změny přírody na Českomoravské vrchovině a jejich dokumentace. – Vesmír 62: 216.
 • Růžička I. (1985a): Hojkovské rašeliniště – nový chráněný přírodní výtvor na Jihlavsku. – Památky a příroda 10: 493–496. [exc. Růž.]
 • Růžička I. (1985b): Záchranný výzkum ohrožených rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. – Ms. [Závěrečná tematická práce resortního výzkumného úkolu MK ČSR č. NM-R2-2; depon. in: Národní muzeum Praha & Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
 • Růžička I. (1985c): Botanická dokumentace a charakteristika mizejících rostlinných společenstev a ohrožených druhů květeny a vegetace ČSR z hlediska účinné ochrany genofondu. – Ms. [Závěr. zpráva botanického resortního výzkumného úkolu MK ČSR č. NM-R2-2; depon. in: Národní muzeum Praha & Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava]
 • Růžička I. (1986): Nutnost ochrany dalších rašelinišť na Jihlavsku. – Památky a příroda 11: 553–559. [exc. Růž.]
 • Růžička I. (1987a): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 8: 153–192. [exc. FLDOK]
 • Růžička I. (1987b): Další nález třtiny nachové (Calamagrostis phragmitoides Hartm.) na Českomoravské vrchovině. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 8: 247–249. [exc. FLDOK]
 • Růžička I. (1987c): Rostlinstvo státní přírodní rezervace „Zaječí skok“ u Jihlavy. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 8: 111–152. [exc. FLDOK]
 • Růžička I. (1989): Výsledky záchranného průzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 9: 135–176. [exc. FLDOK] [exc. NDOP]
 • Růžička I. (1990): Soupis rostlinných druhů nalezených na evidované lokalitě Pod Kamenným vrchem. – Ms. [Depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou].
 • Růžička I. (1991a): Nové nálezy suchopýru štíhlého – Eriophorum gracile Koch na Jihlavsku. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 10: 249–252. [exc. FLDOK]
 • Růžička I. (1991b): Výsledky floristické inventarizace dvou chráněných rašelinných lokalit v Jihlavských a Žďárských vrších. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 10: 37–74. [exc. FLDOK]
 • Růžička I. (1991c): Floristická inventarizace SPR Radostínské rašeliniště se zoologickými údaji. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Růžička I. (1991d): Floristická a zoologická inventarizace CHPV Štíří důl. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Růžička I. (1991e): Floristická inventarizace CHPV Suché kopce. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Růžička I. (1993): Příspěvek k poznání květeny tří chráněných území Žďárských vrchů. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 11: 171–208. [exc. FLDOK]
 • Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 14: 63–93. [exc. FLDOK]
 • Růžička I. (2005): Dva nové nálezy Calamagrostis phragmitoides Hartman na Českomoravské vrchovině. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 1: 57–60. [exc. FLDOK]
 • Růžička I. & Hausvaterová S. (1991): Botanický inventarizační průzkum chráněného území Kamenná trouba. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Růžička I. & Švarc J. (1976): Nález vstavače osmahlého na Telečsku. – Památky a příroda 1976: 509–510.
 • Růžička I. & Švarc J. (1978): Vstavač osmahlý – Orchis ustulata L., nový druh na okrese Jihlava. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 13: 60–61. [exc. FLDOK]
 • Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 13: 11–56. [exc. FLDOK]
 • Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1998): Floristický materiál z centrální části českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 13: 221–281. [exc. FLDOK]
 • Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juřička J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in: Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava]. [exc. Vysočina]
 • Rybníček K. (1957): Několik poznámek k využití rašeliniště u Velkého Dářka. – Ochrana přírody 12: 260–263.
 • Rybníček K. (1958): Nové lokality Trichophorum alpinum, Paludella squarrosa a Meesia triquetra na Jihlavsku. – Preslia 30: 203–207. [exc. ČNFD]
 • Rybníček K. (1963): Rostlinná společenstva rašelinišť jižní části Českomoravské vysočiny. – 275p, Ms.[Kand. disert. práce; depon. in: BÚ ČSAV, Brno].
 • Rybníček K. (1964): Die Braunmoorgesellschaften der Böhmisch-mährischen Höhe (Tschechoslowakei) und die Problematik ihrer Klassifikation. – Preslia 36: 403–415. [exc. ČNFD]
 • Rybníček K. (1970a): Rhynchospora alba (L.) Vahl, its distribution, communities and habitat conditions in Czechoslovakia, II. – Folia Geobot. Phytotax. 5: 221–263. [exc. ČNFD]
 • Rybníček K. (1970b): Rozšíření Rhynchospora fusca (L.) Ait. fil. v Československu. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 5: 155–161. [exc. NDOP]
 • Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmisch-Mährischen Höhe. – Vegetace ČSSR, Academia, Praha, ser. A, 6: 1–237. [exc. ČNFD] [exc. Růž.]
 • Rybníček K. (1981): K otázce výskytu Utricularia intermedia Hayne na Jihlavsku. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 15: 91–93. [exc. Růž.]
 • Rybníčková E. (1961): Vývoj vegetace jižní části Českomoravské vysočiny v pozdním glaciálu a v holocénu na zákl. pylových analýz. – Ms. , 250 p. [Disert. práce; depon. in: BÚ ČSAV, Průhonice, 250 p.].
 • Rybníčková E. (1974): Die Entwicklung der Vegetation und Flora im südlichen Teil der Böhmisch-Mährischen Höhe während des Spätglazials und Holozäns. – Vegetace ČSSR, Academia, Praha, ser. A 7: 1–163.
 • Rybníček K. & Jatiová M. (1984): Problematika ochrany rašeliniště u rybníka Kaliště. – Památky a příroda 9: 370–374.
 • Rybníček K. & Rybníčková E. (1961): Rašeliniště Jihlavských vrchů. – Ochrana přírody 16: 78–84. [exc. Růž.] [exc. ČNFD]
 • Rybníček K. & Rybníčková E. (1966): Poznámky k novým nálezům vzácných rašelinných rostlin v jižní části Českomoravské vysočiny. – Preslia 38: 413–416. [exc. NDOP]
 • Rybníček K. & Rybníčková E. (1970): Rozšíření rašelinných a bahenních rostlin v jižní části Českomoravské vysočiny I. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 6: 77–86. [exc. Růž.]
 • Rybníček K. & Rybníčková E. (1972): Rozšíření rašelinných a bahenních rostlin v jižní části Českomoravské vysočiny II. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 7: 67–79. [exc. Růž.]
 • Rybníček K. & Rybníčková E. (1979): Syngenesis of Polygalo-Nardetum at Kameničky. – In: Rychnovská M. [ed.] Function of grasslands in spring region – Kameničky project (Progr. Rep. MAB Project No. 91.), 23–31 p.
 • Rybníček K., Balátová-Tuláčková E. et Neuhäusl R. (1984): Přehled rostlinných společenstev rašelinišť a mokřadních luk Československa. – Stud. ČSAV, Praha, 1984 (8): 1–124.
 • Rybníčková E. & Rybníček K. (1988): Holocene palaeovegetation and palaeoenvironment of the Kameničská kotlina Basin (Czechoslovakia). – Folia Geobot. Phytotax. 23: 285–301.
 • Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. – Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur, 7: 3–34. [exc. FLDOK]
 • Rydlo J. (2007): Zpráva o přírůstcích herbářových sbírek Středočeského muzea. – Muz. a Součas., ser. natur., 22: 20. [exc. FLDOK]
 • Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt na Třebíčsku. – Muz. Současnost, Roztoky, ser. natur., 26: 203–209.
 • Řehořek V. (1961): Příspěvek k floristickému a bryologickému výzkumu třebíčského okresu. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 51–66. [exc. Růž.]
 • Řepka R. (1984): Doplněk k rozšíření rašelinných a bažinných rostlin v jižní části Českomoravské vrchoviny. – Zprávy Čs. bot. Společ. 19: 139–142. [exc. FLDOK]
 • Řepka R. (1988): Předběžné sdělení o výskytu Carex chabertii F. W. Schultz v Československu. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 23: 81–90.
 • Řepka R. (1990): Floristický materiál ke květeně jihozápadní Moravy I. – Přírod. Sbor. Západomorav.  Muz. v Třebíči 17: 51–61.
 • Řepka R. (1993): Floristický materiál ke květeně jihozápadní Moravy II. – Přírod. Sbor. Západomorav.  Muz. v Třebíči 19: 87–99.
 • Řepka R. (2005): Inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, floristická inventarizace. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]. [exc. NDOP]
 • Řepka R. & P. Lustyk (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 12: 79–98. [exc. FLDOK]
 • Řepka R., Růžička I. & Čech L. (2001): Poznámky k novému nálezu Calamagrostis stricta v České republice. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 359–363. [exc. FLDOK] [exc. ČNFD]
 • Sádecký B. (1973): Ochranářské mapování ohrožených druhů rostlin na Žďársku. – Ms. [Depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou & Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava]. [exc. Růž.]
 • Salaschek H. (1936): Paläofloristische Untersuchungen mährisch-schlesischer Moore. – Beih. Bot. Cbl., Abt. B., Dresden, 54:1–58.
 • Samek V. & Javůrek M. (1964): Světlostní stadia bučin a smrkobučin ve vztahu k přirozené obnově dřevin. – Lesn. Čas. 10: 173–194. [exc. ČNFD]
 • Samková V. (1999): Příspěvek k rozšíření některých vzácných a ohrožených druhů rostlin ve východních Čechách. – Acta Musei Reginaehradecensis, Ser. A Sci. Nat., 27: 19–74. [exc. FLDOK]
 • Sekera E. (1898): Háv rostlinný. – In: Sborník okresu hlineckého. Díl II. Přírodní poměry, 10–15 p., Praha.
 • Sekerková H. (2011): Procesy ovlivňující druhovou bohatost izolovaných ostrůvků acidofilních trávníků v zemědělské krajině. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Servít M. (1907): Ein Beiträg zur Kenntnis der böhmisch-mährischen Salix- und Cirsium- Arten. – Magy. bot. Lapok, Budapest, 6: 160–165.
 • Servít M. (1910): Fytogeografický popis politického okresu novoměstského. – Ms., 115+9 p. [Depon. in: Horácké Muz. Nové Město n. Mor.].
 • Servít M. (1948): Květena novoměstského okresu. – In: Svoboda J. F., Novoměstský okres, Vlastivěda Moravská, 25–41 p., Brno.
 • Schlosser J. C. (1843): Anleitung, die im Mährischen Gouvernement wildwachsenden und am häufigsten cultivirten phanerogamen Pflanzen nach der analytischen Methode durch eigene Untersuchungen zu bestimmen. – Brünn. [exc. Vysočina]
 • Schnarf K. (1923): Die Pflanzenwelt der Iglauer Gegend. – In Südmähr. Heimatbuch, Nikolsburg 17–24.
 • Schwarzel F. (1867): Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen Gebirges. – Verh. zool.-bot. Ges. Wien 17: 331.
 • Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdí jižní a jihozápadní Moravy. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. ČNFD]
 • Skalický V. (1959): Einige taxonomische und phytogeographische Bemerkungen zu den tschechoslowakischen Arten der Gattung Anthericum L. – Acta Univ. Carol., Biol. 1959: 117–157.
 • Skalický V. (1969): Die Sammelart Gentianella germanica (Willd.) E. F. Warburg s. l. im Böhmischen Massiv. – Preslia 41: 140–147.
 • Skalický V. & Štech M. [eds] (2000): Výsledky floristického kurzu v Humpolci 1974. – Čs. Bot. Společ. [exc. FLDOK]
 • Skalický V. & Klán J. (1974): Floristický kurs ČSBS v Humpolci. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 9: 143–148.
 • Skryja J. (1973): Floristická studie území jižně od Velkého Meziříčí. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. Růž.]
 • Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (Hieracium sect. Piloselloideae) v ČSSR. – Preslia 35: 350–354.
 • Slanec M. (1965): Vybrané léčivé rostliny Jihočeského kraje, jejich rozšíření a využití. –Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].[exc. Růž.]
 • Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. Vědy, 14: 73–101. [exc. FLDOK]
 • Slavík B. (1984): Výšková minima a maxima v rozšíření druhů cévnatých rostlin ČSR II. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 19: 95–106.
 • Slavík B. (1987): Rozšíření vybraných druhů vstavačovitých v ČSR. – Preslia 59: 155–165.
 • Slavík B. [ed.] (1995): Květena České republiky 4. –  Academia, Praha.
 • Slavík B. 1997: Verbreitung der Arten von Geranium subgen. Robertium und subgen. Erodioideae in Tschechien. –  Preslia 69 p.
 • Slavík B. [ed.] (1997): Květena České republiky 5. –  Academia, Praha.
 • Slavík B. [ed.] (2000): Květena České republiky 6. –  Academia, Praha.
 • Slavík B. & Štěpánková J. [eds] (2004): Květena České republiky 7. – Academia, Praha.
 • Slavíková J. (1970): Změny ve složení rostlinných společenstev u Dolních Kralovic. – Sborn. Vlastiv. Prací z Podblanicka, Jemniště, 11: 67–69.
 • Slavíková Z. & Slavík B. (1964): Příspěvek ke květeně okolí Cetoraze. – Zprávy Muz. jihočes. Kr. 1964/3: 51–64.
 • Slavoňovský F. (1948): Floristické poznámky z okolí Moravce-Pikarce (sv. od Vel. Meziříčí). – Sborn. Klubu Přírod. Brno 28 (1947): 71–75.
 • Smejkal M. (1946–55): Botanické práce Novoměstska I. – Fungi, Lichenes, bryophyta, Cormophyta. – Ms. [uloženo u autora, obsahovalo excerpce z nejdůležitější literatury z tohoto území do r. 1954, současné uložení není známo].
 • Smejkal M. (1949): Příspěvek ke květeně Novoměstska (Morava). – Čs. Bot. Listy 2: 86–87.
 • Smejkal M. (1951a): Fytogeografická a fytocenologická studie Žďárských vrchů. – 157 p., Ms. [Disert. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Smejkal M. (1951b): Neznámá moravská lokalita hrachoru chlumního. – Čs. Bot. Listy 3: 131. [exc. Růž.]
 • Smejkal M. (1951c): Ptačinec dlouholistý ve Žďárských horách. – Čs. Bot. Listy 4: 29–31.
 • Smejkal M. (1951d): Pérovník pštrosí – Matteucia struthiopteris (L.) Todaro na Moravě a ve Slezsku. – Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11 (1950): 199–201.
 • Smejkal M. (1952): Hlavatka vyvýšený – Cephalaria elata (Hornem.) Schrad. – naše nová adventivní rostlina. – Čs. Bot. Listy 4: 81–82.
 • Smejkal M. (1952): Poznámky k adventivní květeně Novoměstska (Morava). – Čs. bot. Listy 4: 118–120.
 • Smejkal M. (1953): Popis rezervace „Pernovka“ u Nového Města. – Ms. [Depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou & AOPK, Havlíčkův Brod].
 • Smejkal M. (1955): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších rostlin v ČSR. – Ochrana přírody 10: 267–269.
 • Smejkal M. (1956): Noví zástupci československé adventivní květeny. – Čas. Slez. Mus., Opava, Ser. A, 5: 35–39.
 • Smejkal M. (1958): Historie botanického výzkumu a bibliografie botanické literatury Žďárských vrchů. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 2: 13–32.
 • Smejkal M. (1959a): Kapitoly o fytogeografickém charakteru horské vegetace kulminační oblasti Českomoravské vysočiny. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 3: 39–52. [exc. Růž.]
 • Smejkal M. (1959b): Doplňky a kritické poznámky ke květeně Jihlavska. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 3: 53–61. [exc. Růž.]
 • Smejkal M. (1959c): Výskyt Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre na Českomoravské vysočině a jeho fytogeografický význam. – Ms. [Depon. in: BÚ AVČR, Průhonice].
 • Smejkal M. (1960a): Nové floristické údaje ze Žďárských vrchů. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 4: 29–35. [exc. Růž.]
 • Smejkal M. (1960b): K taxonomii, rozšíření a ekologii Euphrasia nemorosa (Pers.) H. Mart. A E. haussknechtii Wettst. Na Moravě. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 32: 31–40.
 • Smejkal M. (1961): Několik floristických údajů z Jihlavska. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 213.
 • Smejkal M. (1961): Taxonomická studie druhu Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. ampl. Briq. v Československu. – Preslia 33: 386–398.
 • Smejkal M. (1964): Rozšíření a ekologicko-fytocenologická charakteristika československých světlíků (Euphrasia L.). – Spisy Přírodovědecké fakulty University J. E. Purkyně, Brno.
 • Smejkal M. (1964a): Žďárské vrchy. – ed. Kraj. střed. st. památ. péče a ochr. přír., Brno, 9 p.
 • Smejkal M. (1964b): Rozšíření a ekologicko-fytocenologická charakteristika československých světlíků (Euphrasia L.). – Spisy Přír. fak. Univ. J. E. Purkyně v Brně, Řada L 21, č. 452, 173–217.
 • Smejkal M. (1970): Nové floristické údaje ze Žďárských vrchů (II.). – Práce z Oboru Bot., Brno, 1970: 18–24.
 • Smejkal M. (1973): Kvalitativní a kvantitativní změny flóry a vegetace CHKO Žďárské vrchy vlivem antropické činnosti. – Ms., 61 p. [Expert. práce; depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou].
 • Smejkal M. (1976): Calamagrotis phragmitoides, nový druh československé flóry. – Preslia 48: 124–130. [exc. FLDOK]
 • Smejkal M. (1979): Komentovaný katalog moravské flóry. – Brno.
 • Smejkal M. (1979): Nové floristické údaje z Brněnska, Jihlavska a Žďárských vrchů. – Práce z Oboru Bot., Brno, 1978–1979: 83–93.
 • Smejkal M. (1981a): Antropogenní změny flóry na příkladu Žďárských vrchů. – In.: Holub J. [red.], Mizející flóra a ochrana fytogenofondu v ČSSR, Stud. ČSAV, Praha, 1981/20: 129–132.
 • Smejkal M. (1981b): Antropogenní změny flóry CHKO Žďárské vrchy. – Památ. a Přír. 6 : 491–496.
 • Smejkal M. (1982): Rod Epilobium L. v Československu. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 17: 81–97.
 • Smejkal M. (1983): Adventivní rostliny na Novoměstsku. – Novoměst. Zprav., Nové Město na Moravě, 1983/3: 14–17.
 • Smejkal M. (1983): Za mizejícími krásami našich orchidejí. – Novoměst. Zprav., Nové Město na Moravě, 1983/6: 16–19.
 • Smejkal M. (1984): Co prozrazují antropogenní změny naší flóry? – Novoměst. Zprav., Nové Město na Moravě, 1984/5: 14–17, 1984/6: 13–15.
 • Smejkal M. (1984): Galerie pozoruhodných rostlin Novoměstska. 1. Naše druhy hořců (Gentiana). – Novoměst. Zprav., Nové Město na Moravě, 1984/10: 11–15.
 • Smejkal M. (1985): Kapitoly z historie lesů Novoměstska. 1. Naše lesy před příchodem člověka. – Novoměst. Zprav., Nové Město na Moravě, 1985/10: 6–10.
 • Smejkal M. (1985): Seznam vyhynulých , nezvěstných a ohrožených cévnatých rostlin CHKO Žďárské vrchy. – Ms., 13 p. [Expert. práce; depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou].
 • Smejkal M. (1986): Kapitoly z historie lesů Novoměstska. 2. Člověk ovládl krajinu i les. – Novoměst. Zprav., Nové Město na Moravě, 1986/4: 11–13; 1986/6: 11–13.
 • Smejkal M. (1986): Rod Fumaria L. (Fumariaceae) v Českých zemích. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 21: 1–12.
 • Smejkal M. (1987): Chráněné rostliny Novoměstska. – Novoměst. Zprav., Nové Město na Moravě, 1987/4:13–14; 1987/5: 13–14, 1987/7–8: 17–19.
 • Smejkal M. (1988): K výskytu a rozšíření Geum aleppicum Jacq. v Českých zemích. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 23: 1–10. [exc. FLDOK]
 • Smejkal M. (1989): Ještě k otázce rozšíření Geum aleppicum v ČSR. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 24: 101–104. [exc. FLDOK]
 • Soják J. (1960): Potentilla crantzii, nový relikt v české květeně. – Preslia 32: 369–388.
 • Spitzner V. (1891): Výsledky botanického zkoumání na Moravě a v rak. Slezsku za rok 1890. – Čas. Vlasten. Spolku Mus. Olomouc 8: 122.
 • Spitzner V. (1893): Floristische Mitteilungen. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 31 (1892): 193–200.
 • Spitzner V. (1893): Výsledky botanického zkoumání na Moravě a ve Slezsku za rok 1892. – Čas. Vlasten. Spolku Mus. Olomouc 10: 165.
 • Spitzner V. (1896): Posudek o Havelkově Květeně okolí Nového Města. – Čas. Vlasten. Spolku Mus. Olomouc 13: 170. [exc. Růž.]
 • Spitzner V. (1896): Výsledky botanického zkoumání na Moravě a ve Slezsku za rok 1893–95. – Čas. Vlasten. Spolku Mus. Olomouc 13: 169–170.
 • Spitzner V. (1898): Květena Moravy. – In: Vlastivěda moravská, část I., Brno.
 • Staněk S. (1926): Nové rostliny květeny moravské. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 8: 88– 93.
 • Straková J. (2014): Paseková vegetace jižní Moravy. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. ČNFD]
 • Suchý J. (1982): Floristické poměry okolí Sněžného ve Žďárských vrších. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Sutorý K. (1978): Rozšíření druhů rodu Sagina v Československu. – Čas. Morav. Mus., ser. natur., 63: 71–87.
 • Sutorý K. (1993): Minute contributions to the Czechoslovak flora IV. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 77: 143–146. [exc. Vysočina]
 • Sutorý K., Novotný I. & Kubešová S. (2007): Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PR Olšina Sklené, PR Řeka, PR Štíří důl, PP Peperek, PP Rozštípená skála, PP Tisůvka, PP Brožova skála, Světka, Hudecká skála. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod].
 • Sutorý K., Vágner A., Kubešová S., Dědečková M. (1997): Inventarizační průzkum botanický a návrh plánu péče Chlébský potok. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Suza J. (1923): Květena moravských serpentinů. – Věst. 1. Sjezdu čs. Bot. Praha, 65–66 p.
 • Suza J. (1927): Přírodní reservace u Mohelna. – Příroda 20: 239–244.
 • Suza J. (1928): Geobotanický průvodce serpentinovou oblastí u Mohelna na jihozápadní Moravě (ČSR). – Rozpr. 2. Tř. čes. Akad. 37/31: 1–116. [exc. ČNFD]
 • Suza J. (1929): Rybník Podhorník u Studence a jeho květena. – Příroda 22: 329–334.
 • Suza J. (1929–30): Úkoly botanického výzkumu na záp. Moravě. – Od Horácka k Podyjí 7: 8–11.
 • Suza J. (1930a): Nová lokalita ostřice tlapkaté (Carex pediformis C. A. Mey.) na Moravě. – Příroda 23: 211.
 • Suza J. (1930b): Geobotanické poznámky ze západní Moravy I–II. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 12 (1929): 51–72.
 • Suza J. (1931a): Bezkolenec pozdní (Diplachne serotina Link.) v dolním Pojihlaví na jihozáp. Moravě. – Příroda 24: 275.
 • Suza J. (1931b): Geobotanické poznámky ze západní Moravy III. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 13 (1930): 20–50.
 • Suza J. (1931c): Geobotanické poznámky ze západní Moravy IV. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 14 (1931): 19–67.
 • Suza J. (1932): Pamětihodné botanické nálezy na střední Rokytné (jz. Morava). – Příroda 25: 223, 360.
 • Suza J. (1933a): Důležité krajní body rozšíření některých rostlin na Třebíčsku. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 16: 14–30.
 • Suza J. (1933b): Teplobytná květena na Želetavce. – Od Horácka k Podyjí 11: 97–99, 135–138.
 • Suza J. (1933–1934): Teplobytná květena na Želetavce (jz. Morava). – Od Horácka k Podyjí 11: 97–99, 135–138.
 • Suza J. (1934): Geobotanické poznámky ze západní Moravy V. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 16 (1933): 14–30.
 • Suza J. (1935a): Das xerotherme Florengebiet Südwestmährens (ČSR). – Beih. bot. Cbl., Dresden, 53B: 440–484.
 • Suza J. (1935b): O některých zajímavých dřevinách na Třebíčsku (záp. Morava). – Příroda 28: 71–77.
 • Suza J. (1935c): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část I. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 17 (1934): 47–64.
 • Suza J. (1935d): Pcháč nízký (Cirsium acaule Web.) na horní Jihlavce (záp. Morava). – Věda Přír. 16: 66.
 • Suza, J. (1935e): Přehled horských a podhorských druhů na Třebíčsku a poznámky o jejich rozšíření. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 18: 19–40.
 • Suza J. (1936): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část II. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 18 (1935): 19–40. [exc. Růž.]
 • Suza J. (1938): Denkwürdige Lebermoose des xerothermen Gebietes in der Tschecho-Slowakei. – Acta Bot. Bohem., Praha, 12: 3–68.
 • Suza J. (1940): K floristickému výzkumu dolního Pooslaví, jz. Morava. – Příroda 33: 180–181.
 • Suza J. (1944): Co je praebohemicum. – Příroda 36: 147–155.
 • Suza J. (1947): Dolnokralovické serpentiny z hlediska botanického. – Ochrana přírody 2: 1–4.
 • Suza J. (1948): Doplňky k rozšíření Carex pediformis na Českém masivu. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 28: 81–91. [exc. Růž.]
 • Svoboda J. F. (1937): Květena. – In: Svoboda J. F., Vlastivěda moravská. Žďárský okres. Brno, 11–16 p.
 • Šabacký J. (1946): Vegetační kryt katastru města Třebíč a nejbližšího okolí z hlediska geografického. – Sborn. Přírodov. Klubu v Třebíči 4: 40–45.
 • Šabacký J. (1948): Přírodní památky a zajímavosti v okolí Jastřabí a Velké Bíteše. – Krása našeho Domova  40: 104–108.
 • Šabacký J. (1959): Geobotanické poznámky z povodí potoka Jasinky. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 3: 31–37.
 • Šabacký J. (1960): Hořeček a koniklec na Velkomeziříčsku. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 4: 159.
 • Šabacký J. (1968): Střevičník na třebíčském okrese. – Vlastiv. Zprav. Třebíč, 6: 23.
 • Šánová J. (1969): Lesy na Jihlavských vrších. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Šedivá-Nováková J. & Dvořák F. (1983): Rozšíření vzácných, ohrožených a jinak fytogeograficky pozoruhodných druhů rostlin na Jihlavsku. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 18: 214–218. [exc. FLDOK]
 • Šedivý F. J. (1893): Květena politického okresu pelhřimovského se zvláštním zřetelem ku okolí města Počátek. – Vesmír 22: 88–90.
 • Šída O. (2000a): Krátká floristická sdělení. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 35: 212. [exc. FLDOK]
 • Šída O. (2000b): Erigeron acris agg. v České republice a na Slovensku. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 35: 1–33. [exc. PLADIAS]
 • Šilhanová V. & Unar J. (1995): Floristické poměry území východně od Štěpánova nad Svratkou. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 12: 55–77. [exc. FLDOK]
 • Šilhavý M. A. (1968): Ochrana přírody. – In: Hofmann V. [red.] Třebíčské lesy a co nich najdete, p. 52–53, Lesnická sekce Okresní zemědělsko-lesnické společnosti v Třebíči.
 • Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. Růž.]
 • Šimek P. (1980): Chráněné rostliny jižního povodí Želetavky. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 15 (2): 133–135. [exc. FLDOK]
 • Šimka A. (1958): Květena. – In: Šimka A. Jihlavské vrchy a Dačicko, řada oblast. turist. Průvodců fasc. 30: 8–9, ed. Sport a turist. Nakl. Praha
 • Škarvadová M. (1996): Floristické poměry východního okraje Hornosázavské pahorkatiny. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. Vysočina]
 • Šístek V. (1942): Botanický rozbor a nektarová síla luk na Českomoravské vysočině. – Sborn. ČAT, Praha, 17: 304–308.
 • Šmarda F. (1949): Doplněk květeny v povodí Svratky. – Čs. bot. Listy 2: 81–85.
 • Šmarda F. (1961): Příspěvek ke květeně horního povodí toku Svitavy a Třebůvky. – Preslia 33: 59–64.
 • Šmarda J. (1927): Zajímavý ostrůvek teplomilné květeny. – Příroda 20: 167.
 • Šmarda J. (1929): Flora vápencových ostrůvků u Nedvědic a Ujčova na západní Moravě. – Věda Přír. 10: 27.
 • Šmarda J. (1929–30): Příspěvky k poznání květeny Tišnovska. – Od Horácka k Podyjí 7: 84–89.
 • Šmarda J. (1930): Studie o zeměpisném rozšíření rostlin v úvale tišnovském. – Zpr. Komise pro Přírod. Výzk. Moravy, Brno, 8:1–58.
 • Šmarda J. (1930–1931): Příspěvek k poznání květeny rybničné oblasti západomoravské. – Od Horácka k Podyjí 8: 101–109.
 • Šmarda J. (1931a): Výskyt zajímavé trávy paličkovice šedé u Skryjí a Újezda na Tišnovsku. – Podhorácko, roč. 1.
 • Šmarda J. (1931b): Dva vzácné druhy přesliček na Tišnovsku. – Podhorácko, roč. 1.
 • Šmarda J. (1931c): Přírodní krásy a památky Tišnovska. – Podhorácko, roč. 1.
 • Šmarda J. (1931–32): Vyznívání koniklece velkokvětého v úvale tišnovském. – Od Horácka k Podyjí 9: 140–141.
 • Šmarda J. (1933): Další lokality kostřavy vláskovité na západní Moravě. – Od Horácka k Podyjí 26: 271.
 • Šmarda J. (1936): Geobotanické studie z povodí Svratky a Svitavy. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 18: 3–18.
 • Šmarda J. (1938a): Rozšíření řeřišnice třílisté (Cardamine trifolia L.) v Československu. – Čas. nár. Mus., Praha, odd. přírod. 112: 245–251.
 • Šmarda J. (1938b): Rozšíření a ochrana sasanky lesní v povodí Svratky a Svitavy. – Krása našeho Domova 30: 23–24.
 • Šmarda J. (1938c): Geobotanické studie z povodí Svratky a Svitavy. Část II. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 20: 19–23.
 • Šmarda J. (1938d): Geobotanické poměry povodí Svratky a Svitavy. – Ms. [Disert. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Šmarda J. (1940): Nové lokality Polystichum lobatum Presl a Dryopteris austriaca Podp. v povodí Svratky a Svitavy. – Příroda 33: 126–127.
 • Šmarda J. (1940a): Ostrůvky teplobytné květeny v okolí Olešnice na severozápadní Moravě. – Příroda 33: 148–149.
 • Šmarda J. (1940b): Geobotanická studie z povodí Svratky a Svitavy III. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 23: 39–44.
 • Šmarda J. (1941): Květena Kamenice u Újezda na Tišnovsku. – Příroda 34: 205–206.
 • Šmarda J. (1943a): Pérovník pštrosí na Vysočině českomoravské. – Krása našeho Domova 36: 11–12. [exc. Růž.]
 • Šmarda J. (1943b): Soupis přírodních památek okresu Novoměstského. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod & Katedra botaniky PřF UK, Praha & Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava]. [exc. Růž.]
 • Šmarda J. (1944): Floristický příspěvek ke květeně Žďárských hor. – Příroda 36: 195–197, 227–229, 260–262. [exc. Růž.]
 • Šmarda J. (1946): Vztahy teplomilné květeny na Moravě a v Čechách. – Vlastivěd. Věstn. Mor., Brno, 1: 121–127.
 • Šmarda J. (1949): Pýreček alpský (Trichophorum alpinum Pers.) na Českomoravské vysočině. – Vlastivěd. Věstn. Mor., Brno, 4: 103–106. [exc. Růž.]
 • Šmarda J. (1951): Pérovník pštrosí v údolí Loučky na západní Moravě. – Čs. bot. Listy, 4: 1.
 • Šmarda J. (1963): Rozšíření xerotermních rostlin na Moravě a ve Slezsku. – Zprávy o vědecké činnosti 1. Geografický ústav ČSAV v Brně, 170 p.
 • Šmarda J. (1969): Chráněná krajinná oblast Vysočina. – Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 9: 207–238.
 • Šmarda J. & Vězda A. (1948): K poznání a ochraně krajinného rázu údolí západomoravských řek. I. Údolí Jihlavky u Templštýna. – Ochrana přírody 3: 101–104.
 • Šmarda P. (1996): Botanická studie vybraných oblastí Moravskobudějovicka s dokumentací. –Ms. [SOČ práce; depon in: vlastnictví autora].
 • Šmarda P. (2008): Flóra Přírodní rezervace Suché skály. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 5: 169–176. [exc. FLDOK]
 • Šmiták J. (1985): Protokol o prověrce maloplošného chráněného území Olšina u Skleného. –
 • Ms. [Depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou].
 • Šourková M. (1966): Československé druhy rodu Bupleurum. – Ms. [Dipl. práce; depon. in:
 • Knihovna Katedry botaniky PřF UK, Praha].
 • Španiel S., Marhold K., Thiv M. & Zozomová-Lihová J. (2012): A new circumscription of Alyssum montanum ssp. Montanum and A. montanum ssp. gmelinii (Brassicaceae) in Central Europe: Molecular and morphological evidence. – Bot. J. Linn. Soc. 169: 378–402.
 • Šrůtek M. (1986): Botanický inventarizační průzkum CHPV Křemešník. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]. [exc. NDOP]
 • Šrůtek M. (1991): Rostlinná společenstva vrchu Křemešník v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. Vědy, 31/1–2: 63–81. [exc. FLDOK] [exc. ČNFD]
 • Štefánek J. (1961): Květena okolí České Bělé. – Ms. [Depon. in: Knihovna Čes. Bot. Společ., Praha].
 • Štefánek J. (1964): Květena Úsobí u Humpolce. – Ms. [Depon. in: Východočeská pobočka ČBS Pardubice, Východočeské muzeum, Pardubice].
 • Štěpán J. (1970): Dřípatka horská –soldanela horská. Soldanella montana. – Och. přír., 25: 99–100.
 • Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vrchovině. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 6: 13–24. [exc. ČNFD]
 • Štechová T, Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Novotný I. & Zmrhalová M. (2010a): Současný stav populací druhu Helodium blandowii (Thuidiaceae) a Scorpidium scorpioides (Calliergonaceae) v České republice. – Bryonora 46: 24–33. [exc. ČNFD]
 • Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradílek Z., Kubešová S., Lysák F. & et al. (2010b): Současný stav lokalit druhů Meesia triquetra a Paludella squarrosa (Meesiacae) v České republice. – Bryonora 45: 1–11. [exc. ČNFD]
 • Štěpánek J. (1983): Rozšíření chrastavce křovištního (Knautia drymeia Heuffel subsp. drymeia) v Československu. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 18: 161–172. [exc. FLDOK]
 • Štěpánková J. [ed.] (2010): Květena České republiky 8. – Academia, Praha.
 • Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 12: 29–53. [exc. FLDOK]
 • Šuhájková-Uhlířová J. (1966): Floristické poměry pramenné oblasti Moravské Dyje. – Ms., 131 p. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. Růž.]
 • Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened Lindernia procumbens and alien L. dubia (Antirrhinaceae) in Czech Republic. – Phyton (Horn. Austria), 52 (1): 39–72.
 • Švarc J. (1967a): Květena okolí Třeště. – Vlastivědný Sborn. Třeště a okolí 1: 21–23. [exc. Růž.]
 • Švarc J. (1967b): Chráněné rostliny na Třešťsku. – Vlastivědný Sborn. Třeště a okolí 2: 31–34. [exc. Růž.]
 • Švarc J. (1968): Chráněné rostliny na Třešťsku. – Vlastivědný Sborn. Třeště a okolí 3: 33–36.
 • Švarc J. (1970): Nález vratičky heřmánkolisté (Botrychium matricariaefolium (Retz.) A. Br.) na Třešťsku. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 6: 141–142. [exc. NDOP]
 • Švarc J. (1973): Příspěvek ke květeně Třešťska 1. – Vlastivědný Sborn. Třeště a okolí 7: 28–32.
 • Švarc J. (1983): Chráněná území Jihlavska. Roštejnská obora. – Naše město, Třešť, 1983 (č. 9): 53.
 • Švarc J. (1983): Atlas zajímavostí naší přírody. Krásný, ale nebezpečný oměj pestrý. – Naše město, Třešť, 1983 (č. 9): 52.
 • Švarc J. (1984): Atlas zajímavostí naší přírody. Rosnatka okrouhlolistá. – Naše město, Třešť.
 • Švarc J. (1996 a): Inventarizační průzkum PP Jezdovické rašeliniště. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Švarc J. (1996b): Gentianella bohemica – lokality na Jihlavsku. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod].
 • Švarc J. (1996c): Inventarizační průzkum PP Bukovské rybníčky. – Ms., 11 p. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod].
 • Švarc J. (1997): Gentianella bohemica – lokality na Jihlavsku. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod].
 • Švarc J. (2000): Inventarizace současného stavu vegetace a flóry Doupského rybníka a jeho litorálu. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Švestka F. (1930–1931): K monografii rodu Rosa na západní Moravě. – Od Horácka k Podyjí 8: 23–32.
 • Švestka F. (1931–32): Růže plstnatá (Rosa tomentosa Sm.) v okolí Víru na pobřeží Svratky. – Od Horácka k Podyjí 9: 31.
 • Švestka F. (1952): Nový výskyt vzácného bezkolence pozdního (Diplachne serotina). – Čs. Bot. Listy 4: 153.
 • Taraška V. (2014): Karyologická a morfologická variabilita okruhu Dactylorhiza maculata v České republice a na západním Slovensku. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Katedry botaniky, PřF UP, Olomouc].
 • Tauber O. (1989): Čeřínek – fyzickogeografická studie I. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 9: 21–70. [exc. FLDOK]
 • Teuber F. (1901): Neue Fundorte aus der mährischen Flora. – Verh. naturforsch. Ver. Brünn 39 (1900): S. B. 47–49.
 • Teuber F. & Hruby J. (1934): Botanische Studien in Mähren-Schlesien. – Verh. naturforsch. Ver. Brünn 65 (1933): 109–138.
 • Tichý L. (1996): Některé zajímavé floristické nálezy na vápencích v okolí Olešnice. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 31 (2): 172–174.
 • Tichý L. & Chytrý M. (1996): Festuco pallentis-Alyssetum saxatilis na jihozápadní Moravě. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 31 (2): 187–192. [exc. FLDOK]
 • Toman J. (1961): Zalesňování mrazových kotlin na Českomoravské vysočině. – Lesnická práce 40: 354–359.
 • Toman J. (1966): Mikroklimatické poměry mrazových kotlin na Českomoravské vysočině. – Lesn. Čas. 12: 139–158.
 • Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. – Preslia 49: 223–235. [exc. ČNFD]
 • Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. – Feddes Repert., Berlin, 99: 33–80. [exc. ČNFD]
 • Toman M. (1991): Nachtrag zu den Analysen der Gattung Festuca Sect. Festuca in Böhmen. – Feddes Repert, Berlin, 102: 571–578.
 • Tomandlová M. (1966): Floristické poměry reservace Zaječí skok a přilehlého údolí řeky Jihlavy u Jihlavy. – Ms., 62 p. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno].
 • Tománková J. (1989): Plevelová vegetace katastrů Herálec, Boňkov, Koječín; její využití pro charakteristiku podmínek stanoviště. – Ms., 73 p. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Katedry bot. šlecht. rostl. agron. fak., VŠZ, Brno].
 • Tomšovic P. (1979): Lekníny na Vysočině. – Vesmír 58: 283.
 • Tříska J. (1955): Pérovník pštrosí (Pteretis struthiopteris (L.) Nieuwl.) v údolí Vlásenického potoka. – Ochrana přírody 10: 304–305.
 • Uhrová A. (1929–30): Tisy na západní Moravě. – Od Horácka k Podyjí 7: 101–104.
 • Unar J. & Unarová M. (1981): K výskytu Meum athamanticum Jacq. a Trifolium pannonicum Jacq. na Moravě. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 16: 135–136. [exc. FLDOK] [exc. ČNFD]
 • Unar J. & Unarová M. (1983): Vegetace a květena širšího okolí Cikháje. – Universitas, Brno, 16(3): 16–19.
 • Unar J. (1996): Přehled druhové skladby dřevinné a bylinné vegetace NPR Mohelenská hadcová step – Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. v Třebíči 37: 1–99. [exc. NDOP]
 • Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. ČNFD]
 • Válek B. (1948): Caricetum Davallianae bohemicum Klika v severovýchodních Čechách. – Spisy Přír. Klubu Severových. Čech, Hradec Králové, 1:1–47. [exc. ČNFD]
 • Válek B. (1956): Půdy porostů Molinia coerulea (W. Koch) v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. Molinietum coeruleae na půdách s kyselou půdní reakcí. – Preslia 28: 169–192. [exc. ČNFD]
 • Vampola P. (1987): Další nálezy květnatce Archerova na Jihlavsku. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 8: 241–243. [exc. FLDOK]
 • Váňa J. (1941): Květena na Habersku. – Podoubraví, Čáslav, 12 (1940–1941): 133–136.
 • Vaněk P. (1984): Inventarizační průzkum SPR Ptáčovský kopeček. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Havlíčkův Brod]. [exc. NDOP]
 • Vašut R. J., Sochor M., Hroneš M., Brandová B., Klečková L., Nývltová V. & Ševčík J.  (2013): Vrby České republiky. –  Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Veselý J. (1942): Příspěvky ke květeně Čech. – Věda Přír. 21: 80–81, 125, 157–158.
 • Veselý J. (1954): Příroda a přírodní reservace Jihlavska. – Jihlava, 1952: 38–41.
 • Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. ČNFD]
 • Veselý J. (1957): Jihlavská květena před sto lety ve srovnání s květenou dnešní. Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 1: 47–63. [exc. Růž.]
 • Veselý K. (1965): Pozoruhodná hadcová oblast u Dolních Kralovic. – Sborn. Vlastiv. Prací z Podblanicka, Jemniště, 6: 40–48.
 • Veselý K. (1966): Vymizení některých druhů rostlin a živočichů u Dolních Kralovic. – Sborn. Vlastiv. Prací z Podblanicka, Jemniště, 7: 256–257.
 • Vicherek J. (1970): Ein Beitrag zur Syntaxonomie der Felsspalten- und Rissenpflanzengesellschaften auf Serpentin in Mitteleuropa. – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purkynianae Brun., Biol. 26, 11(3): 83–89. [exc. ČNFD]
 • Vicherek J. (1972): Rostlinná společenstva obnažených půd rybníka "Velké Dářko" na Českomoravské vysočině. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 7: 35–52. [exc. ČNFD]
 • Vild O. (2007): Vegetace kyselých doubrav a borů v údolích Svitavy a Svratky nad Brnem. – Ms. [Bakal. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. ČNFD]
 • Vondrová Z. (1971): Rozšíření některých horských druhů rostlin v ČSR. – Ms. [Dipl. práce, depon. in: knihovna Katedry botaniky, PřF UK, Praha].
 • Vlček P. (1973): Charakteristika vegetace údolí řeky Jihlavy v prostoru ovlivněném budovanou Dalešickou přehradou. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR]. [exc. NDOP]
 • Vykoukal J. (1970): Růstové podmínky borovice lesní v reservaci Mohelenská hadcová step. – Ms., 84 p. [Dipl. práce; depon. in: Kat. Lesn. Bot. a Fytocen. VŠZ, Brno].
 • Weiner A. (1861): Die Schmetterlingsblütter (Papilionaceae L.) oder Hülsengewäsche (Leguminosae Juss.) in den Umgebungen von Iglau. – Programm Obergymn. Iglau, 11 (1861): 1–14.
 • Wildt A. (1909): Beiträge zur Flora von Mähren. – Verh. naturforsch. Ver. Brünn 47 (1908): 113–118.
 • Wildt A. (1910): Weitere Beiträge zur Flora Mährens. – Verh. naturforsch. Ver. Brünn 48 (1909): 18–24.
 • Wildt A. (1911): Notizen zur Flora Mähren. – Zeitschr. mähr. Land.-mus. 11: 79–85. [exc. Růž. – výběrově]
 • Wildt A. (1912): Gefässpflanzen der Flora von Radeschin. – Zeitschr. mähr. Land.-mus. 12 (2): 266–272. [exc. Růž.]
 • Wildt A. (1912): Beitrag zur Flora von Mähren. – Verh. naturforsch. Ver. Brünn 50 (1911): 56–62.
 • Wildt A. (1915): Weitere neue Standorte mährisher Pflanzen. – Verh. naturforsch. Ver. Brünn 53 (1914): 261–267.
 • Wildt A. (1918): Neue Phanerogamenfunde aus Mähren. – Oest. bot. Zeitschr. 67: 185–186. [exc. Růž. – výběrově]
 • Wildt A. (19127): Neues aus Mährens Flora. – Verh. naturforsch. Ver. Brünn 60 (1925–26): 150–155.
 • Wildt A. (1930): Weiteres aus Mährens Flora. – Verh. naturforsch. Ver. Brünn 61 (1927–29): 20–22.
 • Zabloudil V. (1981): Soupis rostlinných druhů nalezených s dr. Růžičkou na evidované lokalitě Branty. dne 24.6.1980, doplněný 10.6. a 8.9.1981. – Ms. [Depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou & AOPK ČR, Havlíčkův Brod].
 • Zabloudil V. (1982): Mlýnský potok a Uhlířky. Seznam rostlin zjištěných na lokalitě dne 22. 6. 1982. – Ms. [Depon in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou & AOPK ČR, Havlíčkův Brod].
 • Zabloudil V. (1985): Inventarizační průzkum SPR Žákova hora. – Ms., 24 p. [Expert. práce; depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou & AOPK ČR, Praha & AOPK ČR, Brno].
 • Zabloudil V. (1986): Inventarizační průzkum SPR Habří.– Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]. [exc. NDOP]
 • Zabloudil V. (1987): Olšina Sklené. Seznam druhů zjištěných 11. 8. 1987. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou]
 • Zabloudil V. (1988): Inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Jechovec. – Ms. [Depon. in: AOPK, Praha]. [exc. NDOP]
 • Zapletal T. (1933–34): Květena na Žirovnicku. – Zájmy Českomoravské vysočiny, Jindřichův Hradec, 3/31: 7, 35: 8, 37: 8, 38: 8, 46: 9 (1933); 4/6: 7–8, 9: 8, 12: 8, 17: 6, 18: 5–6, 23: 6–7, 24: 7, 27: 6, 28: 6–7 (1934).
 • Zavřel F. (1880): Botanische Funde aus der Gegend von Trebitsch. – Verh. naturforsch. Ver. Brünn 19 (1880): 70–71.[excerpováno z kartotéky Ondráčková S. (1966–1993)]
 •  Zavřel F. (1881): Botanische Funde aus der Gegend von Trebitsch. – Verh. naturforsch. Ver. Brünn 19 (1880): 70–71.
 • Zázvorka J. (1984): Orobanche coerulescens v Československu. – Severočes. Přír., Litoměřice, 161–23.
 • Zázvorka J. (2010): Orobanche kochii and O. elatior (Orobanchaceae) in central Europe. – Acta Mus. Moraviae., Sci. Biol., 95 (2): 77–119.
 • Zedínek T. (2013): Vegetace suchých trávníků a mělkých půd v okolí Dačic. – Ms. [Bakal. práce; depon. in: FŽP ČZU, Praha.]
 • Zelená V. (1976): Srovnání stavu živin ve vybraných lučních porostech Žďárských vrchů. – Ms. [Rigor. práce, depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. ČNFD]
 • Zelená V. (1982): Fytocenologická a floristická charakteristika studovaných porostů v okolí Kuklíku a Kameniček. – Zpr. o Projektu Kameničky, Brno, 32: 1–15.
 • Zelená V. et Šeda Z. (1973): Příspěvek k poznání dynamiky některých živin v lučních porostech. – Sborn. Přírodověd. Kl. při Západomor. Muz. v Třebíči 9: 21–28.
 • Zelený D. (2006): Výskyt vegetace širokolistých suchých trávníků svazu Bromion u Nové Vsi na Třebíčsku. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 2: 39–44. [exc. FLDOK] [exc. ČNFD]
 • Zelený D. & Ching-Feng Li C.-F. (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu. – Acta Rer. Natur., Jihlava & Třebíč, 5: 177–194. [exc. FLDOK]
 • Zelený V. (1962): Bolševník velkolepý (Heracleum speciosum Weinm.) na Ledečsku. – Živa 10: 98.
 • Zelený V. (1966): Příspěvek k výzkumu květeny Vlašimska III. – Sborník Vlast. Prací z Podblanicka, Benešov, 7: 46–57.
 • Zelený V. (1976): Chráněné a méně známé rostliny Podblanicka. – Středočeské nakl. a knihkupectví, Praha, 217 p.
 • Zlámalík J. (1973): Studie o údolí řeky Jihlavy mezi Jihlavou a Bransouzemi. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. Růž.]
 • Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [Dis. práce, depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. ČNFD]
 • Zlámalík J. (1989): Rostlinstvo údolí Olšanského potoka. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 9: 117–134. [exc. FLDOK]
 • Zlámalík J. (1993): Příspěvek k poznání současného stavu květeny říčního údolí u Jihlavy-Helenína. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 11: 221–250. [exc. FLDOK]
 • Zlámalík J. (1997): Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L. Bailey (Boraginaceae) roste i v České republice. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 13: 359–360. [exc. FLDOK]
 • Zlámalík J. (1999a): Příspěvek k poznání vegetace jihlavského hlavního nádraží a jeho nejbližšího okolí. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 14: 95–112. [exc. FLDOK]
 • Zlámalík J. (1999b): Příspěvek k poznání vegetace Vysokého kamene u Jihlavy. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 14: 113–133. [exc. FLDOK]
 • Zlámalík J. (2001): Dva zajímavé lesní porosty v údolí řeky Jihlavy u Jihlavy – Kosova. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 119–134. [exc. FLDOK] [exc. ČNFD]
 • Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. – Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1–116. [exc. ČNFD]
 • Zlatník A. (1955): Několik poznámek o lesích vyšších poloh Českomoravské vysočiny. – Sborn. vys. Šk. zeměď. a lesn., Brno, ser. C, 2: 99–101.
 • Zlatník A. (1977): Lesy chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. – In: Ochrana přírody a krajiny v Jihomor. kraji, Sborn. ref. kraj. semináře SOP Jihomor. kraje, KS SPPOP Brno, 29–34.
 • Žahourek F. (1921): Botanické drobnosti okolí Poličského. – Od Trstenické Stezky, Litomyšl, 1: 23–24, 54–56.
 • Žahourek F. (1940): Z mých botanických vzpomínek. – Naší Přír. 4: 422–423.
 • Žalud J. (1936): Crocus albiflorus Kit. na Hrotovsku. – Příroda 29: 138.
 • Židová J. (1975): Floristické poměry území jihozápadně od Pelhřimova. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU, Brno]. [exc. Růž.]

 

3.2) Abecední seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Vysočiny podle českých jmen

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině
= současný výskyt (od r. 2000)
= historický výskyt (do r. 1999)
= v regionu nepůvodní/zavlečený výskyt nebo výsadba
= nejasný výskyt

 1. árón východní (Arum cylindraceum)
 2. bahnička bradavkatá (Eleocharis mamillata)
 3. bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora)
 4. bahnička jednoplevá (Eleocharis uniglumis)
 5. bahnička vejčitá (Eleocharis ovata)
 6. barborka přitisklá (Barbarea stricta)
 7. bařička bahenní (Triglochin palustris)
 8. bažanka vejčitá (Mercurialis ovata)
 9. bělolist nejmenší (Filago minima)
 10. bělolist obecný (Filago germanica)
 11. bělolist rolní (Filago arvensis)
 12. bělolist žlutavý (Filago lutescens)
 13. bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum)
 14. bezosetka štětinovitá (Isolepis setacea)
 15. bika sudetská (Luzula sudetica)
 16. bika žlutavá (Luzula luzulina)
 17. bílojetel německý (Dorycnium germanicum)
 18. blatěnka vodní (Limosella aquatica)
 19. blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris)
 20. bledule jarní (Leucojum vernum)
 21. blešník obecný (Pulicaria vulgaris)
 22. blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica)
 23. blín černý (Hyoscyamus niger)
 24. bodlák nicí (Carduus nutans)
 25. borovice pyrenejská blatka (Pinus uncinata subsp. uliginosa)
 26. bradáček srdčitý (Listera cordata)
 27. bradáček vejčitý (Listera ovata)
 28. brambořík nachový (Cyclamen purpurascens)
 29. bříza pýřitá (Betula pubescens)
 30. brusnice vlochyně (Vaccinium uliginosum)
 31. bublinatka bledožlutá (Utricularia ochroleuca)
 32. bublinatka jižní (Utricularia australis)
 33. bublinatka menší (Utricularia minor)
 34. bublinatka obecná (Utricularia vulgaris)
 35. bublinatka prostřední (Utricularia intermedia)
 36. bukvice lékařská (Betonica officinalis)
 37. černohlávek dřípený (Prunella laciniata)
 38. černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 39. černýš český (Melampyrum subalpinum)
 40. černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum)
 41. černýš lesní (Melampyrum sylvaticum)
 42. černýš rolní (Melampyrum arvense)
 43. česnek kulovitý (Allium rotundum)
 44. česnek medvědí (Allium ursinum)
 45. česnek ořešec (Allium scorodoprasum)
 46. česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum)
 47. česnek žlutý (Allium flavum)
 48. chlupáček Bauhinův (Pilosella bauhini)
 49. chlupáček chocholičnatý (Pilosella cymosa)
 50. chlupáček hadincovitý (Pilosella echioides)
 51. chlupáček hustokvětý (Pilosella densiflora)
 52. chlupáček květnatý (Pilosella floribunda)
 53. chlupáček myší ouško (Pilosella lactucella)
 54. chlupáček oranžový (Pilosella aurantiaca)
 55. chlupáček štětinatý (Pilosella rothiana)
 56. chlupáček výběžkatý (Pilosella flagellaris)
 57. chlupáček Zizův (Pilosella ziziana)
 58. chrastavec hadcový (Knautia serpentinicola)
 59. chrastavec křovištní (Knautia drymeia)
 60. chrastavec lesní (Knautia dipsacifolia)
 61. chrastavec rolní hadcový (Knautia arvensis subsp. serpentinicola)
 62. chrpa chlumní (Centaurea triumfetti)
 63. chrpa horská (Centaurea montana)
 64. chrpa latnatá (Centaurea stoebe)
 65. chrpa ostroperá (Centaurea oxylepis)
 66. chrpa parukářka (Centaurea pseudophrygia)
 67. chrpa třepenitá (Centaurea phrygia)
 68. chrpa úzkoperá (Centaurea stenolepis)
 69. chruplavník rolní (Polycnemum arvense)
 70. chruplavník větší (Polycnemum majus)
 71. chudina hajní (Draba nemorosa)
 72. chudina zední (Draba muralis)
 73. čilimník nízký (Chamaecytisus supinus)
 74. čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis)
 75. čípek objímavý (Streptopus amplexifolius)
 76. čistec německý (Stachys germanica)
 77. čistec roční (Stachys annua)
 78. ďáblík bahenní (Calla palustris)
 79. dejvorec velkoplodý (Caucalis platycarpos)
 80. divizna brunátná (Verbascum phoeniceum)
 81. divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum)
 82. divizna knotovitá (Verbascum lychnitis)
 83. divizna ozdobná (Verbascum speciosum)
 84. drchnička modrá (Anagallis foemina)
 85. dřín jarní (Cornus mas)
 86. dřípatka horská (Soldanella montana)
 87. dřišťál obecný (Berberis vulgaris)
 88. drobýšek nejmenší (Centunculus minimus)
 89. dub pýřitý (Quercus pubescens)
 90. dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata)
 91. dvouřadec pozdní (Cleistogenes serotina)
 92. dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia)
 93. dymnivka plná (Corydalis solida)
 94. hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum)
 95. hadí mord nízký (Scorzonera humilis)
 96. hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca)
 97. hladýš pruský (Laserpitium prutenicum)
 98. hladýš širolistý (Laserpitium latifolium)
 99. hlaváč šedavý (Scabiosa canescens)
 100. hlaváček letní (Adonis aestivalis)
 101. hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis)
 102. hnilák lysý (Monotropa hypophegea)
 103. hnilák smrkový (Monotropa hypopitys)
 104. hojník chlumní (Sideritis montana)
 105. hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 106. hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)
 107. hořec křížatý (Gentiana cruciata)
 108. hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)
 109. hořeček nahořklý jazykovitý (Gentianella amarella subsp. lingulata)
 110. hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella)
 111. hořinka východní (Conringia orientalis)
 112. hrachor horský (Lathyrus linifolius)
 113. hrachor širolistý (Lathyrus latifolius)
 114. hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba)
 115. hrotnosemenka hnědá (Rhynchospora fusca)
 116. hruštice jednostranná (Orthilia secunda)
 117. hruštička menší (Pyrola minor)
 118. hruštička okrouhlolistá (Pyrola rotundifolia)
 119. hruštička prostřední (Pyrola media)
 120. hruštička zelenokvětá (Pyrola chlorantha)
 121. huseník chudokvětý (Arabis pauciflora)
 122. hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis)
 123. hvězdnice chlumní (Aster amellus)
 124. hvězdnice zlatovlásek (Galatella linosyris)
 125. hvězdoš podzimní (Callitriche hermaphroditica)
 126. hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera)
 127. hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum)
 128. hvozdík moravský (Dianthus moravicus)
 129. hvozdík pontederův (Dianthus pontederae)
 130. hvozdík pyšný (Dianthus superbus)
 131. hvozdík svazčitý (Dianthus armeria)
 132. jablečník obecný (Marrubium vulgare)
 133. jabloň lesní (Malus sylvestris)
 134. jalovec obecný (Juniperus communis)
 135. jarva žilnatá (Cnidium dubium)
 136. jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum)
 137. jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora)
 138. jehlice trnitá (Ononis spinosa)
 139. jeřáb břek (Sorbus torminalis)
 140. jeřáb dunajský (Sorbus danubialis)
 141. jeřáb muk (Sorbus aria)
 142. jeřáb olšolistý (Sorbus alnifrons)
 143. jestřábník bledý (Hieracium schmidtii)
 144. jestřábník hroznatý (Hieracium racemosum)
 145. jestřábník skvrnitý (Hieracium maculatum)
 146. jetel bledožlutý (Trifolium ochroleucon)
 147. jetel kaštanový (Trifolium spadiceum)
 148. jetel malokvětý (Trifolium retusum)
 149. jetel žíhaný (Trifolium striatum)
 150. jílek mámivý (Lolium temulentum)
 151. jílek oddálený (Lolium remotum)
 152. jirnice modrá (Polemonium caeruleum)
 153. jmelí bílé borovicové (Viscum album subsp. austriacum)
 154. jmelí bílé jedlové (Viscum album subsp. abietis)
 155. kakost krvavý (Geranium sanguineum)
 156. kakost měkký (Geranium molle)
 157. kakost rozkladitý (Geranium divaricatum)
 158. kalina tušalaj (Viburnum lantana)
 159. kamejka lékařská (Lithospermum officinale)
 160. kamejka modronachová (Buglossoides purpurocaerulea)
 161. kamyšník polní (Bolboschoenus planiculmis)
 162. kamyšník širokoplodý (Bolboschoenus laticarpus)
 163. kamyšník vrcholičnatý (Bolboschoenus yagara)
 164. kapraď borrerova (Dryopteris borreri)
 165. kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata)
 166. kapraď plevinatá (Dryopteris cambrensis)
 167. kapraď podobná (Dryopteris expansa)
 168. kapradina hrálovitá (Polystichum lonchitis)
 169. kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum)
 170. kapradiník bažinný (Thelypteris palustris)
 171. kapradinka skalní (Woodsia ilvensis)
 172. katrán tatarský (Crambe tataria)
 173. kavyl chlupatý (Stipa dasyphylla)
 174. kavyl ivanův (Stipa pennata)
 175. kavyl sličný (Stipa pulcherrima)
 176. kavyl tenkolistý (Stipa tirsa)
 177. kavyl vláskovitý (Stipa capillata)
 178. kerblík lesklý (Anthriscus nitidus)
 179. kerblík obecný (Anthriscus caucalis)
 180. kerblík třebule štětinoplodý (Anthriscus cerefolium var. trichocarpus)
 181. klikva bahenní (Vaccinium oxycoccos)
 182. klokoč zpeřený (Staphylea pinnata)
 183. kociánek dvoudomý (Antennaria dioica)
 184. kokotice chmelová (Cuscuta lupuliformis)
 185. kokotice hubilen (Cuscuta epilinum)
 186. kokrhel luštinec (Rhinanthus alectorolophus)
 187. kolenec pětimužný (Spergula pentandra)
 188. kolenec rolní největší (Spergula arvensis subsp. maxima)
 189. koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica)
 190. koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
 191. konopice širolistá (Galeopsis ladanum)
 192. konopice úzkolistá (Galeopsis angustifolia)
 193. kopřiva žahavka (Urtica urens)
 194. korálice trojklaná (Corallorhiza trifida)
 195. koromáč olešníkový (Silaum silaus)
 196. kosatec různobarvý (Iris variegata)
 197. kosatec sibiřský (Iris sibirica)
 198. kostřava nepravá (Festuca pulchra)
 199. kostřava různolistá (Festuca heterophylla)
 200. kostřava sivá (Festuca pallens)
 201. kostřava walliská (Festuca valesiaca)
 202. koukol polní (Agrostemma githago)
 203. kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis)
 204. kozlíček kýlnatý (Valerianella carinata)
 205. kozlíček zubatý pravý (Valerianella dentata subsp. dentata)
 206. kozlíček zubatý vlnoplodý (Valerianella dentata subsp. eriosperma)
 207. kozlík dvoudomý (Valeriana dioica)
 208. kozlík trojený rakouský (Valeriana tripteris subsp. austriaca)
 209. kravinec španělský (Vaccaria hispanica)
 210. křivatec český (Gagea bohemica)
 211. křivatec nejmenší (Gagea minima)
 212. křivatec rolní (Gagea villosa)
 213. krtičník křídlatý (Scrophularia umbrosa)
 214. kručinka chlupatá (Genista pilosa)
 215. kruštík bahenní (Epipactis palustris)
 216. kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla)
 217. kruštík modrofialový (Epipactis purpurata)
 218. kruštík růžkatý (Epipactis muelleri)
 219. kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens)
 220. kuřička hadcová (Minuartia smejkalii)
 221. kuřička lepkavá (Minuartia viscosa)
 222. kuřinka kůrkova (Spergularia kurkae)
 223. kuřinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma)
 224. kuřinka solná (Spergularia marina)
 225. kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos)
 226. kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia)
 227. kyprej prutnatý (Lythrum virgatum)
 228. kyprej yzopolistý (Lythrum hyssopifolia)
 229. ladoňka dvoulistá pravá rakouská (Scilla bifolia subsp. bifolia var. drunensis)
 230. lakušník Baudotův (Ranunculus baudotii)
 231. lakušník niťolistý (Ranunculus trichophyllus)
 232. lakušník okrouhlý (Ranunculus circinatus)
 233. lakušník štětičkový (Ranunculus penicillatus)
 234. lakušník vodní (Ranunculus aquatilis)
 235. lakušník vzplývavý (Ranunculus fluitans)
 236. lebeda rozprostřená (Atriplex hastatum)
 237. lebeda růžová (Atriplex rosea)
 238. leknín bělostný (Nymphaea candida)
 239. len tenkolistý (Linum tenuifolium)
 240. lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 241. lipnice oddálená (Poa remota)
 242. lněnka alpská (Thesium alpinum)
 243. lněnka lnolistá (Thesium linophyllon)
 244. lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia)
 245. lnice rolní (Linaria arvensis)
 246. lnička tařicovitá (Camelina alyssum)
 247. locika dubová (Lactuca quercina)
 248. locika prutnatá (Lactuca viminea)
 249. locika vrbová (Lactuca saligna)
 250. lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera)
 251. lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites)
 252. lopuch hajní (Arctium nemorosum)
 253. lopuštík skloněný (Hackelia deflexa)
 254. lýkovec vonný (Daphne cneorum)
 255. mahalebka obecná (Prunus mahaleb)
 256. mák časný (Papaver confine)
 257. mák polní (Papaver argemone)
 258. mařinka barvířská (Asperula tinctoria)
 259. mařinka rolní (Asperula arvensis)
 260. masnice vodní (Tillaea aquatica)
 261. mateřídouška časná (Thymus praecox)
 262. mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus)
 263. medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum)
 264. merlík hroznový (Dysphania botrys)
 265. merlík městský (Chenopodium urbicum)
 266. merlík smrdutý (Chenopodium vulvaria)
 267. merlík zední (Chenopodium murale)
 268. měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva)
 269. míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera)
 270. mléč bahenní (Sonchus palustris)
 271. mléčivec alpský (Cicerbita alpina)
 272. mochna anglická (Potentilla anglica)
 273. mochna bílá (Potentilla alba)
 274. mochna chlumní (Potentilla collina)
 275. mochna písečná (Potentilla incana)
 276. mochna přímá (Potentilla recta)
 277. mochna rozkladitá (Potentilla patula)
 278. mochna skalní (Drymocallis rupestris)
 279. modřenec chocholatý (Muscari comosum)
 280. modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum)
 281. mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium)
 282. mordovka nachová (Phelipanche purpurea)
 283. mordovka písečná (Phelipanche arenaria)
 284. mrvka myší ocásek (Vulpia myuros)
 285. mrvka sveřepovitá (Vulpia bromoides)
 286. myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus)
 287. nadmutice bobulnatá (Silene baccifera)
 288. nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis)
 289. nehtovec přeslenitý (Illecebrum verticillatum)
 290. nepatrnec drobnoplodý (Aphanes australis)
 291. nepatrnec rolní (Aphanes arvensis)
 292. netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera)
 293. ochmet evropský (Loranthus europaeus)
 294. ocún jesenní (Colchicum autumnale)
 295. okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca)
 296. okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 297. okrotice červená (Cephalanthera rubra)
 298. okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia)
 299. olše zelená (Alnus alnobetula)
 300. oman britský (Inula britannica)
 301. oman oko kristovo (Inula oculus-christi)
 302. oman srstnatý (Inula hirta)
 303. oman vrbolistý (Inula salicina)
 304. oměj pestrý (Aconitum variegatum)
 305. oměj šalamounek (Aconitum plicatum)
 306. oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum)
 307. orlíček obecný (Aquilegia vulgaris)
 308. ostřice bažinná (Carex limosa)
 309. ostřice bílá (Carex alba)
 310. ostřice blešní (Carex pulicaris)
 311. ostřice buekova (Carex buekii)
 312. ostřice časná (Carex praecox)
 313. ostřice chabá (Carex flacca)
 314. ostřice chabertova (Carex otomana)
 315. ostřice chlupatá (Carex pilosa)
 316. ostřice chudokvětá (Carex pauciflora)
 317. ostřice davallova (Carex davalliana)
 318. ostřice drobná (Carex supina)
 319. ostřice dvoudomá (Carex dioica)
 320. ostřice dvouřadá (Carex disticha)
 321. ostřice hartmanova (Carex hartmanii)
 322. ostřice horská (Carex montana)
 323. ostřice hostova (Carex hostiana)
 324. ostřice křivoklasá (Carex curvata)
 325. ostřice latnatá pravá (Carex paniculata)
 326. ostřice micheliova (Carex michelii)
 327. ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus)
 328. ostřice nízká (Carex humilis)
 329. ostřice odchylná (Carex appropinquata)
 330. ostřice oddálená (Carex distans)
 331. ostřice Otrubova (Carex otrubae)
 332. ostřice plstnatá (Carex tomentosa)
 333. ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa)
 334. ostřice pobřežní (Carex riparia)
 335. ostřice pozdní (Carex oederi)
 336. ostřice převislá (Carex pendula)
 337. ostřice přioblá (Carex diandra)
 338. ostřice ptačí nožka (Carex ornithopoda)
 339. ostřice šáchorovitá (Carex bohemica)
 340. ostřice šlahounovitá (Carex chordorrhiza)
 341. ostřice stinná (Carex umbrosa)
 342. ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa)
 343. ostřice tlapkatá (Carex rhizina)
 344. ostřice trsnatá (Carex cespitosa)
 345. ostřice úzkolistá (Carex stenophylla)
 346. ostřice vřesovištní (Carex ericetorum)
 347. ostřice vyvýšená (Carex elata)
 348. ostrolist poléhavý (Asperugo procumbens)
 349. ostružiník skalní (Rubus saxatilis)
 350. oves hubený (Avena strigosa)
 351. ovsíček obecný (Aira caryophyllea)
 352. ovsíř luční (Helictotrichon pratense)
 353. ovsiřík štíhlý (Ventenata dubia)
 354. ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys)
 355. pampeliška nordstedtova (Taraxacum nordstedtii)
 356. pcháč bezlodyžný (Cirsium acaulon)
 357. pcháč panonský (Cirsium pannonicum)
 358. pcháč potoční (Cirsium rivulare)
 359. pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum)
 360. pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea)
 361. pelyněk metlatý (Artemisia scoparia)
 362. penízek horský (Noccaea montana)
 363. penízek modravý (Noccaea caerulescens)
 364. pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea)
 365. pipla osmahlá (Nonea pulla)
 366. písečnatka nejmenší (Arnoseris minima)
 367. plamének přímý (Clematis recta)
 368. plavín štítnatý (Nymphoides peltata)
 369. plavuň pučivá (Lycopodium annotinum)
 370. plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum)
 371. plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum)
 372. plavuník cypřiškovitý (Diphasiastrum tristachyum)
 373. plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum)
 374. plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata)
 375. pleška stopkatá (Willemetia stipitata)
 376. plicník měkký (Pulmonaria mollis)
 377. ploštičník evropský (Actaea europaea)
 378. pobřežnice jednokvětá (Littorella uniflora)
 379. pochybek prodloužený (Androsace elongata)
 380. podmrvka hadcová (Notholaena marantae)
 381. podražec křovištní (Aristolochia clematitis)
 382. polej obecná (Pulegium vulgare)
 383. pomněnka řídkokvětá (Myosotis sparsiflora)
 384. pomněnka různobarvá (Myosotis discolor)
 385. pomněnka trsnatá (Myosotis caespitosa)
 386. pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla)
 387. popenec chlupatý (Glechoma hirsuta)
 388. potočník vzpřímený (Berula erecta)
 389. prasetník lysý (Hypochaeris glabra)
 390. prasetník plamatý (Hypochaeris maculata)
 391. přeslička luční (Equisetum pratense)
 392. přeslička největší (Equisetum telmateia)
 393. přeslička různobarvá (Equisetum variegatum)
 394. přeslička větevnatá (Equisetum ramosissimum)
 395. přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 396. prha arnika (Arnica montana)
 397. prorostlík dlouholistý pravý (Bupleurum longifolium subsp. longifolium)
 398. prorostlík okrouhlolistý (Bupleurum rotundifolium)
 399. proskurník lékařský (Althaea officinalis)
 400. protěž žlutobílá (Pseudognaphalium luteoalbum)
 401. prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 402. prstnatec fuchsův (Dactylorhiza fuchsii)
 403. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 404. prstnatec plamatý (Dactylorhiza maculata agg.)
 405. prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata)
 406. prustka obecná (Hippuris vulgaris)
 407. prvosenka jarní (Primula veris)
 408. pryšec drobný (Euphorbia exigua)
 409. pryšec hranatý (Euphorbia angulata)
 410. pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides)
 411. pryšec mnohobarvý (Euphorbia epithymoides)
 412. pryšec prutnatý (Euphorbia virgata)
 413. pryšec sivý menší (Euphorbia seguieriana subsp. minor)
 414. pryšec srpovitý (Euphorbia falcata)
 415. pryskyřník hajní (Ranunculus nemorosus)
 416. pryskyřník rolní (Ranunculus arvensis)
 417. pryskyřník sardinský (Ranunculus sardous)
 418. ptačinec bahenní (Stellaria palustris)
 419. ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia)
 420. puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)
 421. pupava biebersteinova (Carlina biebersteinii)
 422. pupava obecná (Carlina vulgaris)
 423. pupkovec pomněnkový (Omphalodes scorpioides)
 424. puštička pouzdernatá (Lindernia procumbens)
 425. pýr prostřední (Elymus hispidus)
 426. radyk prutnatý (Chondrilla juncea)
 427. rdest alpský (Potamogeton alpinus)
 428. rdest hustolistý (Groenlandia densa)
 429. rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius)
 430. rdest prorostlý (Potamogeton perfoliatus)
 431. rdest smáčknutý (Potamogeton compressus)
 432. rdest světlý (Potamogeton lucens)
 433. rdest trávolistý (Potamogeton gramineus)
 434. rdest tupolistý (Potamogeton obtusifolius)
 435. rdest uzlinatý (Potamogeton nodosus)
 436. rdest vláskovitý (Potamogeton trichoides)
 437. řebříček panonský (Achillea pannonica)
 438. řebříček sličný (Achillea nobilis)
 439. řebříček štětinolistý (Achillea setacea)
 440. řepeň durkoman (Xanthium strumarium)
 441. řeřišnice bahenní (Cardamine dentata)
 442. řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia)
 443. řeřišničník skalní (Arabidopsis petraea)
 444. rmen barvířský (Anthemis tinctoria)
 445. rmen rakouský (Anthemis austriaca)
 446. rmen smrdutý (Anthemis cotula)
 447. rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 448. rosnatka prostřední (Drosera intermedia)
 449. rozchodník huňatý (Sedum villosum)
 450. rozchodník skalní (Sedum reflexum)
 451. rožec hajní (Cerastium lucorum)
 452. rožec krátkoplátečný (Cerastium brachypetalum)
 453. rožec nízký (Cerastium pumilum)
 454. rožec pětimužný (Cerastium semidecandrum)
 455. rozpuk jizlivý (Cicuta virosa)
 456. rozrazil dlouholistý (Veronica maritima)
 457. rozrazil horský (Veronica montana)
 458. rozrazil klasnatý (Veronica spicata)
 459. rozrazil matný (Veronica opaca)
 460. rozrazil ožankový (Veronica teucrium)
 461. rozrazil polní (Veronica agrestis)
 462. rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata)
 463. rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata)
 464. rozrazil trojlaločný (Veronica triloba)
 465. růže galská (Rosa gallica)
 466. růže malokvětá (Rosa micrantha)
 467. růže sherardova (Rosa sherardii)
 468. růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum submersum)
 469. rybíz alpínský (Ribes alpinum)
 470. šáchor hnědý (Cyperus fuscus)
 471. šáchor žlutavý (Cyperus flavescens)
 472. sadec konopáč (Eupatorium cannabinum)
 473. šafrán bělokvětý (Crocus vernus)
 474. šalvěj hajní (Salvia nemorosa)
 475. šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa)
 476. šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata)
 477. šalvěj rakouská (Salvia austriaca)
 478. šanta lesostepní (Nepeta nuda)
 479. sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 480. sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides)
 481. sedmikvítek evropský (Trientalis europaea)
 482. sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum)
 483. sesel roční (Seseli annuum)
 484. sesel sivý (Seseli osseum)
 485. silenka francouzská (Silene gallica)
 486. silenka lepkavá (Silene viscosa)
 487. silenka noční (Silene noctiflora)
 488. silenka ušnice (Silene otites)
 489. sítina alpská (Juncus alpinoarticulatus)
 490. sítina kostrbatá (Juncus squarrosus)
 491. sítina kulatoplodá (Juncus sphaerocarpus)
 492. sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus)
 493. sítina sivá (Juncus inflexus)
 494. sítina strboulkatá (Juncus capitatus)
 495. skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus)
 496. skalník černoplodý (Cotoneaster laxiflorus)
 497. škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. succisifolia)
 498. škarda střešní (Crepis tectorum)
 499. škarda ukousnutá (Crepis praemorsa)
 500. šklebivec přímý (Misopates orontium)
 501. sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum)
 502. skřípina kořenující (Scirpus radicans)
 503. skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris)
 504. skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus)
 505. sléz nizounký (Malva pusilla)
 506. sléz velkokvětý (Malva alcea)
 507. sleziník červený hrálovitý (Asplenium trichomanes subsp. hastatum)
 508. sleziník červený pravý (Asplenium trichomanes subsp. trichomanes)
 509. sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium)
 510. sleziník nepravý (Asplenium adulterinum)
 511. sleziník netíkovitý (Asplenium adiantum-nigrum)
 512. sleziník zelený (Asplenium viride)
 513. šmel okoličnatý (Butomus umbellatus)
 514. smil písečný (Helichrysum arenarium)
 515. smldník jelení (Peucedanum cervaria)
 516. smldník olešníkový (Peucedanum oreoselinum)
 517. smrkovník plazivý (Goodyera repens)
 518. snědek chocholičnatý (Ornithogalum angustifolium)
 519. snědek kochův (Ornithogalum kochii)
 520. sněženka podsněžník (Galanthus nivalis)
 521. sporýš lékařský (Verbena officinalis)
 522. srpice barvířská (Serratula tinctoria)
 523. starček bažinný pravý (Senecio paludosus subsp. paludosus)
 524. starček celolistý (Tephroseris integrifolia)
 525. starček potoční (Tephroseris crispa)
 526. starček roketolistý (Senecio erucifolius)
 527. starček skalní (Senecio rupestris)
 528. štětka laločnatá (Dipsacus laciniatus)
 529. štírovník bažinný (Lotus pedunculatus)
 530. stolístek přeslenatý (Myriophyllum verticillatum)
 531. stolístek střídavolistý (Myriophyllum alterniflorum)
 532. šťovík úzkolistý (Rumex stenophyllus)
 533. stozrník lnovitý (Radiola linoides)
 534. strdivka brvitá (Melica ciliata)
 535. strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica)
 536. strdivka zbarvená (Melica picta)
 537. střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 538. strošek pomněnkový (Lappula squarrosa)
 539. stulík malý (Nuphar pumila)
 540. stulík žlutý (Nuphar lutea)
 541. suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum)
 542. suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium)
 543. suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile)
 544. suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum)
 545. suchopýrek trsnatý (Trichophorum cespitosum)
 546. sveřep hroznatý (Bromus racemosus)
 547. sveřep japonský (Bromus japonicus)
 548. sveřep kostrbatý (Bromus squarrosus)
 549. sveřep luční (Bromus commutatus)
 550. sveřep stoklasa (Bromus secalinus)
 551. sveřep větevnatý (Bromus ramosus)
 552. sveřep vzpřímený (Bromus erectus)
 553. světlík drobnokvětý (Euphrasia micrantha)
 554. švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis)
 555. svízel hercynský (Galium saxatile)
 556. svízel moravský (Galium valdepilosum)
 557. svízel pochybný (Galium spurium)
 558. svízel potoční (Galium rivale)
 559. svízel prodloužený (Galium elongatum)
 560. svízel severní (Galium boreale)
 561. svízel sivý (Galium glaucum)
 562. tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides)
 563. tařice horská gmelinova (Alyssum montanum subsp. gmelinii)
 564. tařice skalní (Aurinia saxatilis)
 565. tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia)
 566. tis červený (Taxus baccata)
 567. tolice nejmenší (Medicago minima)
 568. tolije bahenní (Parnassia palustris)
 569. tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria)
 570. tomkovice jižní (Hierochloë australis)
 571. tořič čmelákovitý Holubyho (Ophrys holoserica subsp. holubyana)
 572. trávnička obecná hadcová (Armeria elongata subsp. serpentini)
 573. trávnička obecná pravá (Armeria elongata subsp. elongata)
 574. třemdava bílá (Dictamnus albus)
 575. třešeň křovitá (Prunus fruticosa)
 576. třezalka čtyřkřídlá (Hypericum tetrapterum)
 577. třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum)
 578. třtina nachová (Calamagrostis purpurea)
 579. třtina přehlížená (Calamagrostis stricta)
 580. trýzel jestřábníkolistý (Erysimum virgatum)
 581. trýzel rozkladitý (Erysimum repandum)
 582. tučnice obecná (Pinguicula vulgaris)
 583. turan hranatý (Erigeron angulosus)
 584. turan podolský (Erigeron podolicus)
 585. turan velkolistý (Erigeron macrophyllus)
 586. tužanka tvrdá (Sclerochloa dura)
 587. tužebník obecný (Filipendula vulgaris)
 588. udatna lesní (Aruncus dioicus)
 589. upolín nejvyšší (Trollius altissimus)
 590. úpor kuřičkovitý (Elatine alsinastrum)
 591. úpor peprný (Elatine hydropiper)
 592. úpor rovnosemenný (Elatine orthosperma)
 593. úpor trojmužný (Elatine triandra)
 594. úrazník uzlovitý (Sagina nodosa)
 595. užanka uherská (Cynoglossum montanum)
 596. vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata)
 597. válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum)
 598. večernice lesní (Hesperis sylvestris)
 599. vemeníček zelený (Coeloglossum viride)
 600. vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 601. vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha)
 602. vikev hrachorovitá (Vicia lathyroides)
 603. vikev hrachovitá (Vicia pisiformis)
 604. vikev kašubská (Vicia cassubica)
 605. vikev křovištní (Vicia dumetorum)
 606. violka divotvárná (Viola mirabilis)
 607. violka písečná (Viola rupestris)
 608. violka trojbarevná skalní (Viola tricolor subsp. saxatilis)
 609. vítod douškolistý (Polygala serpyllifolia)
 610. vítod hořký krátkokřídlý (Polygala amara subsp. brachyptera)
 611. vítod nahořklý (Polygala amarella)
 612. vítod ostrokřídlý (Polygala multicaulis)
 613. vítod větší (Polygala major)
 614. voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae)
 615. voskovka menší (Cerinthe minor)
 616. vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum)
 617. vrabečnice roční (Thymelaea passerina)
 618. vranec jedlový (Huperzia selago)
 619. vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium)
 620. vratička měsíční (Botrychium lunaria)
 621. vratička mnohoklaná (Botrychium multifidum)
 622. vrba pětimužná (Salix pentandra)
 623. vrba plazivá (Salix repens)
 624. vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia)
 625. vrba slezská (Salix silesiaca)
 626. vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora)
 627. vrbovka bahenní (Epilobium palustre)
 628. vrbovka malokvětá (Epilobium parviflorum)
 629. vrbovka tmavá (Epilobium obscurum)
 630. všivec bahenní (Pedicularis palustris)
 631. všivec lesní (Pedicularis sylvatica)
 632. všivec žezlovitý (Pedicularis sceptrum-carolinum)
 633. vstavač kukačka (Anacamptis morio)
 634. vstavač mužský (Orchis mascula)
 635. vstavač nachový (Orchis purpurea)
 636. vstavač osmahlý (Neotinea ustulata)
 637. vstavač vojenský (Orchis militaris)
 638. zábělník bahenní (Comarum palustre)
 639. žabník kopinatý (Alisma lanceolatum)
 640. žabník trávolistý (Alisma gramineum)
 641. zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides)
 642. záraza bílá pravá (Orobanche alba subsp. alba)
 643. záraza hřebíčková (Orobanche caryophyllacea)
 644. záraza namodralá (Orobanche coerulescens)
 645. záraza vyšší (Orobanche elatior)
 646. záraza zardělá (Orobanche kochii)
 647. záraza žlutá (Orobanche lutea)
 648. zběhovec trojklaný (Ajuga chamaepitys)
 649. zblochan hajní (Glyceria nemoralis)
 650. zdrojovka hladkosemenná potoční (Montia fontana subsp. amporitana)
 651. žebratka bahenní (Hottonia palustris)
 652. žebřice pyrenejská (Libanotis pyrenaica)
 653. žebrovice různolistá (Blechnum spicant)
 654. zemědým Schleicherův (Fumaria schleicheri)
 655. zemědým zobánkatý (Fumaria rostellata)
 656. zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea)
 657. zeměžluč přímořská slatinná (Centaurium littorale subsp. compressum)
 658. zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum)
 659. zevar nejmenší (Sparganium natans)
 660. židovník německý (Myricaria germanica)
 661. zimozelen okoličnatý (Chimaphila umbellata)
 662. žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum)
 663. žluťucha menší (Thalictrum minus)
 664. žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 665. zvonečník černý (Phyteuma nigrum)
 666. zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare)
 667. zvonek boloňský (Campanula bononiensis)
 668. zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria)
 669. zvonek klubkatý (Campanula glomerata)

 

3.3) Abecední seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Vysočiny podle vědeckých jmen

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině
= současný výskyt (od r. 2000)
= historický výskyt (do r. 1999)
= v regionu nepůvodní/zavlečený výskyt nebo výsadba
= nejasný výskyt

 1. Achillea nobilis - řebříček sličný
 2. Achillea pannonica - řebříček panonský
 3. Achillea setacea - řebříček štětinolistý
 4. Aconitum lycoctonum - oměj vlčí mor
 5. Aconitum plicatum - oměj šalamounek
 6. Aconitum variegatum - oměj pestrý
 7. Actaea europaea - ploštičník evropský
 8. Adonis aestivalis - hlaváček letní
 9. Agrostemma githago - koukol polní
 10. Aira caryophyllea - ovsíček obecný
 11. Ajuga chamaepitys - zběhovec trojklaný
 12. Alisma gramineum - žabník trávolistý
 13. Alisma lanceolatum - žabník kopinatý
 14. Allium flavum - česnek žlutý
 15. Allium rotundum - česnek kulovitý
 16. Allium scorodoprasum - česnek ořešec
 17. Allium senescens subsp. montanum - česnek šerý horský
 18. Allium ursinum - česnek medvědí
 19. Alnus alnobetula - olše zelená
 20. Althaea officinalis - proskurník lékařský
 21. Alyssum montanum subsp. gmelinii - tařice horská gmelinova
 22. Anacamptis morio - vstavač kukačka
 23. Anagallis foemina - drchnička modrá
 24. Andromeda polifolia - kyhanka sivolistá
 25. Androsace elongata - pochybek prodloužený
 26. Anemone ranunculoides - sasanka pryskyřníkovitá
 27. Anemone sylvestris - sasanka lesní
 28. Antennaria dioica - kociánek dvoudomý
 29. Anthemis austriaca - rmen rakouský
 30. Anthemis cotula - rmen smrdutý
 31. Anthemis tinctoria - rmen barvířský
 32. Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
 33. Anthriscus caucalis - kerblík obecný
 34. Anthriscus cerefolium var. trichocarpus - kerblík třebule štětinoplodý
 35. Anthriscus nitidus - kerblík lesklý
 36. Aphanes arvensis - nepatrnec rolní
 37. Aphanes australis - nepatrnec drobnoplodý
 38. Aquilegia vulgaris - orlíček obecný
 39. Arabidopsis petraea - řeřišničník skalní
 40. Arabis pauciflora - huseník chudokvětý
 41. Arctium nemorosum - lopuch hajní
 42. Aristolochia clematitis - podražec křovištní
 43. Armeria elongata subsp. elongata - trávnička obecná pravá
 44. Armeria elongata subsp. serpentini - trávnička obecná hadcová
 45. Arnica montana - prha arnika
 46. Arnoseris minima - písečnatka nejmenší
 47. Artemisia scoparia - pelyněk metlatý
 48. Arum cylindraceum - árón východní
 49. Aruncus dioicus - udatna lesní
 50. Asperugo procumbens - ostrolist poléhavý
 51. Asperula arvensis - mařinka rolní
 52. Asperula tinctoria - mařinka barvířská
 53. Asplenium adiantum-nigrum - sleziník netíkovitý
 54. Asplenium adulterinum - sleziník nepravý
 55. Asplenium cuneifolium - sleziník hadcový
 56. Asplenium trichomanes subsp. hastatum - sleziník červený hrálovitý
 57. Asplenium trichomanes subsp. trichomanes - sleziník červený pravý
 58. Asplenium viride - sleziník zelený
 59. Aster amellus - hvězdnice chlumní
 60. Astragalus onobrychis - kozinec vičencovitý
 61. Atriplex hastatum - lebeda rozprostřená
 62. Atriplex rosea - lebeda růžová
 63. Aurinia saxatilis - tařice skalní
 64. Avena strigosa - oves hubený
 65. Barbarea stricta - barborka přitisklá
 66. Berberis vulgaris - dřišťál obecný
 67. Berula erecta - potočník vzpřímený
 68. Betonica officinalis - bukvice lékařská
 69. Betula pubescens - bříza pýřitá
 70. Biscutella laevigata - dvojštítek hladkoplodý
 71. Blechnum spicant - žebrovice různolistá
 72. Blysmus compressus - skřípinka smáčknutá
 73. Bolboschoenus laticarpus - kamyšník širokoplodý
 74. Bolboschoenus planiculmis - kamyšník polní
 75. Bolboschoenus yagara - kamyšník vrcholičnatý
 76. Bothriochloa ischaemum - vousatka prstnatá
 77. Botrychium lunaria - vratička měsíční
 78. Botrychium matricariifolium - vratička heřmánkolistá
 79. Botrychium multifidum - vratička mnohoklaná
 80. Brachypodium pinnatum - válečka prapořitá
 81. Bromus commutatus - sveřep luční
 82. Bromus erectus - sveřep vzpřímený
 83. Bromus japonicus - sveřep japonský
 84. Bromus racemosus - sveřep hroznatý
 85. Bromus ramosus - sveřep větevnatý
 86. Bromus secalinus - sveřep stoklasa
 87. Bromus squarrosus - sveřep kostrbatý
 88. Buglossoides purpurocaerulea - kamejka modronachová
 89. Bupleurum longifolium subsp. longifolium - prorostlík dlouholistý pravý
 90. Bupleurum rotundifolium - prorostlík okrouhlolistý
 91. Butomus umbellatus - šmel okoličnatý
 92. Calamagrostis purpurea - třtina nachová
 93. Calamagrostis stricta - třtina přehlížená
 94. Calla palustris - ďáblík bahenní
 95. Callitriche hermaphroditica - hvězdoš podzimní
 96. Camelina alyssum - lnička tařicovitá
 97. Campanula bononiensis - zvonek boloňský
 98. Campanula cervicaria - zvonek hadincovitý
 99. Campanula glomerata - zvonek klubkatý
 100. Cardamine dentata - řeřišnice bahenní
 101. Cardamine trifolia - řeřišnice trojlistá
 102. Carduus nutans - bodlák nicí
 103. Carex alba - ostřice bílá
 104. Carex appropinquata - ostřice odchylná
 105. Carex bohemica - ostřice šáchorovitá
 106. Carex buekii - ostřice buekova
 107. Carex cespitosa - ostřice trsnatá
 108. Carex chordorrhiza - ostřice šlahounovitá
 109. Carex curvata - ostřice křivoklasá
 110. Carex davalliana - ostřice davallova
 111. Carex diandra - ostřice přioblá
 112. Carex dioica - ostřice dvoudomá
 113. Carex distans - ostřice oddálená
 114. Carex disticha - ostřice dvouřadá
 115. Carex elata - ostřice vyvýšená
 116. Carex ericetorum - ostřice vřesovištní
 117. Carex flacca - ostřice chabá
 118. Carex hartmanii - ostřice hartmanova
 119. Carex hostiana - ostřice hostova
 120. Carex humilis - ostřice nízká
 121. Carex lasiocarpa - ostřice plstnatoplodá
 122. Carex lepidocarpa - ostřice šupinoplodá
 123. Carex limosa - ostřice bažinná
 124. Carex michelii - ostřice micheliova
 125. Carex montana - ostřice horská
 126. Carex oederi - ostřice pozdní
 127. Carex ornithopoda - ostřice ptačí nožka
 128. Carex otomana - ostřice chabertova
 129. Carex otrubae - ostřice Otrubova
 130. Carex paniculata - ostřice latnatá pravá
 131. Carex pauciflora - ostřice chudokvětá
 132. Carex pendula - ostřice převislá
 133. Carex pilosa - ostřice chlupatá
 134. Carex praecox - ostřice časná
 135. Carex pseudocyperus - ostřice nedošáchor
 136. Carex pulicaris - ostřice blešní
 137. Carex rhizina - ostřice tlapkatá
 138. Carex riparia - ostřice pobřežní
 139. Carex stenophylla - ostřice úzkolistá
 140. Carex supina - ostřice drobná
 141. Carex tomentosa - ostřice plstnatá
 142. Carex umbrosa - ostřice stinná
 143. Carlina biebersteinii - pupava biebersteinova
 144. Carlina vulgaris - pupava obecná
 145. Caucalis platycarpos - dejvorec velkoplodý
 146. Centaurea montana - chrpa horská
 147. Centaurea oxylepis - chrpa ostroperá
 148. Centaurea phrygia - chrpa třepenitá
 149. Centaurea pseudophrygia - chrpa parukářka
 150. Centaurea stenolepis - chrpa úzkoperá
 151. Centaurea stoebe - chrpa latnatá
 152. Centaurea triumfetti - chrpa chlumní
 153. Centaurium erythraea - zeměžluč okolíkatá
 154. Centaurium littorale subsp. compressum - zeměžluč přímořská slatinná
 155. Centaurium pulchellum - zeměžluč spanilá
 156. Centunculus minimus - drobýšek nejmenší
 157. Cephalanthera damasonium - okrotice bílá
 158. Cephalanthera longifolia - okrotice dlouholistá
 159. Cephalanthera rubra - okrotice červená
 160. Cerastium brachypetalum - rožec krátkoplátečný
 161. Cerastium lucorum - rožec hajní
 162. Cerastium pumilum - rožec nízký
 163. Cerastium semidecandrum - rožec pětimužný
 164. Ceratophyllum submersum - růžkatec bradavčitý
 165. Cerinthe minor - voskovka menší
 166. Chamaecytisus ratisbonensis - čilimník řezenský
 167. Chamaecytisus supinus - čilimník nízký
 168. Chenopodium murale - merlík zední
 169. Chenopodium urbicum - merlík městský
 170. Chenopodium vulvaria - merlík smrdutý
 171. Chimaphila umbellata - zimozelen okoličnatý
 172. Chondrilla juncea - radyk prutnatý
 173. Chrysosplenium oppositifolium - mokrýš vstřícnolistý
 174. Cicerbita alpina - mléčivec alpský
 175. Cicuta virosa - rozpuk jizlivý
 176. Cirsium acaulon - pcháč bezlodyžný
 177. Cirsium heterophyllum - pcháč různolistý
 178. Cirsium pannonicum - pcháč panonský
 179. Cirsium rivulare - pcháč potoční
 180. Cleistogenes serotina - dvouřadec pozdní
 181. Clematis recta - plamének přímý
 182. Cnidium dubium - jarva žilnatá
 183. Coeloglossum viride - vemeníček zelený
 184. Colchicum autumnale - ocún jesenní
 185. Coleanthus subtilis - puchýřka útlá
 186. Comarum palustre - zábělník bahenní
 187. Conringia orientalis - hořinka východní
 188. Corallorhiza trifida - korálice trojklaná
 189. Cornus mas - dřín jarní
 190. Corydalis intermedia - dymnivka bobovitá
 191. Corydalis solida - dymnivka plná
 192. Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
 193. Cotoneaster laxiflorus - skalník černoplodý
 194. Crambe tataria - katrán tatarský
 195. Crepis mollis subsp. succisifolia - škarda měkká čertkusolistá
 196. Crepis praemorsa - škarda ukousnutá
 197. Crepis tectorum - škarda střešní
 198. Crocus vernus - šafrán bělokvětý
 199. Cuscuta epilinum - kokotice hubilen
 200. Cuscuta lupuliformis - kokotice chmelová
 201. Cyclamen purpurascens - brambořík nachový
 202. Cynoglossum montanum - užanka uherská
 203. Cyperus flavescens - šáchor žlutavý
 204. Cyperus fuscus - šáchor hnědý
 205. Cypripedium calceolus - střevíčník pantoflíček
 206. Dactylorhiza fuchsii - prstnatec fuchsův
 207. Dactylorhiza incarnata - prstnatec pleťový
 208. Dactylorhiza maculata agg. - prstnatec plamatý
 209. Dactylorhiza majalis - prstnatec májový
 210. Dactylorhiza sambucina - prstnatec bezový
 211. Daphne cneorum - lýkovec vonný
 212. Dentaria enneaphyllos - kyčelnice devítilistá
 213. Dianthus armeria - hvozdík svazčitý
 214. Dianthus carthusianorum - hvozdík kartouzek
 215. Dianthus moravicus - hvozdík moravský
 216. Dianthus pontederae - hvozdík pontederův
 217. Dianthus superbus - hvozdík pyšný
 218. Dictamnus albus - třemdava bílá
 219. Diphasiastrum alpinum - plavuník alpínský
 220. Diphasiastrum complanatum - plavuník zploštělý
 221. Diphasiastrum tristachyum - plavuník cypřiškovitý
 222. Dipsacus laciniatus - štětka laločnatá
 223. Dorycnium germanicum - bílojetel německý
 224. Draba muralis - chudina zední
 225. Draba nemorosa - chudina hajní
 226. Drosera intermedia - rosnatka prostřední
 227. Drosera rotundifolia - rosnatka okrouhlolistá
 228. Drymocallis rupestris - mochna skalní
 229. Dryopteris borreri - kapraď borrerova
 230. Dryopteris cambrensis - kapraď plevinatá
 231. Dryopteris cristata - kapraď hřebenitá
 232. Dryopteris expansa - kapraď podobná
 233. Dysphania botrys - merlík hroznový
 234. Elatine alsinastrum - úpor kuřičkovitý
 235. Elatine hydropiper - úpor peprný
 236. Elatine orthosperma - úpor rovnosemenný
 237. Elatine triandra - úpor trojmužný
 238. Eleocharis mamillata - bahnička bradavkatá
 239. Eleocharis ovata - bahnička vejčitá
 240. Eleocharis quinqueflora - bahnička chudokvětá
 241. Eleocharis uniglumis - bahnička jednoplevá
 242. Elymus hispidus - pýr prostřední
 243. Epilobium obscurum - vrbovka tmavá
 244. Epilobium palustre - vrbovka bahenní
 245. Epilobium parviflorum - vrbovka malokvětá
 246. Epipactis atrorubens - kruštík tmavočervený
 247. Epipactis microphylla - kruštík drobnolistý
 248. Epipactis muelleri - kruštík růžkatý
 249. Epipactis palustris - kruštík bahenní
 250. Epipactis purpurata - kruštík modrofialový
 251. Epipogium aphyllum - sklenobýl bezlistý
 252. Equisetum hyemale - přeslička zimní
 253. Equisetum pratense - přeslička luční
 254. Equisetum ramosissimum - přeslička větevnatá
 255. Equisetum telmateia - přeslička největší
 256. Equisetum variegatum - přeslička různobarvá
 257. Erigeron angulosus - turan hranatý
 258. Erigeron macrophyllus - turan velkolistý
 259. Erigeron podolicus - turan podolský
 260. Eriophorum gracile - suchopýr štíhlý
 261. Eriophorum latifolium - suchopýr širolistý
 262. Eriophorum vaginatum - suchopýr pochvatý
 263. Erysimum repandum - trýzel rozkladitý
 264. Erysimum virgatum - trýzel jestřábníkolistý
 265. Eupatorium cannabinum - sadec konopáč
 266. Euphorbia amygdaloides - pryšec mandloňovitý
 267. Euphorbia angulata - pryšec hranatý
 268. Euphorbia epithymoides - pryšec mnohobarvý
 269. Euphorbia exigua - pryšec drobný
 270. Euphorbia falcata - pryšec srpovitý
 271. Euphorbia seguieriana subsp. minor - pryšec sivý menší
 272. Euphorbia virgata - pryšec prutnatý
 273. Euphrasia micrantha - světlík drobnokvětý
 274. Festuca heterophylla - kostřava různolistá
 275. Festuca pallens - kostřava sivá
 276. Festuca pulchra - kostřava nepravá
 277. Festuca valesiaca - kostřava walliská
 278. Filago arvensis - bělolist rolní
 279. Filago germanica - bělolist obecný
 280. Filago lutescens - bělolist žlutavý
 281. Filago minima - bělolist nejmenší
 282. Filipendula vulgaris - tužebník obecný
 283. Fumaria rostellata - zemědým zobánkatý
 284. Fumaria schleicheri - zemědým Schleicherův
 285. Gagea bohemica - křivatec český
 286. Gagea minima - křivatec nejmenší
 287. Gagea villosa - křivatec rolní
 288. Galanthus nivalis - sněženka podsněžník
 289. Galatella linosyris - hvězdnice zlatovlásek
 290. Galeopsis angustifolia - konopice úzkolistá
 291. Galeopsis ladanum - konopice širolistá
 292. Galium boreale - svízel severní
 293. Galium elongatum - svízel prodloužený
 294. Galium glaucum - svízel sivý
 295. Galium rivale - svízel potoční
 296. Galium saxatile - svízel hercynský
 297. Galium spurium - svízel pochybný
 298. Galium valdepilosum - svízel moravský
 299. Genista pilosa - kručinka chlupatá
 300. Gentiana cruciata - hořec křížatý
 301. Gentiana pneumonanthe - hořec hořepník
 302. Gentianella amarella subsp. amarella - hořeček nahořklý pravý
 303. Gentianella amarella subsp. lingulata - hořeček nahořklý jazykovitý
 304. Gentianella praecox subsp. bohemica - hořeček mnohotvarý český
 305. Gentianopsis ciliata - hořec brvitý
 306. Geranium divaricatum - kakost rozkladitý
 307. Geranium molle - kakost měkký
 308. Geranium sanguineum - kakost krvavý
 309. Gladiolus imbricatus - mečík střechovitý
 310. Glechoma hirsuta - popenec chlupatý
 311. Glyceria nemoralis - zblochan hajní
 312. Goodyera repens - smrkovník plazivý
 313. Groenlandia densa - rdest hustolistý
 314. Gymnadenia conopsea - pětiprstka žežulník
 315. Hackelia deflexa - lopuštík skloněný
 316. Hacquetia epipactis - hvězdnatec zubatý
 317. Helichrysum arenarium - smil písečný
 318. Helictotrichon pratense - ovsíř luční
 319. Hesperis sylvestris - večernice lesní
 320. Hieracium maculatum - jestřábník skvrnitý
 321. Hieracium racemosum - jestřábník hroznatý
 322. Hieracium schmidtii - jestřábník bledý
 323. Hierochloë australis - tomkovice jižní
 324. Himantoglossum adriaticum - jazýček jadranský
 325. Hippuris vulgaris - prustka obecná
 326. Hottonia palustris - žebratka bahenní
 327. Huperzia selago - vranec jedlový
 328. Hydrocharis morsus-ranae - voďanka žabí
 329. Hyoscyamus niger - blín černý
 330. Hypericum humifusum - třezalka rozprostřená
 331. Hypericum tetrapterum - třezalka čtyřkřídlá
 332. Hypochaeris glabra - prasetník lysý
 333. Hypochaeris maculata - prasetník plamatý
 334. Illecebrum verticillatum - nehtovec přeslenitý
 335. Inula britannica - oman britský
 336. Inula hirta - oman srstnatý
 337. Inula oculus-christi - oman oko kristovo
 338. Inula salicina - oman vrbolistý
 339. Iris sibirica - kosatec sibiřský
 340. Iris variegata - kosatec různobarvý
 341. Isolepis setacea - bezosetka štětinovitá
 342. Isopyrum thalictroides - zapalice žluťuchovitá
 343. Jovibarba globifera - netřesk výběžkatý
 344. Juncus acutiflorus - sítina ostrokvětá
 345. Juncus alpinoarticulatus - sítina alpská
 346. Juncus capitatus - sítina strboulkatá
 347. Juncus inflexus - sítina sivá
 348. Juncus sphaerocarpus - sítina kulatoplodá
 349. Juncus squarrosus - sítina kostrbatá
 350. Juniperus communis - jalovec obecný
 351. Knautia arvensis subsp. serpentinicola - chrastavec rolní hadcový
 352. Knautia dipsacifolia - chrastavec lesní
 353. Knautia drymeia - chrastavec křovištní
 354. Knautia serpentinicola - chrastavec hadcový
 355. Lactuca quercina - locika dubová
 356. Lactuca saligna - locika vrbová
 357. Lactuca viminea - locika prutnatá
 358. Lappula squarrosa - strošek pomněnkový
 359. Laserpitium latifolium - hladýš širolistý
 360. Laserpitium prutenicum - hladýš pruský
 361. Lathyrus latifolius - hrachor širolistý
 362. Lathyrus linifolius - hrachor horský
 363. Leersia oryzoides - tajnička rýžovitá
 364. Lemna trisulca - okřehek trojbrázdý
 365. Leucojum vernum - bledule jarní
 366. Libanotis pyrenaica - žebřice pyrenejská
 367. Lilium martagon - lilie zlatohlavá
 368. Limosella aquatica - blatěnka vodní
 369. Linaria arvensis - lnice rolní
 370. Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
 371. Lindernia procumbens - puštička pouzdernatá
 372. Linum tenuifolium - len tenkolistý
 373. Listera cordata - bradáček srdčitý
 374. Listera ovata - bradáček vejčitý
 375. Lithospermum officinale - kamejka lékařská
 376. Littorella uniflora - pobřežnice jednokvětá
 377. Lolium remotum - jílek oddálený
 378. Lolium temulentum - jílek mámivý
 379. Loranthus europaeus - ochmet evropský
 380. Lotus pedunculatus - štírovník bažinný
 381. Lunaria rediviva - měsíčnice vytrvalá
 382. Luzula luzulina - bika žlutavá
 383. Luzula sudetica - bika sudetská
 384. Lycopodiella inundata - plavuňka zaplavovaná
 385. Lycopodium annotinum - plavuň pučivá
 386. Lycopodium clavatum - plavuň vidlačka
 387. Lysimachia thyrsiflora - vrbina kytkokvětá
 388. Lythrum hyssopifolia - kyprej yzopolistý
 389. Lythrum virgatum - kyprej prutnatý
 390. Malus sylvestris - jabloň lesní
 391. Malva alcea - sléz velkokvětý
 392. Malva pusilla - sléz nizounký
 393. Marrubium vulgare - jablečník obecný
 394. Medicago minima - tolice nejmenší
 395. Melampyrum arvense - černýš rolní
 396. Melampyrum cristatum - černýš hřebenitý
 397. Melampyrum subalpinum - černýš český
 398. Melampyrum sylvaticum - černýš lesní
 399. Melica ciliata - strdivka brvitá
 400. Melica picta - strdivka zbarvená
 401. Melica transsilvanica - strdivka sedmihradská
 402. Melittis melissophyllum - medovník meduňkolistý
 403. Menyanthes trifoliata - vachta trojlistá
 404. Mercurialis ovata - bažanka vejčitá
 405. Minuartia smejkalii - kuřička hadcová
 406. Minuartia viscosa - kuřička lepkavá
 407. Misopates orontium - šklebivec přímý
 408. Moneses uniflora - jednokvítek velekvětý
 409. Monotropa hypophegea - hnilák lysý
 410. Monotropa hypopitys - hnilák smrkový
 411. Montia fontana subsp. amporitana - zdrojovka hladkosemenná potoční
 412. Muscari comosum - modřenec chocholatý
 413. Muscari tenuiflorum - modřenec tenkokvětý
 414. Myosotis caespitosa - pomněnka trsnatá
 415. Myosotis discolor - pomněnka různobarvá
 416. Myosotis sparsiflora - pomněnka řídkokvětá
 417. Myosotis stenophylla - pomněnka úzkolistá
 418. Myosurus minimus - myší ocásek nejmenší
 419. Myricaria germanica - židovník německý
 420. Myriophyllum alterniflorum - stolístek střídavolistý
 421. Myriophyllum verticillatum - stolístek přeslenatý
 422. Neotinea ustulata - vstavač osmahlý
 423. Neottia nidus-avis - hlístník hnízdák
 424. Nepeta nuda - šanta lesostepní
 425. Noccaea caerulescens - penízek modravý
 426. Noccaea montana - penízek horský
 427. Nonea pulla - pipla osmahlá
 428. Notholaena marantae - podmrvka hadcová
 429. Nuphar lutea - stulík žlutý
 430. Nuphar pumila - stulík malý
 431. Nymphaea candida - leknín bělostný
 432. Nymphoides peltata - plavín štítnatý
 433. Omphalodes scorpioides - pupkovec pomněnkový
 434. Ononis spinosa - jehlice trnitá
 435. Ophioglossum vulgatum - hadí jazyk obecný
 436. Ophrys holoserica subsp. holubyana - tořič čmelákovitý Holubyho
 437. Orchis mascula - vstavač mužský
 438. Orchis militaris - vstavač vojenský
 439. Orchis purpurea - vstavač nachový
 440. Ornithogalum angustifolium - snědek chocholičnatý
 441. Ornithogalum kochii - snědek kochův
 442. Orobanche alba subsp. alba - záraza bílá pravá
 443. Orobanche caryophyllacea - záraza hřebíčková
 444. Orobanche coerulescens - záraza namodralá
 445. Orobanche elatior - záraza vyšší
 446. Orobanche kochii - záraza zardělá
 447. Orobanche lutea - záraza žlutá
 448. Orthilia secunda - hruštice jednostranná
 449. Papaver argemone - mák polní
 450. Papaver confine - mák časný
 451. Parnassia palustris - tolije bahenní
 452. Pedicularis palustris - všivec bahenní
 453. Pedicularis sceptrum-carolinum - všivec žezlovitý
 454. Pedicularis sylvatica - všivec lesní
 455. Petrorhagia prolifera - hvozdíček prorostlý
 456. Peucedanum cervaria - smldník jelení
 457. Peucedanum oreoselinum - smldník olešníkový
 458. Phelipanche arenaria - mordovka písečná
 459. Phelipanche purpurea - mordovka nachová
 460. Phyteuma nigrum - zvonečník černý
 461. Phyteuma orbiculare - zvonečník hlavatý
 462. Pilosella aurantiaca - chlupáček oranžový
 463. Pilosella bauhini - chlupáček Bauhinův
 464. Pilosella cymosa - chlupáček chocholičnatý
 465. Pilosella densiflora - chlupáček hustokvětý
 466. Pilosella echioides - chlupáček hadincovitý
 467. Pilosella flagellaris - chlupáček výběžkatý
 468. Pilosella floribunda - chlupáček květnatý
 469. Pilosella lactucella - chlupáček myší ouško
 470. Pilosella rothiana - chlupáček štětinatý
 471. Pilosella ziziana - chlupáček Zizův
 472. Pilularia globulifera - míčovka kulkonosná
 473. Pinguicula vulgaris - tučnice obecná
 474. Pinus uncinata subsp. uliginosa - borovice pyrenejská blatka
 475. Platanthera bifolia - vemeník dvoulistý
 476. Platanthera chlorantha - vemeník zelenavý
 477. Poa remota - lipnice oddálená
 478. Polemonium caeruleum - jirnice modrá
 479. Polycnemum arvense - chruplavník rolní
 480. Polycnemum majus - chruplavník větší
 481. Polygala amara subsp. brachyptera - vítod hořký krátkokřídlý
 482. Polygala amarella - vítod nahořklý
 483. Polygala major - vítod větší
 484. Polygala multicaulis - vítod ostrokřídlý
 485. Polygala serpyllifolia - vítod douškolistý
 486. Polystichum aculeatum - kapradina laločnatá
 487. Polystichum lonchitis - kapradina hrálovitá
 488. Potamogeton acutifolius - rdest ostrolistý
 489. Potamogeton alpinus - rdest alpský
 490. Potamogeton compressus - rdest smáčknutý
 491. Potamogeton gramineus - rdest trávolistý
 492. Potamogeton lucens - rdest světlý
 493. Potamogeton nodosus - rdest uzlinatý
 494. Potamogeton obtusifolius - rdest tupolistý
 495. Potamogeton perfoliatus - rdest prorostlý
 496. Potamogeton trichoides - rdest vláskovitý
 497. Potentilla alba - mochna bílá
 498. Potentilla anglica - mochna anglická
 499. Potentilla collina - mochna chlumní
 500. Potentilla incana - mochna písečná
 501. Potentilla patula - mochna rozkladitá
 502. Potentilla recta - mochna přímá
 503. Primula veris - prvosenka jarní
 504. Prunella grandiflora - černohlávek velkokvětý
 505. Prunella laciniata - černohlávek dřípený
 506. Prunus fruticosa - třešeň křovitá
 507. Prunus mahaleb - mahalebka obecná
 508. Pseudognaphalium luteoalbum - protěž žlutobílá
 509. Pulegium vulgare - polej obecná
 510. Pulicaria dysenterica - blešník úplavičný
 511. Pulicaria vulgaris - blešník obecný
 512. Pulmonaria mollis - plicník měkký
 513. Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý
 514. Pulsatilla pratensis subsp. bohemica - koniklec luční český
 515. Pyrola chlorantha - hruštička zelenokvětá
 516. Pyrola media - hruštička prostřední
 517. Pyrola minor - hruštička menší
 518. Pyrola rotundifolia - hruštička okrouhlolistá
 519. Quercus pubescens - dub pýřitý
 520. Radiola linoides - stozrník lnovitý
 521. Ranunculus aquatilis - lakušník vodní
 522. Ranunculus arvensis - pryskyřník rolní
 523. Ranunculus baudotii - lakušník Baudotův
 524. Ranunculus circinatus - lakušník okrouhlý
 525. Ranunculus fluitans - lakušník vzplývavý
 526. Ranunculus nemorosus - pryskyřník hajní
 527. Ranunculus penicillatus - lakušník štětičkový
 528. Ranunculus sardous - pryskyřník sardinský
 529. Ranunculus trichophyllus - lakušník niťolistý
 530. Rhinanthus alectorolophus - kokrhel luštinec
 531. Rhynchospora alba - hrotnosemenka bílá
 532. Rhynchospora fusca - hrotnosemenka hnědá
 533. Ribes alpinum - rybíz alpínský
 534. Rosa gallica - růže galská
 535. Rosa micrantha - růže malokvětá
 536. Rosa sherardii - růže sherardova
 537. Rubus saxatilis - ostružiník skalní
 538. Rumex stenophyllus - šťovík úzkolistý
 539. Sagina nodosa - úrazník uzlovitý
 540. Salix pentandra - vrba pětimužná
 541. Salix repens - vrba plazivá
 542. Salix rosmarinifolia - vrba rozmarýnolistá
 543. Salix silesiaca - vrba slezská
 544. Salvia austriaca - šalvěj rakouská
 545. Salvia glutinosa - šalvěj lepkavá
 546. Salvia nemorosa - šalvěj hajní
 547. Salvia verticillata - šalvěj přeslenitá
 548. Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
 549. Saxifraga tridactylites - lomikámen trojprstý
 550. Scabiosa canescens - hlaváč šedavý
 551. Scheuchzeria palustris - blatnice bahenní
 552. Schoenoplectus lacustris - skřípinec jezerní
 553. Scilla bifolia subsp. bifolia var. drunensis - ladoňka dvoulistá pravá rakouská
 554. Scirpus radicans - skřípina kořenující
 555. Sclerochloa dura - tužanka tvrdá
 556. Scorzonera austriaca - hadí mord rakouský
 557. Scorzonera humilis - hadí mord nízký
 558. Scrophularia umbrosa - krtičník křídlatý
 559. Sedum reflexum - rozchodník skalní
 560. Sedum villosum - rozchodník huňatý
 561. Senecio erucifolius - starček roketolistý
 562. Senecio paludosus subsp. paludosus - starček bažinný pravý
 563. Senecio rupestris - starček skalní
 564. Serratula tinctoria - srpice barvířská
 565. Seseli annuum - sesel roční
 566. Seseli hippomarathrum - sesel fenyklový
 567. Seseli osseum - sesel sivý
 568. Sesleria caerulea - pěchava vápnomilná
 569. Sideritis montana - hojník chlumní
 570. Silaum silaus - koromáč olešníkový
 571. Silene baccifera - nadmutice bobulnatá
 572. Silene gallica - silenka francouzská
 573. Silene noctiflora - silenka noční
 574. Silene otites - silenka ušnice
 575. Silene viscosa - silenka lepkavá
 576. Soldanella montana - dřípatka horská
 577. Sonchus palustris - mléč bahenní
 578. Sorbus alnifrons - jeřáb olšolistý
 579. Sorbus aria - jeřáb muk
 580. Sorbus danubialis - jeřáb dunajský
 581. Sorbus torminalis - jeřáb břek
 582. Sparganium natans - zevar nejmenší
 583. Spergula arvensis subsp. maxima - kolenec rolní největší
 584. Spergula pentandra - kolenec pětimužný
 585. Spergularia echinosperma - kuřinka ostnosemenná
 586. Spergularia kurkae - kuřinka kůrkova
 587. Spergularia marina - kuřinka solná
 588. Spiraea salicifolia - tavolník vrbolistý
 589. Spiranthes spiralis - švihlík krutiklas
 590. Stachys annua - čistec roční
 591. Stachys germanica - čistec německý
 592. Staphylea pinnata - klokoč zpeřený
 593. Stellaria longifolia - ptačinec dlouholistý
 594. Stellaria palustris - ptačinec bahenní
 595. Stipa capillata - kavyl vláskovitý
 596. Stipa dasyphylla - kavyl chlupatý
 597. Stipa pennata - kavyl ivanův
 598. Stipa pulcherrima - kavyl sličný
 599. Stipa tirsa - kavyl tenkolistý
 600. Streptopus amplexifolius - čípek objímavý
 601. Taraxacum nordstedtii - pampeliška nordstedtova
 602. Taxus baccata - tis červený
 603. Teesdalia nudicaulis - nahoprutka písečná
 604. Tephroseris crispa - starček potoční
 605. Tephroseris integrifolia - starček celolistý
 606. Teucrium chamaedrys - ožanka kalamandra
 607. Thalictrum flavum - žluťucha žlutá
 608. Thalictrum lucidum - žluťucha lesklá
 609. Thalictrum minus - žluťucha menší
 610. Thelypteris palustris - kapradiník bažinný
 611. Thesium alpinum - lněnka alpská
 612. Thesium linophyllon - lněnka lnolistá
 613. Thymelaea passerina - vrabečnice roční
 614. Thymus praecox - mateřídouška časná
 615. Tillaea aquatica - masnice vodní
 616. Trichophorum alpinum - suchopýrek alpský
 617. Trichophorum cespitosum - suchopýrek trsnatý
 618. Trientalis europaea - sedmikvítek evropský
 619. Trifolium ochroleucon - jetel bledožlutý
 620. Trifolium retusum - jetel malokvětý
 621. Trifolium spadiceum - jetel kaštanový
 622. Trifolium striatum - jetel žíhaný
 623. Triglochin palustris - bařička bahenní
 624. Trollius altissimus - upolín nejvyšší
 625. Urtica urens - kopřiva žahavka
 626. Utricularia australis - bublinatka jižní
 627. Utricularia intermedia - bublinatka prostřední
 628. Utricularia minor - bublinatka menší
 629. Utricularia ochroleuca - bublinatka bledožlutá
 630. Utricularia vulgaris - bublinatka obecná
 631. Vaccaria hispanica - kravinec španělský
 632. Vaccinium oxycoccos - klikva bahenní
 633. Vaccinium uliginosum - brusnice vlochyně
 634. Valeriana dioica - kozlík dvoudomý
 635. Valeriana tripteris subsp. austriaca - kozlík trojený rakouský
 636. Valerianella carinata - kozlíček kýlnatý
 637. Valerianella dentata subsp. dentata - kozlíček zubatý pravý
 638. Valerianella dentata subsp. eriosperma - kozlíček zubatý vlnoplodý
 639. Ventenata dubia - ovsiřík štíhlý
 640. Verbascum chaixii subsp. austriacum - divizna jižní rakouská
 641. Verbascum lychnitis - divizna knotovitá
 642. Verbascum phoeniceum - divizna brunátná
 643. Verbascum speciosum - divizna ozdobná
 644. Verbena officinalis - sporýš lékařský
 645. Veronica agrestis - rozrazil polní
 646. Veronica maritima - rozrazil dlouholistý
 647. Veronica montana - rozrazil horský
 648. Veronica opaca - rozrazil matný
 649. Veronica prostrata - rozrazil rozprostřený
 650. Veronica scutellata - rozrazil štítkovitý
 651. Veronica spicata - rozrazil klasnatý
 652. Veronica teucrium - rozrazil ožankový
 653. Veronica triloba - rozrazil trojlaločný
 654. Viburnum lantana - kalina tušalaj
 655. Vicia cassubica - vikev kašubská
 656. Vicia dumetorum - vikev křovištní
 657. Vicia lathyroides - vikev hrachorovitá
 658. Vicia pisiformis - vikev hrachovitá
 659. Vincetoxicum hirundinaria - tolita lékařská
 660. Viola mirabilis - violka divotvárná
 661. Viola rupestris - violka písečná
 662. Viola tricolor subsp. saxatilis - violka trojbarevná skalní
 663. Viscum album subsp. abietis - jmelí bílé jedlové
 664. Viscum album subsp. austriacum - jmelí bílé borovicové
 665. Vulpia bromoides - mrvka sveřepovitá
 666. Vulpia myuros - mrvka myší ocásek
 667. Willemetia stipitata - pleška stopkatá
 668. Woodsia ilvensis - kapradinka skalní
 669. Xanthium strumarium - řepeň durkoman

3.4) Systematický přehled vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Vysočiny

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině
= současný výskyt (od r. 2000)
= historický výskyt (do r. 1999)
= v regionu nepůvodní/zavlečený výskyt nebo výsadba
= nejasný výskyt

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Podříše: Vyšší rostliny (Embryobionta)
Oddělení: Rostliny krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída: Vyšší dvouděložné (Rosopsida)
Řád: Štětkotvaré (Dipsacales)
Čeleď: Štětkovité (Dipsacaceae)
Řád: Miříkotvaré (Apiales)
Čeleď: Miříkovité (Apiaceae)

4) Závěr

Celkem bylo zpracováno 583 taxonů cévnatých rostlin, které představují nejvzácnější a nejohroženější rostliny na území Vysočiny. Ke každému taxonu byla zpracována mapa výskytu v kvadrátech středoevropské mapovací sítě s rozlišením na výskyt historický a recentní. Obecně bylo použito herbářových dokladů regionálních herbářů, elektronických databází, historické literatury, floristických kartoték a vlastních zpravidla recentních záznamů o výskytu těchto taxonů. Data a materiály, podle kterých byly taxony mapovány, jsou podrobně komentovány v metodice. Nedílnou součástí zpracování je komentář nastiňující celkové rozšíření taxonu, charakter rozšíření v České republice, biotopová a stanovištní preference a nakonec i popis rozšíření na Vysočině se specifiky rozšíření historického/recentního, trendu ústupu nebo naopak šíření a vždy jsou komentovány příčiny ústupu a ohrožení v regionu. Na základě zpracování aktuálního či historického rozšíření se zohledněním trendů ústupu byly expertně ke každému taxonu přiřazeny kategorie vzácnosti/ohrožení v regionu na osmičlenné stupnici A1, A2, C1–C4, D1, D2 (sensu Lepší et al. 2013, viz také metodika), jak je zvykem v tomto oboru (Grulich 2012).

Po zhodnocení recentního statusu vzácných a ohrožených druhů na Vysočině bylo zjištěno, že 15 % (85 taxonů) hodnocených druhů je nezvěstných, z čehož převážná většina z nich je již v území vymřelých. Největší podíl hodnocených druhů zaujímají druhy regionálně nejvzácnější – kriticky ohrožené (C1), které zaujímají 36 % (211 taxonů), druhy silně ohrožené (C2) zaujímají 17 % (102 taxonů), druhy ohrožené 22 % (128 taxonů) a druhy vyžadující pozornost (C4) 4 % (23 taxonů), viz přehled na obr. 3.

Podíváme-li se na podíl zákonem chráněných taxonů dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. v námi zpracovaném seznamu pro Vysočinu, tak celkem bylo na Vysočině zaznamenáno 180 zákonem chráněných taxonů. V kategorii taxonů vymřelých je zákonem chráněných taxonů 18 %, v kategorii kriticky ohrožených 50 % (C1), silně ohrožených 13 % (C2) a ohrožených 11 % (C3). Zbylých 8 % připadá na taxony v území nejisté (D), viz přehled na obr. 4. Celkem 36 taxonů, které nejsou zahrnuty v červeném seznamu ČR, bylo hodnoceno jako ohrožené na Vysočině.

 

Obr. 3: Podíl jednotlivých kategorií regionální vzácnosti/ohroženosti cévnatých rostlin na Vysočině. A = nezvěstné taxony, D = nejisté vzácné taxony, C1 = kriticky ohrožené taxony, C2 = silně ohrožené taxony, C3 = ohrožené taxony, C4 = vzácnější taxony vyžadující pozornost.

 

Obr. 4: Podíl zákonem chráněných taxonů dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. v rámci jednotlivých hodnocených kategorií regionální ohroženosti/vzácnosti na Vysočině. A = nezvěstné taxony, D = nejisté vzácné taxony, C1 = kriticky ohrožené taxony, C2 = silně ohrožené taxony, C3 = ohrožené taxony, C4 = vzácnější taxony vyžadující pozornost.

 

Zpracování seznamu, výskytu a rozšíření vzácných, ohrožených a regionálně významných druhů cévnatých rostlin v Kraji Vysočina bylo realizováno v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny. Výstupem je komentovaný regionální červený seznam vzácných a ohrožených druhů cévnatých rostlin vyskytujících se historicky a recentně na území Kraje Vysočina. Součástí výstupu jsou expertně stanovené regionální kategorie ohrožení těchto druhů a souhrnně zpracovaný seznam literatury týkající se výskytu těchto taxonů na vymezeném území. Pro všechny taxony zahrnuté v červeném seznamu byly zpracovány mapky současného a historického výskytu. Součástí projektu bylo recentní ověření výskytu vybraných vzácných a ohrožených taxonů v terénu a zhodnocení stavu a vitality jejich populací, excerpce dostupné historické i současné literatury, dále pro vybrané taxony revize herbářových dokladů ve veřejných herbářových sbírkách a konzultace a spolupráce se specialisty na vybrané kritické skupiny.

Tato část projektu byla realizována ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Projekt navazuje přímo tématicky i geograficky na Červenou knihu květeny jižní části Čech (LEPŠÍ et al. 2013). Projekt svojí dílčí částí přímo navazuje na Projekt Excelence: Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity – PLADIAS financovaný z GAČR, jejímž cílem je vytvoření integrované databáze a online informačního systému o rostlinné diverzitě České republiky a které se Přírodovědecká fakulta JU účastní spolu s Masarykovou univerzitou v Brně a Botanickým ústavem AVČR v Průhonicích jako řešitel.

Autorský kolektiv: Odborným garantem je RNDr. Libor Ekrt, Ph.D., realizováno v rámci partnerství projektu s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a ve spolupráci s dalšími odborníky: Ing. Luděk Čech, RNDr. Ester Ekrtová, Ph.D., Mgr. Jana Jelínková, Mgr. Jiří Juřička, Mgr. Lucie Misařová, Bc. Jitka Kocková, Milan Marek, Mgr. Josef Komárek, RNDr. Ivan Růžička, Bc. Ondřej Hornych.

 

Vyšla Červená kniha květeny Vysočiny

Celkem bylo zpracováno 661 taxonů ohrožených rostlin, jejichž historický a současný výskyt v regionu je blíže komentován, doplněn mapkami jejich rozšíření a fotodokumentací pořízenou na území Kraje Vysočina a chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Obsáhlá publikace formátu A4 o rozsahu 537 stran je doplněna o historii botanického výzkumu a historii ochrany přírody na Vysočině. Zároveň obsahuje kompletní bibliografii cévnatých rostlin Vysočiny. Jedná se o populárně odbornou publikaci, ve které nechybí metodika, analýzy a komentáře k výsledkům, anglické summary a rejstříky. Hlavními autory publikace jsou regionální botanici Ing. Luděk Čech (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy), RNDr. Libor Ekrt, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), RNDr. Ester Ektrová, Ph.D. (Telč), Mgr. Jiří Juřička (Muzeum Vysočiny Jihlava) a Mgr. Jana Jelínková (Muzeum Vysočiny Třebíč). Trochu netradičně je vydavatelem Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, ale velmi rádi jsme toto významné dílo podpořili. Publikace by neměla chybět v knihovničce žádného z botaniků, ať už jste odkudkoliv, ani žádného regionálního učitele biologie, ochránce či milovníka přírody. Zakoupením publikace zároveň podpoříte vydávání takovýchto publikací i v budoucnu. Publikace je k dostání za 800 Kč (při zasílání poštou + 100 Kč poštovné a balné). Na osobním vyzvednutí je možné se předem domluvit prozatím v Telči, Havlíčkově Brodě, Jihlavě a Chotěboři. Objednávky zasílejte Ester Ekrtové (ester.hofhanzlovacentrum.cz). Drobná ochutnávka je k dispozici ZDE.

 

Literatura ke stažení

Průzkumy z Vysočiny:

 

Zapojte se a pomozte nám mapovat přírodu s využitím mobilní aplikace BioLog.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.