Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Menyanthes trifoliata L. - vachta trojlistá v Kraji Vysočina

Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), PR Rybník Starý [PE], 12.5.2008, foto Luděk Čech
Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), PR Rybník Starý [PE], 12.5.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Vachta trojlistá má široký souvislý cirkumtemperátně boreální areál na severní polokouli a disjunktivně vyznívá např. až do severní Afriky, na Kavkaz nebo do střední Asie. Je to rostlina zrašelinělých okrajů rybníků a tůní, rašelinných luk v pramenných mísách, svahových pramenišť i údolních typů rašelinišť. Je světlomilná, ale dlouhodobě dokáže přežívat i v částečném zástinu vrbových křovin, mokřadních olšin nebo jiných listnatých dřevin zarůstajících mokřadní biotopy. V České republice se dříve vyskytovala hojně ve všech oblastech s přítomností vhodných rašelinných a slatinných biotopů, zejména v severních, západních, jižních Čechách a na Vysočině. Právě Vysočina představovala a dosud představuje jedno z center výskytu druhu v České republice. Dříve se jednalo o naprosto běžný druh na většině území regionu. Chyběl pouze v jeho nejsušší jihovýchodní části. Vlivem odvodnění krajiny a likvidace rašelinných a slatinných mokřadů silně ustoupil. Dnes je stále rozšířený relativně hojně, ale většinou se jedná již jen o jednotlivé lokality. Zcela zmizel pouze v nižších polohách. Řadu recentních lokalit představují silně degradované nepatrné zbytky původní mokřadní vegetace, kde vachta trojlistá přežívá v malých populacích a neoptimálních podmínkách. Pro zachování populací je důležitá pravidelná seč mokřadních společenstev a likvidace náletu dřevin. Na lokalitách se silně narušeným vodním režimem druh velmi dobře reaguje na i částečné zlepšení vodních poměrů doprovázené obnovením pravidelného hospodaření. Díky rozsáhlému oddenkovému systému velmi dobře regeneruje po provedených obnovních zásahů i na velmi degradovaných lokalitách.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - vachta trojlistá - Menyanthes trifoliata

Lokality

Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), PR Zlatá louka [HB], 1.5.2009, foto Luděk Čech
Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), PR Zlatá louka [HB], 1.5.2009, foto Luděk Čech
Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), Počátky [PE], 27.5.2008, foto Libor Ekrt
Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), Počátky [PE], 27.5.2008, foto Libor Ekrt

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Menyanthes trifoliata L. - vachta trojlistá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (13. 4. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.