Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Obojživelníci Vysočiny

Jaromír Maštera [ed] (2017)

Mokřady - ochrana a management z.s.

 

Vydané publikace:

 • Obojživelníci Vysočiny (Jaromír Maštera & Aneta Mašterová, 64 str., PDF ke stažení)
 • Popularizační letáček: Obojživelníci Vysočiny (Jaromír Maštera, PDF ke stažení)

 

Mapování čolka velkého a mloka skvrnitého na Vysočině

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny proběhlo zpracování výskytu a rozšíření dvou zástupců vzácných a ohrožených ocasatých obojživelníků v Kraji Vysočina - čolka velkého (Triturus cristatus) a mloka skvrnitého (Salamandra salamandra). Součástí výstupu je souhrnně zpracovaný seznam literatury týkající se výskytu těchto druhů na vymezeném území, byly zpracovány mapky současného a historického výskytu a byl sestaven přehled nejvýznamnějších lokalit Kraje Vysočina, přičemž dosud nechráněné lokality budou navrženy k ochraně. Součástí projektu bylo ověření a doplnění aktuálního výskytu těchto druhů terénním průzkumem, excerpce dostupné historické i současné literatury a spolupráce s dalšími specialisty. Navštívené lokality byly zároveň fotograficky zdokumentovány, tak aby z nich byl patrný vzhled lokality z pohledu nároků těchto druhů. Čolek velký byl potvrzen pouze na jedné lokalitě z 19 zkoumaných (viz mapa 1), přičemž do roku 1990 byl jeho výskyt znám na 14 z nich. Mlok skvrnitý byl potvrzen na 11 z 52 zkoumaných lokalit (viz mapa 2), přičemž do roku 2000 byl jeho výskyt znám na 41 z nich. Průzkumy pomohly doplnit znalosti o současném rozšíření obou druhů na Vysočině, což by mělo pomoci jejich lepší ochraně. Dílčím výstupem je komentovaný seznam všech druhů obojživelníků zjištěných v Kraji Vysočina. V rámci projektu byla také vydána odborně-populární publikace Obojživelníci Vysočiny.

Mapa 1: Výsledky mapování čolka velkého (Triturus cristatus) v Kraji Vysočina v roce 2015.

 

Mapa 2: Výsledky mapování mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) v Kraji Vysočina v roce 2015.

 

Na lokalitách nebyla zjišťována (odhadována) početnost jedinců, jednalo se o ověřovací průzkumy, kdy stačilo zjištění minimálně jednoho jedince daného druhu v jakémkoli vývojovém stádiu (vajíčka, larvy, juvenilové, nedospělí, dospělci), živého nebo mrtvého. Termíny návštěv lokalit byly v období duben až srpen u čolka velkého a květen až září u mloka. U čolka velkého byl průzkum v dubnu až červnu zaměřen na dospělce a vajíčka, od června do srpna na larvy. U mloka byl průzkum zaměřen v květnu až červenci na larvy, od června do září na larvy i dospělce (po deštích v teplých dnech, ideálně po obdobích sucha). Pokud byl v předem vybrané lokalitě evidentně nevhodný biotop pro daný druh a druh zde nebyl nalezen při první návštěvě, byla uskutečněna druhá a třetí návštěva na vytipovaných vhodných biotopech v nejbližším okolí. Protože takové případy byly bohužel časté, byl celkový počet navštívených lokalit vyšší, než počet původně vytipovaných lokalit. Proběhlo zpracování historických publikovaných i nepublikovaných údajů obou zájmových druhů.

Autorský kolektiv: Odborným garantem je Mgr. Jaromír Maštera, realizováno ve spolupráci s organizací Mokřady - ochrana a management, z.s.: Mgr. Jaromír Maštera, Mgr. Jan Dvořák a s dalšími odborníky: Mgr. Pavlína Peřinková.

 

Regionální červený seznam obojživelníků (Amphibia) Kraje Vysočina

 

Kategorizace obojživelníků (Amphibia) Kraje Vysočina podle jejich vzácnosti (plošného rozšíření)

 

Seznam obojživelníků (Amphibia) Kraje Vysočina

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= výskyt v letech 2005 - 2016

 

A) Systematický přehled obojživelníků Vysočiny

B) Abecední seznam obojživelníků Vysočiny podle českých jmen

C) Abecední seznam obojživelníků Vysočiny podle vědeckých jmen

 

A) Systematický přehled obojživelníků Vysočiny

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Obojživelníci (Amphibia)
Řád: Mloci (Salamandroidea)
Řád: Žáby (Anura)

 

B) Abecední seznam obojživelníků Vysočiny podle českých jmen

 1. Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
 2. Čolek horský (Ichthyosaura alpestris)
 3. Čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
 4. Čolek velký (Triturus cristatus)
 5. Kuňka obecná (Bombina bombina)
 6. Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 7. Ropucha obecná (Bufo bufo)
 8. Ropucha zelená (Bufotes viridis)
 9. Rosnička zelená (Hyla arborea)
 10. Skokan hnědý (Rana temporaria)
 11. Skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae)
 12. Skokan ostronosý (Rana arvalis)
 13. Skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus)
 14. Skokan štíhlý (Rana dalmatina)
 15. Skokan zelený (Pelophylax esculentus)

 

C) Abecední seznam obojživelníků Vysočiny podle vědeckých jmen

 1. Bombina bombina - Kuňka obecná
 2. Bufo bufo - Ropucha obecná
 3. Bufotes viridis - Ropucha zelená
 4. Hyla arborea - Rosnička zelená
 5. Ichthyosaura alpestris - Čolek horský
 6. Lissotriton vulgaris - Čolek obecný
 7. Pelobates fuscus - Blatnice skvrnitá
 8. Pelophylax esculentus - Skokan zelený
 9. Pelophylax lessonae - Skokan krátkonohý
 10. Pelophylax ridibundus - Skokan skřehotavý
 11. Rana arvalis - Skokan ostronosý
 12. Rana dalmatina - Skokan štíhlý
 13. Rana temporaria - Skokan hnědý
 14. Salamandra salamandra - Mlok skvrnitý
 15. Triturus cristatus - Čolek velký

 

D) Systematické zařazení obojživelníků (Amphibia)

I) Vitae – organismy

 II) Cycota – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Opisthokonta – jednobičíkatí

    V) Metazoa (= Animalia) – živočichové

     VI) Eumetazoa – praví mnohobuněční živočichové

      VII) Bilateria – dvoustranně souměrní

       VIII) Deuterostomia – druhoústí

        IX) Chordata – strunatci

         X) Craniata – lebečnatí

          XI) Vertebrata – obratlovci

           XII) Gnathostomata – čelistnatci

            XIII) Teleostomi – kostlivci

             XIV) Euteleostomi – čelistnatci s kostní tkání

               XVI) Sarcopterygii – nozdratí

                XVII) Dipnotetrapodomorpha

                 XVIII) Tetrapoda – čtyřnožci

                  XIX) Amphibia – obojživelníci

 

E) Literatura ke stažení

Metodiky:

Průzkumy z Vysočiny:

 

Zapojte se a pomozte nám mapovat přírodu s využitím mobilní aplikace BioLog.

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.