Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lidská sídla

Vojtěch Kodet

Lidská sídla představují nepřírodní stanoviště, kde se však vyskytuje řada druhů organismů, včetně chráněných a ohrožených. I v člověkem silně ovlivněných a přetvořených prostředích mohou najít vzácné druhy svůj domov. Některé druhy se tomuto prostředí přizpůsobily již natolik, že v našich podmínkách nikde jinde nežijí.

Obecně můžeme urbanizovaná území rozdělit podle převažujícího využití a charakteru ploch na několik rozdílných stanovišť, která odpovídají jednotlivým třídám databáze Corine Land Cover.

Corine Land Cover představuje jednotnou databázi dat o využití území a jeho změnách v Evropě od r. 1990. Jedná se o projekt iniciovaný Evropskou komisí, který je zpracováván jednotlivými státy podle jednotné metodiky. Výstupem je mapa krajinného pokryvu, která je nyní v šestiletých intervalech aktualizována. Blíže viz European Environment Agency nebo CENIA, kde je i odkaz na online mapu.

Pokud budeme znát společenstva organizmů jednotlivých typů stanovišť v určitém regionu, můžeme na základě vymapované krajiny lépe odhadovat celkové početnosti jednotlivých druhů. Na základě plošných změn v krajinném pokryvu můžeme odhadovat i změny v početnostech jednotlivých druhů (trendy).

 

A) Třídy urbanizovaného území databáze Corine Land Cover, které najdeme i na Vysočině

1. URBANIZOVANÁ ÚZEMÍ

1.1. Obytné plochy

1.1.1. Městská souvislá zástavba

 • Území pokryté podstatnou částí zástavbou. Povrch tvoří různé typy obytných domů, ulice, silnice a jiné umělé povrchy. Vegetace a holá půda se vyskytují jen sporadicky - do 20% celkové plochy území.

1.1.2. Městská nesouvislá zástavba

 • Území pokryté podstatnou částí zástavbou. Stavby se střídají s vegetací (zahrady, parky, trávníky) a holou půdou, které nevytvářejí velké souvislé celky a zabírají celkově 20-40% plochy této kategorie.

 

1.2. Průmyslové a obchodní zóny, komunikační síť

1.2.1. Průmyslové nebo obchodní zóny

 • Převažují dlážděné povrchy - beton, asfalt aj. mezi různými nebytovými budovami a zařízeními s případnou nepatrnou plochou vegetace. Patří sem i vojenské objekty a velké komplexy zemědělských budov a zařízení.

1.2.2. Silniční a železniční síť a přilehlé prostory

 • Komunikace s doprovodnými stavbami a zařízeními jako jsou nádražní budovy, sklady, náspy a pod. Minimální šířka takto pojaté komunikace je 100 m.

1.2.4. Letiště

 • Infrastruktura letišť zahrnuje startovací a přistávací dráhy, odbavovací a servisní budovy, parkovací plochy s přilehlými travnatými plochami. Patří sem sportovní a vojenská letiště.

 

1.3. Doly, skládky a staveniště

1.3.1. Těžba hornin

 • Oblasti otevřené povrchové těžby stavebních materiálů (kamene, štěrku, písku) nebo jiných nerostných surovin.

1.3.2. Skládky

 • Areály skládek a smetišť veřejného odpadu, včetně skládek materiálu po úpravě, např. po zpracování rud.

1.3.3. Staveniště

 • Oblasti rozestavených budov, průmyslových objektů a zemních prací.

 

1.4. Plochy umělé, nezemědělské zeleně

1.4.1. Plochy městské zeleně

 • Plochy vegetace v rámci kategorií 1.1.1 a 1.1.2, které jsou tvořeny hlavně parky a hřbitovy

1.4.2. Zařízení pro sport a rekreaci

 • Sportovní zařízení (stadiony, golfová hřiště, dostihové dráhy a pod.), samostatné rekreační parky mimo zástavbu, tábořiště.

 

B) Významnější druhy ptáků urbanizovaných území v ČR se stručným komentářem jejich výskytu na Vysočině

1.1.1. Městská souvislá zástavba

 • Čáp bílý (Ciconia ciconia) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Chocholouš obecný (Galerida cristata) – na Vysočině téměř vymizel
 • Kavka obecná (Corvus monedula) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) – na Vysočině zatím nehnízdí
 • Sova pálená (Tyto alba) – na Vysočině vymizela
 • Sýček obecný (Athene noctua) – na Vysočině vymizel

 

1.1.2. Městská nesouvislá zástavba

 • Čáp bílý (Ciconia ciconia) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) – na Vysočině řídký výskyt
 • Havran polní (Corvus frugilegus) – na Vysočině nehnízdí
 • Chocholouš obecný (Galerida cristata) – na Vysočině téměř vymizel
 • Kalous ušatý (Asio otus) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Kavka obecná (Corvus monedula) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Krutihlav obecný (Jynx torquilla) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) – na Vysočině řídký výskyt
 • Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) – na Vysočině zatím nehnízdí
 • Sova pálená (Tyto alba) – na Vysočině vymizela
 • Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) – na Vysočině nehnízdí
 • Strakapoud malý (Dendrocopos minor) – na Vysočině řídký výskyt
 • Sýček obecný (Athene noctua) – na Vysočině vymizel
 • Žluva hajní (Oriolus oriolus) – na Vysočině řídký výskyt

 

1.2. Průmyslové a obchodní zóny, komunikační síť

 • Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) – na Vysočině téměř vymizel
 • Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Cvrčilka zelená (Locustella naevia) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Čáp bílý (Ciconia ciconia) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) – na Vysočině řídký výskyt
 • Havran polní (Corvus frugilegus) – na Vysočině nehnízdí
 • Chocholouš obecný (Galerida cristata) – na Vysočině téměř vymizel
 • Kalous pustovka (Asio flammeus) – na Vysočině vzácný výskyt
 • Kalous ušatý (Asio otus) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Kavka obecná (Corvus monedula) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Konipas luční (Motacilla flava) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Koroptev polní (Perdix perdix) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Krutihlav obecný (Jynx torquilla) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Kulík říční (Charadrius dubius) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) – na Vysočině řídký výskyt
 • Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) – na Vysočině zatím nehnízdí
 • Sova pálená (Tyto alba) – na Vysočině vymizela
 • Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) – na Vysočině nehnízdí
 • Strakapoud malý (Dendrocopos minor) – na Vysočině řídký výskyt
 • Strnad luční (Emberiza calandra) – na Vysočině řídký výskyt
 • Sýček obecný (Athene noctua) – na Vysočině vymizel
 • Vrána černá (Corvus corone) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Vrána šedá (Corvus cornix) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Žluva hajní (Oriolus oriolus) – na Vysočině řídký výskyt

 

1.3. Doly, skládky a staveniště

 • Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) – na Vysočině téměř vymizel
 • Břehule říční (Riparia riparia) – na Vysočině vymizela
 • Chocholouš obecný (Galerida cristata) – na Vysočině téměř vymizel
 • Koroptev polní (Perdix perdix) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Kulík říční (Charadrius dubius) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Linduška úhorní (Anthus campestris) – na Vysočině nehnízdí
 • Vlha pestrá (Merops apiaster) – na Vysočině nehnízdí
 • Výr velký (Bubo bubo) – na Vysočině pravidelně hnízdí

 

1.4. Plochy umělé, nezemědělské zeleně (zejména parky)

 • Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) – na Vysočině řídký výskyt
 • Havran polní (Corvus frugilegus) – na Vysočině nehnízdí
 • Kalous ušatý (Asio otus) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Kavka obecná (Corvus monedula) – dříve hnízdila i v parcích v dutinách stromů, odkud však vymizela, nyní hnízdí téměř výhradně na budovách
 • Krutihlav obecný (Jynx torquilla) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Křivka obecná (Loxia curvirostra) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) – na Vysočině pravidelně hnízdí v nižších polohách
 • Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) – na Vysočině řídký výskyt
 • Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) – na Vysočině řídký výskyt
 • Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) – na Vysočině nehnízdí
 • Strakapoud malý (Dendrocopos minor) – na Vysočině řídký výskyt
 • Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) – na Vysočině pravidelně hnízdí v nižších polohách
 • Sýkora lužní (Poecile montana) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) – na Vysočině řídký výskyt
 • Žluva hajní (Oriolus oriolus) – na Vysočině pravidelně hnízdí v nižších polohách

 

C) Kvalita urbanizovaných území z pohledu významnosti pro výskyt a hnízdění ptáků

Kvalita nepřírodního stanoviště z pohledu významnosti pro výskyt a hnízdění ptáků je závislá na řadě faktorů. Mezi nejvýznamnější faktory patří rozloha a heterogenita. Obecně lze konstatovat, že početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné i v rámci jednoho typu stanoviště udržování mozaiky různých prostředí, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky.

 

1.1.1. Městská souvislá zástavba

1.1.2. Městská nesouvislá zástavba

1.2. Průmyslové a obchodní zóny, komunikační síť

 • Druhové složení a početnost ptáků v intravilánech závisí zejména na dostupnosti potravy a na hnízdních příležitostech. Pro hnízdění synantropních druhů je důležitá přístupnost půdních prostor, existence nejrůznějších otvorů, výklenků na stavbách apod. Případná omezení vlastníků při ochraně zvláště chráněných druhů se tak většinou týkají rekonstrukcí staveb a jejich zateplování. Vhodné hnízdní příležitosti je však dobré cíleně vytvářet. Nabídnuté možnosti ptáci často rychle využijí. Ke zvýšení druhové rozmanitosti ptáků přispívá přítomnost dřevin, zejména starých doupných stromů.

 

1.3. Doly, skládky a staveniště

 • Pro ptáky bývají většinou nejatraktivnější plochy čerstvě opuštěné, kde nedochází k jejich vyrušování. Atraktivita ploch se snižuje s postupující sukcesí, kdy dochází k zarůstání ploch. Hnízdní stěny břehulí a vlh vyžadují individuální ochranu (na Vysočině však aktuálně není žádná známa). U těžebních prostor bývá z pohledu ptáků většinou zcela nevhodná jejich rekultivace. Ke zvýšení druhové rozmanitosti ptáků tohoto stanoviště přispívá přítomnost mokřadů, které by se proto neměly zavážet či odvodňovat.

 

1.4. Plochy umělé, nezemědělské zeleně

 • Parky, hřbitovy a různá sportoviště hostí významnou složku biodiverzity v intravilánech, a to zejména tam kde se vyskytují staré doupné stromy. Je-li to možné, je vhodné ponechávání torz starých stromů i padlé kmeny, což by u větších parků mělo být samozřejmostí.