Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lesy

Rašelinné smrčiny, podmáčené olšiny, květnaté bučiny, suťové smíšené lesy, teplomilné doubravy, bory na skalách i další typy lesů najdeme na Vysočině. Každý typ lesa hostí specifická společenstva organismů a zejména tam, kde se zachovaly i staré doupné stromy a kde zůstává ponechána alespoň část stromů na dožití a dřevní hmota k zetlení, můžeme najít i řadu vzácných druhů. Přijměte pozvání k návštěvě některých mimořádně významných, ale i těch méně významnějších, lesních lokalit na Vysočině.

 

Avifauna vybraných lokalit:

Ochrana doupných stromů v lesích

 

Metodiky:

AOPK ČR, 2008: Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000.

AOPK ČR, 2015: Ochrana saproxylického hmyzu a opatření na jeho podporu.

Chytrý M., Kučera T. et Kočí M. [ed.], 2010: Katalog biotopů České republiky. – 2. upr. a rozš. vyd., AOPK ČR, Praha: 1–445.