Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Měkkýši Vysočiny

Luboš Beran, Jan Myšák, Jaroslav Hlaváč (2017)
 
1) Vodní měkkýši Vysočiny
2) Suchozemští plži Vysočiny
3) Seznam měkkýšů (Mollusca) Vysočiny
3.1) Systematický přehled měkkýšů Vysočiny
3.2) Abecední seznam měkkýšů Vysočiny podle českých jmen
3.3) Abecední seznam měkkýšů Vysočiny podle vědeckých jmen
4) Popularizační letáčky:
4.1) Vodní měkkýši Vysočiny (Luboš Beran, PDF ke stažení)

4.2) Suchozemští plži Vysočiny (Jan Myšák, PDF ke stažení)

 

1) Vodní měkkýši Vysočiny

Luboš Beran (2017)

Komentovaný seznam vodních měkkýšů Vysočiny včetně mapek historického i současného rozšíření a bibliografie byly publikovány a jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF:

Beran L., 2017: Vodní měkkýši Vysočiny. [Freshwater molluscs of Vysočina Region (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca 16: 44-76.
http://mollusca.sav.sk/pdf/16/16.Beran3.pdf

 

1.1) Významné lokality vodních měkkýšů v Kraji Vysočina

Na území Kraje Vysočina není známa žádná lokalita vodních měkkýšů, která by měla celorepublikový význam. Nicméně na Vysočině existuje několik lokalit, které mají význam jako lokality početnějších populací vzácných či ohrožených druhů vodních měkkýšů. Jedná se především o vodní toky. Níže jsou uvedeny ve stručném přehledu:

 1. Sázava mezi hranicí Kraje Vysočina a Středočeského kraje a Havlíčkovým Brodem. V tomto úseku byl jako na jediném místě na Vysočině zjištěn výskyt škebličky ploché (Pseudanodonta complanata) a zřejmě se zde vyskytuje i zbytková populace evropsky významného velevruba tupého (Unio crassus). Oba druhy se vyskytují i v části toku ve Středočeském kraji (Sázava v části úseku ve Středočeském kraji je i evropsky významnou lokalitou pro druh Unio crassus
 2. Martinický potok, Rokytná, Želivka, Oslava, Hejlovka. Lokality s různě velkými populacemi evropsky významného velevruba tupého. Jedná se o nejvýznamnější lokality tohoto druhu v Kraji Vysočina. V případě Rokytné se jedná pouze o část populace, která se vyskytuje i v úseku ležícím v Jihomoravském kraji. Bohužel ve všech případech se jedná zřejmě o málo početné a rozptýlené populace.
 3. Olšanský potok (též Řečice) nad VN Nová Říše. Jediná lokalita vzácné hrachovky říční (Pisidium amnicum).
 4. Jankovský potok. Jediná lokalita na Vysočině s výskytem perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). Bohužel jedná se již o vymírající populaci.
 5. VN Vřesník, VN Trnávka. Vodní nádrže s výskytem kružníka severního (Gyraulus acronicus).             
 6. Rybníky Tuksa a Sýkora u Krasoňova. Mezotrofní rybníky s vysokou průhledností, bohatými společenstvy vodních měkkýšů a neobvyklým výskytem bahenky Viviparus viviparus.
 7. Rybník Řeka. Rybník s významnou populací vzácnější a zranitelné lištovky lesklé (Segmentina nitida). Nicméně zcela jistě významnější z pohledu suchozemských resp. mokřadních druhů měkkýšů díky výskytu početné populace vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri). 
 8. VN Švihov (Želivka). Jedná se sice o umělou vodní nádrž, nicméně na řadě míst obývanou bohatými a početnými malakocenózami.  

 

2) Suchozemští plži Vysočiny

Jaroslav Hlaváč, Jan Myšák (2017)

2.1) Metodika

Seznam suchozemských plžů a jejich historické i současné rozšíření v Kraji Vysočina bylo zpracováno na základě dostupných publikovaných i nepublikovaných dat a doplněno terénním průzkumem. Průzkum na nových lokalitách proběhl na základě standardní metodiky dle Ložka (1956), která zahrnuje ruční sběry a odběry vzorků půdní hrabanky a listové opadanky pro podchycení druhů milimetrových rozměrů. Na zvodnělých stanovištích byly vzorky zpracovány metodou mokrých výplavů (podle Horsáka 2003). Během vegetační sezóny 2015 panovala na celém území ČR velká vedra s minimálními srážkovými úhrny. Vedra a srážkový deficit kulminoval zejména během letních měsíců, což zapříčinilo jev, kdy se terestričtí měkkýši uchylovali k letní hibernaci a hledali úkryt hlouběji v půdě. V podzimních měsících došlo k několika srážkovým událostem, nicméně během terénních průzkumů bylo shledáno, že půdní profil je přesto vyschlý a ani tyto srážky výrazně nenapomohly k vyšší aktivitě terestrických měkkýšů. Ve větším množství než obvyklém byly nacházeny prázdné schránky uhynulých plžů. Nazí plži, kteří jsou během suchých období zranitelnější ve srovnání s ulitnatými plži, byli nalézáni jen sporadicky. Stanoviště na zkoumaných lokalitách tak byla vybírána s důrazem na co nejvyšší vlhkost.

 

Ekologie měkkýšů

Podle svých ekologických nároků jsou měkkýši rozděleni do čtyř hlavních ekologických skupin A, B, C a D, v rámci nich do dalších deseti skupin a několika podskupin (podle Ložka 1964, viz Tab. 1).

 

Tab. 1: Ekologické charakteristiky a rozdělení měkkýšů podle jejich nároků do ekologických skupin (podle Ložka 1964).

Hlavní ekologické skupiny: A – les (všeobecně), B – bezlesí , C – les/bezlesí, D – mokřady, vody.

Ekologické skupiny: 1 W – les (sensu stricto); 2 – převážně les, místy polootevřená až otevřená stanoviště [W(M) – středně vlhká, W(s) – suchá, W(H) – vlhká]; 3 W(h) – vlhký les, luh; 4 – otevřená suchá stanoviště [S – všeobecně, XC – vápencové skály, S(W) – zčásti zastíněná]; 5 O – otevřená stanoviště všeobecně (vlhké louky až stepi); lesy i bezlesí: 6 X – převážně suché; 7 – středně nebo různě vlhké (Me – všeobecně, Wf – středně vlhké skály, suťové lesy); 8 H – převážně vlhké; 9 P – mokřady, břehy; 10 – vodní stanoviště (S – stojaté vody, Q – prameny, F – tekoucí vody, P – bažiny, močály, Pp – periodické vody).

Ekologická skupina

A

1

W

2

W(M)

W(s)

W(H)

3

W(h)

B

4

S

XC

S(W)

5

O

C

6

X

7

Me

Wf

8

H

D

9

P

10

F

S

P

Pp

Q

 

První skupina 1W zahrnuje přísně lesní druhy, které se jen výjimečně vyskytují mimo les (např. nad horní hranicí lesa). Do druhé skupiny patří rovněž lesní druhy, které se sice vyskytují převážně v lese, ale mohou osídlit i jiné biotopy, zejména mezofilní [W(M)] a sušší křovinné biotopy [W(s)] nebo se jedná o vlhkomilné druhy [W(H)]. Silně vlhkomilné lesní druhy sdružujeme do třetí skupiny W(h). Tu představují takové druhy, které se převážně vyskytují ve vlhkých lesích a luzích.

Ekologické skupiny 4 a 5 sdružují druhy hlavní ekologické skupiny B, tedy druhy, které jsou všeobecně vázány na bezlesá (otevřená) stanoviště. Ekologické skupiny 6, 7 a 8 jsou druhy lesa i bezlesí, nejsou přesně vyhraněny jejich nároky na přítomnost, resp. absenci lesa i otevřených stanovišť. Nejpočetněji je v rámci hlavní ekologické skupiny C druhově zastoupena ekologická skupina 7Me, která sdružuje druhy se středními nároky, často se jedná o euryekní druhy. Ekologická skupina 8H zahrnuje druhy, které i přes svoje vyšší nároky na vlhkost nemusí být bezprostředně vázány na mokřadní biotopy. Takové druhy mohou žít jak na vlhkých lesních místech, tak i na otevřených vlhkých stanovištích.

Hlavní ekologická skupina D sdružuje druhy mokřadní a vodní. V ekologické skupině 9P jsou zahrnuty silně vlhkomilné druhy žijící na mokřadech, podél břehů vodotečí nebo stojatých vodních ploch. Je pro ně charakteristické, že vždy vyžadují co nejstabilnější hydrologické podmínky bez výraznějšího kolísání hladiny podzemní vody. Všechny vodní druhy, plži i mlži – ekologická skupina 10, jsou rozděleny do několika vyhraněných nebo přechodných podskupin. Základní podskupiny jsou stojaté vody (S), prameny (Q), tekoucí vody (F), bažiny a močály (P) a periodické vody (Pp). Je nutno upozornit, že ne všechny vodní druhy měkkýšů lze vždy přiřadit do vyhraněné podskupiny, často dochází ke kombinaci jednotlivých podskupin, kde je naznačeno, kterou z podskupin daný druh preferuje. Například, řadíme-li druh Galba truncatula (bahnatka malá) do podskupiny SQPp, znamená to, že druh je schopen žít ve vodách stojatých, v pramenech, ale i ve vodách periodických. Vyjádření značky v závorce indikuje podřadný výskyt na daných typech stanovišť, např. F(S) značí častější výskyt ve vodách tekoucích, ve vodách stojatých méně častý.

 

2.2) Významné lokality suchozemských plžů v Kraji Vysočina

2.2.1) Lokality suchozemských plžů celorepublikového významu

Jedná se o naleziště druhů Vertigo geyeri a V. lilljeborgi, které mimo Vysočinu v ČR téměř neznáme.

 

2.2.2) Lokality suchozemských plžů regionálního významu

Jedná se o naleziště 3 a více druhů z červeného seznamu ČR v kategoriích ohrožený (EN) či zranitelný (VU) anebo naleziště druhů z červeného seznamu ČR v kategoriích ohrožený (EN) či zranitelný (VU), které mají na Vysočině 3 a méně známých lokalit.

 

3) Seznam měkkýšů (Mollusca) Vysočiny

Z území Kraje Vysočina je znám výskyt 171 druhů měkkýšů. Jedná se o 149 druhů plžů a 22 druhů mlžů.

 

3.1) Systematický přehled měkkýšů Vysočiny

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= výskyt v letech 1850 - 1950
= výskyt v letech 1951 - 2000
= výskyt v letech 2001 - 2016

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Třída: Mlži (Bivalvia)

 

3.2) Abecední seznam měkkýšů Vysočiny podle českých jmen

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= výskyt v letech 1850 - 1950
= výskyt v letech 1951 - 2000
= výskyt v letech 2001 - 2016

 1. aksamítka sametová /= zuboústka sametová/ (Causa holosericea)
 2. bahenka pruhovaná (Viviparus viviparus)
 3. bahenka živorodá (Viviparus contectus) [VU]
 4. bahnatka malá /= plovatka malá/ (Galba truncatula)
 5. bahnivka rmutná (Bithynia tentaculata)
 6. bezočka šídlovitá (Cecilioides acicula)
 7. blatenka bažinná (Stagnicola palustris) [DD]
 8. blatenka tmavá (Stagnicola corvus)
 9. blednička útlá (Boettgerilla pallens)
 10. blyštivka rýhovaná (Nesovitrea hammonis)
 11. blyštivka skleněná (Nesovitrea petronella) [VU]
 12. boděnka malinká (Punctum pygmaeum)
 13. člunice jezerní (Acroloxus lacustris)
 14. člunka pravohrotá (Ferrissia fragilis)
 15. drobnička válcovitá (Truncatellina cylindrica)
 16. hladovka horská (Ena montana)
 17. hlemýžď pruhovaný (Helix thessalica) [VU]
 18. hlemýžď zahradní (Helix pomatia)
 19. hrachovka čárkovaná (Pisidium tenuilineatum) [CR]
 20. hrachovka hrbolatá (Pisidium henslowanum)
 21. hrachovka lesklá (Pisidium nitidum)
 22. hrachovka malinká (Pisidium personatum)
 23. hrachovka obecná (Pisidium casertanum)
 24. hrachovka obrácená (Pisidium supinum) [NT]
 25. hrachovka otupená (Pisidium subtruncatum)
 26. hrachovka prosná (Pisidium milium) [NT]
 27. hrachovka říční (Pisidium amnicum) [EN]
 28. hrachovka severní (Pisidium hibernicum) [VU]
 29. hrachovka tupá (Pisidium obtusale)
 30. hrotice obrácená (Balea perversa)
 31. chlupatka jednozubá /= srstnatka jednozubá/ (Petasina unidentata)
 32. jantařička podlouhlá (Succinella oblonga)
 33. jantarka obecná (Succinea putris)
 34. jantarovka úhledná /= jantarka úhledná/ (Oxyloma elegans)
 35. jehlovka hladká (Platyla polita)
 36. kalonoska chlumní (Merdigera obscura)
 37. kamomil říční (Ancylus fluviatilis)
 38. keřnatka vrásčitá (Euomphalia strigella)
 39. keřovka plavá (Fruticicola fruticum)
 40. kružník bělavý (Gyraulus albus)
 41. kružník hladký (Gyraulus laevis) [DD]
 42. kružník malý (Gyraulus parvus)
 43. kružník severní (Gyraulus acronicus) [VU]
 44. kružník žebernatý (Gyraulus crista)
 45. kuželík drobný (Euconulus fulvus)
 46. kuželík tmavý (Euconulus praticola) [NT]
 47. kýlnatec čočkovitý (Hippeutis complanatus)
 48. levatka říční (Physa fontinalis) [NT]
 49. levohrotka ostrá /= levatka ostrá/ (Physella acuta)
 50. levotočka bažinná (Aplexa hypnorum) [VU]
 51. lištovka lesklá (Segmentina nitida) [VU]
 52. mnohozubka evropská /= vřetenatka mnohozubá/ (Laciniaria plicata)
 53. modranka karpatská (Bielzia coerulans) [NT]
 54. nábělka karpatská /= srstnatka karpatská/ (Plicuteria lubomirskii)
 55. nádolka nadmutá /= vřetenatka nadmutá/ (Vestia turgida) [NT]
 56. oblovka drobná (Cochlicopa lubricella)
 57. oblovka lesklá (Cochlicopa lubrica)
 58. ochlupka rezavá /= vlahovka rezavá/ (Pseudotrichia rubiginosa) [NT]
 59. okrouhlice rybničná (Musculium lacustre)
 60. okružák ploský (Planorbarius corneus)
 61. okružanka rohovitá (Sphaerium corneum)
 62. ostnatka trnitá (Acanthinula aculeata)
 63. ostroústka bezzubá (Columella edentula)
 64. ostroústka drsná (Columella aspera)
 65. páskovka hajní (Cepaea nemoralis)
 66. páskovka keřová (Cepaea hortensis)
 67. páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis)
 68. perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) [CR]
 69. písečník novozélandský (Potamopyrgus antipodarum)
 70. plamatka lesní (Arianta arbustorum)
 71. plovatka bahenní (Lymnaea stagnalis)
 72. plzák alpský (Arion obesoductus)
 73. plzák hajní (Arion silvaticus)
 74. plzák hnědý (Arion fuscus)
 75. plzák lesní (Arion rufus)
 76. plzák španělský (Arion vulgaris)
 77. plzák zahradní (Arion distinctus)
 78. plzák žíhaný (Arion circumscriptus)
 79. plzák žlutopruhý (Arion fasciatus)
 80. podkornatka žíhaná (Lehmannia marginata)
 81. praménka rakouská (Bythinella austriaca) [NT]
 82. řasnatka břichatá (Macrogastra ventricosa)
 83. řasnatka lesní (Macrogastra plicatula)
 84. řasnatka nadmutá (Macrogastra tumida)
 85. řemeník svinutý (Bathyomphalus controtus)
 86. síměnka nejmenší (Carychium minimum)
 87. síměnka trojzubá (Carychium tridentatum)
 88. sítovka blyštivá (Aegopinella nitens)
 89. sítovka čistá (Aegopinella pura)
 90. sítovka lesklá (Aegopinella nitidula)
 91. sítovka suchomilná (Aegopinella minor)
 92. skalnice kýlnatá (Helicigona lapicida)
 93. skelnatka drnová (Oxychilus cellarius)
 94. skelnatka hladká (Oxychilus glaber)
 95. skelnatka stlačená (Oxychilus depressus)
 96. skelnatka západní (Oxychilus draparnaudi)
 97. skelnička průhledná (Vitrea crystallina)
 98. skelnička průzračná (Vitrea diaphana)
 99. skelnička stažená (Vitrea contracta)
 100. skelnička zjizvená (Vitrea subrimata)
 101. skleněnka průsvitná (Vitrina pellucida)
 102. sklovatka krátkonohá (Daudebardia brevipes)
 103. sklovatka rudá (Daudebardia rufa)
 104. slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha)
 105. slimáček balkánský (Deroceras turcicum)
 106. slimáček evropský (Deroceras sturanyi)
 107. slimáček hladký (Deroceras laeve)
 108. slimáček lesní (Deroceras praecox)
 109. slimáček polní (Deroceras agreste)
 110. slimáček síťkovaný (Deroceras reticulatum)
 111. slimáčnice lesní (Eucobresia nivalis) [VU]
 112. slimáčnice průhledná (Eucobresia diaphana)
 113. slimáčník horský (Semilimax kotulae)
 114. slimáčník táhlý (Semilimax semilimax)
 115. slimák největší (Limax maximus)
 116. slimák popelavý (Limax cinereoniger)
 117. slimák žlutý /= plžík žlutý/ (Malacolimax tenellus)
 118. slimákovec pestrý (Limacus flavus)
 119. soudkovka žebernatá (Sphyradium doliolum)
 120. srstnatka chlupatá (Trochulus hispidus)
 121. srstnatka západní (Trochulus sericeus)
 122. suchomilka obecná (Xerolenta obvia)
 123. svinutec běloústý (Anisus leucostoma)
 124. svinutec zploštělý (Anisus vortex)
 125. škeble říční (Anodonta anatina)
 126. škeble rybničná (Anodonta cygnea) [VU]
 127. škeblice asijská /= škeble asijská/ (Sinanodonta woodiana)
 128. škeblička plochá (Pseudanodonta complanata[EN]
 129. terčovník vroubený (Planorbis planorbis)
 130. točenka kulovitá (Valvata piscinalis)
 131. trojlaločka pyskatá (Helicodonta obvoluta)
 132. trojzubka stepní (Chondrula tridens)
 133. uchatka nadmutá (Radix auricularia)
 134. uchatka široká (Radix ampla) [VU]
 135. uchatka toulavá (Radix labiata)
 136. uchatka vejčitá (Radix balthica)
 137. údolníček drobný (Vallonia pulchella)
 138. údolníček šikmý (Vallonia excentrica)
 139. údolníček žebernatý (Vallonia costata)
 140. velevrub malířský (Unio pictorum)
 141. velevrub nadmutý (Unio tumidus) [VU]
 142. velevrub tupý (Unio crassus) [EN]
 143. vlahovka karpatská (Monachoides vicinus)
 144. vlahovka narudlá (Monachoides incarnatus)
 145. vrásenka okrouhlá (Discus rotundatus)
 146. vrásenka orlojovitá (Discus perspectivus)
 147. vrásenka pomezní (Discus ruderatus)
 148. vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri) [EN]
 149. vrkoč horský (Vertigo alpestris) [NT]
 150. vrkoč lesní (Vertigo pusilla)
 151. vrkoč malinký (Vertigo pygmaea)
 152. vrkoč mnohozubý (Vertigo antivertigo)
 153. vrkoč rašelinný (Vertigo lilljeborgi) [EN]
 154. vrkoč rýhovaný (Vertigo substriata)
 155. vrkoč útlý (Vertigo angustior) [VU]
 156. vřetenatka obecná (Alinda biplicata)
 157. vřetenka šedivá /= vřetenatka šedavá/ (Bulgarica cana) [EN]
 158. vřetenovka hladká (Cochlodina laminata)
 159. vřetenovka rovnoústá (Cochlodina orthostoma) [NT]
 160. závornatka drsná (Clausilia dubia)
 161. závornatka křížatá (Clausilia cruciata) [VU]
 162. závornatka kyjovitá (Clausilia pumila)
 163. závornatka malá (Clausilia rugosa)
 164. zemoun skalní (Aegopis verticillus) [NT]
 165. zemounek lesklý (Zonitoides nitidus)
 166. zrnovka mechová (Pupilla muscorum)
 167. zrnovka třízubá (Pupilla triplicata) [VU]
 168. zrnovka žebernatá (Pupilla sterrii) [VU]
 169. zuboústka trojzubá (Isognomostoma isognomostomos)
 170. žebernatěnka drobná (Ruthenica filograna)
 171. žihlobytka stinná /= vlahovka stinná/ (Urticicola umbrosus)

 

3.2) Abecední seznam měkkýšů Vysočiny podle vědeckých jmen

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= výskyt v letech 1850 - 1950
= výskyt v letech 1951 - 2000
= výskyt v letech 2001 - 2016

 1. Acanthinula aculeata - ostnatka trnitá
 2. Acroloxus lacustris - člunice jezerní
 3. Aegopinella minor - sítovka suchomilná
 4. Aegopinella nitens - sítovka blyštivá
 5. Aegopinella nitidula - sítovka lesklá
 6. Aegopinella pura - sítovka čistá
 7. Aegopis verticillus - zemoun skalní [NT]
 8. Alinda biplicata - vřetenatka obecná
 9. Ancylus fluviatilis - kamomil říční
 10. Anisus leucostoma - svinutec běloústý
 11. Anisus vortex - svinutec zploštělý
 12. Anodonta anatina - škeble říční
 13. Anodonta cygnea - škeble rybničná [VU]
 14. Aplexa hypnorum - levotočka bažinná [VU]
 15. Arianta arbustorum - plamatka lesní
 16. Arion circumscriptus - plzák žíhaný
 17. Arion distinctus - plzák zahradní
 18. Arion fasciatus - plzák žlutopruhý
 19. Arion fuscus - plzák hnědý
 20. Arion obesoductus - plzák alpský
 21. Arion rufus - plzák lesní
 22. Arion silvaticus - plzák hajní
 23. Arion vulgaris - plzák španělský
 24. Balea perversa - hrotice obrácená
 25. Bathyomphalus controtus - řemeník svinutý
 26. Bielzia coerulans - modranka karpatská [NT]
 27. Bithynia tentaculata - bahnivka rmutná
 28. Boettgerilla pallens - blednička útlá
 29. Bulgarica cana - vřetenka šedivá [EN]
 30. Bythinella austriaca - praménka rakouská [NT]
 31. Carychium minimum - síměnka nejmenší
 32. Carychium tridentatum - síměnka trojzubá
 33. Causa holosericea - aksamítka sametová
 34. Cecilioides acicula - bezočka šídlovitá
 35. Cepaea hortensis - páskovka keřová
 36. Cepaea nemoralis - páskovka hajní
 37. Cepaea vindobonensis (= Caucasotachea vindobonensis) - páskovka žíhaná
 38. Chondrula tridens - trojzubka stepní
 39. Clausilia cruciata - závornatka křížatá [VU]
 40. Clausilia dubia - závornatka drsná
 41. Clausilia pumila - závornatka kyjovitá
 42. Clausilia rugosa - závornatka malá
 43. Cochlicopa lubrica - oblovka lesklá
 44. Cochlicopa lubricella - oblovka drobná
 45. Cochlodina laminata - vřetenovka hladká
 46. Cochlodina orthostoma - vřetenovka rovnoústá [NT]
 47. Columella aspera - ostroústka drsná
 48. Columella edentula - ostroústka bezzubá
 49. Daudebardia brevipes - sklovatka krátkonohá [VU]
 50. Daudebardia rufa - sklovatka rudá
 51. Deroceras agreste - slimáček polní
 52. Deroceras laeve - slimáček hladký
 53. Deroceras praecox - slimáček lesní
 54. Deroceras reticulatum - slimáček síťkovaný
 55. Deroceras sturanyi - slimáček evropský
 56. Deroceras turcicum - slimáček balkánský
 57. Discus perspectivus - vrásenka orlojovitá
 58. Discus rotundatus - vrásenka okrouhlá
 59. Discus ruderatus - vrásenka pomezní
 60. Dreissena polymorpha - slávička mnohotvárná
 61. Ena montana - hladovka horská
 62. Eucobresia diaphana - slimáčnice průhledná
 63. Eucobresia nivalis - slimáčnice lesní [VU]
 64. Euconulus fulvus - kuželík drobný
 65. Euconulus praticola - kuželík tmavý [NT]
 66. Euomphalia strigella - keřnatka vrásčitá
 67. Ferrissia fragilis (= Ferrissia californica) - člunka pravohrotá
 68. Fruticicola fruticum - keřovka plavá
 69. Galba truncatula - bahnatka malá
 70. Gyraulus acronicus - kružník severní [VU]
 71. Gyraulus albus - kružník bělavý
 72. Gyraulus crista - kružník žebernatý
 73. Gyraulus laevis - kružník hladký [DD]
 74. Gyraulus parvus - kružník malý
 75. Helicigona lapicida - skalnice kýlnatá
 76. Helicodonta obvoluta - trojlaločka pyskatá
 77. Helix pomatia - hlemýžď zahradní
 78. Helix thessalica - hlemýžď pruhovaný [VU]
 79. Hippeutis complanatus - kýlnatec čočkovitý
 80. Isognomostoma isognomostomos - zuboústka trojzubá
 81. Laciniaria plicata - mnohozubka evropská
 82. Lehmannia marginata - podkornatka žíhaná
 83. Limacus flavus - slimákovec pestrý
 84. Limax cinereoniger - slimák popelavý
 85. Limax maximus - slimák největší
 86. Lymnaea stagnalis - plovatka bahenní
 87. Macrogastra plicatula - řasnatka lesní
 88. Macrogastra tumida - řasnatka nadmutá
 89. Macrogastra ventricosa - řasnatka břichatá
 90. Malacolimax tenellus - slimák žlutý
 91. Margaritifera margaritifera - perlorodka říční [CR]
 92. Merdigera obscura - kalonoska chlumní
 93. Monachoides incarnatus - vlahovka narudlá
 94. Monachoides vicinus - vlahovka karpatská
 95. Musculium lacustre - okrouhlice rybničná
 96. Nesovitrea hammonis - blyštivka rýhovaná
 97. Nesovitrea petronella - blyštivka skleněná [VU]
 98. Oxychilus cellarius - skelnatka drnová
 99. Oxychilus depressus - skelnatka stlačená
 100. Oxychilus draparnaudi - skelnatka západní
 101. Oxychilus glaber - skelnatka hladká
 102. Oxyloma elegans - jantarovka úhledná
 103. Petasina unidentata - chlupatka jednozubá
 104. Physa fontinalis - levatka říční [NT]
 105. Physella acuta (= Physa acuta) - levohrotka ostrá
 106. Pisidium amnicum - hrachovka říční [EN]
 107. Pisidium casertanum - hrachovka obecná
 108. Pisidium henslowanum - hrachovka hrbolatá
 109. Pisidium hibernicum - hrachovka severní [VU]
 110. Pisidium milium - hrachovka prosná [NT]
 111. Pisidium nitidum - hrachovka lesklá
 112. Pisidium obtusale - hrachovka tupá
 113. Pisidium personatum - hrachovka malinká
 114. Pisidium subtruncatum - hrachovka otupená
 115. Pisidium supinum - hrachovka obrácená [NT]
 116. Pisidium tenuilineatum - hrachovka čárkovaná [CR]
 117. Planorbarius corneus - okružák ploský
 118. Planorbis planorbis - terčovník vroubený
 119. Platyla polita - jehlovka hladká
 120. Plicuteria lubomirskii - nábělka karpatská
 121. Potamopyrgus antipodarum - písečník novozélandský
 122. Pseudanodonta complanata - škeblička plochá [EN]
 123. Pseudotrichia rubiginosa - ochlupka rezavá (= vlahovka rezavá) [NT]
 124. Punctum pygmaeum - boděnka malinká
 125. Pupilla muscorum - zrnovka mechová
 126. Pupilla sterrii - zrnovka žebernatá [VU]
 127. Pupilla triplicata - zrnovka třízubá [VU]
 128. Radix ampla - uchatka široká [VU]
 129. Radix auricularia - uchatka nadmutá
 130. Radix balthica - uchatka vejčitá
 131. Radix labiata - uchatka toulavá
 132. Ruthenica filograna - žebernatěnka drobná
 133. Segmentina nitida - lištovka lesklá [VU]
 134. Semilimax kotulae - slimáčník horský
 135. Semilimax semilimax - slimáčník táhlý
 136. Sinanodonta woodiana - škeblice asijská
 137. Sphaerium corneum - okružanka rohovitá
 138. Sphyradium doliolum - soudkovka žebernatá
 139. Stagnicola corvus - blatenka tmavá
 140. Stagnicola palustris - blatenka bažinná [DD]
 141. Succinea putris - jantarka obecná
 142. Succinella oblonga - jantařička podlouhlá
 143. Trochulus hispidus - srstnatka chlupatá
 144. Trochulus sericeus - srstnatka západní
 145. Truncatellina cylindrica - drobnička válcovitá
 146. Unio crassus - velevrub tupý [EN]
 147. Unio pictorum - velevrub malířský
 148. Unio tumidus - velevrub nadmutý [VU]
 149. Urticicola umbrosus - žihlobytka stinná
 150. Vallonia costata - údolníček žebernatý
 151. Vallonia excentrica - údolníček šikmý
 152. Vallonia pulchella - údolníček drobný
 153. Valvata piscinalis - točenka kulovitá
 154. Vertigo alpestris - vrkoč horský [NT]
 155. Vertigo angustior - vrkoč útlý [VU]
 156. Vertigo antivertigo - vrkoč mnohozubý
 157. Vertigo geyeri - vrkoč Geyerův [EN]
 158. Vertigo lilljeborgi - vrkoč rašelinný [EN]
 159. Vertigo pusilla - vrkoč lesní
 160. Vertigo pygmaea - vrkoč malinký
 161. Vertigo substriata - vrkoč rýhovaný
 162. Vestia turgida - nádolka nadmutá [NT]
 163. Vitrea contracta - skelnička stažená
 164. Vitrea crystallina - skelnička průhledná
 165. Vitrea diaphana - skelnička průzračná
 166. Vitrea subrimata - skelnička zjizvená
 167. Vitrina pellucida - skleněnka průsvitná
 168. Viviparus contectus - bahenka živorodá [VU]
 169. Viviparus viviparus - bahenka pruhovaná
 170. Xerolenta obvia - suchomilka obecná
 171. Zonitoides nitidus - zemounek lesklý

 

Seznam, výskyt a rozšíření měkkýšů v Kraji Vysočina bylo zpracováno v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny. Výstupem je komentovaný seznam všech druhů měkkýšů zjištěných v Kraji Vysočina, včetně bibliografie týkající se výskytu měkkýšů na vymezeném území. Pro všechny taxony byly zpracovány mapky současného a historického rozšíření a byl sestaven přehled malakologicky nejvýznamnějších lokalit Kraje Vysočina. Součástí projektu bylo doplnění výskytu druhů terénním průzkumem a excerpcí dostupné historické i současné literatury.

Odborný garant: RNDr. Luboš Beran, Ph.D. (vodní měkkýši), Mgr. Jan Myšák (suchozemští měkkýši, realizováno ve spolupráci s Geologickým ústavem AV ČR: RNDr. Jaroslav Hlaváč, Ph.D.).

 

Fosilní nálezy měkkýšů na Vysočině

I) Mollusca – měkkýši

 II) Placophora

  III) Polyplacophora – chroustnatky

Polyplacophora indet. – neurčené chroustnatky [vyhynulé, fosilie]

 

 II) Conchifera – schránkovci

  III) Diasoma

   IV) Bivalvia – mlži

    V) Pteriomorphia – nitkožábří

     VI) Ostreomorphi – ústřicovci

      VII) Ostreioni

       VIII) Ostreata

        IX) Ostreiformii

         X) Pectinida

          XI) Pectinidina

           XII) Pectinoidea

            XIII) Pectinidae – hřebenatkovití

Costellamussiopecten cristatus subsp. badense (Fontannes, 1882) – hřebenatka hřebenitá bádenská [vyhynulý, fosilie]

Costellamussiopecten cf. spinulosus (Munster) – hřebenatka ostnatá [vyhynulý, fosilie]

Oopecten cf. solarium (Lamarck, 1819) – hřebenatka sluneční [vyhynulý, fosilie]

Pectinidae indet. – neurčená hřebenatka [vyhynulý, fosilie]

 

            XIII) Pectinidae – hřebenatkovití

             XIV) Chlamydinae

Aequipecten cf. malvinae (Dubois de Montpereux, 1831) – hřebenatka falklandská [vyhynulý, fosilie]

Aequipecten macrotis (Sowerby, 1847) – hřebenatka velkouchá [vyhynulý, fosilie]

Aequipecten sp. – hřebenatka [vyhynulý, fosilie]

“Chlamys” cf. trilirata (Almera et Bofill) – hřebenatka [vyhynulý, fosilie]

 

        IX) Ostreiformii

         X) Ostreida

          XI) Ostreina

           XII) Ostreoidea

            XIII) Gryphaeidae

             XIV) Pycnodonteinae

              XV) Neopycnodonteini

Neopycnodonte cf. navicularis (Brocchi) – ústřice loďkovitá [vyhynulý, fosilie]

 

           XII) Ostreoidea

            XIII) Ostreidae – ústřicovití

             XIV) Ostreinae

Cubitostrea cf. digitalina (Eichwald, 1830) [= Ostrea cf. digitalina] – ústřice prstovitá [vyhynulý, fosilie]

 

    V) Pteriomorphia – nitkožábří

     VI) Mytilomorphi – slávkovci

      VII) Mytilida

       VIII) Mytiloidea

        IX) Mytilidae – slávkovití

Mytilus sp. – slávka [vyhynulý, fosilie]

 

Vysvětlivky

Za názvem druhu jsou uvedeny kategorie ohrožení podle národního červeného seznamu (Hejda et al. 2017):

 • RE = regionálně vyhynulý (regionally extinct)
 • CR = kriticky ohrožený (critically endangered)
 • EN = ohrožený (endangered)
 • VU = zranitelný (vulnerable)
 • NT = téměř ohrožený (near threatened)
 • DD = nedostatečné údaje (data deficient)

 

Literatura ke stažení

Metodiky:

Průzkumy z Vysočiny:

 

Zapojte se a pomozte nám mapovat přírodu s využitím mobilní aplikace BioLog.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.