Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Louky

Není louka jako louka. I luční biotopy předsavují pestrou škálu rozmanitých stanovišť od suchých stepních trávníků až po podmáčené a rašelinné louky. Přijměte pozvání k návštěvě některých mimořádně významných, ale i těch méně významnějších, lučních lokalit na Vysočině.

 

Závěrečné zprávy z revitalizací lokalit:

 

Avifauna vybraných lokalit:

 

Vzácné a ohrožené druhy rašelinných a vlhkých luk na Vysočině

Proč pečovat o rašelinné a vlhké louky?

Ochrana hnízdišť bekasiny otavní

 

Metodiky:

AOPK ČR, 2008: Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000.

Chytrý M., Kučera T. et Kočí M. [ed.], 2010: Katalog biotopů České republiky. – 2. upr. a rozš. vyd., AOPK ČR, Praha: 1–445.