Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov

Realizátor projektu:

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Termín realizace:

2012-2015

Místo realizace:

PR Chvojnov a okolní niva Jedlovského potoka v k.ú. Dušejov a Milíčov u Jihlavy v Kraji Vysočina.

Předmět projektu:

Rašeliniště bylo v minulosti necitlivě zasaženo melioracemi, proto hlavním cílem projektu je obnova vodního režimu lokality. V rámci podpory a obnovy podmínek pro cílové druhy budou značně redukovány náletové dřeviny zarůstající rašeliniště; na degradovaných plochách bude pomístně stržen drn s cílem podpory raných sukcesních stádií vegetace; v okolí rašeliniště budou vytvořeny tůně příznivé pro široké spektrum organismů. Rašeliniště a rašelinné louky v podmínkách Vysočiny byly tradičně udržovány kosením. Pro zachování druhové pestrosti se počítá se zavedením fázově posunutého a mozaikovitého kosení. Získáme tak různorodé podmínky umožňující kvalitní rozmnožování a přežívání druhů, které by plošná jednorázová seč mohla ohrozit.

Náklady na projekt:

7 090 794 Kč

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí; výše příspěvku: 6 381 715 Kč; a Krajem Vysočina; výše příspěvku: 200 000 Kč

 

VYS.jpg  EU.jpg OPZP.jpg SFZP.jpg

 

Výsledky projektu: 

Na lokalitě Chvojnov se původně v celé nivě rozkládalo rašeliniště s navazujícími rašelinnými loukami, které však byly v 80. letech odvodněny a zmeliorovány. Byl zachován pouze fragment rašeliniště, který byl v roce 1999 vyhlášen jako přírodní rezervace. Naše organizace Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině vznikla v roce 2007 a jako první lokalitu, kde jsme se chtěli pokusit o zásadnější nápravu stávajícího stavu jsme si zvolili rašeliniště Chvojnov. V roce 2008 jsme proto zpracovali revitalizační studii této lokality (Lysák F., Kodet. V. et Nováková J., 2008). Naší snahou bylo mimo jiné umožnit vzácným a ohroženým druhům rozšířit se na větší plochu a na okolních degradovaných plochách zvýšit nabídku mokřadních biotopů. Po projednání s příslušnými úřady a s vlastníky pozemků se podařilo náš plán na větší části lokality realizovat. Postupně zde byly některé pozemky vykoupeny, a to ze sbírky Místo pro přírodu Českého svazu ochránců přírody a v rámci tohoto projektu podpořeného z Operačního programu Životní prostředí. Hlavní revitalizační práce proběhly v roce 2014. Práce spočívaly v odstranění náletových dřevin, úpravě vodního režimu a rozšíření ploch, na kterých byla prováděna mozaikovitá seč. Vznikly tak nové plochy vhodné pro řadu chráněných a ohrožených druhů, které se mohou rozšířit z fragmentu rašeliniště, které se zde zachovalo. Další práce spočívaly v hodnocení vlivu realizovaných opatření na vybrané skupiny organismů, v jejichž rámci proběhly i komplexní průzkumy lokality. Průběžně získávané výsledky byly důležitým vodítkem jak pro plánování načasování prováděných prací, tak pro jejich upřesňování a optimalizaci, aby nově zrevitalizované plochy podpořily co nejvíce chráněných a ohrožených druhů, a zároveň, aby nebylo nic významného poškozeno či opomenuto. Na základě zjištěných výsledků bude možné v budoucnu vyhodnotit dopad revitalizace na sledované organismy.

Představení lokality, ukázku prováděných prací a souhrn výsledků z průzkumů jednotlivých skupin organismů najdete v následující prezentaci:

 

Výsledky studií budou po korekturách k dispozici zde ke stažení v PDF. Na jejich zpracování se podíleli následující odborníci:

RNDr. Táňa Štechová a Mgr. Eva Holá (mechorosty)

RNDr. Ester Ekrtová, Ph.D. a RNDr. Libor Ekrt, Ph.D. (cévnaté rostliny, vegetace)

Ing. Marek Brom (houby)

Mgr. Jan Myšák (měkkýši)

doc. RNDr. Václav Pižl, CSc., RNDr. Karel Tajovský, CSc. a RNDr. Josef Starý, CSc. (půdní fauna)

Mgr. Aleš Jelínek (pavouci)

Pavel Bezděčka (sekáči)

Ing. Václav Křivan (vážky, rovnokřídlí, brouci)

RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D. (blanokřídlí)

Mgr. Petr Baňař (ploštice)

Ing. Jan Šumpich (motýli)

MVDr. Vojtěch Mrlík, CSc. (obojživelníci, plazi, ptáci, savci)