Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

O nás

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině se zabývá ochranou a výzkumem přírody se zaměřením na avifaunu. Jsme neziskovou organizací, která byla založena v roce 2007 a která sdružuje zájemce o ornitologii a ochranu přírody v Kraji Vysočina. Jsme právnickou osobou a vykonáváme činnost v souladu se svým posláním a cíli.

Cíle naší organizace:

 • výzkum a ochrana ptáků a jejich prostředí;
 • ochrana přírody a krajiny;
 • ochrana životního prostředí;
 • ekologická výchova a vzdělávání vlastních členů i veřejnosti.

Hlavní formou dosahování cílů naší organizace je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, zejména:

 • organizování zájemců o teoretickou a praktickou ornitologii a ochranu ptáků a jejich prostředí;
 • provádění ornitologického výzkumu vyhlašováním vlastních akcí a zapojováním se do regionálních, národních i mezinárodních projektů;
 • provádění praktické ochrany ptáků a jejich prostředí v souladu s platnými zákony, normami EU a mezinárodními smlouvami formou vyhlašování vlastních akcí a zapojováním se do regionálních, národních i mezinárodních projektů; pro praktickou péči na vybraných lokalitách funguje při naší organizaci také pozemkový spolek;
 • účast ve správních řízeních týkajících se oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí, účast při posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, účast při projednávání záměrů v oblasti územního plánování a jiných koncepčních dokumentů, a to zejména z hlediska ochrany ptáků a jejich prostředí;
 • spolupráce s orgány veřejné správy v ochraně ptáků a jejich prostředí;
 • provádění hospodářské činnosti zejména v oblasti péče o ptactvo a jejich prostředí, a to především k zajištění prostředků pro naplnění cílů své činnosti;
 • spolupráce s dalšími organizacemi a jednotlivci v ochraně přírody, výzkumu a vzdělávání.

 

Od svého vzniku jsme realizovali desítky projektů.

 

Základní údaje

Název organizace: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Právní forma organizace: Pobočný spolek zapsaný pod sp. zn. L 38231 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze s dnem zápisu 1.1.2014 (od svého vzniku v r. 2007 do konce roku 2013 jsme byli občanské sdružení). Jsme organizační jednotkou České společnosti ornitologické se samostatnou právní subjektivitou, registrační list s evidenčním číslem 07.

Sídlo: Hybrálecká 13, 586 01 Jihlava

IČO: 75107988

č.ú.: 2733156001/5500 (Raiffeisenbank, a. s.) - placení členských příspěvků a možnost zasílání darů na ochranu přírody na Vysočině

E-mail: vysocina(zavinac)birdlife.cz

Profil zadavatele veřejných zakázek: http://cso-vysocina.profilzadavatele.cz

Výbor:

 • Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. - předseda, e-mail: vojtech.kodetemail.cz
 • Filip Hruška - místopředseda
 • Ivan Kunstmüller
 • Ing. Václav Hlaváč
 • Mgr. Petra Hulvová
 • Ing. Ivo Hertl, Ph.D.
 • Tomáš Kněžíček
 • RNDr. Aleš Toman

- Statutárními zástupci jsou předseda a místopředseda, z nichž každý má právo jednat samostatně.

Revizorka:

 • Ing. Dana Kodetová

Počet zaměstnanců: 0

Počet členů: 145

Při Pobočce ČSO na Vysočině funguje Pozemkový spolek Gallinago

 

Členství

 • Pobočka ČSO na Vysočině sdružuje fyzické i právnické osoby se zájmem o ochranu a výzkum ptáků a jejich prostředí na Vysočině. Členem pobočky se může stát člen ČSO, který o členství v pobočce projeví zájem.
 • Stávající členové ČSO mohou svůj zájem o členství v naší pobočce projevit napsáním na e-mail: vysocina(zavinac)birdlife.cz anebo sdělit statutárnímu zástupci pobočky (předsedovi či místopředsedovi).
 • Nečlenové ČSO, kteří máte zájem o členství v naší pobočce, se musíte nejprve přihlásit do ČSO a v přihlášce uveďte zároveň zájem o členství v regionální pobočce na Vysočině.
 • Výhody členství v ČSO, formy členství, aktuální výši členského příspěvku a online přihlášku naleznete zde.
 • Pobočka ČSO na Vysočině vybírá roční členský příspěvek 100 Kč a členové obdrží časopis Crex, který od r. 2020 vydáváme společně s Jihomoravskou pobočkou ČSO. Členské příspěvky do mateřské ČSO a do regionální pobočky se platí zvlášť.
 • Členské příspěvky Pobočky ČSO na Vysočině plaťte nejlépe na náš účet č.: 2733156001/5500 (případně v hotovosti při předávání Crexu). Pokyny k platbám členských příspěvků mateřské ČSO naleznete zde.

 

Publikace k zakoupení:

 

Ptáci Českomoravské vrchoviny

V této publikaci s podtitulem Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina se na 220 stranách dozvíte vše podstatné o hnízdním výskytu ptáků na Českomoravské vrchovině. Bylo zpracováno 50 mapovacích kvadrátů, které zahrnují téměř celou Vysočinu.

 

Obr.: Hnízdní rozšíření čírky modré (Anas querquedula) na Vysočině v letech 2001-2004.


 


Pro 132 vybraných vzácnějších druhů byla shrnuta dostupná data a stručně okomentovány změny v rozšíření a početnosti. Jestliže byl u těchto vybraných druhů zaznamenán hnízdní výskyt v letech 2001-2004, jsou texty doplněny i mapkou hnízdního rozšíření. Mapky jsou zpracovány podle stejné metodiky jako Atlasy hnízdního rozšíření ptáků ČR. V každém kvadrátu je tedy vyznačeno možné, pravděpodobné nebo prokázané hnízdění, pokud zde bylo zaznamenáno v letech 2001-2004. Konkrétní data jsou uvedena v textové části. Dalších 72 běžně hnízdících druhů ptáků na Českomoravské vrchovině je vypsáno v závěru knihy. Jednotlivé druhy doplnil svými ilustracemi Vít Liška. Vydání publikace bylo podpořeno v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi. Publikaci vydal ČSOP Jihlava ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava. Distribuci zajišťuje Pobočka ČSO na Vysočině.

 

Obr.: Hnízdní rozšíření motáka lužního (Circus pygargus) na Vysočině v letech 2001-2004.


 


Citace: KUNSTMÜLLER I. et KODET V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. - ČSOP Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava, 220 s. + 8 s. barevných příloh, ISBN 80-86382-16-8.

 

Publikace je k dispozici pro členy Pobočky ČSO na Vysočině za 50 Kč, nečlenové si ji mohou objednat za 100 Kč (+ 40 Kč poštovné a balné).

Adresa distributora:
Pobočka ČSO na Vysočině
Hybrálecká 13, 586 01 Jihlava
e-mail: vysocinabirdlife.cz

Pobočka ČSO na Vysočině

21. 3. 2021

 

Náměšťské rybníky a jejich ptactvo 1885 - 2008

Ornitologická bibliografie Vladimíra Fialy má svoji 91. položku, která představuje souhrn výsledků za půl století jeho působení na nejvýznamnější rybniční soustavě Českomoravské vrchoviny. Náměšťské rybníky učarovaly již autorovy předchůdce Václava Čapka, Jindřicha Mrázka a Otakara Smítala, jejichž data autor také zpracoval. Publikace tak představuje unikátní přehled vývoje avifauny na ucelené rybniční soustavě za více než 120 let. Téměř pravidelné kontroly rybníků Vladimíra Fialy v týdenních intervalech po tak dlouhou dobu jsou světovým unikátem. Autor strávil na Náměšťských rybnících přes neuvěřitelných 1 800 dní, což je vlastně v souhrnu 5 let života.

 

Obr.: Květnaté louky u rybníka Stejskal, foto Vladimír Fiala, 1957.

 

Celobarevná publikace obsahuje na 350 stranách téměř 200 autorových fotografií a přes 60 grafů. První autorovy fotografie Náměšťských rybníků, které dokládají jejich tehdejší stav, pocházejí z roku 1957. I přes obrovské množství dat je kniha psána čtivě a je spíše souhrnem zkušeností našeho předního terénního amatérského ornitologa, který své postřehy z biologie, ekologie a etologie vodních ptáků popisuje často formou svých zážitků.

Obsah publikace Náměšťské rybníky a jejich ptactvo 1885 - 2008 (*.RTF ke stažení).

Vodní a mokřadní druhy ptáků patří dnes mezi nejvzácnější a nejohroženější druhy. Aby byla ochranářská opatření ve prospěch vzácných druhů účinná, je zapotřebí znát příčiny snižování početnosti těchto druhů. Těm, kteří se chtějí věnovat ochraně vodních ptáků, lze publikaci jedině doporučit. Změny druhového složení a početnosti jednotlivých druhů zasazené do kontextu změn celé rybniční soustavy za tak dlouhé období nám pomohou pochopit mnohé.
 

Obr.: Mláďata vodouše rudonohého (Tringa totanus) u ryb. Nový Studenecký, foto Vladimír Fiala, 16.5.1962.


Poděkování: Na vydání publikace se vedle vydavatele finančně podílel Kraj Vysočina, který podpořil její vydání Fondem Vysočiny v rámci programu Edice Vysočiny VI., a Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické.
 

 

Citace: FIALA V., 2008: Náměšťské rybníky a jejich ptactvo 1885 - 2008. - Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 1-350, ISBN 978-80-254-3657-8.

 

Publikace je k dispozici pro nové členy Pobočky ČSO na Vysočině zdarma, nečlenové si ji mohou objednat za 100 Kč (+ 50 Kč poštovné a balné).

Adresa vydavatele a distributora:
Pobočka ČSO na Vysočině
Hybrálecká 13, 586 01 Jihlava
e-mail: vysocinabirdlife.cz

Pobočka ČSO na Vysočině

21. 3. 2021

 

Cinclus - Časopis pro ochranu a výzkum avifauny

Dvě čísla časopisu Cinclus (2008/19 a 2010/20) vydala Pobočka ČSO na Vysočině. Cinclus publikoval práce o avifauně Českomoravské vrchoviny a navazoval na stejnojmenný zpravodaj Ornitologické sekce při Správě chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, který vycházel v letech 1990-2001 (čísla 1-18). Od roku 2020 jsou Pobočka ČSO na Vysočině a Jihomoravská pobočka ČSO spoluvydavateli časopisu Crex. Cinclus jako periodikum aktuálně nevychází, ale do budoucna uvažujeme, že mohou být vydána speciální čísla věnovaná konkrétním tématům či projektům apod.

 


Cinclus 20/2010 - obsah:

 • HRUŠKA F.: Hnízdní rozšíření sýce rousného (Aegolius funereus) v Jihlavských vrších
 • ŠTĚRBA O.: Hnízdní rozšíření výra velkého (Bubo bubo) v okrese Pelhřimov a jeho hnízdní úspěšnost
 • SKŘÍČEK T.: Hnízdní výskyt motáka lužního (Circus pygargus) na Třebíčsku v roce 2010
 • HLAVÁČOVÁ P.: Inventarizace hnízdišť rorýsů obecných (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod v roce 2010
 • KUNSTMÜLLER I.: Hnízdní avifauna vrcholových bučin na Vysočině
 • KODET V. et KUNSTMÜLLER I. [ed.]: Ornitologická pozorování na Vysočině v letech 2007 a 2008
 • MRLÍK V.: Vzpomínka na Vladimíra Fialu, ornitologa a člověka s velkým srdcem
 • BATOŠ M.: Vzpomínka na Karla Holuba


Cinclus 20 je vyprodaný.Cinclus 19/2008 - obsah:

 • KUNSTMÜLLER I.: Slovo úvodem
 • KUNSTMÜLLER I.: Změny početnosti a rozšíření bukače velkého (Botaurus stellaris) na Českomoravské vrchovině a v přilehlých regionech
 • KODET V.: Změny hnízdního rozšíření ptáků (Aves) na Vysočině podle mapování z let 1973 - 1977, 1985 - 1989 a 2001 - 2004
 • KODET V. et KUNSTMÜLLER I.: Červený seznam ptáků kraje Vysočina
 • KODET V. et KUNSTMÜLLER I.: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany
 • KODET V. [ed.]: Ochrana odumřelých a doupných stromů v lesích na Vysočině v letech 2007 a 2008
 • KODET V.: Ornitologická bibliografie kraje Vysočina do roku 2008
 • KODET V. et KUNSTMÜLLER I. [ed.]: Ornitologická pozorování na Vysočině v letech 2005 a 2006
 • KUNSTMÜLLER I.: Zemřel Bohuslav Hladík


Cinclus 19 je k dispozici pro nové členy Pobočky ČSO na Vysočině zdarma, nečlenové si jej mohou objednat za 60 Kč (+ 30 Kč poštovné a balné).

Adresa redakce a distribuce:
Pobočka ČSO na Vysočině
Hybrálecká 13, 586 01 Jihlava
e-mail: vysocinabirdlife.cz

Pobočka ČSO na Vysočině

21. 3. 2021

Crex - obsahy posledních ročníků

Crex – časopis Jihomoravské pobočky ČSO a Pobočky ČSO na Vysočině: Členové poboček dostávají zdarma (kdo má zaplacený členský příspěvek 100 Kč/rok). Nečlenové si jej mohou zakoupit za 250 Kč (+ 40 Kč poštovné a balné, objednávky na vysocinabirdlife.cz). Své příspěvky do časopisu posílejte šéfredaktorce: Vlasta Škorpíková (vlasta_skorpikovavolny.cz).

 

Crex 2021/39

 • Václav Mikeš, Miroslav Bažant, Martin Černý, Miroslav Šálek & Dana Rymešová: Bažant obecný (Phasianus colchicus) jako hnízdní parazit koroptve polní (Perdix perdix)
 • Jaroslav Zaňát: Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) a tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) na jižní Moravě v roce 2021
 • Přemysl Heralt: Ochrana hnízd čejky chocholaté (Vanellus vanellus) na jižní Moravě v letech 2020 a 2021
 • Jan Sychra, Petr Berka, Gašpar Čamlík, †Pavel Forejtek, Přemysl Heralt, Petr Navrátil, Marek Palička, Vlasta Škorpíková & Jaroslav Zaňát: Hnízdění vodoušů rudonohých (Tringa totanus) na jižní Moravě v letech 2010–2021
 • Petr Navrátil, Pavel Ondra, Jan Sychra & Vlasta Škorpíková: Návraty leucisticky zbarveného vodouše rudonohého (Tringa totanus) na Slavkovsko
 • Karel Poprach, Jaroslav Křižka, Petr Šimčík & Marek Palička: Populační dynamika a hnízdní biologie motáka lužního (Circus pygargus) ve Zlínském kraji
 • Jan Sychra, Gašpar Čamlík, Přemysl Heralt & Petr Berka: Vysychavé polní mokřady a jejich význam pro mokřadní ptáky v zemědělské krajině jižní Moravy
 • Martin Černý: Příčiny zničení na zemi umístěných hnízd v zemědělské krajině: terénní experiment
 • Tomáš Růžička, Robert Doležal, Petr Podzemný, František Buben & Jaroslav Koleček: Lejsek malý (Ficedula parva) ve vybraných lokalitách Moravského krasu
 • Karel Šimeček: Housenky jako nezvyklá kořist čápa bílého (Ciconia ciconia)
 • David Horal, Gašpar Čamlík & Ondřej Ryška: Hromadný zálet kormoránů malých (Microcarbo pygmaeus) na jižní Moravu v létě a na podzim 2021
 • Gašpar Čamlík & David Horal: Výskyt kolpíků bílých (Platalea leucorodia) na jižní Moravě a jejich zahnízdění po 33 letech
 • David Horal & Gašpar Čamlík: Hnízdní kolonie volavek bílých (Ardea alba) na rybníku Nesyt (NPR Lednické rybníky) v roce 2021
 • Petr Berka & Josef Chytil: Nocování jiřiček obecných (Delichon urbicum) na stromech
 • Zdeňka Pohanková: Netradiční umístění a velikost hnízda slavíka obecného (Luscinia megarhynchos)
 • Vojtěch Kodet, Tomáš Kněžíček, Václav Křivan, Vojtěch Mrlík & Filip Hruška: Vybrané ornitologické údaje z Kraje Vysočina za rok 2017
 • Vlasta Škorpíková (ed.): Zajímavé ornitologické údaje z Jihomoravského kraje a okresů Uherské Hradiště a Zlín v roce 2017 včetně zimy 2016/2017
 • David Horal: Pavel Forejtek (* 10. 1. 1951 – † 2. 4. 2021)

 

Crex 2020/38

 • Bělka T., Horal D., Mrlík V., Navrátil P., Krejčí J. & Bartes P.: Hnízdění motáka pilicha (Circus cyaneus) v České republice v roce 2019
 • Škorpíková V., Horal D., Štěpánek P. & Berka P.: Hnízdní invaze kalouse pustovky (Asio flammeus) na jižní a střední Moravu v roce 2019
 • Sychra J. & Čamlík G.: Členská exkurze Jihomoravské pobočky ČSO na Bobravskou vrchovinu a do jejího okolí v roce 2019
 • Horal D., Zaňát J. & Čamlík G.: Další případy stromových hnízdění husy velké (Anser anser) v Dolním Pomoraví
 • Diviš T., Fejfar M., Hlaváček J., Hora J., Kadava L., Kafka P., Mach J., Růžička M. & Šoltys V.: Letní početnost labutě velké (Cygnus olor) v Královéhradeckém a Pardubickém kraji v roce 2019
 • Berka P.: Neobvyklá hnízdění kachny divoké (Anas platyrhynchos)
 • Čamlík G. & Chudý A.: Prokázané hnízdění volavky bílé (Ardea alba) v přírodní rezervaci Věstonická nádrž v roce 2019
 • Prágr A.: Nocoviště motáka pilicha (Circus cyaneus) v okrese Hodonín v zimě 2019/2020
 • Mückstein P. & Krejz J.: Úspěšné hnízdění vodouše rudonohého (Tringa totanus) v CHKO Žďárské vrchy po 65 letech
 • Hruška F.: Sýc rousný (Aegolius funereus) – hnízdní rozšíření, početnost, výsledky kroužkování a poznámky k hnízdní biologii a potravní ekologii druhu v centrální části Jihlavských vrchů
 • Bedan R.: Návrat sokola stěhovavého (Falco peregrinus) na jižní Moravu: hnízdění v Moravském krasu 2016–2020
 • Čamlík R.: Nová hnízdní kolonie havranů polních (Corvus frugilegus) na jižní Moravě, na ostrově v přírodní rezervaci Věstonická nádrž
 • Chytil J.: Skřivan lesní (Lullula arborea) – nově hnízdící druh v jihomoravských vinicích
 • Pohanková Z. & Kverek P.: Může jít o tradiční tahovou zastávku slavíka tmavého (Luscinia luscinia) na jižní Moravě?
 • Gorman G.: Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) krmí vyvedené mládě vlašskými ořechy
 • Černý M.: Hnízdění strakapouda velkého (Dendrocopos major) a špačka obecného (Sturnus vulgaris) v jednom stromě
 • Černý M.: Mezidruhové krmení mláďat drozda kvíčaly (Turdus pilaris) samicí kosa černého (Turdus merula)
 • Dostál M., Forejtek P. & Literák I.: Přikrmování dravců ve Vranovicích v zimě 2018/2019
 • Latková H.: Vtáčie ostrovy – vplyv inváznych druhov cicavcov a iných predátorov, manažment zameraný na prevenciu proti predácii
 • Kodet V., Kněžíček T., Zídek I., Hruška F. & Kunstmüller I.: Zajímavé ornitologické údaje z Kraje Vysočina v letech 2009–2016
 • Škorpíková V.: Zajímavé ornitologické údaje z Jihomoravského kraje a okresů Uherské Hradiště a Zlín v roce 2016 včetně zimy 2015/16
 • Navrátil P.: Milan Hrabovský

 

Crex 2018/37

 • Poprach Karel et al.: Sýček obecný na jižní Moravě v letech 1990-2017
 • Berka Petr: Neobvykle umístěné hnízdo kalouse ušatého
 • Berka Petr: Kalousi pustovky na zimních shromaždištích kalousů ušatých v Jihomoravském kraji
 • Navrátil Petr: Zajímavé chování kachen divokých při lovu ouklejí obecných
 • Škorpíková Vlasta připomíná články Jandy Jiřího z let 1900 a 1902: Z historie výskytu poštolky jižní na jižní Moravě
 • Škorpíková Vlasta (ed.): Zajímavé ornitologické údaje z Jihomoravského kraje v roce 2015 včetně zimy 2014/15

 

Crex 2017/36

 • Mikule Vladimír & Mückstein Petr: Hnízdění husice nilské ve Žďáru nad Sázavou v roce 2017
 • Kunstmüller Ivan: Neúspěšné hnízdění motáka stepního na Českomoravské vrchovině v roce 2017
 • Skříček Tomáš & Kunstmüller Ivan: Hnízdění motáka lužního na Třebíčsku v letech 2001-2016
 • Mrlík Vojtěch & Růžička Tomáš: Výskyty a první prokázané hnízdění chřástala malého na Českomoravské vrchovině
 • Hruška Filip & Čutka Miroslav: Zhodnocení stavu populace chřástala polního v centrální části Českomoravské vrchoviny v letech 2014 až 2017
 • Hruška Filip: Výreček malý zastižen na Českomoravské vrchovině
 • Berka Petr: Zimní shromaždiště kalousů ušatých v okrese Břeclav v zimách 2005/06-2017/18.
 • Škorpíková Vlasta (ed.): Zajímavé ornitologické údaje z Jihomoravského kraje v roce 2014 včetně zimy 2013/14

 

Crex 2016/35

 • Růžička Tomáš & Mrlík Vojtěch: Ptáci kroužkovaní na rybníku Maršovec v soustavě Náměšťských rybníků, okres Třebíč, v letech 2006–2016: 8-26.
 • Kubíček Vladislav: Zimní sledování vodních ptáků na řekách Jihlavě a Oslavě v regionu Dolní Kounice – Ivančice – Oslavany v období 2007/08–2013/14: 27-37.
 • Sychra Jan & Čamlík Gašpar: Členská exkurze Jihomoravské pobočky ČSO do Bílých Karpat (severovýchodní část) v roce 2015: 38-46.
 • Sajfrt Vlastimil: Hnízdní etologie husice liščí (Tadorna tadorna) na Lednických rybnících – dohledáno první hnízdo na Moravě: 47-56.
 • Kunstmüller Ivan, Hobza Pavel & Skříček Tomáš: Semikoloniální hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) v kraji Vysočina v roce 2014: 57-66.
 • Augst Ulrich: Vývoj stavů a reprodukce lokální populace sokola stěhovavého (Falco peregrinus) vzniklé reintrodukcí v Labských pískovcích: 67-83.
 • Mückstein Petr: Výskyt a první prokázané hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) v CHKO Žďárské vrchy (Českomoravská vrchovina): 84-93.
 • Hruška Filip: Rozšíření a početnost holuba doupňáka (Columba oenas) v severní části Javořické vrchoviny: 94-102.
 • Čamlík Gašpar, Berka Petr & Škorpíková Vlasta: Vlha pestrá (Merops apiaster) a břehule říční (Riparia riparia) na jižní Moravě v roce 2015: 103-123.
 • Hruška Filip: Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) hnízdí na Českomoravské vrchovině. 124 -134. strana
 • Krause František: 30 let výzkumu lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) v oboře Soutok (okres Břeclav): 135-151.
 • Mikule Vladimír: Rozdíly mezi svatebním šatem a šatem prostým u samice morčáka velkého (Mergus merganser): 152-157.
 • Prokop Jiří & Jiráková Jana: Lov sláviček mnohotvárných (Dreissena polymorpha) a kleptoparazitismus vodních ptáků: 158-161.
 • Latková Hana: Štúdia vplyvu veľkých druhov čajok na hniezdnu úspešnosť ďalších druhov vtákov hniezdiacich na rovnakej lokalite: 162-193.
 • Horal David: Kloubec B., Hora J. & Šťastný K. (eds.): Ptáci jižních Čech. 194 -197. strana
 • Hudec Karel: Jiří Vačkař: 198.
 • Škorpíková Vlasta: Jiří Vačkař – vzpomínka: 199-202.
 • Hudec Karel & Horal David: Jaromír Slechan: 203-204.
 • Škorpíková Vlasta (ed.): Ptáci na jižní Moravě, Uherskohradišťsku a Zlínsku v roce 2013 včetně zimy 2012/13: 205-228.

 

Přehled všech vyšlých čísel Crexu najdete ZDE a jeho předchůdce Zpravodaj JMP ČSO ZDE. Vydavatelem byla do roku 2018 Jihomoravská pobočka ČSO a od roku 2020 vydává Crex Jihomoravská pobočka ČSO společně s Pobočkou ČSO na Vysočině. Aktuální složení redakční rady: Vlasta Škorpíková (šéfredaktorka), David Horal, Vojtěch Kodet, Jan Sychra a Martin Valášek.