Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stonožky Vysočiny

Karel Tajovský (2017)

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

 

Obsah

1) Kolik druhů stonožek žije na Vysočině?

2) Seznam stonožek (Chilopoda) Vysočiny

2.1) Systematický přehled stonožek Vysočiny

2.2) Abecední seznam stonožek Vysočiny podle českých jmen

2.3) Abecední seznam stonožek Vysočiny podle vědeckých jmen

3) Nejvýznamnější lokality stonožek Kraje Vysočina

4) Bibliografie stonožek Vysočiny

5) Metodika

6) Popularizační letáček: Stonožky Vysočiny (Karel Tajovský, PDF ke stažení)

 

1) Kolik druhů stonožek žije na Vysočině?

V rámci území Kraje Vysočiny byly stonožky v minulosti studovány jen okrajově. Pouze jednotlivé nálezy uvádějí Rosický (1876), Folkmanová (1928, 1959) a Borek (1958-59). Nejobsáhlejší studii publikoval Dobroruka (1959) na základě sběrů stonožek v NPR Mohelenská hadcová step. Pro tuto lokalitu uvedl celkem 20 druhů, z nichž se však 12 druhů v současné době nepodařilo potvrdit, nicméně jejich výskyt na této lokalitě je stále možný. Ucelenější údaje o stonožkách na Třebíčsku předložil Čepera (1995) a z NPR Velký Špičák Šumpich a kol. (1999). Několik zajímavých údajů o zástupcích zemivek přinesla ekologická studie na Pelhřimovsku (Wytwer et Tajovský 2007). Celkem v literárních zdrojích existují informace o 28 druzích stonožek.

Dalším zdrojem informací byly dosud nevyhodnocené materiály z dlouhodobých sledování v údolí Hodonínky na východním okraji Vysočiny (Tajovský 2002, celkem 1 403 jedinců stonožek) a starší sběry z NPR Žákova hora (Tajovský et Pižl 2004, 305 stonožek). Hlavním zdrojem informací o výskytu stonožek na celé řadě dosud nestudovaných lokalit na území Kraje Vysočina jsou především výsledky inventarizačních průzkumů realizované v průběhu let 2015 a 2016. Podrobnější průzkumy probíhaly celkem na 44 lokalitách, z nichž mnohé jsou zařazeny mezi maloplošná zvláště chráněná území. V rámci těchto výzkumů byl získán a zpracován materiál čítající 3 059 jedinců stonožek.

V současné době je pro Kraj Vysočina doloženo 38 druhů stonožek. Ze stonožek, které si zasluhují pozornost z faunistického ale i ochranářského hlediska, je třeba jmenovat pro Vysočinu druhy, které jsou zařazeny v aktualizovaném Červeném seznamu bezobratlých ČR jako zranitelné (VU – vulnerable) nebo druhy v posledních desetiletích nezaznamenané (DD – data deficient). Jsou to zejména Eupolybothrus tridentinus (VU), Lithobius lapadensis (DD), Lithobius salicis (DD). Vzácné a rovněž ohrožené jsou teplomilnější zemivky Digathodon microcephalus (DD) a Henia illyrica (VU), známé z jižních teplejších poloh Kraje Vysočina. Skupinu ohrožených druhů uzavírá drobná zemivka Geophilus truncorum (VU), která obývá např. luční půdy na Pelhřimovsku.

Nejhojnějšími druhy stonožek v Kraji Vysočina jsou naši nejběžnější zástupci různočlenek jako např. Lithobius mutabilis, Lithobius agilis, Lithobius nodulipes, dále stejnočlenka - stonoha Cryptops parisi a ze zemivek druhy Geophilus flavus a Strigamia acuminata. Hojný výskyt těchto druhů je vázán především na půdy v lesních porostech s bohatě strukturovanými vrstvami opadu a dostatkem trouchnivějícího dřeva. Pro řadu lesních stanovišť zejména ve vyšších chladnějších polohách Vysočiny jsou charakterističtí zástupci různočlenek Lithobius piceus, Lithobius pelidnus, Lithobius nodulipes, Lithobius cyrtopus a Lithobius tenebrosus. Řadu lesních porostů provází často početně stonoha Cryptops parisi.

 

2) Seznam stonožek (Chilopoda) Vysočiny

2.1) Systematický přehled stonožek Vysočiny

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Stonožky (Chilopoda)

 

2.2) Abecední seznam stonožek Vysočiny podle českých jmen

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 1. Stonoha Cryptops hortensis
 2. Stonoha Cryptops parisi
 3. Stonožka škvorová (Lithobius forficatus)
 4. Stonožka tenkonohá (Eupolybothrus tridentinus) [VU]
 5. Stonožka Lithobius aeruginosus
 6. Stonožka Lithobius agilis
 7. Stonožka Lithobius austriacus
 8. Stonožka Lithobius borealis
 9. Stonožka Lithobius crassipes
 10. Stonožka Lithobius cyrtopus
 11. Stonožka Lithobius dentatus
 12. Stonožka Lithobius erythrocephalus
 13. Stonožka Lithobius lapadensis [DD]
 14. Stonožka Lithobius lapidicola
 15. Stonožka Lithobius latro
 16. Stonožka Lithobius lucifugus
 17. Stonožka Lithobius macilentus
 18. Stonožka Lithobius microps
 19. Stonožka Lithobius mutabilis
 20. Stonožka Lithobius muticus
 21. Stonožka Lithobius nodulipes
 22. Stonožka Lithobius pelidnus
 23. Stonožka Lithobius piceus
 24. Stonožka Lithobius salicis [DD]
 25. Stonožka Lithobius tenebrosus
 26. Zemivka Clinopodes flavidus
 27. Zemivka Dignathodon microcephalus [DD]
 28. Zemivka Geophilus alpinus
 29. Zemivka Geophilus electricus
 30. Zemivka Geophilus flavus
 31. Zemivka Geophilus oligopus
 32. Zemivka Geophilus truncorum [VU]
 33. Zemivka Henia illyrica [VU]
 34. Zemivka Pachymerium ferrugineum
 35. Zemivka Schendyla nemorensis
 36. Zemivka Strigamia acuminata
 37. Zemivka Strigamia crassipes
 38. Zemivka Strigamia transsilvanica

 

2.3) Abecední seznam stonožek Vysočiny podle vědeckých jmen

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 1. Clinopodes flavidus - Zemivka
 2. Cryptops hortensis - Stonoha
 3. Cryptops parisi - Stonoha
 4. Dignathodon microcephalus - Zemivka [DD]
 5. Eupolybothrus tridentinus - Stonožka tenkonohá [VU]
 6. Geophilus alpinus - Zemivka
 7. Geophilus electricus - Zemivka
 8. Geophilus flavus - Zemivka
 9. Geophilus oligopus - Zemivka
 10. Geophilus truncorum - Zemivka [VU]
 11. Henia illyrica - Zemivka [VU]
 12. Lithobius aeruginosus - Stonožka
 13. Lithobius agilis - Stonožka
 14. Lithobius austriacus - Stonožka
 15. Lithobius borealis - Stonožka
 16. Lithobius crassipes - Stonožka
 17. Lithobius cyrtopus - Stonožka
 18. Lithobius dentatus - Stonožka
 19. Lithobius erythrocephalus - Stonožka
 20. Lithobius forficatus - Stonožka škvorová
 21. Lithobius lapadensis - Stonožka [DD]
 22. Lithobius lapidicola - Stonožka
 23. Lithobius latro - Stonožka
 24. Lithobius lucifugus - Stonožka
 25. Lithobius macilentus - Stonožka
 26. Lithobius microps - Stonožka
 27. Lithobius mutabilis - Stonožka
 28. Lithobius muticus - Stonožka
 29. Lithobius nodulipes - Stonožka
 30. Lithobius pelidnus - Stonožka
 31. Lithobius piceus - Stonožka
 32. Lithobius salicis - Stonožka [DD]
 33. Lithobius tenebrosus - Stonožka
 34. Pachymerium ferrugineum - Zemivka
 35. Schendyla nemorensis - Zemivka
 36. Strigamia acuminata - Zemivka
 37. Strigamia crassipes - Zemivka
 38. Strigamia transsilvanica - Zemivka

 

3) Nejvýznamnější lokality stonožek Kraje Vysočina

Počet zjištěných druhů stonožek na jednotlivých lokalitách kolísá od jednoho nebo dvou druhů až do 20 druhů.

 • Mohelenská hadcová step (NPR): lokalita s nejvyšším počtem zjištěných druhů, kde bylo již historicky doloženo 12 druhů, u většiny z nich však nebyl výskyt v současné době potvrzen. Další průzkumy na této lokalitě doplnily počet druhů stonožek na stávajících 28, což odpovídá rozmanitosti stanovištních podmínek stepních formací i lesních částí, které jsou v současné době součástí rezervace.

Druhově bohaté na stonožky jsou zbytky původních přirozených lesních porostů:

Díky rozmanitým stanovištním podmínkám jsou stonožkami bohatě osídlovány také údolí většiny říčních toků, kde byla zjištěna bohatá fauna stonožek:

 

4) Bibliografie stonožek Vysočiny

 • Rosický F., 1876. Stonožky země české. Archiv pro přírodov. prozk. Čech 3, 4 (27): 1-40.
 • Borek V., 1958-59. Nové poznatky o našich  Chilopodech. Neue Erkenntnisse von unseren Chilopoden. Práce Krajského Musea v Hradci Králové, Ser A, Vědy přírodní, 1: 10-16.
 • Čepera J., 1995. Modelové skupiny epigeonu (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda) v různých ekosystémech jižní Moravy. Ph.D. Thesis. Přírodovědecká fakulta, Masarykova Universita Brno, 177 pp.
 • Dobroruka L. J., 1959. Chilopoda státní přírodní reservace Mohelno. Chilopoden des staatlichen Naturschutzgebietes Mohelno. Ochrana přírody, 14, 4: 104-106.
 • Folkmanová B., 1928. Chilopoda Republiky Československé, Díl I. Chilopoda Čech. Fauna et Flora Čechoslovenica, Praha, 3: 1-131.
 • Folkmanová B., 1959. Třída Stonožky - Chilopoda. In: Kratochvíl, J. (ed.), Klíč zvířeny ČSR, Díl III. NČSAV, Praha: p. 49-66.
 • Šumpich J., Kůrka A., Tajovský K., Dvořák M., Hlaváč V., Toman A., Bezděčka P., Pižl V., Ducháč V., Dvořák I., Čech L., Dudycha M., 1999. Výsledky zoologických průzkumů v Národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava). Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních, XIV, 14: 155-175.
 • Tajovský K., 2002. Půdní bozobratlí (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) východní části Svratecké hornatiny (Českomoravská vrchovina). In: Bryja, J., Zukal, J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2002. Abstrakta referátů z konference 14.-15. února 2002: 37-38.
 • Tajovský K. et Pižl V., 2004. Půdní makrofauna (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda, Lumbricidae) NPR Žákova hora. In: Bryja, J., Zukal, J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2004: 38-39.
 • Wytwer J. et Tajovský K., 2007. Centipede assemblages in an abandoned arable field with different plant diversity manipulations. In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (Eds.): Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. ISB BC AS CR, v.v.i., České Budějovice: 205-209.

 

5) Metodika

Podrobnější průzkumy v Kraji Vysočina v letech 2015 a 2016 probíhaly celkem na 44 lokalitách, z nichž mnohé jsou zařazeny mezi maloplošná zvláště chráněná území. V rámci těchto výzkumů byl získán a zpracován materiál čítající 3 059 jedinců stonožek. K jejich sběru byla použita kombinace více metodik; přímý sběr na nejrůznějších mikrostanovištích, dlouhodobě exponované padací zemní pasti a prosevy opadu a trouchnivějícího dřeva s následnou tepelnou extrakcí živočichů.

Seznam, výskyt a rozšíření stonožek v Kraji Vysočina bylo zpracováno v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny. Součástí je souhrnně zpracovaný seznam literatury týkající se jejich výskytu na vymezeném území. Pro všechny zjištěné taxony byly zpracovány mapky současného a historického výskytu a byl sestaven přehled nejvýznamnějších lokalit Kraje Vysočina. Součástí projektu bylo doplnění druhového přehledu a aktuálního rozšíření terénním průzkumem a excerpcí dostupné historické i současné literatury. Výsledky projektu budou postupně prezentovány také na tomto webu.

Odborný garant: RNDr. Karel Tajovský, CSc., realizováno ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.

 

Vysvětlivky

Za názvem druhu jsou uvedeny kategorie ohrožení podle národního červeného seznamu (Hejda et al. 2017):

 • RE = regionálně vyhynulý (regionally extinct)
 • CR = kriticky ohrožený (critically endangered)
 • EN = ohrožený (endangered)
 • VU = zranitelný (vulnerable)
 • NT = téměř ohrožený (near threatened)
 • DD = nedostatečné údaje (data deficient)

 

Literatura ke stažení

Průzkumy z Vysočiny:

 

Zapojte se a pomozte nám mapovat přírodu s využitím mobilní aplikace BioLog.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.