Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Přírodní rozmanitost Vysočiny

Realizátor projektu:

Partneři projektu:

Spolupracující instituce:

Termín realizace:

prosinec 2014 - duben 2017 (administrace ukončena až v březnu 2019, kdy byl dokončen 2. audit projektu prováděný Ministerstvem financí ČR)

Náklady na projekt:

12 078 205 Kč

Financování projektu:

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (č. EHP-CZ02-OV-1-013-2014) s výší příspěvku 10 870 384 Kč. Projekt spolufinancovala Pobočka ČSO na Vysočině, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ZO ČSOP Kněžice a Muzeum Vysočiny Jihlava.

EHP-fondy_Logo.jpg

Shrnutí projektu:

Projekt „Přírodní rozmanitost Vysočiny“ byl zaměřen na implementaci národních strategií ochrany přírody a biodiverzity v úzké spolupráci s místními a regionálními institucemi, veřejností a neziskovým sektorem. Cílem projektu bylo zaplnit dosavadní mezery ve znalostech, které chybí pro kvalifikované rozhodování týkající se ochrany biodiverzity v Kraji Vysočina. V rámci projektu byla shromažďována data o biodiverzitě 18 vybraných taxonomických skupin organismů a vznikly podklady potřebné pro rozhodování a systematický přístup v ochraně biodiverzity. Důležitým výstupem bylo zpracování výskytu a rozšíření vybraných skupin organismů v Kraji Vysočina se zaměřením na vzácné, chráněné a ohrožené druhy.

Ve spolupráci s několika institucemi a řadou odborníků byly v rámci projektu podrobně zpracovány následující skupiny organismů (v odkazech jsou postupně prezentovány dosažené výsledky):

 

Během projektu byly shromážděny údaje o historickém či současném výskytu pro 6 599 taxonů z vybraných studovaných skupin organismů.

Taxonomická skupina Celkový počet taxonů Regionálně vyhubené, vymizelé či nezvěstné taxony
Ptáci 320 2
Obojživelníci 15 0
Motýli 2 278 59
Brouci – střevlíkovití 328 1
Brouci – tesaříkovití 147 2
Brouci – rákosníčci 23 0
Mravenci  87 1
Vážky 60 1
Chvostoskoci 125 0
Mnohonožky 43 0
Stonožky 38 7
Suchozemští stejnonožci 23 1
Pancířníci 284 0
Sekáči 24 0
Pavouci 629 33
Žížaly 26 2
Měkkýši 163 14
Houby (makromycety vybraných biotopů) 1 059 ?
Mechorosty (vybraných biotopů) 344 0
Cévnaté rostliny (významné taxony) 583 85
Celkem 6 599 208

 

V rámci publicity projektu byly:

V rámci výsledků projektu byly dále publikovány online:

 • Vodní měkkýši Vysočiny (Luboš Beran, Malacologica Bohemoslovaca 16: 44-76, PDF ke stažení).

 

Odborné semináře

Přírodní rozmanitost a ochrana přírody na Vysočině

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny byly ve spolupráci s Centrem ochrany přírody ZO ČSOP Kněžice uspořádány tři semináře zaměřené na prezentaci nových poznatků o druhovém bohatství Kraje Vysočina a moderních trendů v současné ochraně přírody. Semináře se konaly v Telči, v objektu výukového střediska Stavební fakulty pražské ČVUT, které akci poskytlo skvělé zázemí. Akce navazovaly na již tradiční semináře pořádané od roku 2008 Centrem ochrany přírody ZO ČSOP Kněžice. Cílem seminářů bylo pokračovat v tradici setkávání širokého fóra odborníků a úředníků pracujících v různých orgánech ochrany přírody, nevládních organizacích, muzeích, výzkumných ústavech a univerzitách.

 

Na semináři 23. a 24. března 2017 byly prezentovány tyto příspěvky:

 • Trendy v rozšíření vzácných a ohrožených rostlin na Vysočině aneb Červený seznam spěje do finále – Libor Ekrt, Luděk Čech, Ester Ekrtová, Jiří Juřička, Jana Jelínková
 • Mechorosty skal na Vysočině – Svatava Kubešová
 • Červený seznam rašeliništních mechorostů Vysočiny – Táňa Štechová, Eva Holá
 • Suchozemští stejnonožci, mnohonožky a stonožky Kraje Vysočina: aktuální stav a zajímavosti výzkumu – Karel Tajovský
 • Co víme o žížalách Kraje Vysočina – Václav Pižl
 • Vážky Kraje Vysočina – Václav Křivan
 • Přírodní rozmanitost Vysočiny: Mravenci – Klára Bezděčková
 • Přírodní rozmanitost Vysočiny: Sekáči – Pavel Bezděčka
 • Pavouci Kraje Vysočina – Aleš Jelínek
 • Změny v druhové diverzitě motýlů Středního Pojihlaví za posledních 100 let – Jan Šumpich
 • Střevlíci, tesaříci a rákosníčci Kraje Vysočina – Václav Křivan
 • Ptáci Vysočiny – Vojtěch Kodet
 • Výskyt užovky podplamaté v EVL Údolí Jihlavy – Antonín Krása
 • Postřehy z monitoringu tůní v CHKO Žďárské vrchy – Petra Doležalová
 • Floristický objev sezóny 2016: Knížecí seč v údolí Rokytné – Ester Ekrtová, Libor Ekrt
 • „Zapomenuté“ lokality: dá se s tím něco dělat? – Petr Hesoun
 • Makromycety rašelinišť I. – Marek Brom
 • Výzkum struktury společenstva obojživelníků v lokalitě Jarošovský Kacíř – Richard Kabelka
 • Pozvolná revitalizace mokřadů nad Rančířovským Okrouhlíkem – Jaromír Maštera
 • Českomoravský štěrk a.s.: představení aktivit společnosti v oblasti ochrany přírody v pískovnách a lomech – Kamila Botková
 • Seminář Telč 2017 - fotodokumentace

 

Na semináři 17. a 18. března 2016 byly prezentovány tyto příspěvky:

 • Novinky z údolí Oslavy – Jan Roleček
 • Mechorosty - první přiblížení – Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Jana Procházková, Markéta Táborská
 • Nové nálezy rašeliništních mechorostů na Vysočině aneb jaké plody přináší management – Táňa Stechová, Eva Holá
 • Pobřežnice jednokvětá (Littorella uniflora) na Vysočině – Jan Kolář
 • Podmrvka hadcová na Mohelně: extrémně vzácný druh na extrémním stanovišti – Libor Ekrt
 • První výsledky obnovy mokřadních lokalit v rámci projektů "Biodiverzita I, II" a "Bekasina" – Ester Ekrtová, Petr Hesoun, Vojtěch Kodet
 • Ochranářský management a asanační zásahy v MZCHÚ s ohledem na vzácnou a ohroženou mykobiotu – Marek Brom
 • Mělké frézování povrchu podmáčené louky v porostu s převažující chrasticí v PR Meandry Svratky u Milov v CHKO Žďárské vrchy – Kamila Juřičková
 • Ošklivé nežádoucí hromady nebo významný biotop? – Jaromír Maštera
 • Půdní roztoči - pancířníci (Acari: Oribatida) Kraje Vysočina - současný stav poznání – Josef Starý
 • Žížaly (Lumbricidae) Kraje Vysočina - současný stav poznání – Václav Pižl
 • Suchozemští stejnonožci, mnohonožky a stonožky Kraje Vysočina - současný stav poznání – Karel Tajovský
 • Společenstva mravenců nelesních rašelinišť v centrální části Českomoravské vrchoviny – Klára Bezděčková
 • Přírodní rozmanitost Vysočiny: brouci – Václav Křivan
 • Fraktální ochrana přírody – Vojtěch Kodet, Tomáš Krásenský
 • Nejvýznamnější ornitologické objevy na Vysočině v roce 2015 – Vojtěch Kodet
 • Program péče o bobra evropského – Jitka Uhlíková
 • Záchrana společenstev suchých trávníků v údolí Vápovky – Kateřina Poledníková
 • Jak se žije v laguně… – Tomáš Blažek, Jaromír Maštera
 • Jak mizí kuňka obecná na Vysočině – Jana Matrková
 • Příprava komentovaného červeného seznamu vzácných a ohrožených rostlin Vysočiny – Libor Ekrt, Luděk Čech, Jiří Juřička, Jana Jelínková, Ester Ekrtová
 • Seminář Telč 2016 - fotodokumentace

 

Na semináři 29. a 30. ledna 2015 byly prezentovány tyto příspěvky:

 • Ekologie a paleoekologie slatiništní malakofauny – Michal Horsák
 • Reliktní vrkoči na Vysočině: ekologie, výskyt a management – Věra Horsáková
 • Eubria palustris: relikt bazických pramenišť objeven na Českomoravské vrchovině – Václav Křivan
 • Floristická inventarizace rašelinišť v rámci I. etapy projektu Biodiverzita - co prozradila o stavu lokalit – Ester Ekrtová, Libor Ekrt
 • Problematika mortality ptáků na elektrických vedeních – Vlasta Škorpíková
 • Zásahy na podporu vzácných druhů mechorostů – Ester Ekrtová, Táňa Štěchová, Eva Holá, Marek Brom
 • Zásahy a opatření na podporu vzácných a ohrožených druhů mechorostů rašelinišť - praktická část – Marek Brom
 • Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov – Ester Ekrtová, Vojtěch Kodet, Filip Lysák
 • Výsledky průzkumu pavouků v PR Chvojnov – Aleš Jelínek
 • Půdně zoologický průzkum PR Chvojnov – Karel Tajovský
 • Potřebují mravenci ochranu? – Klára Bezděčková, Pavel Bezděčka
 • Příprava záchranného programu pro krasce dubového v ČR – Martin Škorpík
 • Offroad jako nástroj trvale udržitelného managementu – Jan Dvořák
 • Bioindikační hodnota rákosníčků – příklad využítí brouků pro bioindikační účely – Václav Křivan
 • Jsou občanská sdružení pro přírodu pomoc nebo soužení? – Václav Prášek
 • Obnova Bezlesí v PR Hraniční louka - Orlické hory, pokračování – Alžběta Čejková
 • Zásahy a opatření na podporu ohrožené mykobioty krátkostébelných smilkových trávníků – Marek Brom
 • Mobilní aplikace pro sběr dat – Lenka Jeřábková
 • Přírodní rozmanitost Vysočiny: brouci – Václav Křivan
 • Seminář Telč 2015 - fotodokumentace

 

Terénní odborné semináře

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny byl ve spolupráci s Centrem ochrany přírody ZO ČSOP Kněžice uspořádán "Terénní odborný seminář České arachnologické společnosti" zaměřený na arachnologicky významnou oblast Kraje Vysočina na jihovýchodním Třebíčsku. Zázemí pro seminář, který se konal ve dnech 26. - 29. 5. 2016, poskytlo školicí středisko Ústavu biologie obratlovců AV ČR na Mohelnském mlýně.