Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Péče o přírodu

Přírodní bohatství Vysočiny je typickou ukázkou stovky a v některých případech i tisíce let trvající koexistence přírodního prostředí a tradičních hospodářských aktivit lidských komunit. V moderní společnosti, kde tradiční využívání krajiny ustoupilo do pozadí, se ovšem objevuje potřeba pravidelnou péči o přírodovědně cenné lokality zajistit. Jelikož bez péče dochází v řadě případů k dramatickému ochuzení přírodního bohatství. Přicházíme o unikátní lokality s výjimečnými biotopy a některým druhům hrozí jejich vymizení. Ostatně v mnoha případech již k tomu došlo a některé přírodní fenomény jsou na Vysočině nenávratně ztraceny (zánik lokalit, vyhubení či vymizení některých druhů).

Pro zachování hodnotných lokalit jsou vyhlašována zvláště chráněná území a každé z nich má zpracován svůj plán péče, podle kterého se řídí správci těchto území. Těmito správci jsou v našem regionu Krajský úřad Kraje Vysočina, Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a Správa Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Tyto instituce mají na starost také péči o zvláště chráněné druhy. Některé aspekty ochrany přírody mají na starost obce s rozšířenou působností (např. péče o významné krajinné prvky a památné stromy) či obecní úřady (např. péče o dřeviny).

Na péči o přírodu se vedle veřejných institucí podílejí i neziskové organizace či jednotlivci. Těmto aktivitám se věnuje také Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině a její členové. Vedle pravidelné péče o vybrané lokality se snažíme u lokalit poškozených v minulosti nevhodnými zásahy o jejich revitalizace. Nejvýznamější naší akcí byla revitalizace rašeliniště v přírodní rezervaci Chvojnov, která se stala za rok 2015 vítězným projektem v tématické oblasti adaptačních opatření cestou revitalizace krajiny (v soutěži pořádané Ministerstvem životního prostředí ČR, Masarykovou univerzitou a Integra Consulting s.r.o.).

Společně s dalšími partnery jsme se podíleli na ochranářských zásazích na následujících lokalitách:

Pro péči o vybrané lokality mohou být zřizovány tzv. „pozemkové spolky“. Jeden z nich funguje také při Pobočce České společnosti ornitologické na Vysočině a jmenuje se Pozemkový spolek Gallinago.

Pozemkový spolek Gallinago

Pozemkový spolek Gallinago při Pobočce České společnosti ornitologické na Vysočině se věnuje praktické péči o významná stanoviště vzácných, ohrožených či regionálně významných druhů různých organismů. Za tímto účelem získáváme zájmové pozemky také do svého vlastnictví, nájmu či výpůjčky. Specializujeme se na péči o hnízdiště bekasiny otavní (Gallinago gallinago), která hnízdní na rašelinných a podmáčených loukách. Takovéto louky představují biotop řady dalších chráněných a ohrožených druhů. Aby louka zůstala loukou je zapotřebí její pravidelné kosení, jinak postupně zaroste dřevinami či zde převládne několik málo konkurenčně silných druhů. Původní druhové bohatství se ztratí a vzácné druhy vymizí.

Aktuálně se podílíme na pravidelné péči na následujících lokalitách:

Péče o vybrané druhy

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině se zabývá také cílenou ochranou a péčí o vybrané druhy. Vytváříme nové hnízdní příležitosti a domlouváme ochranu hnízd před rušením či jejich zničením.

Cíleně jsme se zabývali zejména následujícími druhy:

 • Bekasina otavní
 • Bukač velký
 • Bukáček malý
 • Čáp bílý
 • Čáp černý
 • Hohol severní
 • Holub doupňák
 • Chřástal polní
 • Kavka obecná
 • Kulíšek nejmenší
 • Moták lužní
 • Orel mořský
 • Rorýs obecný
 • Skorec vodní
 • Sýc rousný
 • Výr velký