Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ryby Vysočiny

Seznam ryb (Osteichthyes) Kraje Vysočina

 1. Abramis brama – cejn velký
  • Abramis brama × Rutilus rutilus [hybrid]
 2. Alburnoides bipunctatus – ouklejka pruhovaná
 3. Alburnus alburnus – ouklej obecná
 4. Ameiurus nebulosus – sumeček americký
 5. Anguilla anguilla – úhoř říční
 6. Barbatula barbatula – mřenka mramorovaná
 7. Barbus barbus – parma obecná
 8. Blicca bjoerkna – cejnek malý
 9. Carassius auratus – karas zlatý
 10. Carassius carassius – karas obecný
 11. Carassius gibelio – karas stříbřitý
 12. Chondrostoma nasus – ostroretka stěhovavá
 13. Cobitis elongatoides – sekavec podunajský
 14. Coregonus maraena – síh maréna
 15. Coregonus peled – síh peleď
 16. Cottus gobio - vranka obecná
 17. Cottus gobio × poecilopus – vranka obecná × pruhoploutvá
 18. Cottus poecilopus – vranka pruhoploutvá
 19. Ctenopharyngodon idella – amur bílý
 20. Cyprinus carpio – kapr obecný
  • Cyprinus carpio f. domestica – kapr obecný domestikovaný
 21. Esox lucius – štika obecná
 22. Gasterosteus aculeatus – koljuška tříostná
 23. Gobio gobio – hrouzek obecný
 24. Gymnocephalus cernua – ježdík obecný
 25. Hucho hucho – hlavatka obecná
 26. Hypophthalmichthys molitrix – tolstolobik bílý
 27. Hypophthalmichthys nobilis – tolstolobec pestrý
 28. Leucaspius delineatus – slunka obecná
 29. Leuciscus aspius – bolen dravý
 30. Leuciscus idus – jelec jesen
 31. Leuciscus leuciscus – jelec proudník
 32. Lota lota – mník jednovousý
 33. Misgurnus fossilis – piskoř pruhovaný
 34. Oncorhynchus mykiss – pstruh duhový
 35. Perca fluviatilis – okoun říční
 36. Phoxinus phoxinus - střevle potoční
 37. Pseudorasbora parva – střevlička východní
 38. Rhodeus amarus – hořavka duhová
 39. Rutilus rutilus – plotice obecná
 40. Salmo trutta – pstruh obecný
  • Salmo trutta m. fario – pstruh obecný potoční
 41. Salvelinus fontinalis – siven americký
 42. Sander lucioperca – candát obecný
 43. Scardinius erythrophthalmus – perlín ostrobřichý
 44. Silurus glanis – sumec velký
 45. Squalius cephalus – jelec tloušť
 46. Thymallus thymallus – lipan podhorní
 47. Tinca tinca – lín obecný
 48. Vimba vimba – podoustev říční

 

Literatura

AOPK ČR, 2008: Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000.

AOPK ČR, 2017: Regionální akční plán pro střevli potoční (Phoxinus phoxinus) na Vysočině.

Chobot K. et Němec M. [ed.], 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda, Praha, 34: 1–182.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.