Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Brouci Vysočiny

Václav Křivan [ed] (2017)
ZO ČSOP Kněžice
 
1) Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) Vysočiny
2) Tesaříkovití (Coleoptera: Cerambycidae) Vysočiny
3) Rákosníčci (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) Vysočiny
4) Systematický přehled brouků Vysočiny
5) Vydané publikace:
5.1) Střevlíci Kraje Vysočina (Václav Křivan, 32 str., PDF ke stažení)
5.2) Tesaříci Kraje Vysočina (Václav Křivan, 32 str., PDF ke stažení)

5.3) Rákosníčci Kraje Vysočina (Václav Křivan, 24 str., PDF ke stažení)

1) Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) Vysočiny

Václav Křivan (2017)

 

1.1) Obsah

1.2) Úvod

1.3) Přírodní poměry

1.4) Materiál a metodika

1.4.1) Zkratky a vysvětlivky

1.5) Výsledky

1.5.1) Abecední seznam střevlíkovitých Vysočiny podle českých jmen

1.5.2) Abecední seznam střevlíkovitých Vysočiny podle vědeckých jmen

1.5.3) Významné lokality střevlíkovitých na Vysočině

1.6) Závěr

1.7) Literatura

 

1.2) Úvod

Střevlíkovití brouci tvoří významnou složky fauny brouků téměř ve všech typech prostředí v naší krajině. Pro svou estetickou hodnotu, dostatek poznatků o jejich životě a literatury k určování patří k nejatraktivnějším a nejlépe prozkoumaným čeledím brouků u nás i v okolních zemích. Poznatky o výskytu a biologii střevlíků se také významně promítají do ochrany přírody. Tato skupina je tradičně využívána k bioindikačním účelům, zejména k hodnocení zachovalosti biotopů nebo sledování stavu a změn prostředí. Výhodou je poměrně těsná vazba řady druhů na konkrétní typy stanovišť, vlhkost či zastínění. Díky dobrému stavu poznání fauny téměř ve všech územích ČR je využití střevlíků, jako modelové skupiny převážně epigeických predátorů, často využíváno při biologických hodnoceních a posuzování vlivu staveb na životní prostředí.

Území Českomoravské vrchoviny patří dosud spíše k méně prozkoumaným územím. Přestože se zde vyskytují nejrůznější typy prostředí od podhorských lesů, rašelinišť a mokřadů až po stepi a světlomilné lesy, nebylo tyto území nikdy entomology příliš podrobně zkoumáno. Komplexní poznatky o fauně téměř všech skupin brouků úplně chybí. Shrnutí dosavadních poznatků, nálezového materiálu a cílené průzkumy vybraných druhů či typů stanovišť bylo hlavním cílem této části projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny.

 

1.3) Přírodní poměry

Kraj Vysočina leží v oblasti Českomoravské vrchoviny. Na jihu zahrnuje západní část Jevišovické pahorkatiny a sever Javořické pahorkatiny, na západě je Křemešnická vrchovina, na severozápadě leží Hornosázavská pahorkatina, na severu Žďárské vrchyHornosvrateckou pahorkatinou, na východě a v centru je Křižanovská vrchovina. V Jihlavských vrších (Javořické pahorkatině) se nachází nejvyšší hora Javořice (836,5 m). Druhé nejvyšší místo je vrchol Devět skal (836 m) ve Žďárských vrších.

V Kraji Vysočina se nachází rozvodí moří. Severozápadní polovina kraje patří k úmoří Severního moře (v kraji např. řeka Sázava), jihovýchodní polovina patří k úmoří Černého moře (např. řeky Svratka a Jihlava).

Z hlediska střevlíků je území Českomoravské vrchoviny průnikovým územím, kde se díky přírodním poměrům a geografické poloze setkávají různé zoogeografické prvky i ekologické skupiny. Nejvyšší polohy s rozsáhlými lesy a rašeliništi se blíží svou faunou horským oblastem. Naopak jihovýchod regionu s častými říčními kaňonovitými údolími a rozsáhlou bezlesou krajinou nabízí vhodná stanoviště teplomilným stepním či lesostepním druhů. Mokřady ve všech oblastech a podobách pak hostí pestrou faunu hygrofilních střevlíků, která je díky mísení chladnomilných a teplomilných prvků často velmi bohatá a co do druhového složení unikátní.

V minulosti bohužel došlo k rozsáhlým změnám prostředí jak v lesních, tak především v nelesních biotopech. Tyto změny do značné míry pozměnily podmínky pro život střevlíků a měly za následek značnou proměnu zdejší fauny. V lesních ekosystémech převládly hospodářské lesy s převahou jehličnanů a díky tomu silně ustoupila typická fauna středoevropských listnatých lesů. Snad nejvíce jsou postiženy lesy vyšších poloh, naopak poměrně rozsáhlé oblasti zejména v říčních údolích tvoří dodnes přírodě blízká a velmi pestrá lesní společenstva. V bezlesé krajině se výrazně proměnila dřívější jemná mozaika zemědělské krajiny tvořené typickými vlhkými loukami, drobnými políčky a pastvinami na obtížně obhospodařovatelných suchých či kamenitých místech. Právě tento typ krajiny hostil zřejmě nejpestřejší společenstva střevlíků. V důsledku rychlých změn v zemědělství došlo k výrazné proměně této krajiny na rozsáhlé lány polí. Se zánikem tradiční pastvy zanikly i pastviny v okolí vesnic či měst a plošné meliorace zničily velkou část vlhkých luk a mokřadů. V důsledku těchto změn došlo k proměně společenstev střevlíkovitých brouků a k vymizení nebo výraznému úbytku řady druhů.

 

1.4) Materiál a metodika

Cílem projektu bylo shromáždit dostupné údaje o střevlících na území Kraje Vysočina. Zdroje dat byly tvořeny údaji publikovanými v literatuře, dále sbírkovým materiálem muzeí a soukromých sběratelů, údaji obsaženými v Nálezové databázi ochrany přírody (NDOP) a vlastními sběry zpracovatelů projektu z území kraje z minulých období i v průběhu trvání projektu.

Literární údaje:

Nejvýznamnějším zdrojem publikovaných dat z území kraje je práce Střevlíkovití brouci České a Slovenské republiky ve sbírce Jana Pulpána (Skoupý 2004), další dílčí údaje byly publikovány v rámci prací shrnující zajímavé nálezy střevlíků z území ČR pocházející z odbobí od roku 1997 (Veselý et al. 2002, Farkač 2005, Křivan et Stejskal 2009).

Excerpce databáze NDOP:

Podstatná část dat byla získána excerpcí databáze NDOP, kde jsou obsaženy zejména nepublikované výsledky inventarizačních průzkumů MZCHÚ a EVL a také terénní pozorování některých snadno určitelných druhů.

Revize sbírkového materiálu:

Revize sbírkového materiálu muzeí a soukromých sběratelů proběhla v regionálních muzejních sbírkách a u několika regionálních sběratelů. Další zdroje v muzeích mimo region, zejména velké sbírky Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně nebylo možné vzhledem jejich obrovskému rozsahu revidovat.

Vlastní průzkumy zpracovatelů projektu:

Víc než polovina zjištěných údajů o střevlících z území kraje byla získána vlastní činností zpracovatelů projektu. Jedná se jednak o data získaná v minulých obdobích při realizaci inventarizačních průzkumů řady lokalit nebo sběratelské činnosti. V období trvání projektu v letech 2014 – 2016 byly průzkumy zaměřeny na některé významné druhy, typy stanovišť nebo nedostatečně probádané oblasti kraje.

Zpracování dat:

Veškeré získané údaje byly zapisovány do nálezové databáze a následně zpracovány do podoby mapových výstupů k vybraným druhům. Mapová pole jsou podle síťového mapování fauny (Pruner & Míka 1996). Označení každé lokality zahrnuje název obce, případně části obce a bližší lokalizaci (např. jméno rybníka, řeky, potoka apod.). Stanovení obce a části obce je podle práce Pruner & Míka (1996).

 

1.4.1) Zkratky a vysvětlivky

AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

EVL – evropsky významná lokalita

CHKO – chráněná krajinná oblast

MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území

NDOP – Nálezová databáze ochrany přírody AOPK

NP – národní park

NPP – národní přírodní památka

NPR – národní přírodní rezervace

PP – přírodní památka

PR – přírodní rezervace

 

1.5) Výsledky

Na území Kraje Vysočina bylo na základě shromážděných dat zaznamenáno 328 druhů střevlíků (62 % fauny střevlíků zjištěné na území ČR). Z nich 47 druhů je uvedeno v různých kategoriích ohrožení v Červeném seznamu bezobratlých (Farkač et al. 2005). V kategorii ohrožený (EN) je to 7 druhů, v kategorii zranitelný (VU) 30 druhů a v kategorii téměř ohrožený (NT) pak 10 druhů. Databáze shromážděných údajů z jednotlivých zdrojů obsahuje zhruba 8000 údajů. Z toho 4800 údajů bylo získáno vlastním terénním průzkumem zpracovatelů projektu, z toho 2748 záznamů bylo získáno v letech 2014 – 2016 v průběhu realizace projektu.

Komentáře k přehledu druhů obsahují základní charakteristiku bionomie a rozšíření na území České republiky. Tyto údaje jsou převzaty z publikací o střevlíkovitých broucích, především z nejnovějšího klíče (Hůrka 1996) a údaje o rozšíření také z přehledu nálezů ze sbírky Jana Pulpána (Skoupý 2004). Dále je uvedeno rozšíření na území Kraje Vysočina na základě shromážděných dat o výskytu jednotlivých druhů. Komentovány jsou druhy evidované pouze v Kraji Vysočina. Ve výjimečných případech jsou zmíněny i druhy nalezené v blízkosti Kraje Vysočina, jejichž výskyt lze předpokládat.

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:

= současný výskyt (od r. 2000)
= historický výskyt (do r. 1999)

 

1.5.1) Abecední seznam střevlíkovitých Vysočiny podle českých jmen

 1. Hrbáč (Zabrus spinipes)
 2. Hrbáč osenní (Zabrus tenebrioides)
 3. Krajník hnědý (Calosoma inquisitor)
 4. Krajník pižmový (Calosoma sycophanta)
 5. Krajník zlatotečký (Calosoma auropunctatum)
 6. Prskavec (Aptinus bombarda)
 7. Prskavec (Brachinus crepitans)
 8. Prskavec (Brachinus explodens)
 9. Prskavec (Brachinus psophia)
 10. Střevlíček (Abax carinatus)
 11. Střevlíček (Abax ovalis)
 12. Střevlíček (Abax paralellus)
 13. Střevlíček (Abax parallelepipedus)
 14. Střevlíček (Acupalpus brunnipes)
 15. Střevlíček (Acupalpus exiguus)
 16. Střevlíček (Acupalpus flavicollis)
 17. Střevlíček (Acupalpus luteatus)
 18. Střevlíček (Acupalpus maculatus)
 19. Střevlíček (Acupalpus meridianus)
 20. Střevlíček (Acupalpus parvulus)
 21. Střevlíček (Agonum duftschmidi)
 22. Střevlíček (Agonum emarginatum)
 23. Střevlíček (Agonum ericeti)
 24. Střevlíček (Agonum fuliginosus)
 25. Střevlíček (Agonum gracile)
 26. Střevlíček (Agonum gracilipes)
 27. Střevlíček (Agonum lugens)
 28. Střevlíček (Agonum marginatum)
 29. Střevlíček (Agonum micans)
 30. Střevlíček (Agonum muelleri)
 31. Střevlíček (Agonum piceum)
 32. Střevlíček (Agonum sexpunctatum)
 33. Střevlíček (Agonum thoreyi)
 34. Střevlíček (Agonum versutum)
 35. Střevlíček (Agonum viduum)
 36. Střevlíček (Amara aenea)
 37. Střevlíček (Amara apricaria)
 38. Střevlíček (Amara aulica)
 39. Střevlíček (Amara bifrons)
 40. Střevlíček (Amara communis)
 41. Střevlíček (Amara consularis)
 42. Střevlíček (Amara convexior)
 43. Střevlíček (Amara cursitans)
 44. Střevlíček (Amara curta)
 45. Střevlíček (Amara equestris)
 46. Střevlíček (Amara eurynota)
 47. Střevlíček (Amara familiaris)
 48. Střevlíček (Amara fulva)
 49. Střevlíček (Amara ingenua)
 50. Střevlíček (Amara littorea)
 51. Střevlíček (Amara lucida)
 52. Střevlíček (Amara lunicollis)
 53. Střevlíček (Amara majuscula)
 54. Střevlíček (Amara makolskii)
 55. Střevlíček (Amara montivaga)
 56. Střevlíček (Amara municipalis)
 57. Střevlíček (Amara nitida)
 58. Střevlíček (Amara ovata)
 59. Střevlíček (Amara plebeja)
 60. Střevlíček (Amara pulpani)
 61. Střevlíček (Amara sabulosa)
 62. Střevlíček (Amara similata)
 63. Střevlíček (Amara spreta)
 64. Střevlíček (Amara tibialis)
 65. Střevlíček (Amblystomus niger)
 66. Střevlíček (Anchomenus dorsalis)
 67. Střevlíček (Anisodactylus binotatus)
 68. Střevlíček (Anisodactylus nemorivagus)
 69. Střevlíček (Anisodactylus signatus)
 70. Střevlíček (Anthracus consputus)
 71. Střevlíček (Asaphidion flavipes)
 72. Střevlíček (Asaphidion pallipes)
 73. Střevlíček (Badister bulatus)
 74. Střevlíček (Badister collaris)
 75. Střevlíček (Badister dilatatus)
 76. Střevlíček (Badister lacertosus)
 77. Střevlíček (Badister meridionalis)
 78. Střevlíček (Badister peltatus)
 79. Střevlíček (Badister unipustulatus)
 80. Střevlíček (Bembidion articulatum)
 81. Střevlíček (Bembidion assimile)
 82. Střevlíček (Bembidion azurescens)
 83. Střevlíček (Bembidion biguttatum)
 84. Střevlíček (Bembidion bipunctatum)
 85. Střevlíček (Bembidion bruxelense)
 86. Střevlíček (Bembidion decoratum)
 87. Střevlíček (Bembidion decorum)
 88. Střevlíček (Bembidion deletum)
 89. Střevlíček (Bembidion dentellum)
 90. Střevlíček (Bembidion doris)
 91. Střevlíček (Bembidion femoratum)
 92. Střevlíček (Bembidion fumigatum)
 93. Střevlíček (Bembidion gilvipes)
 94. Střevlíček (Bembidion guttula)
 95. Střevlíček (Bembidion humerale)
 96. Střevlíček (Bembidion illigeri)
 97. Střevlíček (Bembidion inoptatum)
 98. Střevlíček (Bembidion lampros)
 99. Střevlíček (Bembidion laticolle)
 100. Střevlíček (Bembidion litorale)
 101. Střevlíček (Bembidion lunulatum)
 102. Střevlíček (Bembidion mannerheimi)
 103. Střevlíček (Bembidion minimum)
 104. Střevlíček (Bembidion modestum)
 105. Střevlíček (Bembidion monticola)
 106. Střevlíček (Bembidion nigricorne)
 107. Střevlíček (Bembidion obtusum)
 108. Střevlíček (Bembidion octomaculatum)
 109. Střevlíček (Bembidion prasinum)
 110. Střevlíček (Bembidion properans)
 111. Střevlíček (Bembidion punctulatum)
 112. Střevlíček (Bembidion pygmaeum)
 113. Střevlíček (Bembidion quadrimaculatum)
 114. Střevlíček (Bembidion semipunctatum)
 115. Střevlíček (Bembidion stephensi)
 116. Střevlíček (Bembidion tenellum)
 117. Střevlíček (Bembidion tetracolum)
 118. Střevlíček (Bembidion tibiale)
 119. Střevlíček (Bembidion varium)
 120. Střevlíček (Blemus discus)
 121. Střevlíček (Bradycellus caucasicus)
 122. Střevlíček (Bradycellus csikii)
 123. Střevlíček (Bradycellus harpalinus)
 124. Střevlíček (Bradycellus ruficollis)
 125. Střevlíček (Bradycellus verbasci)
 126. Střevlíček (Calathus ambiguus)
 127. Střevlíček (Calathus cinctus)
 128. Střevlíček (Calathus erratus)
 129. Střevlíček (Calathus fuscipes)
 130. Střevlíček (Calathus melanocephalus)
 131. Střevlíček (Calathus micropterus)
 132. Střevlíček (Callistus lunatus)
 133. Střevlíček (Calodromius spilotus)
 134. Střevlíček (Clivina collaris)
 135. Střevlíček (Clivina fossor)
 136. Střevlíček (Cychrus attenuatus)
 137. Střevlíček (Cychrus caraboides)
 138. Střevlíček (Cymindis angularis)
 139. Střevlíček (Cymindis axillaris)
 140. Střevlíček (Cymindis cingulata)
 141. Střevlíček (Cymindis humeralis)
 142. Střevlíček (Cymindis miliaris)
 143. Střevlíček (Cymindis vaporariorum)
 144. Střevlíček (Demetrias atricapillus)
 145. Střevlíček (Demetrias imperialis)
 146. Střevlíček (Demetrias monostigma)
 147. Střevlíček (Diachromus germanus)
 148. Střevlíček (Dicheirotrichus placidus)
 149. Střevlíček (Dicheirotrichus rufithorax)
 150. Střevlíček (Dolichus halensis)
 151. Střevlíček (Dromius agilis)
 152. Střevlíček (Dromius angustus)
 153. Střevlíček (Dromius fenestratus)
 154. Střevlíček (Dromius kuntzei)
 155. Střevlíček (Dromius quadrimaculatus)
 156. Střevlíček (Dromius schnederi)
 157. Střevlíček (Drypta dentata)
 158. Střevlíček (Dyschirius aeneus)
 159. Střevlíček (Dyschirius digitatus)
 160. Střevlíček (Dyschirius globosus)
 161. Střevlíček (Dyschirius nitidus)
 162. Střevlíček (Dyschirius rufipes)
 163. Střevlíček (Dyschirius tristis)
 164. Střevlíček (Elaphrus aureus)
 165. Střevlíček (Elaphrus cupreus)
 166. Střevlíček (Elaphrus riparius)
 167. Střevlíček (Elaphrus uliginosus)
 168. Střevlíček (Harpalus affinis)
 169. Střevlíček (Harpalus atratus)
 170. Střevlíček (Harpalus autumnalis)
 171. Střevlíček (Harpalus calceatus)
 172. Střevlíček (Harpalus caspius)
 173. Střevlíček (Harpalus distinguendus)
 174. Střevlíček (Harpalus froelichi)
 175. Střevlíček (Harpalus griseus)
 176. Střevlíček (Harpalus honestus)
 177. Střevlíček (Harpalus latus)
 178. Střevlíček (Harpalus luteicornis)
 179. Střevlíček (Harpalus modestus)
 180. Střevlíček (Harpalus progrediens)
 181. Střevlíček (Harpalus pumilus)
 182. Střevlíček (Harpalus qaudripunctatus)
 183. Střevlíček (Harpalus rubripes)
 184. Střevlíček (Harpalus rufipalpis)
 185. Střevlíček (Harpalus rufipes)
 186. Střevlíček (Harpalus serripes)
 187. Střevlíček (Harpalus signaticornis)
 188. Střevlíček (Harpalus smaragdinus)
 189. Střevlíček (Harpalus solitaris)
 190. Střevlíček (Harpalus subcylindricus)
 191. Střevlíček (Harpalus tardus)
 192. Střevlíček (Harpalus tenebrosus)
 193. Střevlíček (Harpalus xanthopus)
 194. Střevlíček (Harpalus zabroides)
 195. Střevlíček (Chlaenius nigricornis)
 196. Střevlíček (Chlaenius nitidulus)
 197. Střevlíček (Chlaenius spoliatus)
 198. Střevlíček (Chlaenius tristis)
 199. Střevlíček (Chlaenius vestitus)
 200. Střevlíček (Laemostenus terricola)
 201. Střevlíček (Lebia cruxminor)
 202. Střevlíček (Lebia cyanocephala)
 203. Střevlíček (Lebia chlorocephala)
 204. Střevlíček (Leistus ferrugineus)
 205. Střevlíček (Leistus piceus)
 206. Střevlíček (Leistus rufomarginatus)
 207. Střevlíček (Leistus terminatus)
 208. Střevlíček (Licinus cassideus)
 209. Střevlíček (Licinus depressus)
 210. Střevlíček (Loricera pilicornis)
 211. Střevlíček (Masoreus wetterhalli)
 212. Střevlíček (Microlestes corticalis)
 213. Střevlíček (Microlestes maurus)
 214. Střevlíček (Microlestes minutulus)
 215. Střevlíček (Molops elatus)
 216. Střevlíček (Molops piceus)
 217. Střevlíček (Nebria brevicollis)
 218. Střevlíček (Nebria livida)
 219. Střevlíček (Notiophilus aestuans)
 220. Střevlíček (Notiophilus aquaticus)
 221. Střevlíček (Notiophilus biguttatus)
 222. Střevlíček (Notiophilus palustris)
 223. Střevlíček (Notiophilus rufipes)
 224. Střevlíček (Ocys quinquestriatus)
 225. Střevlíček (Odacantha melanura)
 226. Střevlíček (Olistophus rotundatus)
 227. Střevlíček (Olistophus sturmi)
 228. Střevlíček (Omophron limbatum)
 229. Střevlíček (Oodes helopioides)
 230. Střevlíček (Ophonus azureus)
 231. Střevlíček (Ophonus laticollis)
 232. Střevlíček (Ophonus melleti)
 233. Střevlíček (Ophonus puncticeps)
 234. Střevlíček (Ophonus puncticollis)
 235. Střevlíček (Ophonus rufibarbis)
 236. Střevlíček (Ophonus rupicola)
 237. Střevlíček (Ophonus schaubergerianus)
 238. Střevlíček (Oxypselahus obscurus)
 239. Střevlíček (Panagaeus bipustulatus)
 240. Střevlíček (Panagaeus cruxmajor)
 241. Střevlíček (Paradromius linearis)
 242. Střevlíček (Paradromius longiceps)
 243. Střevlíček (Paranchus albipes)
 244. Střevlíček (Patrobus assimilis)
 245. Střevlíček (Patrobus atrorufus)
 246. Střevlíček (Patrobus septentrionis)
 247. Střevlíček (Perileptus areolatus)
 248. Střevlíček (Philorhizus crucifer)
 249. Střevlíček (Philorhizus notatus)
 250. Střevlíček (Philorhizus sigma)
 251. Střevlíček (Platyderus rufus)
 252. Střevlíček (Platynus assimilis)
 253. Střevlíček (Platynus livens)
 254. Střevlíček (Poecilus cupreus)
 255. Střevlíček (Poecilus lepidus)
 256. Střevlíček (Poecilus sericeus)
 257. Střevlíček (Poecilus versicolor)
 258. Střevlíček (Porotachys bisulcatus)
 259. Střevlíček (Pterostichus aethiops)
 260. Střevlíček (Pterostichus anthracinus)
 261. Střevlíček (Pterostichus burmeisteri)
 262. Střevlíček (Pterostichus diligens)
 263. Střevlíček (Pterostichus elongatus)
 264. Střevlíček (Pterostichus gracilis)
 265. Střevlíček (Pterostichus macer)
 266. Střevlíček (Pterostichus melanarius)
 267. Střevlíček (Pterostichus melas)
 268. Střevlíček (Pterostichus minor)
 269. Střevlíček (Pterostichus niger)
 270. Střevlíček (Pterostichus nigrita)
 271. Střevlíček (Pterostichus oblongopunctatus)
 272. Střevlíček (Pterostichus ovoideus)
 273. Střevlíček (Pterostichus quadrifoveolatus)
 274. Střevlíček (Pterostichus rhaeticus)
 275. Střevlíček (Pterostichus strenuus)
 276. Střevlíček (Pterostichus vernalis)
 277. Střevlíček (Sericoda quadripunctata)
 278. Střevlíček (Stenolophus discophorus)
 279. Střevlíček (Stenolophus mixtus)
 280. Střevlíček (Stenolophus skrimshiranus)
 281. Střevlíček (Stenolophus teutonus)
 282. Střevlíček (Stomis pumicatus)
 283. Střevlíček (Syntomus foveatus)
 284. Střevlíček (Syntomus obscuroguttatus)
 285. Střevlíček (Syntomus pallipes)
 286. Střevlíček (Syntomus truncatellus)
 287. Střevlíček (Synuchus vivalis)
 288. Střevlíček (Tachys bistriatus)
 289. Střevlíček (Tachys micros)
 290. Střevlíček (Tachyta nana)
 291. Střevlíček (Tachyura diabrachys)
 292. Střevlíček (Tachyura parvula)
 293. Střevlíček (Tachyura quadrisignata)
 294. Střevlíček (Thalassophilus longicornis)
 295. Střevlíček (Trechoblemus micros)
 296. Střevlíček (Trechus obtusus)
 297. Střevlíček (Trechus pilisensis)
 298. Střevlíček (Trechus pulchellus)
 299. Střevlíček (Trechus quadristriatus)
 300. Střevlíček (Trechus rivularis)
 301. Střevlíček (Trechus rubens)
 302. Střevlíček (Trechus secalis)
 303. Střevlíček (Trechus splendens)
 304. Střevlíček (Trechus striatulus)
 305. Střevlíček (Trichotichnus laevicollis)
 306. Střevlíček hlaváč (Broscus cephalotes)
 307. Střevlík (Carabus problematicus)
 308. Střevlík (Carabus scabriusculus)
 309. Střevlík fialový (Carabus violaceus)
 310. Střevlík hajní (Carabus nemoralis)
 311. Střevlík hladký (Carabus glabratus)
 312. Střevlík kožitý (Carabus coriaceus)
 313. Střevlík lesklý (Carabus nitens)
 314. Střevlík lesní (Carabus sylvestris)
 315. Střevlík Linneův (Carabus linnaei)
 316. Střevlík měděný (Carabus cancellatus)
 317. Střevlík nepravidelný (Carabus irregularis)
 318. Střevlík polní (Carabus arvensis)
 319. Střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri)
 320. Střevlík Ullrichův (Carabus ullrichi)
 321. Střevlík vrásčitý (Carabus intricatus)
 322. Střevlík vypouklý (Carabus convexus)
 323. Střevlík zahradní (Carabus hortensis)
 324. Střevlík zlatolesklý (Carabus auronitens)
 325. Střevlík zrnitý (Carabus granulatus)
 326. Svižník lesomil (Cicindela sylvicola)
 327. Svižník polní (Cicindela campestris)
 328. Svižník zvrhlý (Cicindela hybrida)

 

1.5.2) Abecední seznam střevlíkovitých Vysočiny podle vědeckých jmen

 1. Abax carinatus - Střevlíček
 2. Abax ovalis - Střevlíček
 3. Abax paralellus - Střevlíček
 4. Abax parallelepipedus - Střevlíček
 5. Acupalpus brunnipes - Střevlíček
 6. Acupalpus exiguus - Střevlíček
 7. Acupalpus flavicollis - Střevlíček
 8. Acupalpus luteatus - Střevlíček
 9. Acupalpus maculatus - Střevlíček
 10. Acupalpus meridianus - Střevlíček
 11. Acupalpus parvulus - Střevlíček
 12. Agonum duftschmidi - Střevlíček
 13. Agonum emarginatum - Střevlíček
 14. Agonum ericeti - Střevlíček
 15. Agonum fuliginosus - Střevlíček
 16. Agonum gracile - Střevlíček
 17. Agonum gracilipes - Střevlíček
 18. Agonum lugens - Střevlíček
 19. Agonum marginatum - Střevlíček
 20. Agonum micans - Střevlíček
 21. Agonum muelleri - Střevlíček
 22. Agonum piceum - Střevlíček
 23. Agonum sexpunctatum - Střevlíček
 24. Agonum thoreyi - Střevlíček
 25. Agonum versutum - Střevlíček
 26. Agonum viduum - Střevlíček
 27. Amara aenea - Střevlíček
 28. Amara apricaria - Střevlíček
 29. Amara aulica - Střevlíček
 30. Amara bifrons - Střevlíček
 31. Amara communis - Střevlíček
 32. Amara consularis - Střevlíček
 33. Amara convexior - Střevlíček
 34. Amara cursitans - Střevlíček
 35. Amara curta - Střevlíček
 36. Amara equestris - Střevlíček
 37. Amara eurynota - Střevlíček
 38. Amara familiaris - Střevlíček
 39. Amara fulva - Střevlíček
 40. Amara ingenua - Střevlíček
 41. Amara littorea - Střevlíček
 42. Amara lucida - Střevlíček
 43. Amara lunicollis - Střevlíček
 44. Amara majuscula - Střevlíček
 45. Amara makolskii - Střevlíček
 46. Amara montivaga - Střevlíček
 47. Amara municipalis - Střevlíček
 48. Amara nitida - Střevlíček
 49. Amara ovata - Střevlíček
 50. Amara plebeja - Střevlíček
 51. Amara pulpani - Střevlíček
 52. Amara sabulosa - Střevlíček
 53. Amara similata - Střevlíček
 54. Amara spreta - Střevlíček
 55. Amara tibialis - Střevlíček
 56. Amblystomus niger - Střevlíček
 57. Anchomenus dorsalis - Střevlíček
 58. Anisodactylus binotatus - Střevlíček
 59. Anisodactylus nemorivagus - Střevlíček
 60. Anisodactylus signatus - Střevlíček
 61. Anthracus consputus - Střevlíček
 62. Aptinus bombarda - Prskavec
 63. Asaphidion flavipes - Střevlíček
 64. Asaphidion pallipes - Střevlíček
 65. Badister bulatus - Střevlíček
 66. Badister collaris - Střevlíček
 67. Badister dilatatus - Střevlíček
 68. Badister lacertosus - Střevlíček
 69. Badister meridionalis - Střevlíček
 70. Badister peltatus - Střevlíček
 71. Badister unipustulatus - Střevlíček
 72. Bembidion articulatum - Střevlíček
 73. Bembidion assimile - Střevlíček
 74. Bembidion azurescens - Střevlíček
 75. Bembidion biguttatum - Střevlíček
 76. Bembidion bipunctatum - Střevlíček
 77. Bembidion bruxelense - Střevlíček
 78. Bembidion decoratum - Střevlíček
 79. Bembidion decorum - Střevlíček
 80. Bembidion deletum - Střevlíček
 81. Bembidion dentellum - Střevlíček
 82. Bembidion doris - Střevlíček
 83. Bembidion femoratum - Střevlíček
 84. Bembidion fumigatum - Střevlíček
 85. Bembidion gilvipes - Střevlíček
 86. Bembidion guttula - Střevlíček
 87. Bembidion humerale - Střevlíček
 88. Bembidion illigeri - Střevlíček
 89. Bembidion inoptatum - Střevlíček
 90. Bembidion lampros - Střevlíček
 91. Bembidion laticolle - Střevlíček
 92. Bembidion litorale - Střevlíček
 93. Bembidion lunulatum - Střevlíček
 94. Bembidion mannerheimi - Střevlíček
 95. Bembidion minimum - Střevlíček
 96. Bembidion modestum - Střevlíček
 97. Bembidion monticola - Střevlíček
 98. Bembidion nigricorne - Střevlíček
 99. Bembidion obtusum - Střevlíček
 100. Bembidion octomaculatum - Střevlíček
 101. Bembidion prasinum - Střevlíček
 102. Bembidion properans - Střevlíček
 103. Bembidion punctulatum - Střevlíček
 104. Bembidion pygmaeum - Střevlíček
 105. Bembidion quadrimaculatum - Střevlíček
 106. Bembidion semipunctatum - Střevlíček
 107. Bembidion stephensi - Střevlíček
 108. Bembidion tenellum - Střevlíček
 109. Bembidion tetracolum - Střevlíček
 110. Bembidion tibiale - Střevlíček
 111. Bembidion varium - Střevlíček
 112. Blemus discus - Střevlíček
 113. Bradycellus caucasicus - Střevlíček
 114. Bradycellus csikii - Střevlíček
 115. Bradycellus harpalinus - Střevlíček
 116. Bradycellus ruficollis - Střevlíček
 117. Bradycellus verbasci - Střevlíček
 118. Brachinus crepitans - Prskavec
 119. Brachinus explodens - Prskavec
 120. Brachinus psophia - Prskavec
 121. Broscus cephalotes - Střevlíček hlaváč
 122. Calathus ambiguus - Střevlíček
 123. Calathus cinctus - Střevlíček
 124. Calathus erratus - Střevlíček
 125. Calathus fuscipes - Střevlíček
 126. Calathus melanocephalus - Střevlíček
 127. Calathus micropterus - Střevlíček
 128. Callistus lunatus - Střevlíček
 129. Calodromius spilotus - Střevlíček
 130. Calosoma auropunctatum - Krajník zlatotečký
 131. Calosoma inquisitor - Krajník hnědý
 132. Calosoma sycophanta - Krajník pižmový
 133. Carabus arvensis - Střevlík polní
 134. Carabus auronitens - Střevlík zlatolesklý
 135. Carabus cancellatus - Střevlík měděný
 136. Carabus convexus - Střevlík vypouklý
 137. Carabus coriaceus - Střevlík kožitý
 138. Carabus glabratus - Střevlík hladký
 139. Carabus granulatus - Střevlík zrnitý
 140. Carabus hortensis - Střevlík zahradní
 141. Carabus intricatus - Střevlík vrásčitý
 142. Carabus irregularis - Střevlík nepravidelný
 143. Carabus linnaei - Střevlík Linneův
 144. Carabus nemoralis - Střevlík hajní
 145. Carabus nitens - Střevlík lesklý
 146. Carabus problematicus - Střevlík
 147. Carabus scabriusculus - Střevlík
 148. Carabus scheidleri - Střevlík Scheidlerův
 149. Carabus sylvestris - Střevlík lesní
 150. Carabus ullrichi - Střevlík Ullrichův
 151. Carabus violaceus - Střevlík fialový
 152. Cicindela campestris - Svižník polní
 153. Cicindela hybrida - Svižník zvrhlý
 154. Cicindela sylvicola - Svižník lesomil
 155. Clivina collaris - Střevlíček
 156. Clivina fossor - Střevlíček
 157. Cychrus attenuatus - Střevlíček
 158. Cychrus caraboides - Střevlíček
 159. Cymindis angularis - Střevlíček
 160. Cymindis axillaris - Střevlíček
 161. Cymindis cingulata - Střevlíček
 162. Cymindis humeralis - Střevlíček
 163. Cymindis miliaris - Střevlíček
 164. Cymindis vaporariorum - Střevlíček
 165. Demetrias atricapillus - Střevlíček
 166. Demetrias imperialis - Střevlíček
 167. Demetrias monostigma - Střevlíček
 168. Diachromus germanus - Střevlíček
 169. Dicheirotrichus placidus - Střevlíček
 170. Dicheirotrichus rufithorax - Střevlíček
 171. Dolichus halensis - Střevlíček
 172. Dromius agilis - Střevlíček
 173. Dromius angustus - Střevlíček
 174. Dromius fenestratus - Střevlíček
 175. Dromius kuntzei - Střevlíček
 176. Dromius quadrimaculatus - Střevlíček
 177. Dromius schnederi - Střevlíček
 178. Drypta dentata - Střevlíček
 179. Dyschirius aeneus - Střevlíček
 180. Dyschirius digitatus - Střevlíček
 181. Dyschirius globosus - Střevlíček
 182. Dyschirius nitidus - Střevlíček
 183. Dyschirius rufipes - Střevlíček
 184. Dyschirius tristis - Střevlíček
 185. Elaphrus aureus - Střevlíček
 186. Elaphrus cupreus - Střevlíček
 187. Elaphrus riparius - Střevlíček
 188. Elaphrus uliginosus - Střevlíček
 189. Harpalus affinis - Střevlíček
 190. Harpalus atratus - Střevlíček
 191. Harpalus autumnalis - Střevlíček
 192. Harpalus calceatus - Střevlíček
 193. Harpalus caspius - Střevlíček
 194. Harpalus distinguendus - Střevlíček
 195. Harpalus froelichi - Střevlíček
 196. Harpalus griseus - Střevlíček
 197. Harpalus honestus - Střevlíček
 198. Harpalus latus - Střevlíček
 199. Harpalus luteicornis - Střevlíček
 200. Harpalus modestus - Střevlíček
 201. Harpalus progrediens - Střevlíček
 202. Harpalus pumilus - Střevlíček
 203. Harpalus qaudripunctatus - Střevlíček
 204. Harpalus rubripes - Střevlíček
 205. Harpalus rufipalpis - Střevlíček
 206. Harpalus rufipes - Střevlíček
 207. Harpalus serripes - Střevlíček
 208. Harpalus signaticornis - Střevlíček
 209. Harpalus smaragdinus - Střevlíček
 210. Harpalus solitaris - Střevlíček
 211. Harpalus subcylindricus - Střevlíček
 212. Harpalus tardus - Střevlíček
 213. Harpalus tenebrosus - Střevlíček
 214. Harpalus xanthopus - Střevlíček
 215. Harpalus zabroides - Střevlíček
 216. Chlaenius nigricornis - Střevlíček
 217. Chlaenius nitidulus - Střevlíček
 218. Chlaenius spoliatus - Střevlíček
 219. Chlaenius tristis - Střevlíček
 220. Chlaenius vestitus - Střevlíček
 221. Laemostenus terricola - Střevlíček
 222. Lebia cruxminor - Střevlíček
 223. Lebia cyanocephala - Střevlíček
 224. Lebia chlorocephala - Střevlíček
 225. Leistus ferrugineus - Střevlíček
 226. Leistus piceus - Střevlíček
 227. Leistus rufomarginatus - Střevlíček
 228. Leistus terminatus - Střevlíček
 229. Licinus cassideus - Střevlíček
 230. Licinus depressus - Střevlíček
 231. Loricera pilicornis - Střevlíček
 232. Masoreus wetterhalli - Střevlíček
 233. Microlestes corticalis - Střevlíček
 234. Microlestes maurus - Střevlíček
 235. Microlestes minutulus - Střevlíček
 236. Molops elatus - Střevlíček
 237. Molops piceus - Střevlíček
 238. Nebria brevicollis - Střevlíček
 239. Nebria livida - Střevlíček
 240. Notiophilus aestuans - Střevlíček
 241. Notiophilus aquaticus - Střevlíček
 242. Notiophilus biguttatus - Střevlíček
 243. Notiophilus palustris - Střevlíček
 244. Notiophilus rufipes - Střevlíček
 245. Ocys quinquestriatus - Střevlíček
 246. Odacantha melanura - Střevlíček
 247. Olistophus rotundatus - Střevlíček
 248. Olistophus sturmi - Střevlíček
 249. Omophron limbatum - Střevlíček
 250. Oodes helopioides - Střevlíček
 251. Ophonus azureus - Střevlíček
 252. Ophonus laticollis - Střevlíček
 253. Ophonus melleti - Střevlíček
 254. Ophonus puncticeps - Střevlíček
 255. Ophonus puncticollis - Střevlíček
 256. Ophonus rufibarbis - Střevlíček
 257. Ophonus rupicola - Střevlíček
 258. Ophonus schaubergerianus - Střevlíček
 259. Oxypselahus obscurus - Střevlíček
 260. Panagaeus bipustulatus - Střevlíček
 261. Panagaeus cruxmajor - Střevlíček
 262. Paradromius linearis - Střevlíček
 263. Paradromius longiceps - Střevlíček
 264. Paranchus albipes - Střevlíček
 265. Patrobus assimilis - Střevlíček
 266. Patrobus atrorufus - Střevlíček
 267. Patrobus septentrionis - Střevlíček
 268. Perileptus areolatus - Střevlíček
 269. Philorhizus crucifer - Střevlíček
 270. Philorhizus notatus - Střevlíček
 271. Philorhizus sigma - Střevlíček
 272. Platyderus rufus - Střevlíček
 273. Platynus assimilis - Střevlíček
 274. Platynus livens - Střevlíček
 275. Poecilus cupreus - Střevlíček
 276. Poecilus lepidus - Střevlíček
 277. Poecilus sericeus - Střevlíček
 278. Poecilus versicolor - Střevlíček
 279. Porotachys bisulcatus - Střevlíček
 280. Pterostichus aethiops - Střevlíček
 281. Pterostichus anthracinus - Střevlíček
 282. Pterostichus burmeisteri - Střevlíček
 283. Pterostichus diligens - Střevlíček
 284. Pterostichus elongatus - Střevlíček
 285. Pterostichus gracilis - Střevlíček
 286. Pterostichus macer - Střevlíček
 287. Pterostichus melanarius - Střevlíček
 288. Pterostichus melas - Střevlíček
 289. Pterostichus minor - Střevlíček
 290. Pterostichus niger - Střevlíček
 291. Pterostichus nigrita - Střevlíček
 292. Pterostichus oblongopunctatus - Střevlíček
 293. Pterostichus ovoideus - Střevlíček
 294. Pterostichus quadrifoveolatus - Střevlíček
 295. Pterostichus rhaeticus - Střevlíček
 296. Pterostichus strenuus - Střevlíček
 297. Pterostichus vernalis - Střevlíček
 298. Sericoda quadripunctata - Střevlíček
 299. Stenolophus discophorus - Střevlíček
 300. Stenolophus mixtus - Střevlíček
 301. Stenolophus skrimshiranus - Střevlíček
 302. Stenolophus teutonus - Střevlíček
 303. Stomis pumicatus - Střevlíček
 304. Syntomus foveatus - Střevlíček
 305. Syntomus obscuroguttatus - Střevlíček
 306. Syntomus pallipes - Střevlíček
 307. Syntomus truncatellus - Střevlíček
 308. Synuchus vivalis - Střevlíček
 309. Tachys bistriatus - Střevlíček
 310. Tachys micros - Střevlíček
 311. Tachyta nana - Střevlíček
 312. Tachyura diabrachys - Střevlíček
 313. Tachyura parvula - Střevlíček
 314. Tachyura quadrisignata - Střevlíček
 315. Thalassophilus longicornis - Střevlíček
 316. Trechoblemus micros - Střevlíček
 317. Trechus obtusus - Střevlíček
 318. Trechus pilisensis - Střevlíček
 319. Trechus pulchellus - Střevlíček
 320. Trechus quadristriatus - Střevlíček
 321. Trechus rivularis - Střevlíček
 322. Trechus rubens - Střevlíček
 323. Trechus secalis - Střevlíček
 324. Trechus splendens - Střevlíček
 325. Trechus striatulus - Střevlíček
 326. Trichotichnus laevicollis - Střevlíček
 327. Zabrus spinipes - Hrbáč
 328. Zabrus tenebrioides - Hrbáč osenní

 

1.5.3) Významné lokality střevlíkovitých na Vysočině

Rašeliniště a rašelinné louky

Nejrůznější typy rašelinných stanovišť nacházíme v celé oblasti centrální Vysočiny zejména ve vyšších polohách. Zastoupeny jsou zde jak kyselá rašeliniště a rašelinné lesy, tak různé typy přechodných lučních rašelinišť, pramenišť i přechodů k minerálně bohatým slatinným biotopům. V nejvyšších polohách Jihlavských a Žďárských vrchů nechybí některé spíše horské druhy vrchovišť jako je Patrobus assimillis nebo v minulosti také Agonum ericeti. Vyznívají zde také druhy rašelinných biotopů vcelku hojné v jižních Čechách na Třeboňsku a Jindřichohradecku, jako je Bembidion humerale nebo Trechus rivularis. Pro Vysočinu typické rašelinné louky hostí pestrá společenstva acidofilních střevlíků s typickými druhy Agonum gracile, A. piceum nebo Pterostichus rhaeticus. K zajímavostem patří např. výskyt střevlíka Carabus arcensis, který se vyskytuje pouze na jediné lokalitě na zachovalém rašeliništi na západě kraje u Batelova, i když na Jindřichohradecku je místy hojný jak na rašeliništích, tak v rašelinných lesích.

Příklady nejvýznamnějších lokalit:

 

Mokřady a vodní toky

Nejrůznější typy mokřadů patří na Vysočině k vůbec nejzajímavějším a na střevlíky nejbohatším biotopům. Krajina Vysočiny je bohatá na četná prameniště, vlhké louky, rybníky a navazující litorální porosty, ale také nivy řek a potoků s tůněmi. V těchto biotopech se často mísí fauna acidofilních druhů vyšších poloh s teplomilnými prvky otevřené krajiny v nížinách. Z tohoto důvodu jsou společenstva střevlíků v této oblasti velmi pestrá a zajímavá. K významným teplomilným prvkům nezastíněných břehů vod a litorálů patří např. Agonum lugens, Pterostichus elongatus, Diachromus germanus, Amblystomus niger, Chlaenius spoliatus nebo Chhlaenius tristis. Tyto druhy nacházíme zejména ve východní části Třebíčska, ale některé pronikají zejména podél říčních údolí také na Jihlavsko či Žďársko. K nejzajímavějším nálezům dokládajícím mimořádnou hodnotu některých mokřadních lokalit patří např. střevlíček Patrobus septentrionis, který byl zjištěn na jedné lokalitě na Třebíčsku v PP Ptáčovské rybníky.

Poněkud méně zajímavá je na Vysočině fauna stěrkových a štěrkopískových břehů větších toků. Díky přírodním podmínkám a značné degradaci tohoto typu prostředí je většina významnějších druhů dnes již vymizelá a k dispozici máme jen historické či zcela ojedinělé nálezy. K druhům, které v minulosti jistě obývali břehy řek, což dokládají starší údaje, patří např. Perilaptus areolatus, Dyschirius digitatus nebo Elaphrus aureus. K zcela výjimečným patří také nálezy druhů Tachys micros nebo Bembidion litorale. Také zachovalé břehy potoků a říček ve vyšších polohách patří k ohroženým stanovištím stejně jako jejich nejvzácnější obyvatelé jako např. Thalassophilus longicornis, Bembidion monticola nebo Bembidion prasinum.

Příklady nejvýznamnějších lokalit:

 

Přírodě blízké lesy

Lesní fauna zachovalých přírodě blízkých lesních stanovišť je poměrně bohatá a to hlavně v pestrých lesních společenstvech v říčních údolích. I když se zachovalejší lesy vyskytují často jen v malých fragmentech, nacházíme v nich pestrá společenstva střevlíků na rozdíl od rozsáhlých ploch kulturních lesů tvořených převážně smrkem. Ve vyšších polohách v bučinách a suťových lesích lze nají relitkní druhy jako je Carabus irregularis nebo Cychrus attenuatus. K velmi vzácným patří také Cymindis cingulata. V nižších polohách Třebíčska a Svratecka podél toků řek jsou místy hojně rozšířené druhy karpatské oblasti Aptinus bombarda, Leistus rufomarginatus nebo Harpalus marginellus.

K typickým druhům listnatých lesů, se kterými se můžeme setkat od nižších poloh až po zachovalé listnaté porosty na nejvyšších vrcholech Žďárských vrchů, je střevlík vrásčitý (Carabus intricatus). Spíše ve vlhčích bučinách je místy hojný také Trechus pulchellus.

Lesostepní biotopy a světliny na jižně exponovaných stanovištích v údolích řek na Třebíčsku obývají teplomilné druhy jako Notiophilus rufipes nebo Syntomus pallipes.

Příklady nejvýznamnějších lokalit:

 

Suché louky a pastviny

Nejrůznější suché travnaté biotopy najdeme v různých podobách a v různé zachovalosti po celém území kraje. V teplejších oblastech Třebíčska a Ždárska se prolínají se stanovišti stepními, ve vyšších polohách kraje se jedná spíše o podhorské smilkové trávníky na mělkých půdách, nejčastěji bývalé pastviny nebo suché okraje lesů. Fauna těchto stanovišť je velmi pestrá a patří k významným složkám jejich biodiverzity. Lokality však bývají často plošně velmi omezené a jejich zachovalost závisí na způsobu obhospodařování. K charakteristickým druhům těchto stanovišť lze zařadit např střevlíky Amara equestris, Platyderes rufus, Panagaeus bipustulatus, Cymindis humeralis nebo Poecilus lepidus. Na nejzachovalejších lokalitách s vyšším podílem ploch s řídkou vegetací lez najít také střevlíčka Massoreus wetterhallii. Z velkých střevlíků patří k typickým, ale jen řídce se vyskytujícím Carabus convexus.

Příklady nejvýznamnějších lokalit:

 

Stepi a pole

Zejména do oblasti Třebíčska a Svratecka významně zasahuje řada druhů střevlíků reprezentující stepní faunu jižní Moravy. Jedná se jak o reliktní druhy nejzachovalejších stepních biotopů, tak i o druhy teplých stanovišť v podobě okrajů polí, ruderálů a úhorů. K vysloveně stepním prvkům s vazbou na zachovalá travnatá stanoviště lez zařadit druhy jako Cymindis angularis, Cymindis miliaris, Olistophus sturmii nebo Harpalus subcylindricus. Řada stepních teplomilných druhů však obývá spíše různé typy narušovaných stanovišť, zejména okraje stepních biotopů a polí, úhory a podobně. K takovým patří např. krajník Calosoma auropunctatum, Poecilus sericeus, Zabrus tenebrioides, Pterostichus macer nebo Calathus cinctus. Na vápencových podložích na nejzachovalejších stepních stanovištích lze najít také střevlíka Pterostichus melas. Suchá písčitá stanoviště na okrajích polí a skalnatých výchozech obývá vzácně  Harpalus smaragdinus a v minulosti také byl také zjištěn Broscus cephalotes. Polní biotopy, louky a pastviny v minulosti hojně obýval střevlík měděný (Carabus cancellatus). Tento brouk je příkladem rychlého vymizení dříve běžného druhu, který v mnoha oblastech zcela vymizel nebo přežívá v izolovaných populacích (např. Pelhřimovsko, Žďárské vrchy).

Příklady nejvýznamnějších lokalit:

 

1.6) Závěr

Na území Kraje Vysočina bylo na základě shromážděných dat zaznamenáno 328 druhů střevlíků (62 % fauny střevlíků zjištěné na území ČR). Z nich 47 druhů je uvedeno v různých kategoriích ohrožení v Červeném seznamu bezobratlých. V kategorii ohrožený (EN) je to 7 druhů, v kategorii zranitelný (VU) 30 druhů a v kategorii téměř ohrožený (NT) pak 10 druhů. Databáze shromážděných údajů z jednotlivých zdrojů obsahuje zhruba 8000 údajů. Z toho 4800 údajů bylo získáno vlastním terénním průzkumem zpracovatelů projektu, 2748 záznamů bylo získáno v letech 2014 – 2016 v průběhu realizace projektu.

 

1.7) Literatura

 • BÁRTA F., FARKAČ J. et MORAVEC J., 2006: Nové údaje o rozšíření střevlíka linneova, Carabus linnei (Coleoptera: Carabidae) na území CHKO Železné hory. Vč. sb. přír. – Práce a studie, 16.
 • BAŠTA J., KALÁB J. et MORAVEC P., 2002: Distribution and ecology of Epaphius rivularis (Coleoptera: Carabidae) in the Czech Republic. (Rozšíření a ekologie druhu Epaphius rivularis (Coleoptera: Carabidae) na území České republiky). Klapalekiana, 38: 163-171 (in English, Czech abstr.).
 • BENEDIKT S. et TĚŤÁL I., 1990: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1989 a doplněk sběrů za rok 1988. (Interessante Funde der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) in der Tschechoslowakei im Jahre 1989 und der Nachtrag zu den Funden im Jahre 1988). Zprav. západočes. poboč. Čs. společ. entomol. v Plzni, 8: 19-40 (in Czech, German summary).
 • BENEDIKT S. et TĚŤÁL I., 1991: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1990 a doplněk sběrů z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) in Czechoslovakia in the year 1990 and supplement of prior period collections). Zprav. západočes. poboč. Čs. společ. entomol. v Plzni, Series Carabidologica, 1: 9-40 (in Czech, English summary).
 • BENEDIKT S. et TĚŤÁL I., 1994: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1991 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) in Czechoslovakia in the year 1991 and supplementary data of prior period collections). Zprav. západočes. poboč. Čs. společ. entomol. v Plzni, Series Carabidologica, 2: 15-30 (in Czech, English summary).
 • FARKAČ J., 2005: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z České republiky. (Interesting records of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Czech republic). Klapalekiana, 41: 17-31 (in Czech, English summary).
 • FARKAČ J., KOPECKÝ T. et VESELÝ P., 2007: Využití střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) fauny Slovenska k indikaci kvality prostředí (Carabid beetles utilization (Coleoptera: Carabidae) of Slovak fauna from quality environment indication). Ochrana Prírody, Banská Bystrica, 25: 226-242 (2006) (in Slowak, English abstr.).
 • HESOUN P., JELÍNEK A. et KŘIVAN V., 2008: Inventarizační průzkum vybraných skupin bezobratlých PP Toužínské stráně. Acta rer. natural., 5: 229–242.
 • HŮRKA K., 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín, 565 pp (in English and Czech).
 • HŮRKA K., VESELÝ P. et FARKAČ J., 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality prostředí. (Die Nutzung der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) zur Indikation der Umweltqualität). Klapalekiana, 32: 15 - 26 (in Czech, German summary and English abstr.).
 • KALÁB J., 2003: Faunistic Records from the Czech Republic - 167. Klapalekiana, 39: 135.
 • KŘIVAN V., MORAVEC P. et VESELÝ P., 2009: Faunistic records from the Czech Republic – 289. Klapalekiana, 45: 283-285.
 • NENADÁL S., 1982: Sezónní výskyt střevlíkovitých v polích CHKO Žďárské vrchy (Coleoptera, Carabidae). Zprávy Čs. společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 18: 109-114.
 • NENADÁL S., 1984: Vazba střevlíkovitých na rozdílné geobiocenozy v Ranském lesním komplexu (Coleoptera – Carabidae). Zprávy Čs. společ. entomol. při ČSAV, Praha, 20: 33-45.
 • NENADÁL S., 1987a: Vazba střevlíkovitých (Col. Carabidae) na některá sukcesní stadiarašelinišť a slatinišť v CHKO Žďárské vrchy. Vlastivědný sborník Vysočiny, Jihlava, VIII: 193- 202.
 • NENADÁL S., 1987b: Sukcese střevlíkovitých na rekultivované skládce slévárenského odpadu u Stržanova v CHKO Žďárské vrchy. Zprávy Čs. společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 23: 24-31.
 • NENADÁL S., 1989: Střevlíkovití brouci (Coleoptera Carabidae) Hornosvratecké vrchoviny a přilehlého okolí. Okresní muzeum, Žďár nad Sázavou, 49 pp.
 • NENADÁL S., 1989b: Abundance aktivity střevlíkovitých (Carabidae) v návaznosti na primární trofické úrovně v rozdílných lesních geobiocenózách Žďárských vrchů. Vlastivědný sborník Vysočiny, Jihlava, IX: 177- 182.
 • NENADÁL S., 1993: Střevlíkovití brouci Col. Carabidae Arnoleckých hor a okolí. Vlastivědný sborník Vysočiny, Jihlava, XI: 251-259.
 • PRUNER L. et MÍKA P., 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. Klapalekiana, 32 (Suppl.): 1-115.
 • SKOUPÝ V., 2004: Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) České a Slovenské republiky ve sbírce Jana Pulpána. Ground beetles (Coleoptera. Carabidae) of the Czech and Slovak republics of Jan Pulpán´s collection. Dr. Jan Farkač, CSc., Mgr. V. Skoupý & Public History, Praha, 213 pp + CD (in Czech and English).
 • VESELÝ P., MORAVEC P. et STANOVSKÝ J., 2005: Carabidae (střevlíkovití). - In FARKAČ J., KRÁL D. et ŠKORPÍK M. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 406-411.
 • VESELÝ P., RESL K. et TĚŤÁL I., 2002: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z České republiky v letech 1997-2001 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) from Czech republic in the years 1997-2001 and supplementary data of prior period collections). Klapalekiana, 38: 85-109 (in Czech, English summary).
 • VESELÝ P., RESL K. et TĚŤÁL I., 2002: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) ze Slovenska v letech 1997 - 2001 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) from Slovakia in the years 1997-2001 with supplementary pre-1997 data). Unpubl. msc. depon. in coll. P. Veselý, Praha, 10 pp in Czech, English summary).

 

2) Tesaříkovití (Coleoptera: Cerambycidae) Vysočiny

Václav Křivan (2017)

 

2.1) Obsah

2.2) Úvod

2.3) Přírodní poměry

2.4) Materiál a metodika

2.4.1) Zkratky a vysvětlivky

2.5) Výsledky

2.5.1) Abecední seznam tesaříkovitých Vysočiny podle českých jmen

2.5.2) Abecední seznam tesaříkovitých Vysočiny podle vědeckých jmen

2.5.3) Nejvýznamnější lokality tesaříkovitých na Vysočině

2.6) Závěr

2.7) Literatura

 

2.2) Úvod

Tesaříci patří mezi naše nejkrásnější brouky. Je to dáno jejich elegantním vzhledem, často značnou velikostí nebo nápadnými barvami těla. Velikost našich druhů se pohybuje v rozmezí od zhruba 5 mm po 5 cm. Tesaříci patří mezi brouky s vazbou na rostliny, převážně dřeviny. Vývoj většiny druhů probíhá pod kůrou nebo ve dřevě stromů a keřů. Výjimkou však nejsou druhy, jejichž larvy žijí ve stoncích trav či bylin nebo v zemi na kořenech rostlin. Délka vývoje je u jednotlivých druhů velmi různá, od několika týdnů až po několik let. Druhy jsou často vázány na konkrétní druhy rostlin, méně časté jsou druhy široce polyfágní. Důležitý je také stav dřevin, některé druhy kladou vajíčka do živých částí rostlin a zde také probíhá vývoj, většinou však slouží k vývoji uvadající či zcela odumřelé dřeviny. V případě druhů s vazbou na byliny a trávy žijí larvy vždy v živých jedincích. Dospělé brouky nacházíme často na květech, čerstvě pokáceném dřevě nebo na listech hostitelských druhů rostlin.

Území Českomoravské vrchoviny patří, z hlediska tesaříků, dosud spíše k méně prozkoumaným územím. Přestože se zde vyskytují nejrůznější typy prostředí od podhorských lesů, rašelinišť a mokřadů až po stepi a světlomilné lesy, nebylo toto území nikdy entomology příliš podrobně zkoumáno. Komplexní poznatky o fauně téměř všech skupin brouků úplně chybí. Shrnutí dosavadních poznatků, nálezového materiálu a cílené průzkumy vybraných druhů či typů stanovišť bylo hlavním cílem této části projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny.

 

2.3) Přírodní poměry

Kraj Vysočina leží v oblasti Českomoravské vrchoviny. Na jihu zahrnuje západní část Jevišovické pahorkatiny a sever Javořické pahorkatiny, na západě je Křemešnická vrchovina, na severozápadě leží Hornosázavská pahorkatina, na severu Žďárské vrchyHornosvrateckou pahorkatinou, na východě a v centru je Křižanovská vrchovina. V Jihlavských vrších (Javořické pahorkatině) se nachází nejvyšší hora Javořice (836,5 m). Druhé nejvyšší místo je vrchol Devět skal (836 m) ve Žďárských vrších.

V Kraji Vysočina se nachází rozvodí moří. Severozápadní polovina kraje patří k úmoří Severního moře (v kraji např. řeka Sázava), jihovýchodní polovina patří k úmoří Černého moře (např. řeky Svratka a Jihlava).

Z hlediska tesaříků je území Českomoravské vrchoviny významné díky pestrým přírodním poměrům a geografické poloze. Setkávají se zde různé zoogeografické i ekologické prvky. Nejvyšší polohy s rozsáhlými lesy se blíží svou faunou horským oblastem. Naopak jihovýchod regionu s častými říčními kaňonovitými údolími a rozsáhlou bezlesou krajinou nabízí vhodná stanoviště teplomilným stepním či lesostepním druhů. Významným fenoménem je také pestrá kulturní krajina s množstvím alejí, parků a jiných typů nelesní zeleně, která pro mnoho druhů tesaříků představuje vhodné prostředí díky vysokému podílu původních druhů dřevin. V minulosti bohužel došlo k rozsáhlým změnám prostředí zejména v lesích. Tyto změny do značné míry pozměnily podmínky pro život tesaříků a měly za následek značnou proměnu zdejší fauny. V lesních ekosystémech převládly hospodářské lesy s převahou jehličnanů a díky tomu silně ustoupila typická fauna středoevropských listnatých lesů. Snad nejvíce jsou postiženy lesy vyšších poloh, naopak poměrně rozsáhlé oblasti zejména v říčních údolích tvoří dodnes přírodě blízká a velmi pestrá lesní společenstva, která jsou nejzajímavějšími lokalitami tesaříků na Vysočině.

 

2.4) Materiál a metodika

Cílem projektu bylo shromáždit dostupné údaje o tesařících na území Kraje Vysočina. Zdroje dat byly tvořeny údaji publikovanými v literatuře, dále sbírkovým materiálem muzeí a soukromých sběratelů, údaji obsaženými v Nálezové databázi ochrany přírody (NDOP) a vlastními sběry zpracovatelů projektu z území kraje z minulých období i v průběhu trvání projektu.

Literární údaje:

Nejvýznamnějším zdrojem publikovaných dat z území kraje je práce Slámy (1998) shrnující poznatky o výskytu tesaříků na území ČR. Dílčí publikované údaje k některým územím nebo druhům tesaříků z oblasti Vysočiny prakticky chybí.

Excerpce databáze NDOP:

Podstatná část dat byla získána excerpcí databáze NDOP, kde jsou obsaženy zejména nepublikované výsledky inventarizačních průzkumů MZCHÚ a EVL a také terénní pozorování některých snadno určitelných druhů.

Revize sbírkového materiálu:

Revize sbírkového materiálu muzeí a soukromých sběratelů proběhla v regionálních muzejních sbírkách a u několika regionálních sběratelů. Další zdroje v muzeích mimo region, zejména velké sbírky Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně nebylo možné vzhledem k jejich obrovskému rozsahu revidovat.

Vlastní průzkumy zpracovatelů projektu:

Víc než polovina zjištěných údajů o tesařících z území kraje byla získána vlastní činností zpracovatelů projektu. Jedná se jednak o data získaná v minulých obdobích při realizaci inventarizačních průzkumů řady lokalit nebo sběratelské činnosti. V období trvání projektu v letech 2014 – 2016 byly průzkumy zaměřeny na některé významné druhy, typy stanovišť nebo nedostatečně probádané oblasti kraje.

Zpracování dat:

Veškeré získané údaje byly zapisovány do nálezové databáze a následně zpracovány do podoby mapových výstupů ke všem druhům. Mapová pole jsou podle síťového mapování fauny (Pruner & Míka 1996). Označení každé lokality zahrnuje název obce, případně části obce a bližší lokalizaci (např. jméno rybníka, řeky, potoka apod.). Stanovení obce a části obce je podle práce Pruner & Míka (1996).

 

2.4.1) Zkratky a vysvětlivky

AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

EVL – evropsky významná lokalita

CHKO – chráněná krajinná oblast

MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území

NDOP – Nálezová databáze ochrany přírody AOPK

NPP – národní přírodní památka

NPR – národní přírodní rezervace

PP – přírodní památka

PR – přírodní rezervace

 

2.5) Výsledky

Na území Kraje Vysočina bylo na základě shromážděných dat zaznamenáno 147 druhů tesaříků. Z nich 27 druhů je uvedeno v různých kategoriích ohrožení v Červeném seznamu bezobratlých. V kategorii kriticky ohrožený (CR) bylo zaznamenáno 6 druhů, v kategorii ohrožený (EN) je to 6 druhů, v kategorii zranitelný (VU) 4 druhy a v kategorii téměř ohrožený (NT) pak 10 druhů. Databáze shromážděných údajů z jednotlivých zdrojů obsahuje zhruba 3700 údajů. Z toho asi 2000 údajů bylo získáno vlastním terénním průzkumem zpracovatelů projektu, ostatní data pocházejí z databáze, z publikovaných zdrojů nebo sbírek uložených v regionálních muzeích nebo u soukromých sběratelů. Komentovány jsou druhy evidované pouze v Kraji Vysočina. Ve výjimečných případech jsou zmíněny i druhy nalezené v blízkosti Kraje Vysočina.

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:

= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 

2.5.1) Abecední seznam tesaříkovitých Vysočiny podle českých jmen

 1. Kozlíček (Acanthocinus griseus)
 2. Kozlíček (Aegomorphus clavipes)
 3. Kozlíček (Agapanthia dahli)
 4. Kozlíček (Agapanthia intermedia)
 5. Kozlíček (Agapanthia villosoviridescens)
 6. Kozlíček (Agapanthia violacea)
 7. Kozlíček (Anaesthetis testacea)
 8. Kozlíček (Calamobius filum)
 9. Kozlíček (Exocentrus adspersus)
 10. Kozlíček (Exocentrus lusitanus)
 11. Kozlíček (Exocentrus punctipennis)
 12. Kozlíček (Exocentrus stierlini)
 13. Kozlíček (Leiopus nebulosus)
 14. Kozlíček (Menesia bipunctata)
 15. Kozlíček (Mesosa curculionoides)
 16. Kozlíček (Mesosa nebulosa)
 17. Kozlíček (Monochamus galloprovincialis)
 18. Kozlíček (Oberea erythrocephala)
 19. Kozlíček (Oberea linearis)
 20. Kozlíček (Oberea pupilata)
 21. Kozlíček (Oplosia fennica)
 22. Kozlíček (Phytoecia argus)
 23. Kozlíček (Phytoecia coerulescens)
 24. Kozlíček (Phytoecia cylindrica)
 25. Kozlíček (Phytoecia nigricornis)
 26. Kozlíček (Phytoecia nigripes)
 27. Kozlíček (Phytoecia pustulata)
 28. Kozlíček (Pogonocherus decoratus)
 29. Kozlíček (Pogonocherus fasciculatus)
 30. Kozlíček (Pogonocherus hispidulus)
 31. Kozlíček (Pogonocherus hispidus)
 32. Kozlíček (Pogonocherus ovatus)
 33. Kozlíček (Saperda octopunctata)
 34. Kozlíček (Saperda perforata)
 35. Kozlíček (Saperda similis)
 36. Kozlíček (Stenostola dubia)
 37. Kozlíček (Stenostola ferrea)
 38. Kozlíček (Tetrops starki)
 39. Kozlíček dazule (Acanthocinus aedilis)
 40. Kozlíček dvojtečný (Oberea oculata)
 41. Kozlíček hnědý (Dorcadion fulvum)
 42. Kozlíček jedlový (Acanthocinus reticulatus)
 43. Kozlíček jilmový (Saperda punctata)
 44. Kozlíček mrkvový (Phytoecia icterica)
 45. Kozlíček osikový (Saperda populnea)
 46. Kozlíček ovocný (Tetrops praeusta)
 47. Kozlíček ozdobný (Saperda scalaris)
 48. Kozlíček písečný (Dorcadion pedestre)
 49. Kozlíček topolový (Saperda carcharias)
 50. Kozlíček vrbový (Lamia textor)
 51. Tesařík (Akimerus schaefferi)
 52. Tesařík (Alosterna tabacicolor)
 53. Tesařík (Anaglyptus mysticus)
 54. Tesařík (Anastrangalia dubia)
 55. Tesařík (Anastrangalia sanguinolenta)
 56. Tesařík (Anisarthron barbipes)
 57. Tesařík (Anoplodera rufipes)
 58. Tesařík (Anoplodera sexguttata)
 59. Tesařík (Asemum striatum)
 60. Tesařík (Axinoplapis gracilis)
 61. Tesařík (Brachyleptura maculicornis)
 62. Tesařík (Callidium aeneum)
 63. Tesařík (Carilia virginea)
 64. Tesařík (Clytus arietis)
 65. Tesařík (Clytus lama)
 66. Tesařík (Clytus tropicus)
 67. Tesařík (Cortodera femorata)
 68. Tesařík (Cortodera humeralis)
 69. Tesařík (Corymbia erythroptera)
 70. Tesařík (Dinoptera collaris)
 71. Tesařík (Echinocerus floralis)
 72. Tesařík (Evodinus clathratus)
 73. Tesařík (Glaphyra marmottani)
 74. Tesařík (Glaphyra umbellatarum)
 75. Tesařík (Grammoptera abdominalis)
 76. Tesařík (Grammoptera ruficornis)
 77. Tesařík (Grammoptera ustulata)
 78. Tesařík (Chlorophorus figuratus)
 79. Tesařík (Chlorophorus herbsti)
 80. Tesařík (Chlorophorus sartor)
 81. Tesařík (Chlorophorus varius)
 82. Tesařík (Isotomus speciosus)
 83. Tesařík (Leioderes kollari)
 84. Tesařík (Leptura aethiops)
 85. Tesařík (Leptura aurulenta)
 86. Tesařík (Necydalis major)
 87. Tesařík (Necydalis ulmi)
 88. Tesařík (Nothorhina punctata)
 89. Tesařík (Obrium brunneum)
 90. Tesařík (Obrium cantharinum)
 91. Tesařík (Oxymirus cursor)
 92. Tesařík (Pachytodes erraticus)
 93. Tesařík (Pedostrangalia revestita)
 94. Tesařík (Phymatodes alni)
 95. Tesařík (Phymatodes rufipes)
 96. Tesařík (Phymatodes testaceus)
 97. Tesařík (Pidonia lurida)
 98. Tesařík (Plagionotus detritus)
 99. Tesařík (Pronocera angusta)
 100. Tesařík (Pseudovadonia livida)
 101. Tesařík (Pyrrhidium sanguineum)
 102. Tesařík (Rhagium bifasciatum)
 103. Tesařík (Rhagium mordax)
 104. Tesařík (Rhagium sycophanta)
 105. Tesařík (Rhamnusium bicolor)
 106. Tesařík (Ropalopus femoratus)
 107. Tesařík (Ropalopus macropus)
 108. Tesařík (Ropalopus varini)
 109. Tesařík (Saphanus piceus)
 110. Tesařík (Semanotus undatus)
 111. Tesařík (Stenhomalus bicolor)
 112. Tesařík (Stenocorus meridianus)
 113. Tesařík (Stenocorus quercus)
 114. Tesařík (Stenopterus flavicornis)
 115. Tesařík (Stenopterus rufus)
 116. Tesařík (Stenurella nigra)
 117. Tesařík (Stenurella septempunctata)
 118. Tesařík (Stictoleptura scutellata)
 119. Tesařík (Strangalia attenuata)
 120. Tesařík (Tetropium fuscum)
 121. Tesařík (Tetropium gabrieli)
 122. Tesařík (Xylotrechus antilope)
 123. Tesařík (Xylotrechus arvicola)
 124. Tesařík (Xylotrechus pantherinus)
 125. Tesařík (Xylotrechus rusticus)
 126. Tesařík alpský (Rosalia alpina)
 127. Tesařík borový (Spondylis buprestoides)
 128. Tesařík broskvoňový (Purpuricenus kaehleri)
 129. Tesařík bukový (Cerambyx scopoli)
 130. Tesařík černohrotý (Stenurella melanura)
 131. Tesařík čtyřpásý (Leptura quadrifasciata)
 132. Tesařík čtyřskvrnný (Pachyta quadrimaculata)
 133. Tesařík dubový (Plagionotus arcuatus)
 134. Tesařík dvojpásý (Stenurella bifasciata)
 135. Tesařík fialový (Callidium violaceum)
 136. Tesařík hnědý (Arhopalus rusticus)
 137. Tesařík korový (Rhagium inquisitor)
 138. Tesařík krovový (Hylotrupes bajulus)
 139. Tesařík obecný (Corymbia rubra)
 140. Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)
 141. Tesařík piluna (Prionus coriarius)
 142. Tesařík pižmový (Aromia moschata)
 143. Tesařík polokrový (Molorchus minor)
 144. Tesařík skvrnitý (Rutpela maculata)
 145. Tesařík smrkový (Tetropium castaneum)
 146. Tesařík tesaříkovitý (Pachytodes cerambyciformis)
 147. Tesařík zavalitý (Ergates faber)

 

2.5.2) Abecední seznam tesaříkovitých Vysočiny podle vědeckých jmen

 1. Acanthocinus aedilis - Kozlíček dazule
 2. Acanthocinus griseus - Kozlíček
 3. Acanthocinus reticulatus - Kozlíček jedlový
 4. Aegomorphus clavipes - Kozlíček
 5. Agapanthia dahli - Kozlíček
 6. Agapanthia intermedia - Kozlíček
 7. Agapanthia villosoviridescens - Kozlíček
 8. Agapanthia violacea - Kozlíček
 9. Akimerus schaefferi - Tesařík
 10. Alosterna tabacicolor - Tesařík
 11. Anaesthetis testacea - Kozlíček
 12. Anaglyptus mysticus - Tesařík
 13. Anastrangalia dubia - Tesařík
 14. Anastrangalia sanguinolenta - Tesařík
 15. Anisarthron barbipes - Tesařík
 16. Anoplodera rufipes - Tesařík
 17. Anoplodera sexguttata - Tesařík
 18. Arhopalus rusticus - Tesařík hnědý
 19. Aromia moschata - Tesařík pižmový
 20. Asemum striatum - Tesařík
 21. Axinoplapis gracilis - Tesařík
 22. Brachyleptura maculicornis - Tesařík
 23. Calamobius filum - Kozlíček
 24. Callidium aeneum - Tesařík
 25. Callidium violaceum - Tesařík fialový
 26. Carilia virginea - Tesařík
 27. Cerambyx cerdo - Tesařík obrovský
 28. Cerambyx scopoli - Tesařík bukový
 29. Clytus arietis - Tesařík
 30. Clytus lama - Tesařík
 31. Clytus tropicus - Tesařík
 32. Cortodera femorata - Tesařík
 33. Cortodera humeralis - Tesařík
 34. Corymbia erythroptera - Tesařík
 35. Corymbia rubra - Tesařík obecný
 36. Dinoptera collaris - Tesařík
 37. Dorcadion fulvum - Kozlíček hnědý
 38. Dorcadion pedestre - Kozlíček písečný
 39. Echinocerus floralis - Tesařík
 40. Ergates faber - Tesařík zavalitý
 41. Evodinus clathratus - Tesařík
 42. Exocentrus adspersus - Kozlíček
 43. Exocentrus lusitanus - Kozlíček
 44. Exocentrus punctipennis - Kozlíček
 45. Exocentrus stierlini - Kozlíček
 46. Glaphyra marmottani - Tesařík
 47. Glaphyra umbellatarum - Tesařík
 48. Grammoptera abdominalis - Tesařík
 49. Grammoptera ruficornis - Tesařík
 50. Grammoptera ustulata - Tesařík
 51. Hylotrupes bajulus - Tesařík krovový
 52. Chlorophorus figuratus - Tesařík
 53. Chlorophorus herbsti - Tesařík
 54. Chlorophorus sartor - Tesařík
 55. Chlorophorus varius - Tesařík
 56. Isotomus speciosus - Tesařík
 57. Lamia textor - Kozlíček vrbový
 58. Leioderes kollari - Tesařík
 59. Leiopus nebulosus - Kozlíček
 60. Leptura aethiops - Tesařík
 61. Leptura aurulenta - Tesařík
 62. Leptura quadrifasciata - Tesařík čtyřpásý
 63. Menesia bipunctata - Kozlíček
 64. Mesosa curculionoides - Kozlíček
 65. Mesosa nebulosa - Kozlíček
 66. Molorchus minor - Tesařík polokrový
 67. Monochamus galloprovincialis - Kozlíček
 68. Necydalis major - Tesařík
 69. Necydalis ulmi - Tesařík
 70. Nothorhina punctata - Tesařík
 71. Oberea erythrocephala - Kozlíček
 72. Oberea linearis - Kozlíček
 73. Oberea oculata - Kozlíček dvojtečný
 74. Oberea pupilata - Kozlíček
 75. Obrium brunneum - Tesařík
 76. Obrium cantharinum - Tesařík
 77. Oplosia fennica - Kozlíček
 78. Oxymirus cursor - Tesařík
 79. Pachyta quadrimaculata - Tesařík čtyřskvrnný
 80. Pachytodes cerambyciformis - Tesařík tesaříkovitý
 81. Pachytodes erraticus - Tesařík
 82. Pedostrangalia revestita - Tesařík
 83. Phymatodes alni - Tesařík
 84. Phymatodes rufipes - Tesařík
 85. Phymatodes testaceus - Tesařík
 86. Phytoecia argus - Kozlíček
 87. Phytoecia coerulescens - Kozlíček
 88. Phytoecia cylindrica - Kozlíček
 89. Phytoecia icterica - Kozlíček mrkvový
 90. Phytoecia nigricornis - Kozlíček
 91. Phytoecia nigripes - Kozlíček
 92. Phytoecia pustulata - Kozlíček
 93. Pidonia lurida - Tesařík
 94. Plagionotus arcuatus - Tesařík dubový
 95. Plagionotus detritus - Tesařík
 96. Pogonocherus decoratus - Kozlíček
 97. Pogonocherus fasciculatus - Kozlíček
 98. Pogonocherus hispidulus - Kozlíček
 99. Pogonocherus hispidus - Kozlíček
 100. Pogonocherus ovatus - Kozlíček
 101. Prionus coriarius - Tesařík piluna
 102. Pronocera angusta - Tesařík
 103. Pseudovadonia livida - Tesařík
 104. Purpuricenus kaehleri - Tesařík broskvoňový
 105. Pyrrhidium sanguineum - Tesařík
 106. Rhagium bifasciatum - Tesařík
 107. Rhagium inquisitor - Tesařík korový
 108. Rhagium mordax - Tesařík
 109. Rhagium sycophanta - Tesařík
 110. Rhamnusium bicolor - Tesařík
 111. Ropalopus femoratus - Tesařík
 112. Ropalopus macropus - Tesařík
 113. Ropalopus varini - Tesařík
 114. Rosalia alpina - Tesařík alpský
 115. Rutpela maculata - Tesařík skvrnitý
 116. Saperda carcharias - Kozlíček topolový
 117. Saperda octopunctata - Kozlíček
 118. Saperda perforata - Kozlíček
 119. Saperda populnea - Kozlíček osikový
 120. Saperda punctata - Kozlíček jilmový
 121. Saperda scalaris - Kozlíček ozdobný
 122. Saperda similis - Kozlíček
 123. Saphanus piceus - Tesařík
 124. Semanotus undatus - Tesařík
 125. Spondylis buprestoides - Tesařík borový
 126. Stenhomalus bicolor - Tesařík
 127. Stenocorus meridianus - Tesařík
 128. Stenocorus quercus - Tesařík
 129. Stenopterus flavicornis - Tesařík
 130. Stenopterus rufus - Tesařík
 131. Stenostola dubia - Kozlíček
 132. Stenostola ferrea - Kozlíček
 133. Stenurella bifasciata - Tesařík dvojpásý
 134. Stenurella melanura - Tesařík černohrotý
 135. Stenurella nigra - Tesařík
 136. Stenurella septempunctata - Tesařík
 137. Stictoleptura scutellata - Tesařík
 138. Strangalia attenuata - Tesařík
 139. Tetropium castaneum - Tesařík smrkový
 140. Tetropium fuscum - Tesařík
 141. Tetropium gabrieli - Tesařík
 142. Tetrops praeusta - Kozlíček ovocný
 143. Tetrops starki - Kozlíček
 144. Xylotrechus antilope - Tesařík
 145. Xylotrechus arvicola - Tesařík
 146. Xylotrechus pantherinus - Tesařík
 147. Xylotrechus rusticus - Tesařík

 

2.5.3) Nejvýznamnější lokality tesaříkovitých na Vysočině

NPR Žákova hora

Významná lokalita ve Žďárských vrších chránící fragment pralesovitého porostu na ploše necelých 40 ha. Porost je tvořen bučinou a suťovým lesem s pestrou druhovou i věkovou strukturou. Z hlediska tesaříků se jedná o velmi významnou lokalitu hostící společenstvo druhů horských lesů. Jedná se o jedinou doloženou lokalitu tesaříka alpského (Rosalia alpina) na Vysočině. K recentně potvrzeným významným druhů patří např. Evodinus clathratus, Pidonia lurida nebo Stictoleptura scutellata.

PP Náměšťská obora a PR Údolí Oslavy a Chvojnice

Jedná se o nejvýznamnější lokality saproxylického hmyzu na Vysočině. Rozsáhlý komplex přírodních lesů, který se táhne od Náměště nad Oslavou podél Oslavy až po Oslavany hostí mimořádně zachovalé a druhově velmi pestré lesní ekosystémy. Zjištěno zde bylo téměř 90 druhů tesaříků včetně řady velmi významných a ohrožených druhů v rámci celé ČR. Za pozornost stojí především stabilní populace tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) v oboře, stabilní výskyt druhu Akimerus schaefferi, výskyt řady významných pralesních druhů jakou jsou Necydalis ulmi nebo Corymbia erythroptera a také řady teplomilných druhů lesostepních formací jako je Echinocerus floralis nebo Stenopterus favicornis.

Údolí Rokytné u Šemíkovic (Výrova skála, Knížecí seč)

Tato lokalita byla dlouho stranou zájmu entomologů, avšak průzkumy z posledních let naznačují, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších lokalit teplomilných doubrav na Vysočině. Fragmenty rozvolněných doubrav hostí řadu významných druhů tesaříků vázaných na duby, jako jsou Stenocorus quercus, Ropalopus varini nebo Pedostrangalia revestita. Hojný je také výskyt stepního druhu Echinocerus floralis.

NPR Mohelenská hadcová step

Jedna z nejvýznamnějších entomologických lokalit v ČR hostí také řadu významných druhů tesaříků. Rozvolněné porosty borovic na extrémních stanovištích vyhledávají druhy reliktních borů, jako je Nothorhina punctata nebo Glaphyra marmottani. K významným stepním druhům patří kozlíčci Dorcadion pedestre a především Phytoecia argus, jehož výskyt je zde stále pravděpodobný. K poměrně hojným druhům stepních a lesostepních lokalit zde patří Echinocerus floralis, Chlorophorus sartor nebo Chlorophorus varius, který zde má jedinou známou lokalitu na Vysočině.

 

2.6) Závěr

Na území Kraje Vysočina bylo na základě shromážděných dat zaznamenáno 147 druhů tesaříků. Z nich 27 druhů je uvedeno v různých kategoriích ohrožení v Červeném seznamu bezobratlých. V kategorii kriticky ohrožený (CR) bylo zaznamenáno 6 druhů, v kategorii ohrožený (EN) je to 6 druhů, v kategorii zranitelný (VU) 4 druhy a v kategorii téměř ohrožený (NT) pak 10 druhů.

 

2.7) Literatura

 • Farkač J., Král D. et Škorpík M. [eds.], 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
 • Heyrovský L, Sláma M., 1992: Tesaříkovití – Cerambycidae (Řád: Brouci – Coleoptera) s dodatkem M. Slámy. Nakl. Kabourek, Zlín, 368 pp.
 • Jelínek J. [ed. ], 1993: Seznam československých brouků (Coleoptera). Folia Heyrovskyana, Supplementum I, Praha, 172 pp.
 • Sama G., 2002: Atlas of the Cerambycidae of Europe and Mediterranea Area. Vol. I, Northem, Western, Central and Eastern Europe, Brithis Isles and Continental Europe from France (excl. Corsica) to Scandinavia and Urals. Nakl. Kabourek, Zlín, 173 pp.
 • Sláma M., 1998: Tesaříkovití – Cerambycidae České a Slovenské republiky. Krhanice, 383 pp.
 • Sláma M., 2006: Icones Insectorum Europae Centralis: Coleoptera: Cerambycidae. Folia Heyrovskyana, Séries B, No. 4., Nakl. Kabourek, Zlín, 40 pp.

 

3) Rákosníčci (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) Vysočiny

Roman Mlejnek & Václav Křivan (2017)

 

3.1) Obsah

3.2) Úvod

3.3) Přírodní poměry

3.4) Materiál a metodika

3.4.1) Charakteristika indikátorů 1. až 3. stupně

3.4.2) Zkratky a vysvětlivky

3.5) Výsledky

3.5.1) Abecední seznam rákosníčků Vysočiny podle českých jmen

3.5.2) Abecední seznam rákosníčků Vysočiny podle vědeckých jmen

3.5.3) Významné lokality rákosníčků na Vysočině

3.6) Závěr

3.7) Literatura

 

3.2) Úvod

Podčeleď rákosníčků (Donaciinae) představuje charakteristickou skupinu mandelinkovitých brouků (Chrysomelidae) s vazbou na hydrofilní vegetaci. Rákosníčci jsou vzhledem ke svému způsobu života ideální skupinou pro bioindikaci cenných mokřadních společenstev, která se z naší přírody dlouhodobě vytrácejí. Mlejnek & Křivan (2016) stanovili bioindikační hodnotu našich rákosníčků do tří stupňů (indikátor 1., 2. a 3. stupně). Mezi indikátory 1. stupně byly zařazeny: Donacia brevicornis, D. brevitarsis, D. impressa, D. malinovskyi, D. obscura, D. reticulata, D. sparganii, D. springeri, D. tomentosa, Macroplea appendiculata a Plateumaris braccata. Uvedené druhy patří k indikačně nejvýznamnějším rákosníčkům, které dokládají výjimečnou zachovalost a přírodní hodnotu daného stanoviště.

Cílem studie bylo nejen podchycení údajů recentních i historických, ale především posouzení mokřadních biotopů regionu s ohledem na jejich přírodní hodnotu.

 

3.3) Přírodní poměry

Kraj Vysočina leží v oblasti Českomoravské vrchoviny. Na jihu zahrnuje západní část Jevišovické pahorkatiny a sever Javořické pahorkatiny, na západě je Křemešnická vrchovina, na severozápadě leží Hornosázavská pahorkatina, na severu Žďárské vrchyHornosvrateckou pahorkatinou, na východě a v centru je Křižanovská vrchovina. V Jihlavských vrších (Javořické pahorkatině) se nachází nejvyšší vrchol Javořice (836,5 m). Druhé nejvyšší místo je vrchol Devět skal (836 m) ve Žďárských vrších.

V Kraji Vysočina se nachází rozvodí moří. Severozápadní polovina kraje patří k úmoří Severního moře (v kraji např. řeka Sázava), jihovýchodní polovina patří k úmoří Černého moře (např. řeky Svratka a Jihlava).

V kraji je rovněž velice pestrá mozaika mokřadů. Významné jsou především četná rašeliniště (např.: Radostínské rašeliniště (NPR), Doupský a Bažantka (PR), Ranská jezírka (PR), Rašeliniště Kaliště (PR), V Lisovech (PR)), rašelinné a slatinné louky (např.: Maršálka (PR)), meandrující vodní toky (např.: Meandry Svratky u Milov (PR)), ale i zachovalé litorály rybníků a vlhkomilná luční společenstva na ně navazující (např.: Zhejral (NPP)) nebo oligotrofní lesní rybníky (např.: Velký Pařezitý rybník (PR)). V kraji je dále celá řada jiných mokřadů, které nejsou zahrnuty do maloplošných chráněných území. Vedle menších lokálních rašelinišť to je především velké množství rybníků, z nichž mnohé mají hodnotná mokřadní společenstva.

 

3.4) Materiál a metodika

Základem práce byly sběry a pozorování rákosníčků od řady entomologů i revize materiálu deponovaného v muzeích. Vždy se jednalo o materiál dospělců. Determinace byla provedena R. Mlejnkem a V. Křivanem.

Systematické řazení rákosníčků a nomenklatura je podle práce Bezděk & Mlejnek (2016). Názvosloví rostlin je podle botanického klíče Kubát (2002). Determinaci některých rostlinných taxonů provedli botanici Zdeněk Kaplan a Naděžda Gutzerová. Kompletní soupis rákosníčků je uveden v „Přehledu druhů“.

Byla sestavena databáze záznamů rákosníčků na území Kraje Vysočina, ve které je uveden název taxonu, mapové pole, lokalita, datum, počet exemplářů (sbírkové údaje), příp. počet pozorovaných exemplářů, jméno sběratele (lgt.), případně toho, kdo pozoroval (observ.) a umístění ve sbírce (coll.), případně literární zdroj. Mapová pole jsou podle síťového mapování fauny (Pruner & Míka 1996). Označení každé lokality zahrnuje název obce, případně části obce a bližší lokalizaci (např. jméno rybníka, řeky, potoka apod.). Stanovení obce a části obce je podle práce Pruner & Míka (1996). K dispozici byly pouze tři literární údaje (Bechyně 1945), a to pro vzácné druhy Donacia malinovskyi a D. sparganii, u nichž autor neuvádí počty exemplářů. Na historických lokalitních štítcích se velice často u jména entomologa místo zkratky (lgt.) psala zkratka (coll.). Jméno pak mohlo udávat jak sběratele, tak místo uložení příslušného exempláře ve sbírce. V takových případech je ponechána zkratka (coll.) ve spojitosti se jménem. V případě evidence identického materiálu umístěného ve více sbírkách jsou zkratky soukromých sběratelů, resp. muzeí řazeny v závislosti od nejvyššího počtu exemplářů v příslušné sbírce sestupně.

Bioindikační hodnota rozděluje druhy rákosníčků do tří stupňů na základě práce Mlejnek & Křivan (2016).

 

3.4.1) Charakteristika indikátorů 1. až 3. stupně

Indikátor 1. stupně

Indikačně nejvýznamnější druhy dokládající výjimečnou zachovalost a přírodní hodnotu daného stanoviště. Druhy zasluhují mimořádnou pozornost a ochranu (např. Macroplea appendiculata). Vždy se jedná o reliktní a ohrožené druhy přirozených, nepříliš poškozených ekosystémů (např. Donacia obscura). Do skupiny mohou patřit i druhy s výskytem na stanovištích lidskou činností víceméně poškozených, které svou povahou připomínají původní stanoviště.

Druhy zařazené do této skupiny: Donacia brevicornis Ahrens, 1810; D. brevitarsis C. G. Thomson, 1884; D. impressa Paykull, 1799; D. malinovskyi Ahrens, 1810; D. obscura Gyllenhal, 1813; D. reticulata Gyllenhal, 1817; D. sparganii Ahrens, 1810; D. springeri J. Müller, 1916; D. tomentosa Ahrens, 1810; Macroplea appendiculata (Panzer, 1794); Plateumaris braccata (Scopoli, 1772).

Indikátor 2. stupně

Indikačně významné druhy, které podtrhují hodnotu stanoviště (např. Plateumaris rustica). Přítomnost více druhů indikátorů 2. stupně v rámci jedné lokality poukazuje na přírodně cenné lokality, které ve spojitosti s dalšími živými, případně neživými složkami životního prostředí zasluhují péči a ochranu. Druhy v této skupině lze označit jako adaptabilní, osídlující přirozené nebo přirozenému stavu blízké habitaty. Vyskytují se i na druhotných, dobře regenerovaných biotopech, zvláště v blízkosti původních ploch (např. Donacia simplex).

Druhy zařazené do této skupiny: Donacia bicolora Zschach, 1788; D. clavipes Fabricius, 1792; D. crassipes Fabricius, 1775; D. dentata Hoppe, 1795; D. marginata Hoppe, 1795; D. simplex Fabricius, 1775; D. thalassina Germar, 1811; D. versicolorea (Brahm, 1790); Plateumaris rustica (Kunze, 1818).

Indikátor 3. stupně

Indikačně méně významné druhy, které jsou obecně rozšířené a hojné. Druhy často nemají žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, ve kterém se vyskytují a lze je označit jako eurytopní. Zpravidla obývají nestabilní, měnící se biotopy, stejně jako antropogenně ovlivněnou a poškozenou krajinu (např. Donacia semicuprea, D. vulgaris).

Druhy zařazené do této skupiny: Donacia aquatica (Linnaeus, 1758); D. cinerea Herbst, 1784; D. semicuprea Panzer, 1796; D. vulgaris Zschach, 1788; Plateumaris consimilis (Schrank, 1781); P. sericea (Linnaeus, 1760).

 

3.4.2) Zkratky a vysvětlivky

Zkratky soukromých a muzejních sbírek (s uvedením kurátora příslušné sbírky):

DKO – coll. David Kopr, Budeč

JMMZ – Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Znojmo (Antonín Reiter)

JSR – coll. Jaromír Strejček, Praha

JST – coll. Jiří Stanovský, Ostrava‑Výškovice

JVA – coll. Jiří Vávra, Ostrava

JVO – coll. Jiří Voříšek, Jirkov

KRE – coll. Květoslav Resl, Šumice

LER – coll. Ladislav Ernest, Nymburk

LSK – coll. Lukáš Skořepa, Peč

MHKC – Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Miroslav Mikát)

MHO – coll. Miroslav Honců, Česká Lípa

MJMZ – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín (Dušan Trávníček)

MKL – coll. Miloš Klekner, Plzeň

MMUL – Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Jiří Spružina)

MVJI – Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava (Pavel Bezděčka)

MVTR – Muzeum Vysočiny Třebíč, Třebíč (Pavlína Peřinková)

MZMB – Moravské zemské muzeum, Brno (Jiří Kolibáč)

NHMW – Naturhistorisches Museum, Wien (Manfred Jäch)

NMPC – Národní muzeum, Praha (Jiří Hájek)

OMMC – Oblastní muzeum v Mostě, Most (Ivan Táborský)

PHE – coll. Petr Hesoun, Strmilov

RML – coll. Roman Mlejnek, Pardubice

RMMI – Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov (Pavel Pokorný)

SNMB – Slovenské národné múzeum, Bratislava (Vladimír Janský)

TKO – coll. Tomáš Kopecký, Hradec Králové

VCMP – Východočeské muzeum v Pardubicích, Pardubice (Jan Dolanský)

VKR – coll. Václav Křivan, Štěměchy

VTY – coll. Václav Týr, Žihle

Zkratky chráněných území:

PP – přírodní památka

PR – přírodní rezervace

NPP – národní přírodní památka

NPR – národní přírodní rezervace

Ostatní zkratky:

JV – jihovýchod

JZ – jihozápad

SV – severovýchod

SZ – severozápad

 

3.5) Výsledky

Komentovány jsou druhy evidované pouze v Kraji Vysočina. Ve výjimečných případech (druhy zařazené do indikátorů 1. stupně) jsou zmíněny i druhy nalezené v blízkosti Kraje Vysočina.

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:

= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 

3.5.1) Abecední seznam rákosníčků Vysočiny podle českých jmen

 1. Rákosníček (Donacia aquatica)
 2. Rákosníček (Donacia bicolora)
 3. Rákosníček (Donacia brevicornis)
 4. Rákosníček (Donacia brevitarsis)
 5. Rákosníček (Donacia cinerea)
 6. Rákosníček (Donacia clavipes)
 7. Rákosníček (Donacia crassipes)
 8. Rákosníček (Donacia dentata)
 9. Rákosníček (Donacia impressa)
 10. Rákosníček (Donacia malinovskyi)
 11. Rákosníček (Donacia marginata)
 12. Rákosníček (Donacia obscura)
 13. Rákosníček (Donacia semicuprea)
 14. Rákosníček (Donacia simplex)
 15. Rákosníček (Donacia sparganii)
 16. Rákosníček (Donacia springeri)
 17. Rákosníček (Donacia thalassina)
 18. Rákosníček (Donacia versicolorea)
 19. Rákosníček (Donacia vulgaris)
 20. Rákosníček (Plateumaris braccata)
 21. Rákosníček (Plateumaris consimilis)
 22. Rákosníček (Plateumaris rustica)
 23. Rákosníček (Plateumaris sericea)

 

3.5.2) Abecední seznam rákosníčků Vysočiny podle vědeckých jmen

 1. Donacia aquatica - Rákosníček
 2. Donacia bicolora - Rákosníček
 3. Donacia brevicornis - Rákosníček
 4. Donacia brevitarsis - Rákosníček
 5. Donacia cinerea - Rákosníček
 6. Donacia clavipes - Rákosníček
 7. Donacia crassipes - Rákosníček
 8. Donacia dentata - Rákosníček
 9. Donacia impressa - Rákosníček
 10. Donacia malinovskyi - Rákosníček
 11. Donacia marginata - Rákosníček
 12. Donacia obscura - Rákosníček
 13. Donacia semicuprea - Rákosníček
 14. Donacia simplex - Rákosníček
 15. Donacia sparganii - Rákosníček
 16. Donacia springeri - Rákosníček
 17. Donacia thalassina - Rákosníček
 18. Donacia versicolorea - Rákosníček
 19. Donacia vulgaris - Rákosníček
 20. Plateumaris braccata - Rákosníček
 21. Plateumaris consimilis - Rákosníček
 22. Plateumaris rustica - Rákosníček
 23. Plateumaris sericea - Rákosníček

 

3.5.3) Významné lokality rákosníčků na Vysočině

Vybrané lokality reprezentují území chráněná, dále místa s vysokou diverzitou vodní a mokřadní vegetace ležící mimo zvláště chráněná území a místa s výskytem některých vzácných druhů rákosníčků. Všeobecně lze konstatovat, že o lokalitě vypovídá, vedle přítomnosti indikátorů 1. stupně, rovněž celkový počet zjištěných druhů. Limitem k výběru bylo více než pět druhů rákosníčků na lokalitu, což odráží i pestřejší skladbu rostlin. Pro hodnocení přírodního stavu biotopů byly vybrány rovněž lokality, kde entomologický výzkum byl proveden v posledních letech, resp. po roce 2007. Historické nálezy, které se na lokalitě nepodařilo recentně doložit, jsou hodnotné, ale pro posouzení aktuálního stavu nemají zásadní význam. Příkladem mohou být historické nálezy s lokalitou Přibyslav. Před rokem 1948 zde často sbíral místní rodák Jan Bechyně (1920–1973). Jeho sběry lze datovat hlavně kolem období 2. světové války. Je však záhadou, kde byl zjištěn nejen velký počet druhů rákosníčků (20 druhů), ale i rekordní počet indikátorů 1. stupně (7 druhů), který je shodný s počtem indikátorů 2. stupně (7 druhy) a vyšší než počet zástupců indikátorů 3. stupně (6 druhů).

Z recentních výzkumů je možné vyzdvihnout lokalitu rybníků Doubravníček a Doubravník (celkem 11 druhů rákosníčků, z toho jeden indikátor 1. stupně), PR Ranská jezírka (8 druhů, z toho dva indikátory 1. stupně) nebo PR V Lisovech (6 druhů, z toho jeden indikátor 1. stupně).

 

Tab.: Významné lokality rákosníčků v Kraji Vysočina

Lokalita

Počet druhů

Počet indikátorů

Roky výzkumu

1. stupně

2. stupně

3. stupně

 

Ždírec nad Doubravou; Barchanec (6260)

7

0

4

3

2012

Stonařov; Kružíkova louka (VKP)(6759)

6

0

3

3

2010

Všeradov, Jasné Pole; rybník Januš (6261)

6

0

3

3

2012

Řásná; Velký Pařezitý rybník (PR)(6758)

8

0

4

4

2012 – 2013

Radostín; rybníky Doubravníček (EVL) a Doubravník (6361)

11

1

5

5

2012 – 2014

Opatov; rybník Jinšůvek (6759)

6

0

2

4

2007 – 2012

Mrákotín; lesní rybník 2,5 km západně (6858)

6

0

2

4

2012

Klatovec; Zhejral (NPP/EVL/RBC) (6757)

7

0

3

4

2007 – 2013

Jihlávka; V Lisovech (PR) (6757)

6

1

2

3

2014

Rančířov; Rančířovský Okrouhlík (6659)

9

0

3

6

2010

Vysoká u Jihlavy; Popický rybník (6659)

8

0

2

6

2010

Havlíčkova Borová; Ranská jezírka (PR) (6360)

8

2

3

3

2012 – 2013

Brtnice; Šamonín, tůně (6660)

7

0

3

4

2011

Budeč; Matějovský rybník a Babínský rybník (EVL) a tůně mezi uvedenými rybníky (6461)

7

0

3

4

2009 – 2012

 

3.6) Závěr

V Kraji Vysočina bylo celkem dokladováno 23 druhů rákosníčků. Z tohoto počtu však bylo pět druhů (Donacia brevicornis, D. brevitarsis, D. malinovskyi, D. sparganii) evidovaných již před rokem 1960. Mezi indikátory 1. stupně se řadí osm zjištěných druhů: Donacia brevicornis, D. brevitarsis, D. impressa, D. malinovskyi, D. obscura, D. sparganii, D. springeri, Plateumaris braccata. Do indikátorů 2. stupně se řadí devět zjištěných druhů: Donacia bicolora, D. clavipes, D. crassipes, D. dentata, D. marginata, D. simplex, D. thalassina, D. versicolorea, Plateumaris rustica. Do indikátorů 3. stupně patří šest zjištěných druhů: Donacia aquatica, D. cinerea, D. semicuprea, D. vulgaris, Plateumaris consimilis, P. sericea.

Z lokalit, na kterých byl proveden výzkum v posledních letech, je možné vyzdvihnout např. území s rybníky Doubravníček a Doubravník, kde bylo celkem evidováno 11 druhů rákosníčků, z toho jeden indikátor 1. stupně. Přírodně hodnotná je i lokalita Ranská jezírka (PR) s 8 druhy rákosníčků, z toho jsou dva indikátory 1. stupně. Velice zajímavá je také V Lisovech (PR), kde bylo zjištěno 6 druhů, z toho jeden indikátor 1. stupně.

Z historických výzkumů byla na rákosníčky nejbohatší lokalita Přibyslav, kde před rokem 1948 často sbíral entomolog Jan Bechyně. V okolí Přibyslavi bylo zjištěno 20 druhů rákosníčků, z toho 7 indikátorů 1. stupně.

 

3.7) Literatura

 • BECHYNĚ J., 1945: Příspěvek k poznání našich mandelinek. (Additamenta ad cognitionem Phytophagorum centralieuropaeorum). Entomologické Listy 8: 87–91 (in Czech, Latin summary).
 • BEZDĚK J. et MLEJNEK R., 2016: Icones insectorum Europae centralis. Coleoptera: Megalopodidae, Orsodacnidae, Chrysomelidae: Donaciinae, Criocerinae. Folia Heyrovskana, Series B 27: 1–63.
 • BIEŃKOWSKI A. O., 1999: Mating behaviour in Donaciinae (Coleoptera, Chrysomelidae). Pp. 411–420. In: COX M. L. (ed.): Advances in Chrysomelidae Biology 1. Backhuys Publishing, Leiden, 671 pp.
 • BIEŃKOWSKI A. O., 2011: Zhuki-listoedy (Coleoptera, Chrysomelidae) evropeyskoy chasti Rossii. [The Leaf Beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) of the European Part of Russia]. Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 534 pp. (in Russian).
 • BIEŃKOWSKI A. O., 2014: Zhizn’ listoedov-raduzhnits (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae). [The Life of Leaf Beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae)]. Muchametov G. V., Livny, 380 pp. (in Russian).
 • BOLLOW H., 1940: Donacia springeri Müll. (Col. Chrysom.), eine für Deutschland neue Käferart. Mitteilungen Münchner Entomologischen Gesellschaft 30: 556–559.
 • Bordy B., Doguet S. et Debreuil M., 2012: Les Donaciinae de France (Coleoptera, Chrysomelidae). Rutilans & Magellanes, Villelongue-dels-Monts, 92 pp.
 • BRANDL P., 1977: Meldungen der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen. Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 26: 62–64.
 • GEISER R., 1979: 7. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen. Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 28: 33–44.
 • KAVKA M., 2012: Rákosníčci (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) Kutnohorska. (Reed Beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) of the Kutná Hora region). Elateridarium 6: 67–77 (in Czech, English abstract and summary).
 • KIPPENBERG H., 1967: Donacia springeri Müll. in Nordtirol. Entomologische Blätter 63: 48–49.
 • KUBÁT K. [ed.], 2002: Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha, 928 pp. (in Czech).
 • MLEJNEK R. et KŘIVAN V., 2016: Stanovení bioindikačních hodnot rákosníčků (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) evidovaných v České republice, včetně jejich aktuálního rozšíření a bionomických charakteristik (Assessment of the bioindicator value of the reed beetles (Coleptera: Chrysomelidae: Donaciinae) recorded in the Czech Republic, with a review of their recent distribution and bionomic characteristics). Klapalekiana 52: 127–360 (in Czech, English abstract and summary).
 • OLSUFJEV G. V., 1913: (Donacia malinowskii Ahr. (Coleoptera, Chrysomelidae). Sa vie et ses habitudes). Russian Entomological Review 13 (2): 285–289 (in Russian, French title).
 • PRUNER L. et MÍKA P., 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system). Klapalekiana 32 (Supplementum): 1–115 (in Czech, English abstract and summary).
 • WARCHAŁOWSKI A., 1985: Chrysomelidae. Stonkowate (Insecta: Coleoptera). Podrodzina Donaciinae Kirby, 1837 - Rzęsielnice. [Chrysomelidae. Leaf beetles (Insecta: Coleoptera). Subfamily Donaciinae Kirby, 1837 - reed beetles]. Fauna Polski (Warszawa) 10: 66–165 (in Polish).

 

4) Systematický přehled brouků Vysočiny

Kompletně jsou zpracovány pouze skupiny střevlíkovitých (Carabidae), tesaříkovitých (Cerambycidae) a rákosníčků (Donaciinae).

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Podkmen: Šestinozí = šestinožci (Hexapoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Brouci (Coleoptera)
Podřád: Masožraví (Adephaga)
Čeleď: Střevlíkovití (Carabidae)
Podřád: Všežraví (Polyphaga)
Čeleď: Tesaříkovití (Cerambycidae)
Čeleď: Mandelinkovití (Chysomelidae)
Podčeleď: Rákosníčci (Donaciinae)

 

Seznam, výskyt a rozšíření vybraných skupin brouků (Coleoptera) v Kraji Vysočina, a to střevlíkovitých (Carabidae), tesaříkovitých (Cerambycidae) a rákosníčků (Donaciinae), bylo zpracováno v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny. Výstupem je komentovaný seznam všech druhů z těchto skupin zjištěných v Kraji Vysočina, seznam literatury týkající se jejich výskytu na Vysočině, mapky současného a historického rozšíření a přehled nejvýznamnějších lokalit Kraje Vysočina. Druhový přehled a rozšíření bylo v rámci projektu sestaveno z dat získaných terénním průzkumem, excerpcí literatury i zpracováním dostupných dosud nepublikovaných dat. V rámci projektu byly vydány brožury informující o střevlících, tesařících a rákosníčcích Vysočiny. Výsledky projektu budou postupně prezentovány také na tomto webu.

Odborný garant: Ing. Václav Křivan (realizováno v rámci partnerství projektu s ČSOP Kněžice a ve spolupráci s dalšími odborníky: Ing. Jiří Vávra, Ing. Lukáš Skořepa, Roman Mlejnek).

 

----------------------

Seznam brouků (Coleoptera) Vysočiny

 1. Abax carinatus
 2. Abax ovalis (Duftschmid, 1812)
 3. Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 1783)
 4. Abax parallelus (Duftschmid, 1812)
 5. Abdera affinis (Paykull, 1799)
 6. Abdera flexuosa
 7. Abraeus perpusillus
 8. Acalles camelus (Fabricius, 1792)
 9. Acalles echinatus (Germar, 1824)
 10. Acalles fallax
 11. Acallocrates colonnellii Bahr, 2003
 12. Acalyptus sericeus
 13. Acanthocinus aedilis (Linaeus, 1758)
 14. Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792)
 15. Acidota crenata
 16. Acidota cruentata
 17. Acilius canaliculatus – potápník žlábkovaný
 18. Acilius sulcatus – potápník rýhovaný
 19. Aclypea opaca
 20. Acmaeodera degener – stébelník modrokrový
 21. Acmaeoderella flavofasciata
 22. Acritus hopffgarteni
 23. Acritus minutus
 24. Acrotona parvula
 25. Acrulia inflata
 26. Actenicerus siaelandicus
 27. Actenicerus sjaelandicus
 28. Acupalpus exiguus
 29. Acupalpus flavicollis
 30. Acupalpus interstitialis
 31. Acupalpus luteatus
 32. Acupalpus maculatus
 33. Acupalpus meridianus
 34. Acupalpus parvulus
 35. Adalia bipunctata – slunéčko dvoutečné
 36. Adalia decempunctata – slunéčko desetitečné
 37. Aderus populneus
 38. Adoxus obscurus (Linnaeus, 1758)
 39. Adrastus limbatus
 40. Adrastus montanus
 41. Adrastus pallens
 42. Adrastus rachifer
 43. Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1793) – roháček vrubounovitý
 44. Agabus affinis
 45. Agabus biguttatus
 46. Agabus bipustulatus
 47. Agabus congener
 48. Agabus guttatus
 49. Agabus melanarius
 50. Agabus nebulosus
 51. Agabus paludosus
 52. Agabus sturmii
 53. Agabus undulatus
 54. Agabus unguicularis
 55. Agapanthia dahli (Richter, 1821)
 56. Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884
 57. Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775)
 58. Agapanthia violacea (Fabricius, 1775)
 59. Agathidium badium
 60. Agathidium laevigatum
 61. Agathidium nigripenne (Fabricius, 1792)
 62. Agathidium varians
 63. Agelastica alni (Linnaeus, 1758)
 64. Agonum afrum
 65. Agonum angustatum
 66. Agonum dolens
 67. Agonum duftschmidi (Schmidt, 1994)
 68. Agonum ericeti
 69. Agonum fuliginosum (Panzer, 1809)
 70. Agonum gracile
 71. Agonum gracilipes
 72. Agonum lugens (Duftschmid, 1812)
 73. Agonum marginatum
 74. Agonum micans (Nicolai, 1822)
 75. Agonum muelleri
 76. Agonum piceum
 77. Agonum sexpunctatum
 78. Agonum thoreyi
 79. Agonum versutum
 80. Agonum viduum (Panzer, 1797)
 81. Agrilus angustulus (Illiger, 1803) – polník úzký
 82. Agrilus ater – polník topolový
 83. Agrilus auricollis – polník jilmový
 84. Agrilus aurichalceus L. Redtenbacher, 1849 – polník malinový
 85. Agrilus betuleti – polník březový
 86. Agrilus biguttatus (Fabricius, 1777) – polník dvojtečný
 87. Agrilus convexicollis L. Redtenbacher, 1849 – polník
 88. Agrilus cuprescens – polník
 89. Agrilus cyanescens Ratzeburg, 1837 – polník zimolezový
  • Agrilus cyanescens subsp. cyanescens – polník zimolezový pravý
 90. Agrilus graecus – polník
 91. Agrilus graminis Laporte de Castelnau & Gory, 1837 – polník
 92. Agrilus hyperici (Creutzer, 1799) – polník třezalkový
 93. Agrilus laticornis (Illiger, 1083) – polník širokorohý
 94. Agrilus litura Kiesenwetter, 1857 – polník
 95. Agrilus obscuricollis Kiesenwetter, 1857 – polník
 96. Agrilus olivicolor – polník habrový
 97. Agrilus pratensis (Ratzeburg, 1837) – polník luční
 98. Agrilus sinuatus (Olivier, 1790) – polník stromový
 99. Agrilus subauratus – polník
 100. Agrilus sulcicollis Lacordaira, 1803 – polník
 101. Agrilus suvorovi Obenberger, 1935 = Agrilus suvorovi subsp. populneus Schaefer, 1946 – polník Suvorovův
 102. Agrilus viridis (Linnaeus, 1758) – polník zelenavý
 103. Agrilus viscivorus Bílý, 1991 – polník
 104. Agriotella picipennis
 105. Agriotes acuminatus (Stephens, 1830)
 106. Agriotes brevis Candéze, 1863
 107. Agriotes gallicus
 108. Agriotes lineatus
 109. Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758)
 110. Agriotes pilosellus (Schönherr, 1817)
 111. Agriotes sputator (Linnaeus, 1758)
 112. Agriotes ustulatus (Schaller, 1783)
 113. Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) – myšák šedý
 114. Ahasverus advena
 115. Airaphilus elongatus
 116. Aizobius sedi (Germar, 1818)
 117. Aleochara binotata
 118. Aleochara bipunctata
 119. Aleochara bipustulata
 120. Aleochara brevipennis
 121. Aleochara curtula
 122. Aleochara erythroptera
 123. Aleochara spadicea
 124. Aleochara tristis
 125. Alianta incana
 126. Allecula morio (Fabricius, 1787) – hřebenočlenec smolový
 127. Allecula rhenana – hřebenočlenec
 128. Aloconota gregaria
 129. Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)
 130. Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797)
 131. Alphitophagus bifasciatus
 132. Altica lythri
 133. Altica oleracea
 134. Amara aenea (De Geer, 1774)
 135. Amara apricaria (Paykull, 1790)
 136. Amara aulica (Panzer, 1797)
 137. Amara bifrons
 138. Amara communis
 139. Amara consularis (Duftschmid, 1812)
 140. Amara convexior
 141. Amara cursitans
 142. Amara curta Dejean, 1828
 143. Amara equestris
 144. Amara eurynota
 145. Amara familiaris (Duftschmid, 1812)
 146. Amara fulva
 147. Amara gebleri
 148. Amara ingenua
 149. Amara littorea C.G. Thomson, 1857
 150. Amara lucida (Duftschmid, 1812)
 151. Amara lunicollis
 152. Amara majuscula Chaudoir, 1850
 153. Amara makolskii
 154. Amara montivaga
 155. Amara nitida
 156. Amara ovata (Fabricius, 1792)
 157. Amara plebeja (Gyllenhal, 1810)
 158. Amara pulpani
 159. Amara sabulosa (Audinet-Serville, 1821)
 160. Amara similata (Gyllenhal, 1810)
 161. Amara spreta
 162. Amara tibialis (Paykull, 1798)
 163. Amara tricuspidata
 164. Amblystomus niger
 165. Amischa analis
 166. Ampedus aethiops
 167. Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758)
 168. Ampedus brunnicornis
 169. Ampedus cardinalis (Schioedte, 1865)
 170. Ampedus elegantulus
 171. Ampedus elongatulus (Fabricius, 1787)
 172. Ampedus erythrogonus (P.W.J. Müller, 1821)
 173. Ampedus melanurus
 174. Ampedus nemoralis
 175. Ampedus nigerrimus (Lacordaire, 1835)
 176. Ampedus nigrinus
 177. Ampedus nigroflavus
 178. Ampedus pomonae (Stephens, 1830)
 179. Ampedus pomorum (Herbst, 1784)
 180. Ampedus praeustus (Fabricius, 1792)
 181. Ampedus rufipennis
 182. Ampedus sanguineus (Linnaeus, 1758)
 183. Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776)
 184. Ampedus sinuatus Germar, 1844
 185. Ampedus triangulum
 186. Amphicyllis globiformis
 187. Amphicyllis globus
 188. Amphichroum canaliculatum
 189. Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758) – chroustek letní
 190. Amphotis marginata (Fabricius, 1781)
 191. Anacaena bipustulata
 192. Anacaena globulus
 193. Anacaena limbata
 194. Anacaena lutescens
 195. Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781)
 196. Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758)
 197. Anaspis brunnipes
 198. Anaspis flava
 199. Anaspis frontalis
 200. Anaspis rufilabris
 201. Anaspis thoracica
 202. Anaspis varians
 203. Anastrangalia dubia
 204. Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761)
 205. Anatis ocellata (Linnaeus, 1758)
 206. Ancistronycha violacea
 207. Anemadus strigosus
 208. Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763)
 209. Anidorus nigrinus
 210. Anisarthron barbipes (Schrank, 1781)
 211. Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787)
 212. Anisodactylus nemorivagus
 213. Anisodactylus signatus (Panzer, 1797)
 214. Anisorus quercus
 215. Anisosticta novemdecimpunctata
 216. Anisotoma axillaris
 217. Anisotoma castanea
 218. Anisotoma glabra
 219. Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792)
 220. Anisotoma orbicularis (Herbst, 1792)
 221. Anisoxya fuscula Illiger, 1798
 222. Anobium inexpectatum
 223. Anobium punctatum (De Geer, 1774)
 224. Anomala dubia
 225. Anoplodera rufipes (Schaller, 1783)
 226. Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)
 227. Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) – chrobák lesní
 228. Anoplus plantaris (Naezen, 1794)
 229. Anoplus roboris
 230. Anostirus castaneus Linnaeus, 1758
 231. Anostirus purpureus (Poda, 1761)
 232. Anotylus mutator
 233. Anotylus tetracarinatus
 234. Anthaxia candens (Panzer, 1787) – květokras třešňový
 235. Anthaxia fulgurans (Schrank, 1787) – květokras blýskavý
 236. Anthaxia godeti Laporte de Castelnau & Gory, 1847 – květokras Godetův
 237. Anthaxia helvetica Stierlin, 1868 – květokras
 238. Anthaxia morio – květokras černohnědý
 239. Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758) – květokras lesknavý
 240. Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758) – květokras čtyřtečný
 241. Anthaxia salicis – květokras vrbový
 242. Anthaxia semicuprea Küster, 1851 – květokras
 243. Anthaxia similis (Saunders, 1781) – květokras
 244. Anthaxia suzannae – květokras
 245. Antherophagus canescens
 246. Antherophagus pallens
 247. Anthicus antherinus (Linnaeus, 1761)
 248. Anthobium atrocephalum
 249. Anthobium melanocephalum
 250. Anthobium unicolor
 251. Anthocomus coccineus
 252. Antholinus analis (Panzer, 1796)
 253. Anthonomus bituberculatus
 254. Anthonomus pedicularis (Fabricius, 1798)
 255. Anthonomus phyllocola (Herbst, 1795)
 256. Anthonomus piri Kollar, 1837
 257. Anthonomus pomorum (Linnaeus, 1758)
 258. Anthonomus rectirostris
 259. Anthonomus rubi (Herbst, 1795)
 260. Anthophagus angusticollis
 261. Anthophagus caraboides
 262. Anthracus consputus
 263. Anthracus longicornis
 264. Anthrenus fuscus
 265. Anthrenus museorum (Linnaeus, 1761)
 266. Anthrenus pimpinellae Fabricius, 1775
 267. Anthrenus scrophulariae
 268. Anthrenus verbasci
 269. Anthribus albinus (Linnaeus, 1758)
 270. Anthribus nebulosus Forster, 1771
 271. Aphanisticus elongatus Villa, 1835
 272. Aphanisticus pusillus
 273. Aphidecta obliterata (Linnaeus, 1758)
 274. Aphodius ater (De Geer, 1774) – hnojník černý
 275. Aphodius biguttatus Germar, 1824 – hnojník
 276. Aphodius citellorum Semenov & Medvedev, 1928 – hnojník
 277. Aphodius corvinus – hnojník
 278. Aphodius depressus – hnojník stlačený
 279. Aphodius distinctus (O. F. Müller, 1776) – hnojník pestrý
 280. Aphodius erraticus – hnojník bloudivý
 281. Aphodius fasciatus (Olivier, 1789) – hnojník
 282. Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758) – hnojník obecný
 283. Aphodius foetens – hnojník
 284. Aphodius fossor – hnojník hrabavý
 285. Aphodius granarius (Linnaeus, 1767) – hnojník zrnitý
 286. Aphodius haemorrhoidalis – hnojník rudořitný
 287. Aphodius luridus – hnojník černavý
 288. Aphodius maculatus Sturm, 1800 – hnojník
 289. Aphodius obliteratus Panzer, 1823 – hnojník
 290. Aphodius prodromus (Brahm, 1790) – hnojník jarní
 291. Aphodius pusillus – hnojník drobný
 292. Aphodius rufipes – hnojník rudonohý
 293. Aphodius rufus (Moll, 1782) – hnojník červený
 294. Aphodius scrutator – hnojník zkoumavý
 295. Aphodius sordidus – hnojník
 296. Aphodius sphacelatus – hnojník
 297. Aphodius sticticus (Panzer, 1798) – hnojník tečkovaný
 298. Aphodius subterraneus – hnojník podzemní
 299. Aphodius zenkeri – hnojník Zenkerův
 300. Aphthona atrocaerulea
 301. Aphthona cyparissiae
 302. Aphthona euphorbiae (Schrank, 1781)
 303. Aphthona nigriscutis
 304. Aphthona venustula Kutschera, 1861
 305. Apion cruentatum
 306. Apion frumentarium (Linnaeus, 1758)
 307. Aplocnemus impressus
 308. Aplocnemus nigricornis (Fabricius, 1792)
 309. Aploderus caelatus
 310. Aplotarsus incanus
 311. Apoderus coryli (Linnaeus, 1758)
 312. Apteropeda orbiculata
 313. Aptinus bombarda (Illiger, 1800)
 314. Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758)
 315. Archarius crux (Fabricius, 1777)
 316. Archarius pyrrhoceras (Marsham, 1802)
 317. Archarius salicivorus (Paykull, 1792)
 318. Aridius nodifer
 319. Aromia moschata (Linnaeus, 1758) – tesařík pižmový
 320. Arpedium quadrum
 321. Asaphidion flavipes
 322. Asaphidion pallipes
 323. Asemum striatum (Linnaeus, 1758)
 324. Aspidapion aeneum
 325. Aspidiphorus orbiculatus
 326. Astenus gracilis
 327. Astenus lyonessius
 328. Astenus procerus
 329. Atheta arctica
 330. Atheta clientua
 331. Atheta coriaria
 332. Atheta crassicornis
 333. Atheta debilis
 334. Atheta debiloides
 335. Atheta elongatula
 336. Atheta episcopalis
 337. Atheta excisa
 338. Atheta fallaciosa
 339. Atheta fungi
 340. Atheta gagatina
 341. Atheta graminicola
 342. Atheta laevana
 343. Atheta malleus
 344. Atheta melanocera
 345. Atheta obtusangula
 346. Atheta talpa
 347. Atholus bimaculatus
 348. Athous bicolor (Goeze, 1777)
 349. Athous haemorrhoidlis (Fabricius, 1801)
 350. Athous subfuscus (O.F. Müller, 1767)
 351. Athous vittatus (Fabricius, 1792)
 352. Athous zebei Bach, 1854
 353. Atomaria alpina
 354. Atomaria atricapilla
 355. Atomaria fuscata
 356. Atomaria fuscicollis
 357. Atomaria mesomela
 358. Atomaria mesomelaena
 359. Atomaria nigriventris
 360. Atomaria pusilla
 361. Atrecus affinis
 362. Atrecus longiceps
 363. Attagenus pellio (Linnaeus, 1758) – kožojed skvrnitý
 364. Attagenus punctatus (Scopoli, 1772) – kožojed tečkovaný
 365. Attalus analis
 366. Attelabus nitens (Scopoli, 1763)
 367. Auletobius sanguisorbae
 368. Aulonothroscus brevicollis
 369. Aulonothroscus laticollis
 370. Autalia rivularis
 371. Axinopalpis gracilis (Krynicky, 1832)
 372. Axinotarsus marginalis (Laporte de Castelnau, 1840)
 373. Axinotarsus ruficollis
 374. Badister bullatus
 375. Badister collaris
 376. Badister dilatatus Chaudoir, 1837
 377. Badister dorsiger
 378. Badister lacertosus Sturm, 1815
 379. Badister meridionalis
 380. Badister peltatus
 381. Badister sodalis
 382. Badister unipustulatus
 383. Bagous diglyptus
 384. Bagous frit
 385. Bagous longitarsis
 386. Bagous lutulentus
 387. Bagous tempestivus
 388. Bagous tubulus
 389. Baris artemisiae (Panzer, 1794)
 390. Baris lepidii
 391. Barynotus obscurus (Fabricius, 1775)
 392. Barypeithes albinae Formánek, 1903
 393. Barypeithes pellucidus
 394. Barypeithes vallestris Hampe, 1870
 395. Batophila rubi (Paykull, 1790)
 396. Batrisus formicarius
 397. Bembidion articulatum (Panzer, 1796)
 398. Bembidion assimile
 399. Bembidion azurescens
 400. Bembidion biguttatum
 401. Bembidion bruxellense Wesmael, 1835
 402. Bembidion decorum (Zenker in Panzer, 1801)
 403. Bembidion deletum Audinet-Serville, 1821
 404. Bembidion dentellum
 405. Bembidion doris
 406. Bembidion femoratum Sturm, 1825
 407. Bembidion fumigatum
 408. Bembidion gilvipes
 409. Bembidion guttula (Fabricius, 1792)
 410. Bembidion humerale
 411. Bembidion illigeri
 412. Bembidion inoptatum
 413. Bembidion lampros (Herbst, 1784)
 414. Bembidion laticolle
 415. Bembidion litorale
 416. Bembidion lunulatum (Fourcroy, 1785)
 417. Bembidion mannerheimi
 418. Bembidion mannerheimii
 419. Bembidion minimum
 420. Bembidion monticola
 421. Bembidion nigricorne
 422. Bembidion obliquum
 423. Bembidion obtusum Audinet-Serville, 1821
 424. Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777)
 425. Bembidion properans (Stephens, 1828)
 426. Bembidion punctulatum
 427. Bembidion pygmaeum
 428. Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761)
 429. Bembidion quadripustulatum
 430. Bembidion semipunctatum
 431. Bembidion stephensii
 432. Bembidion subfasciatum
 433. Bembidion tenellum
 434. Bembidion tetracolum
 435. Bembidion tibiale (Duftschmid, 1812)
 436. Bembidion varium
 437. Bemidion tetracolum Say, 1823
 438. Berosus frontifoveatus
 439. Berosus signaticollis
 440. Betulapion simile (Kirby, 1811)
 441. Bibloporus bicolor
 442. Bisnius fimetarius
 443. Bisnius palmi
 444. Bitoma crenata (Fabricius, 1775) – dřevožrout zejkovaný
 445. Blaps mortisaga
 446. Blemus discus
 447. Blethisa multipunctata
 448. Bolitobius castaneus
 449. Bolitobius cingulatus
 450. Bolitobius inclinans
 451. Bolitochara obliqua
 452. Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767)
 453. Boragogethes symphyti
 454. Bostrichus capucinus Linnaeus, 1758
 455. Bothrideres bipunctatus (Gmelin in Linnaeus, 1790)
 456. Bothrideres contractus
 457. Bothynoderes affinis
 458. Bradybatus kellneri Bach, 1854
 459. Bradycellus caucasicus (Chaudoir, 1846)
 460. Bradycellus csikii
 461. Bradycellus harpalinus (Audinet-Serville, 1821)
 462. Bradycellus ruficollis
 463. Bradycellus verbasci
 464. Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) – prskavec větší
 465. Brachinus explodens Duftschmid, 1812 – prskavec menší
 466. Brachinus psophia – prskavec modrozelený
 467. Brachonyx pineti (Paykull, 1792)
 468. Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758)
 469. Brachygluta fossulata
 470. Brachygluta haematica
 471. Brachygonus megerlei (Lacordaire, 1835)
 472. Brachyleptura maculicornis (De Geer, 1775)
 473. Brachypera dauci
 474. Brachypera zoilus (Scopoli, 1763)
 475. Brachypterolus pulicarius
 476. Brachypterus glaber
 477. Brachypterus urticae
 478. Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785)
 479. Brachytarsus nebulosus
 480. Brachytemnus porcatus (Germar, 1824)
 481. Brassicogethes aeneus (Fabricius, 1775)
 482. Brassicogethes coracinus
 483. Brassicogethes viridescens (Fabricius, 1787)
 484. Bruchela suturalis
 485. Bruchidius ater
 486. Bruchidius marginalis (Fabricius, 1775)
 487. Bruchidius picipes
 488. Bruchidius unicolor
 489. Bruchidius varius
 490. Bruchus affinis
 491. Bruchus atomarius – zrnokaz černý
 492. Bruchus loti
 493. Bryaxis curtisii
 494. Bryaxis puncticollis
 495. Buprestis haemorrhoidalis – krasec
 496. Buprestis octoguttata Linnaeus, 1758 – krasec osmiskvrnný
 497. Buprestis rustica – krasec lesní
 498. Byctiscus betulae
 499. Byctiscus populi
 500. Byrrhus arietinus
 501. Byrrhus fasciatus
 502. Byrrhus pilula (Linnaeus, 1758)
 503. Byrrhus pilula pilula
 504. Byrrhus pustulatus
 505. Bythinus burrelii
 506. Bythinus macropalpus
 507. Byturus ochraceus (L.G. Scriba, 1790)
 508. Byturus tomentosus (De Geer, 1774)
 509. Cacotemnus rufipes (Fabricius, 1792)
 510. Caenocara bovistae
 511. Caenocara subglobosum
 512. Caenorhinus aequatus
 513. Caenorhinus mannerheimi
 514. Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)
 515. Calamobius filum (Rossi, 1790)
 516. Calathus ambiguus (Paykull, 1790)
 517. Calathus cinctus Motschulsky, 1850
 518. Calathus erratus (C.R. Sahlberg, 1827)
 519. Calathus fuscipes (Goeze, 1777)
 520. Calathus fuscipes fuscipes
 521. Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758)
 522. Calathus micropterus
 523. Callidium aeneum (De Geer, 1775) – tesařík kovový
 524. Callidium violaceum (Linnaeus, 1758) – tesařík fialový
 525. Callistus lunatus
 526. Calodera uliginosa
 527. Calodromius spilotus (Illiger, 1798)
 528. Calomicrus circumfusus Marsham, 1802
 529. Calomicrus pinicola (Duftschmid, 1825)
 530. Calopus serraticornis
 531. Calosoma inquisitor – krajník hnědý
 532. Calosoma maderae (Fabricius, 1775) – krajník zlatotečný
 533. Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) – krajník pižmový
 534. Calvia decemguttata
 535. Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758)
 536. Calvia quindecimguttata
 537. Cantharis annularis
 538. Cantharis bicolor
 539. Cantharis decipiens Baudi di Selve, 1871
 540. Cantharis figurata
 541. Cantharis fulvicollis
 542. Cantharis fusca (Linnaeus, 1758)
 543. Cantharis lateralis
 544. Cantharis livida
 545. Cantharis nigricans
 546. Cantharis obscura Linnaeus, 1758
 547. Cantharis pagana
 548. Cantharis pallida Goeze, 1777
 549. Cantharis palludosa
 550. Cantharis paludosa
 551. Cantharis paradoxa
 552. Cantharis pellucida (Fabricius, 1792)
 553. Cantharis quadripunctata
 554. Cantharis rufa
 555. Cantharis rustica Fallén, 1807
 556. Carabus arcensis – střevlík polní
 557. Carabus auronitens – střevlík zlatolesklý
  • Carabus auronitens subsp. auronitens – střevlík zlatolesklý pravý
 558. Carabus cancellatus – střevlík měděný
  • Carabus cancellatus subsp. cancellatus – střevlík měděný pravý
  • Carabus cancellatus subsp. excisus – střevlík měděný
 559. Carabus convexus Fabricius, 1775 – střevlík vypouklý
 560. Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 – střevlík kožitý
  • Carabus coriaceus subsp. coriaceus – střevlík kožitý pravý
 561. Carabus glabratus Paykull, 1790 – střevlík hladký
 562. Carabus granulatus Linnaeus, 1758 – střevlík zrnitý
 563. Carabus hortensis Linnaeus, 1758 – střevlík zahradní
 564. Carabus intricatus Linnaeus, 1761 – střevlík vrásčitý
 565. Carabus irregularis – střevlík nepravidelný
 566. Carabus linnaei Panzer, 1810 – střevlík Linnéův
 567. Carabus nemoralis O.F.Müller, 1821 – střevlík hajní
 568. Carabus nitens – střevlík lesklý
 569. Carabus problematicus – střevlík řetízkový
  • Carabus problematicus subsp. problematicus – střevlík řetízkový pravý
 570. Carabus scheidleri Panzer, 1799 – střevlík Scheidlerův
  • Carabus scheidleri subsp. helleri – střevlík Scheidlerův Hellerův
  • Carabus scheidleri subsp. scheidleri – střevlík Scheidlerův pravý
 571. Carabus ulrichii – střevlík Ulrichův
  • Carabus ulrichii subsp. ulrichii – střevlík Ulrichův pravý
 572. Carabus violaceus Linnaeus, 1758 – střevlík fialový
  • Carabus violaceus subsp. violaceus – střevlík fialový pravý
 573. Carcinops pumilio
 574. Cardiophorus asellus Erichson, 1840
 575. Cardiophorus discicollis (Herbst, 1806)
 576. Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901
 577. Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763)
 578. Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840
 579. Cardiophorus ruficollis (Linnaeus, 1758)
 580. Cardiophorus rufipes
 581. Cardiophorus vestigialis
 582. Carpelimus corticinus
 583. Carpelimus pusillus
 584. Carpelimus rivularis
 585. Carphoborus minimus
 586. Carpophilus hemipterus
 587. Cassida denticollis
 588. Cassida flaveola
 589. Cassida leucanthemi
 590. Cassida nebulosa
 591. Cassida pannonica
 592. Cassida rubiginosa
 593. Cassida sanguinolenta
 594. Cassida stigmatica
 595. Cassida vibex Linnaeus, 1767
 596. Cassida viridis Linnaeus, 1758
 597. Cassida vittata
 598. Catapion seniculus
 599. Cathormiocerus spinosus
 600. Catops coracinus
 601. Catops fuliginosus
 602. Catops kirbyi
 603. Catops morio
 604. Catops nigrita
 605. Catops picipes
 606. Catops subfuscus
 607. Catops tristis
 608. Celidus equestris
 609. Celidus fasciatus
 610. Centricnemus leucogrammus
 611. Cephennium carnicum
 612. Cephennium thoracicum
 613. Cerambyx cerdo Liinaeus, 1758 – tesařík obrovský
 614. Cerambyx scopolii (Fuesly 1775) – tesařík bukový
 615. Cerapheles terminatus
 616. Ceratapion gibbirostre (Gyllenhal, 1813)
 617. Ceratapion onopordi (W. Kirby, 1808)
 618. Ceratapion onopordi onopordi
 619. Ceratapion penetrans (Germar, 1817)
 620. Ceratomegilla undecimnotata
 621. Cercyon convexiusculus
 622. Cercyon haemorrhoidalis
 623. Cercyon impressus
 624. Cercyon laminatus
 625. Cercyon obsoletus
 626. Cercyon ustulatus
 627. Cerylon fagi
 628. Cerylon ferrugineum
 629. Cerylon histeroides (Fabricius, 1792)
 630. Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) – zlatohlávek zlatý
 631. Ceutorhynchus alliariae
 632. Ceutorhynchus assimilis
 633. Ceutorhynchus barbareae
 634. Ceutorhynchus carinatus Gyllenhal, 1837
 635. Ceutorhynchus cochleriae
 636. Ceutorhynchus contractus
 637. Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787)
 638. Ceutorhynchus geographicus
 639. Ceutorhynchus granulicollis
 640. Ceutorhynchus inaffectatus
 641. Ceutorhynchus levantinus
 642. Ceutorhynchus nanus
 643. Ceutorhynchus napi
 644. Ceutorhynchus obstrictus (Marsham, 1802)
 645. Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802)
 646. Ceutorhynchus pulvinatus
 647. Ceutorhynchus rapae
 648. Ceutorhynchus sulcicollis
 649. Ceutorhynchus syrites
 650. Ceutorhynchus turbatus
 651. Ceutorhynchus typhae
 652. Ceutorhynchus unguicularis
 653. Cicindela campestris Linaneus, 1758 – svižník polní
 654. Cicindela hybrida – svižník zvrhlý
 655. Cicindela sylvatica – svižník lesní
 656. Cicindela sylvicola – svižník lesomil
 657. Cicones undatus
 658. Cicones variegatus
 659. Cidnopus pilosus (Leske, 1785)
 660. Cimberis attelaboides (Fabricius, 1787)
 661. Cionus alauda
 662. Cionus hortulans
 663. Cionus longicollis
 664. Cionus olens
 665. Cionus scrophulariae
 666. Cionus thapsus (Fabricius, 1792)
 667. Cionus tuberculosus (Scopoli, 1763)
 668. Cis bidentatus (Olivier, 1790)
 669. Cis boleti
 670. Cis comptus
 671. Cis glabratus
 672. Cis micans
 673. Cis punctulatus
 674. Clambus armadillo
 675. Clambus nigrellus
 676. Clambus pubescens
 677. Clanoptilus elegans (Olivier, 1790)
 678. Clanoptilus geniculatus
 679. Clanoptilus viridis (Fabricius, 1787)
 680. Claviger longicornis
 681. Claviger testaceus – kyjorožec rudý
 682. Cleonis pigra
 683. Cleopus pulchellus
 684. Clerus mutillarius Fabricius, 1775 – pestrokrovečník větší
 685. Clivina collaris
 686. Clivina fossor
 687. Clytra appendicina Lacordaire, 1848
 688. Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837
 689. Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758)
 690. Clytus arietis (Linneus, 1758)
 691. Clytus lama Mulsant, 1847
 692. Clytus tropicus (Panzer, 1795)
 693. Coccidula rufa
 694. Coccidula scutellata
 695. Coccinella hieroglyphica – slunéčko vřesové
 696. Coccinella magnifica – slunéčko mravenčí
 697. Coccinella quinquepunctata – slunéčko pětitečné
 698. Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 – slunéčko sedmitečné
 699. Coccinula quatuordecimpunctata
 700. Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758)
 701. Coccinula rufa
 702. Coeliastes lamii Fabricius, 1792
 703. Coeliastes trifasciatus Bach, 1854
 704. Coeliodes rana (Fabricius, 1787)
 705. Coeliodes transversealbofasciatus (Goeze, 1777)
 706. Coeliodes trifasciatus
 707. Coeliodinus nigritarsis
 708. Coelostoma orbiculare
 709. Colaphus sophiae (Schaller, 1783)
 710. Colenis immunda
 711. Colobicus hirtus Rossi, 1790
 712. Colon latum
 713. Colydium elongatum – dřevožrout
 714. Colydium filiforme – dřevožrout niťovitý
 715. Colymbetes fuscus
 716. Colymbetes striatus
 717. Conopalpus testaceus (Olivier, 1790)
 718. Contacyphon coarctatus
 719. Contacyphon ochraceus
 720. Contacyphon padi
 721. Contacyphon palustris
 722. Contacyphon pubescens
 723. Contacyphon ruficeps
 724. Contacyphon variabilis
 725. Coprophilus striatulus
 726. Coptocephala chalybaea
 727. Coptocephala quadrimaculata
 728. Coptocephala quadripunctata (Linnaeus, 1767)
 729. Coptocephala rubicunda
 730. Coraebus elatus (Fabricius, 1787)
 731. Coraebus undatus (Fabricius, 1787)
 732. Cordalia obscura
 733. Cordicomus gracilis (Panzer, 1797)
 734. Corticaria impressa
 735. Corticaria longicollis
 736. Corticaria longicornis
 737. Corticaria serrata
 738. Corticaria umbillicata
 739. Corticarina fuscula
 740. Corticarina minuta
 741. Corticarina similata
 742. Corticeus bicolor (Olivier, 1790) – kůrař dvojbarvý
 743. Corticeus bicoloroides – kůrař
 744. Corticeus fasciatus – kůrař
 745. Corticeus fraxini Kugelann, 1794 – kůrař jasanový
 746. Corticeus linearis (Fabricius, 1790) – kůrař čárkovaný
 747. Corticeus longulus (Gyllenhal, 1827) – kůrař úzký
 748. Corticeus pini (Panzer, 1799) – kůrař jedlový
 749. Corticeus unicolor Piller & Mitterpacher, 1783 – kůrař maďalový
 750. Cortinicara gibbosa
 751. Cortodera femorata (Fabricius, 1787)
 752. Cortodera humeralis (Schaller, 1783)
 753. Corymbia rubra
 754. Coryssomerus capucinus
 755. Coxelus pictus (Sturm, 1807)
 756. Cratosilis denticollis
 757. Crenitis punctatostriata
 758. Creophilus maxillosus
 759. Crepidodera aurata (Marsham, 1802)
 760. Crepidodera aurea (Geoffroy, 1785)
 761. Crepidodera fulvicornis
 762. Crepidophorus mutilatus
 763. Crioceris asparagi
 764. Crioceris duodecimpunctata
 765. Crioceris quinquepunctata
 766. Cryptarcha strigata (Fabricius, 1787)
 767. Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1761)
 768. Cryptocephalus aureolus
 769. Cryptocephalus bameuli
 770. Cryptocephalus biguttatus
 771. Cryptocephalus bilineatus (Linnaeus, 1767)
 772. Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758)
 773. Cryptocephalus cordiger (Linnaeus, 1758)
 774. Cryptocephalus coryli (Linnaeus, 1758)
 775. Cryptocephalus decemmaculatus
 776. Cryptocephalus exiguus
 777. Cryptocephalus flavipes Fabricius, 1781
 778. Cryptocephalus frontalis
 779. Cryptocephalus fulvus Goeze, 1777
 780. Cryptocephalus hypochoeridis (Linnaeus, 1758)
 781. Cryptocephalus chrysopus Gmelin, 1788
 782. Cryptocephalus labiatus (Linnaeus, 1761)
 783. Cryptocephalus laevicollis Gebler, 1830
 784. Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758)
 785. Cryptocephalus nitidus (Linnaeus, 1758)
 786. Cryptocephalus ocellatus
 787. Cryptocephalus octopunctatus
 788. Cryptocephalus parvulus
 789. Cryptocephalus pini
 790. Cryptocephalus pusillus Fabricius, 1777
 791. Cryptocephalus quinquepunctatus
 792. Cryptocephalus saliceti
 793. Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758)
 794. Cryptocephalus sexpunctatus (Linnaeus, 1758)
 795. Cryptocephalus signatifrons
 796. Cryptocephalus violaceus Laicharting, 1781
 797. Cryptocephalus vittatus Fabricius, 1775
 798. Cryptolestes duplicatus
 799. Cryptolestes ferrugineus
 800. Cryptophagus cellaris
 801. Cryptophagus dentatus
 802. Cryptophagus distinguendus
 803. Cryptophagus labilis
 804. Cryptophagus nitidulus
 805. Cryptophagus pallidus
 806. Cryptophagus pubescens
 807. Cryptophagus punctipennis
 808. Cryptophagus saginatus
 809. Cryptophagus scanicus
 810. Cryptophagus scutellatus
 811. Cryptophagus subdepressus
 812. Cryptopleurum minutum
 813. Cryptorhynchus lapathi
 814. Crypturgus cinereus – skrytohlod matný
 815. Ctenicera cuprea
 816. Ctenicera pectinicornis
 817. Cteniopus sulphureus (Linnaeus, 1758)
 818. Ctesias serra
 819. Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) – lesák rumělkový
 820. Curculio betulae
 821. Curculio elephas (Gyllenhal, 1836)
 822. Curculio glandium Marsham, 1802
 823. Curculio nucum
 824. Curculio pellitus (Boheman, 1843)
 825. Curculio venosus (Gravenhorst, 1807)
 826. Curculio vicetinus
 827. Curculio villosus Fabricius, 1781
 828. Cyanostolus aeneus (Richter, 1820)
 829. Cybister lateralimarginalis – křepčík obroubený
 830. Cychramus luteus
 831. Cychramus variegatus (Herbst, 1792)
 832. Cychrus attenuatus (Fabricius, 1792) – střevlík zúžený
 833. Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) – střevlík nosatý
 834. Cylindromorphus filum (Gyllenhal, 1817)
 835. Cylindronotus aeneus (Scopoli, 1763)
 836. Cylindronotus dermestoides (Illiger, 1798)
 837. Cylindronotus laevioctostriatus
 838. Cyllodes ater (Herbst, 1792)
 839. Cymbiodyta marginella
 840. Cymindis angularis Gyllenhal, 1810
 841. Cymindis axillaris
 842. Cymindis cingulata Dejean, 1825
 843. Cymindis humeralis (Fourcroy, 1785)
 844. Cymindis miliaris (Fabricius, 1801)
 845. Cynegetis impunctata
 846. Cypha longicornis
 847. Cyphocleonus dealbatus
 848. Cyphon sp.
 849. Cyrtanaspis phalerata
 850. Cytilus sericeus
 851. Dacne bipustulata Thunberg, 1784
 852. Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758)
 853. Danacea nigritarsis (Küster, 1851)
 854. Danacea pallipes (Panzer, 1793)
 855. Dapsa denticollis (Germar, 1817)
 856. Dasytes aerosus
 857. Dasytes cyaneus (Fabricius, 1775)
 858. Dasytes fusculus
 859. Dasytes niger
 860. Dasytes obscurus
 861. Dasytes plumbeus (O.F. Müller, 1776)
 862. Dasytes virens
 863. Datonychus angulosus
 864. Datonychus melanostictus
 865. Datonychus paszlavszkyi
 866. Deinopsis erosa
 867. Deleaster dichrous
 868. Demetrias atricapillus (Linnaeus, 1758)
 869. Demetrias imperialis
 870. Demetrias monostigma Samouelle, 1819
 871. Dendroctonus micans – lýkohub smrkový
 872. Dendrophagus crenatus
 873. Dendrophilus punctatus
 874. Dendrophilus pygmaeus
 875. Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1771) – housenkář čtyřtečný
 876. Denticollis linearis (Linnaeus, 1758)
 877. Denticollis rubens
 878. Deporaus betulae (Linnaeus, 1758)
 879. Dermestes frischii Kugelann, 1792
 880. Dermestes laniarius
 881. Dermestes lardarius Linnaeus, 1758
 882. Dermestes murinus Linnaeus, 1758
 883. Dermestes undulatus Brahm, 1790
 884. Dermestoides sanguinicollis
 885. Derocrepis rufipes (Linnaeus, 1758)
 886. Deronectes platynotus
 887. Diabrotica virgifera
 888. Diaclina fagi (Panzer, 1799)
 889. Diachromus germanus
 890. Diaperis boleti (Linnaeus, 1756) – potemník houbový
 891. Dibolia cryptocephala
 892. Dibolia rugulosa
 893. Dibolia schillingi
 894. Dicerca alni (Fischer von Waldheim, 1824) – krasec olšový
 895. Dicerca berolinensis (Herbst, 1779) – krasec
 896. Dicronychus cinereus (Herbst, 1784)
 897. Dicronychus equiseti
 898. Dicronychus rubripes (Germar, 1824)
 899. Dictyoptera aurora (Herbst, 1784)
 900. Dienerella clathrata
 901. Dienerella elongata
 902. Dienerella filiformis
 903. Dicheirotrichus placidus
 904. Dicheirotrichus rufithorax (C.R. Sahlberg, 1827)
 905. Dinaraea linearis
 906. Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)
 907. Dinothenarus fossor
 908. Dinothenarus pubescens
 909. Diplapion stolidum
 910. Diplocoelus fagi
 911. Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798)
 912. Dolichosoma lineare (Rossi, 1792)
 913. Dolichus halensis
 914. Donacia aquatica
 915. Donacia bicolora
 916. Donacia cinerea
 917. Donacia clavipes
 918. Donacia crassipes
 919. Donacia dentata
 920. Donacia emicuprea Panzer, 1796
 921. Donacia impressa
 922. Donacia marginata
 923. Donacia obscura
 924. Donacia semicuprea
 925. Donacia simplex
 926. Donacia thalassina
 927. Donacia versicolorea
 928. Donacia vulgaris
 929. Donus comatus
 930. Donus oxalis
 931. Dorcatoma dresdensis
 932. Dorcatoma minor
 933. Dorcatoma punctulata
 934. Dorcatoma robusta Strand, 1938
 935. Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) – roháček kozlík
 936. Dorytomus melanophthalmus
 937. Dorytomus suratus
 938. Dorytomus taeniatus
 939. Dorytomus villosulus
 940. Doydirhynchus austriacus
 941. Drapetes mordelloides
 942. Drasterius bimaculatus
 943. Dreposcia umbrina
 944. Drilus concolor Ahrens, 1812
 945. Dromaeolus barnabita (A. & G.B. Villa, 1838)
 946. Dromius agilis (Fabricius, 1787)
 947. Dromius angustus Brullé, 1834
 948. Dromius fenestratus (Fabricius, 1794)
 949. Dromius kuntzei
 950. Dromius linearis
 951. Dromius quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)
 952. Dromius schneideri
 953. Drusila canaliculata
 954. Drusilla canaliculata
 955. Dryocoetes autographus – kůrovec pařezový
 956. Dryocoetes villosus (Fabricius, 1792) – kůrovec dubový
 957. Dryophillus pusillus
 958. Dryophilus anobioides
 959. Dryophilus pusillus
 960. Dryophthorus corticalis (Paykull, 1792)
 961. Dryops auriculatus
 962. Dryops griseus
 963. Drypta dentata (Rossi, 1790)
 964. Dyschiriodes aeneus
 965. Dyschiriodes agnatus
 966. Dyschiriodes bonellii
 967. Dyschiriodes globosus
 968. Dyschiriodes nitidus
 969. Dyschiriodes politus
 970. Dyschiriodes tristis
 971. Dyschirius digitatus
 972. Dyschirius globosus
 973. Dytiscus circumcinctus – potápník opásaný
 974. Dytiscus circumflexus – potápník ohnutý
 975. Dytiscus latissimus – potápník široký
 976. Dytiscus marginalis – potápník vroubený
 977. Ebaeus appendiculatus
 978. Ebaeus flavicornis
 979. Ebaeus praeoccupatus
 980. Ebaeus thoracicus
 981. Elaphrus aureus
 982. Elaphrus cupreus
 983. Elaphrus riparius
 984. Elaphrus uliginosus
 985. Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 – kovařík rezavý
 986. Elateroides dermestoides
 987. Eledona agricola (Herbst, 1783)
 988. Ellescus bipunctatus
 989. Elmis aenea
 990. Elmis maugetii
 991. Elodes minuta
 992. Elodes pseudominuta
 993. Emphylus glaber
 994. Emus hirtus – drabčík huňatý
 995. Enalodroma hepatica
 996. Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758) – pýchavkovník červcový
 997. Enicmus atriceps
 998. Enicmus histrio
 999. Enicmus rugosus
 1000. Enicmus transversus
 1001. Enicopus hirtus (Linnaeus, 1767)
 1002. Ennearthron cornutum
 1003. Enochrus affinis
 1004. Enochrus bicolor
 1005. Enochrus coarctatus
 1006. Enochrus fuscipennis
 1007. Enochrus melanocephalus
 1008. Enochrus ochropterus
 1009. Enochrus quadripunctatus
 1010. Enochrus testaceus
 1011. Epaphius secalis (Paykull, 1790)
 1012. Ephistemus globulus
 1013. Ephistemus reitteri
 1014. Epitrix atropae
 1015. Epitrix pubescens
 1016. Epuraea ?aestiva
 1017. Epuraea aestiva
 1018. Epuraea distincta
 1019. Epuraea longula
 1020. Epuraea marseuli
 1021. Epuraea melanocephala
 1022. Epuraea neglecta
 1023. Epuraea pallescens
 1024. Epuraea pygmaea
 1025. Epuraea unicolor
 1026. Epuraea variegata
 1027. Ernobius abietis
 1028. Ernobius mollis (Linnaeus, 1758)
 1029. Ernobius nigrinus
 1030. Ernoporicus fagi – korohlod bukový
 1031. Euaesthetus ruficapillus
 1032. Euastethus ruficapillus
 1033. Eubria palustris
 1034. Eucinetus haemorrhoidalis
 1035. Eucnemis capucina Ahrens, 1812
 1036. Euconnus hirticollis
 1037. Euconnus pubicollis
 1038. Euglenes oculatus
 1039. Euglenes pygmaeus
 1040. Eumolpus asclepiadeus (Pallas, 1776)
 1041. Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777)
 1042. Euplectus nanus
 1043. Euplectus piceus
 1044. Euplectus signatus
 1045. Eurosomides minor (Rossi, 1792)
 1046. Euryporus picipes
 1047. Eurythyrea quercus (Herbst, 1780) – krasec dubový
 1048. Euryusa castanoptera
 1049. Eusomus ovulum Germar, 1824
 1050. Eusphalerum longipenne
 1051. Eusphalerum minutum
 1052. Eusphalerum rectangulum
 1053. Eusphalerum sorbi
 1054. Eustrophus dermestoides
 1055. Eutrichapion ervi
 1056. Eutrichapion viciae (Paykull, 1800)
 1057. Evodinus clathratus
 1058. Exapion compactum
 1059. Exapion difficile
 1060. Exocentrus adspersus (Mulsant, 1846)
 1061. Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767)
 1062. Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856
 1063. Exochomus quadripustulatus
 1064. Exomias pellucidus
 1065. Fastuolina fastuosa (Scopoli, 1763)
 1066. Formicomus pedestris (Rossi, 1790)
 1067. Furcipus rectirostris (Linnaeus, 1758)
 1068. Gabrius breviventer (= pennatus)
 1069. Gabrius osseticus
 1070. Gabrius pennatus
 1071. Gabrius splendidulus
 1072. Gabrius trossulus
 1073. Galeruca pomonae Scopoli, 1763
 1074. Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758)
 1075. Galerucella lineola (Fabricius, 1781)
 1076. Galerucella pusilla
 1077. Galerucella tenella
 1078. Gasterocercus depressirostris (Fabricius, 1792)
 1079. Gastrallus immarginatus
 1080. Gastrallus laevigatus
 1081. Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758)
 1082. Gastrophysa viridula (DeGeer, 1775)
 1083. Gaurotes virginea (Linnaeus, 1758)
 1084. Genistogethes carinulatus
 1085. Geostiba circellaris
 1086. Geotrupes spiniger – chrobák
 1087. Geotrupes stercorarius – chrobák velký
 1088. Geotrupes vernalis – chrobák jarní = chrobák hladký
 1089. Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759)
 1090. Glischrochilus hortensis
 1091. Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776)
 1092. Glischrochilus quadripunctatus
 1093. Glischrochilus quadrisignatus
 1094. Globicornis corticalis
 1095. Glocianus distinctus
 1096. Glocianus punctiger
 1097. Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) – zdobenec zelenavý
 1098. Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) – zdobenec proměnlivý
 1099. Gnypeta carbonaria
 1100. Gonioctena decemnotata (Marsham, 1802)
 1101. Gonioctena quinquepunctata (Fabricius, 1787)
 1102. Gonioctena viminalis
 1103. Gonodera luperus (Herbst, 1783)
 1104. Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831)
 1105. Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)
 1106. Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)
 1107. Graphoderus austriacus
 1108. Graphoderus cinereus
 1109. Graphoderus zonatus
 1110. Graptodytes pictus
 1111. Graptus triguttatus
 1112. Graptus triguttatus vau
 1113. Grynocharis oblonga (Linnaeus, 1758)
 1114. Grypus equiseti
 1115. Gymnetron melanarium
 1116. Gymnetron rostellum (Herbst, 1795)
 1117. Gymnetron rotundicolle
 1118. Gyrinus marinus
 1119. Gyrinus substriatus
 1120. Gyrinus suffriani
 1121. Gyrohypnus angustatus
 1122. Gyrohypnus punctulatus
 1123. Gyrophaena boleti
 1124. Gyrophaena joyioides
 1125. Gyrophaena minima
 1126. Gyrophaena nana
 1127. Gyrophaena strictula
 1128. Habrocerus capillaricornis
 1129. Hadrobregmus pertinax
 1130. Hadroplontus litura
 1131. Hadroplontus trimaculatus
 1132. Haliplus flavicollis
 1133. Haliplus fluviatilis
 1134. Haliplus fulvus
 1135. Haliplus heydeni
 1136. Haliplus immaculatus
 1137. Haliplus lineatocollis
 1138. Haliplus obliquus
 1139. Haliplus ruficollis
 1140. Haliplus sibiricus
 1141. Hallomenus binotatus
 1142. Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)
 1143. Halyzia sedecimpunctata
 1144. Hapalaraea pygmaea
 1145. Haplotarsus incanus
 1146. Harmonia axyridis (Pallas, 1773) – slunéčko východní
 1147. Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763) – slunéčko čtyřtečné
 1148. Harpalus affinis (Schrank, 1781)
 1149. Harpalus atratus Latreille, 1804
 1150. Harpalus autumnalis
 1151. Harpalus calceatus (Duftschmid, 1812)
 1152. Harpalus caspius
 1153. Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812)
 1154. Harpalus froelichii
 1155. Harpalus griseus (Panzer, 1796)
 1156. Harpalus honestus
 1157. Harpalus laevipes Zetterstedt, 1828
 1158. Harpalus latus (Linnaeus, 1758)
 1159. Harpalus luteicornis (Duftschmd, 1812)
 1160. Harpalus modestus Dejean, 1829
 1161. Harpalus picipennis
 1162. Harpalus progrediens
 1163. Harpalus pumilus Sturm, 1818
 1164. Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812)
 1165. Harpalus rufipalpis Sturm, 1818
 1166. Harpalus rufipes (De Geer, 1774)
 1167. Harpalus serripes (Quensel in Schönherr, 1806)
 1168. Harpalus signaticornis (Duftschmid, 1812)
 1169. Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812)
 1170. Harpalus subcylindricus Dejean, 1829
 1171. Harpalus tardus (Panzer, 1797)
 1172. Harpalus tenebrosus Dejean, 1829
 1173. Harpalus xanthopus winkleri Schauberger, 1923
 1174. Hedobia pubescens (Olivier, 1790)
 1175. Helochares obscurus
 1176. Helophorus aquaticus
 1177. Helophorus asperatus
 1178. Helophorus brevipalpis
 1179. Helophorus croaticus
 1180. Helophorus flavipes
 1181. Helophorus granularis
 1182. Helophorus griseus
 1183. Helophorus minutus
 1184. Helophorus nanus
 1185. Helophorus nubilus Fabricius, 1776
 1186. Helophorus obscurus
 1187. Helophorus pumillo
 1188. Hemicoelus canaliculatus
 1189. Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 1837)
 1190. Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784)
 1191. Hemicrepidius niger (Linnaeus, 1758)
 1192. Hemitrichapion pavidum
 1193. Hermeophaga mercurialis (Fabricius, 1792)
 1194. Hesperus rufipennis
 1195. Heterhelus scutellaris
 1196. Heterhelus solani
 1197. Heterocerus fenestratus
 1198. Heterothops dissimilis
 1199. Heterothops quadripunctulus
 1200. Hexarthrum exiguum (Boheman, 1838)
 1201. Hippodamia septemmaculata
 1202. Hippodamia tredecimpunctata
 1203. Hippodamia variegata
 1204. Hippuriphila modeeri
 1205. Hirticomus hispidus (Rossi, 1792)
 1206. Hispa atra Linnaeus, 1767
 1207. Hister helluo
 1208. Hister illigeri
 1209. Hister unicolor
 1210. Holobus flavicornis
 1211. Hololepta plana – mršník plochý
 1212. Holotrichapion pisi
 1213. Holotrichapion pullum
 1214. Homalota plana
 1215. Hoplia philanthus (Fuessly, 1775)
 1216. Hoplia praticola
 1217. Hydaticus continentalis
 1218. Hydaticus seminiger
 1219. Hydaticus transversalis
 1220. Hydnobius spinipes
 1221. Hydraena britteni
 1222. Hydraena excisa
 1223. Hydraena gracilis
 1224. Hydraena gracilis gracilis
 1225. Hydraena melas
 1226. Hydraena minutissima
 1227. Hydraena nigrita
 1228. Hydraena palustris
 1229. Hydraena pulchella
 1230. Hydraena riparia
 1231. Hydraena saga
 1232. Hydrobius fuscipes
 1233. Hydroglyphus geminus
 1234. Hydrochara caraboides
 1235. Hydrochara flavipes
 1236. Hydrochus crenatus
 1237. Hydrochus ignicollis
 1238. Hydronomus alismatis
 1239. Hydrophilus aterrimus – vodomil černolesklý
 1240. Hydrophilus piceus – vodomil černý
 1241. Hydroporus angustatus
 1242. Hydroporus discretus
 1243. Hydroporus erythrocephalus
 1244. Hydroporus incognitus
 1245. Hydroporus marginatus
 1246. Hydroporus melanarius
 1247. Hydroporus memnonius
 1248. Hydroporus neglectus
 1249. Hydroporus nigrita
 1250. Hydroporus palustris
 1251. Hydroporus planus
 1252. Hydroporus scalesinaus
 1253. Hydroporus striola
 1254. Hydroporus tristis
 1255. Hydroporus umbrosus
 1256. Hydrothassa glabra
 1257. Hydrothassa marginella
 1258. Hydrovatus cuspidatus
 1259. Hygronoma dimidiata
 1260. Hygrotus decoratus
 1261. Hygrotus impressopunctatus
 1262. Hygrotus inaequalis
 1263. Hygrotus nigrolineatus
 1264. Hylastes angustatus
 1265. Hylastes ater (Paykull, 1800)
 1266. Hylastes cunicularius Erichson, 1836
 1267. Hylecoetus dermestoides – lesan hnědý
 1268. Hylesinus crenatus
 1269. Hylesinus oleiperda (Fabricius, 1792)
 1270. Hylis cariniceps
 1271. Hylis foveicollis
 1272. Hylobius abietis (Linnaeus, 1758)
 1273. Hylobius excavatus
 1274. Hylobius pinastri
 1275. Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758) – tesařík krovový
 1276. Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813)
 1277. Hylurgus ligniperda
 1278. Hymenalia rufipes (Fabricius, 1792) – blanočlenec červenonohý
 1279. Hypebaeus flavipes
 1280. Hypera meles
 1281. Hypera miles
 1282. Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775)
 1283. Hypera plantaginis
 1284. Hypera postica
 1285. Hypera rumicis
 1286. Hypera venusta
 1287. Hypera viciae
 1288. Hyperaspis campestris
 1289. Hyperaspis reppensis (Herbst, 1783)
 1290. Hyperisus plumbeum
 1291. Hyphydrus ovatus
 1292. Hypnoidus riparius
 1293. Hypocassida subferruginea
 1294. Hypoganus inunctus
 1295. Hyppodamia variegata
 1296. Hypulus quercinus
 1297. Chaetarthria seminulum
 1298. Chaetocnema aerosa
 1299. Chaetocnema aridula
 1300. Chaetocnema concinna
 1301. Chaetocnema conducta
 1302. Chaetocnema hortensis
 1303. Chaetocnema chlorophana
 1304. Chaetocnema mannerheimii
 1305. Chaetocnema picipes
 1306. Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) – krasec měďák
 1307. Charagmus gressorius
 1308. Charagmus griseus
 1309. Charopus concolor (Fabricius, 1801)
 1310. Charopus flavipes
 1311. Charopus graminicola (Dejean, 1833)
 1312. Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)
 1313. Chilocorus renipustulatus
 1314. Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787)
 1315. Chlaenius spoliatus
 1316. Chlaenius tristis (Schaller, 1783)
 1317. Chlaenius vestitus (Paykull, 1790)
 1318. Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763)
 1319. Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790)
 1320. Chlorophorus sartor (O.F. Müller, 1766)
 1321. Chlorophorus varius (O.F. Müller, 1766)
 1322. Choleva oblonga
 1323. Choleva spadicea
 1324. Choleva sturmi
 1325. Chonostropheus tristis
 1326. Choragus sheppardi Kirby, 1819
 1327. Chrysanthia geniculata
 1328. Chrysanthia geniculata geniculata
 1329. Chrysanthia viridissima (linnaeus, 1758)
 1330. Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794) – krasec šestitečný
 1331. Chrysobothris igniventris Reitter, 1895 – krasec
 1332. Chrysolina analis
 1333. Chrysolina coerulans (L. G. Scriba, 1791)
 1334. Chrysolina cuprina (Duftschmid, 1825)
 1335. Chrysolina fuliginosa galii
 1336. Chrysolina herbacea
 1337. Chrysolina hyperici (Forster, 1771)
 1338. Chrysolina oricalcia (O. F. Müller, 1776)
 1339. Chrysolina polita (Linnaeus, 1758)
 1340. Chrysolina rufa (Duftschmid, 1825)
 1341. Chrysolina sanguinolenta
 1342. Chrysolina sturmi (Westhoff, 1882)
 1343. Chrysolina umbratilis
 1344. Chrysolina varians
 1345. Chrysomela cuprea
 1346. Chrysomela populi Linnaeus, 1758
 1347. Chrysomela tremulae
 1348. Chrysomela vigintipunctata Scopoli, 1763
 1349. Idolus picipennis (Bach, 1852)
 1350. Ilybius ater
 1351. Ilybius crassus
 1352. Ilybius fenestratus
 1353. Ilybius fuliginosus
 1354. Ilybius guttiger
 1355. Ilybius chalconatus
 1356. Ilybius quadriguttatus
 1357. Ilybius subaeneus
 1358. Ilybius subtilis
 1359. Ilyobates nigricollis
 1360. Involvulus caeruleus (De Geer, 1775)
 1361. Involvulus cupreus (Linnaeus, 1758)
 1362. Ipidia binotata
 1363. Ips acuminatus – lýkožrout vrcholkový
 1364. Ips cembrae (Heer, 1836) – lýkožrout modřínový
 1365. Ips duplicatus – lýkožrout severský
 1366. Ips sexdentatus (Börner, 1776) – lýkožrout borový
 1367. Ips typographus (Linnaeus, 1758) – lýkožrout smrkový
 1368. Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793)
 1369. Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758)
 1370. Ischnomera cinerascens (Pandellé, 1867)
 1371. Ischnomera cinerascens cinerascens
 1372. Ischnomera cyanea
 1373. Ischnomera sanguinicollis
 1374. Ischnopoda constricta
 1375. Ischnopterapion loti
 1376. Ischnopterapion virens (Herbst, 1797)
 1377. Ischnosoma longicornis
 1378. Isochnus foliorum (O. F. Müller, 1776)
 1379. Isomira murina (Linnaeus, 1758)
 1380. Isorhipis marmottani
 1381. Isorhipis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835)
 1382. Ixapion variegatum (Wencker, 1864)
 1383. Judolia cerambyciformis
 1384. Kalcapion pallipes
 1385. Kateretes pedicularius
 1386. Korynetes caeruleus (De Geer, 1775)
 1387. Korynetes ruficornis
 1388. Labidostomis humeralis (Schneider, 1792)
 1389. Labidostomis longimana (Linnaeus, 1761)
 1390. Laccobius bipunctatus
 1391. Laccobius minutus
 1392. Laccophilus hyalinus
 1393. Laccophilus minutus
 1394. Laccophilus poecilus
 1395. Lacon querceus (Herbst, 1784) – myšák zlatopásý
 1396. Laemophloeus monilis
 1397. Lagria atripes Mulsant, 1855
 1398. Lagria hirta (Linnaeus, 1758)
 1399. Lachnaia sexpunctata (Scopoli, 1763)
 1400. Lamia textor – kozlíček vrbový
 1401. Lamiogethes atramentarius
 1402. Lamiogethes bidens
 1403. Lamiogethes brunnicornis
 1404. Lamiogethes ochropus
 1405. Lamiogethes pedicularius
 1406. Lamprobyrrhulus nitidus
 1407. Lamprodila decipiens – krasec
 1408. Lamprodila rutilans – krasec lipový
 1409. Lamprohiza splendidula
 1410. Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767)
 1411. Larinus carlinae
 1412. Larinus iaceae
 1413. Larinus obtusus
 1414. Larinus pollinis (Laicharting, 1781)
 1415. Larinus sturnus
 1416. Larinus turbinatus
 1417. Larinus turbinatus Gyllenhal, 1835
 1418. Lasioderma redtenbacheri
 1419. Lasiorhynchites cavifrons
 1420. Lasiorhynchites coeruleocephalus (Schaller, 1783)
 1421. Lasiorhynchites olivaceus (Gyllenhal, 1833)
 1422. Lathrobium brunnipes
 1423. Lathrobium fulvipenne
 1424. Lathrobium longulum
 1425. Lathrobium pallidum
 1426. Lathrobium terminatum
 1427. Lathropus sepicola (P. F. J. Müller, 1821)
 1428. Latridius consimilis
 1429. Latridius hirtus Gyllenhal, 1827
 1430. Latridius minutus
 1431. Lebia cruxminor (Linnaeus, 1758)
 1432. Lebia chlorocephala
 1433. Leioderus kollari L. Redtenbacher, 1849
 1434. Leiodes brunnea
 1435. Leiodes flavescens
 1436. Leiodes obesa
 1437. Leiodes polita
 1438. Leiopus linnei Wallin, Nylander, Kwamme, 2009
 1439. Leiopus nebulosus
 1440. Leiosoma cribrum
 1441. Leiosoma deflexum (Panzer, 1795)
 1442. Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758)
 1443. Leistus piceus
 1444. Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 1812)
 1445. Leistus terminatus
 1446. Lema cyanella
 1447. Leperisinus fraxini (Panzer, 1799) – lýkohub jasanový
 1448. Lepirus capucinus (Schaller, 1783)
 1449. Leptacinus batychrus
 1450. Leptacinus sulcifrons
 1451. Leptinotarsa decemlineata
 1452. Leptophloeus alternans
 1453. Leptura aethiops
 1454. Leptura quadrifasciata (Linnaeus, 1758)
 1455. Leptusa pulchella
 1456. Lepyrus capucinus
 1457. Lesteva longoelytrata
 1458. Lesteva punctata
 1459. Licinus cassideus
 1460. Licinus depressus
 1461. Ligniodes suturatus Fairmaire, 1859
 1462. Lignyodes enucleator
 1463. Lignyodes suturatus
 1464. Lilioceris lilii (Scopoli, 1763)
 1465. Lilioceris merdigera (Linnaeus, 1758)
 1466. Limnebius papposus
 1467. Limnebius stagnalis
 1468. Limnebius truncatellus
 1469. Limnius perrisi
 1470. Limnius volckmari
 1471. Limnobaris dolorosa
 1472. Limnobaris rusio
 1473. Limnobaris t-album
 1474. Limnobaris t-album atriplicis
 1475. Limnoxenus niger
 1476. Limobius borealis (Paykull, 1792)
 1477. Limoniscus violaceus – kovařík fialový
 1478. Limonius aeneoniger
 1479. Limonius minutus (Linnaeus, 1758)
 1480. Limonius poneli Leseigneur & Mertlik, 2007
 1481. Linaeidea aenea (Linnaeus, 1758)
 1482. Liodopria serricornis
 1483. Liogluta alpestris nitidula
 1484. Liophloeus lentus
 1485. Liophloeus tessulatus (O.F. Müller, 1776)
 1486. Liopterus haemorrhoidalis
 1487. Liparus coronatus – klikoroh lemovaný
 1488. Liparus germanus – klikoroh skvrnitý
 1489. Lissodema cursor (Gyllenhal, 1813)
 1490. Lissodema denticolle
 1491. Litargus balteatus
 1492. Litargus connexus (Fourcroy, 1785)
 1493. Lixus angustus – rýhonosec
 1494. Lixus bardanae – rýhonosec
 1495. Lixus cardui Olivier, 1807 – rýhonosec
 1496. Lixus fasciculatus – rýhonosec
 1497. Lixus filiformis – rýhonosec
 1498. Lixus iridis – rýhonosec zelený
 1499. Lixus ochraceus – rýhonosec
 1500. Lixus paraplecticus – rýhonosec štíhlý
 1501. Lixus punctiventris – rýhonosec
 1502. Lixus rubicundus – rýhonosec
 1503. Lixus vilis – rýhonosec
 1504. Lochmaea capreae (Linnaeus, 1758)
 1505. Lochmaea crataegi (Forster, 1771)
 1506. Lochmaea suturalis
 1507. Lomechusa emarginata
 1508. Longitarsus anchusae
 1509. Longitarsus ballotae
 1510. Longitarsus cerinthes
 1511. Longitarsus exoletus
 1512. Longitarsus exsoletus
 1513. Longitarsus helvolus
 1514. Longitarsus kutscherai
 1515. Longitarsus luridus
 1516. Longitarsus melanocephalus
 1517. Longitarsus nasturtii
 1518. Longitarsus nigrofasciatus
 1519. Longitarsus noricus
 1520. Longitarsus pratensis
 1521. Longitarsus pulmonariae
 1522. Longitarsus salviae
 1523. Longitarsus succineus
 1524. Longitarsus suturellus
 1525. Longitarsus tabidus (Fabricius, 1775)
 1526. Lordithon lunulatus
 1527. Lordithon striatus
 1528. Lordithon thoracicus
 1529. Lordithon trinotatus
 1530. Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)
 1531. Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – roháč obecný
 1532. Luperus luperus (Sulzer, 1776)
 1533. Luperus xanthopoda (Schrank, 1781)
 1534. Lycoperdina bovistae (Fabricius, 1792)
 1535. Lycoperdina succincta (Linnaeus, 1767)
 1536. Lyctus linearis (Goeze, 1777)
 1537. Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758)
 1538. Lymexylon navale
 1539. Lythraria salicariae
 1540. Macronychus tuberculatus
 1541. Magdalis armigera (Fourcroy, 1785)
 1542. Magdalis barbicornis (Latreille, 1804)
 1543. Magdalis carbonaria (Linnaeus, 1761)
 1544. Magdalis cerasi (Linnaeus, 1758)
 1545. Magdalis exarata (Brisout, 1862)
 1546. Magdalis flavicornis (Gyllenhal, 1836)
 1547. Magdalis frontalis (Gyllenhal, 1827)
 1548. Magdalis linearis (Gyllenhal, 1827)
 1549. Magdalis nitida
 1550. Magdalis phlegmatica (Herbst, 1797)
 1551. Magdalis rufa Germar, 1824
 1552. Magdalis ruficornis (Linnaeus, 1758)
 1553. Magdalis violacea (Linnaeus, 1758)
 1554. Malachius aeneus (Linnaeus, 1758)
 1555. Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758)
 1556. Malachius rubidus Erichson, 1840
 1557. Malthinus biguttatus
 1558. Malthinus flaveolus
 1559. Malthodes flavoguttatus
 1560. Malthodes guttifer
 1561. Malthodes hexacanthus
 1562. Malthodes marginatus
 1563. Malvapion malvae
 1564. Mantura chrysanthemi
 1565. Margarinotus brunneus
 1566. Margarinotus neglectus
 1567. Margarinotus purpurascens
 1568. Margarinotus striola succicola
 1569. Margarinotus terricola
 1570. Masoreus wetterhallii
 1571. Mecinus pyraster
 1572. Medon brunneus
 1573. Medon piceus
 1574. Megasternum concinnum
 1575. Megatoma undata (Linnaeus, 1758)
 1576. Melandrya barbata
 1577. Melanophila cyanea (Fabricius, 1775)
 1578. Melanophila formaneki Jakobson, 1912
 1579. Melanotus brunnipes (Germar, 1824)
 1580. Melanotus castanipes (Paykull, 1800)
 1581. Melanotus crassicollis
 1582. Melanotus punctolineatus (Pelerin, 1829)
 1583. Melanotus villosus
 1584. Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761)
 1585. Melasoma populi
 1586. Meligethes aeneus
 1587. Meligethes atratus
 1588. Meligethes czwalinai
 1589. Meligethes denticulatus
 1590. Meligethes geniculatus
 1591. Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 – majka obecná
 1592. Meloe rugosus Marsham, 1802 – majka svraštělá
 1593. Meloe scabriusculus Brandt & Erichson, 1832 – majka
 1594. Meloe violaceus Marsham, 1802 – majka fialová
 1595. Melolontha hippocastani – chroust maďalový
 1596. Melolontha melolontha – chroust obecný
 1597. Menesia bipunctata
 1598. Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1761)
 1599. Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781)
 1600. Metacantharis discoidea
 1601. Metacantharis haemorrhoidalis (Fabricius, 1792)
 1602. Metopsia clypeata
 1603. Metopsia similis
 1604. Miarus ajugae (Herbst, 1798)
 1605. Miarus campanulae
 1606. Micrambe abietis
 1607. Microbregma emarginatum
 1608. Microcara testacea
 1609. Microlestes maurus
 1610. Microlestes maurus (Sturm, 1827)
 1611. Microlestes minutulus (Goeze, 1777)
 1612. Microplontus campestris
 1613. Microscydmus minimus
 1614. Minyops carinatus
 1615. Minyops variolosus
 1616. Mniophila muscorum
 1617. Mogulones abbreviatulus (Fabricius, 1792)
 1618. Mogulones crucifer
 1619. Mogulones euphorbiae
 1620. Mogulones geographicus
 1621. Mogulones pallidicornis (C. Brisout de Barneville, 1860)
 1622. Mogulones raphani
 1623. Molops elatus (Fabricius, 1801)
 1624. Molops piceus (Panzer, 1793)
 1625. Molops piceus piceus
 1626. Molorchus minor (Linnaeus, 1758)
 1627. Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1800)
  • Monochamus galloprovincialis subsp. pistor (Olivier, 1795)
 1628. Monotoma angusticollis
 1629. Monotoma conicicollis
 1630. Monotoma longicollis
 1631. Monotoma picipes
 1632. Mordella aculeata
 1633. Mordella brachyura
 1634. Mordella holomelaena
 1635. Mordellistena acuticollis
 1636. Mordellistena brevicauda
 1637. Mordellistena humeralis
 1638. Mordellistena neuwaldeggiana (Panzer, 1796)
 1639. Mordellistena pumila
 1640. Mordellistena variegata
 1641. Mordellochroa abdominalis
 1642. Morychus aeneus (Fabricius, 1775)
 1643. Mycetaea subterranea
 1644. Mycetina cruciata (Schaller, 1783)
 1645. Mycetochara axillaris (Paykull, 1799) – hubojed lopatkoskvrnný
 1646. Mycetochara flavipes – hubojed
 1647. Mycetochara humeralis – hubojed dvouskvrnný
 1648. Mycetochara maura (Fabricius, 1792) – hubojed čárkovaný
 1649. Mycetophagus atomarius (Fabricius, 1787)
 1650. Mycetophagus fulvicollis (Fabricius, 1792)
 1651. Mycetophagus multipunctatus Fabricius, 1782
 1652. Mycetophagus piceus
 1653. Mycetophagus populi
 1654. Mycetophagus quadriguttatus
 1655. Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1767)
 1656. Mycetoporus clavicornis
 1657. Mycetoporus lepidus
 1658. Mycetoporus punctus
 1659. Mycterus curculioides
 1660. Myllaena dubia
 1661. Myniops variolosus
 1662. Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758)
 1663. Myzia oblongoguttata (Linnaeus, 1758)
 1664. Nalassus dermestoides
 1665. Nanophyes brevis
 1666. Nanophyes marmoratus
 1667. Nargus anisotomoides
 1668. Nargus wilkini
 1669. Neatus picipes (Herbst, 1797)
 1670. Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)
 1671. Necrobia rufipes
 1672. Necrobia violacea (Linnaeus, 1758)
 1673. Necrodes littoralis
 1674. Necydalis maior
 1675. Necydalis ulmi
 1676. Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)
 1677. Nehemitropia lividipennis
 1678. Neliocarus faber
 1679. Nemadus colonoides
 1680. Nemonyx lepturoides
 1681. Nemozoma elongatum Linnaeus, 1761
 1682. Neobisnius procerulus
 1683. Neocoenorrhinus germanicus
 1684. Neocoenorrhinus minutus (Herbst, 1797)
 1685. Neocoenorrhinus pauxillus
 1686. Neocrepidodera brevicollis
 1687. Neocrepidodera femorata
 1688. Neocrepidodera ferruginea
 1689. Neocrepidodera transversa
 1690. Neohilara subterranea
 1691. Neomida haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) – přílbovník červený
 1692. Neophytobius quadrinodosus
 1693. Nephus bipunctatus
 1694. Nephus quadrimaculatus
 1695. Nephus redtenbacheri
 1696. Neuraphes angulatus
 1697. Neuraphes elongatulus
 1698. Neuraphes plicicollis
 1699. Nicrophorus humator Olivier, 1790
 1700. Nicrophorus investigator
 1701. Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758)
 1702. Nicrophorus vespilloides
 1703. Nitidula bipunctata (Linnaeus, 1758)
 1704. Nosodendron fasciculare
 1705. Nossidium pilosellum
 1706. Notaris acridulus
 1707. Notaris aethiops
 1708. Notaris aterrima
 1709. Noterus clavicornis
 1710. Noterus crassicornis
 1711. Nothodes parvulus (Panzer, 1799)
 1712. Nothorhina muricata (Fabricius, 1798)
 1713. Notiophilus aestuans Dejean, 1826
 1714. Notiophilus aquaticus
 1715. Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)
 1716. Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812)
 1717. Notiophilus rufipes Curtis, 1829
 1718. Notolaemus castaneus
 1719. Notothecta flavipes
 1720. Notoxus monoceros (Linnaeus, 1761)
 1721. Nudobius lentus
 1722. Oberea erythrocephala
 1723. Oberea linearis
 1724. Oberea oculata
 1725. Oberea pupillata (Gyllenhal, 1817)
 1726. Obrium brunneum (Fabricius, 1792)
 1727. Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767)
 1728. Ocalea badia
 1729. Ocypus biharicus
 1730. Ocypus fuscatus
 1731. Ocypus macrocephalus
 1732. Ocypus tenebricosus
 1733. Ocys quinquestriatus
 1734. Odacantha melanura
 1735. Odonteus armiger (Scopoli, 1772) – chrobák ozbrojený
 1736. Oedemera ? virens
 1737. Oedemera croceicollis
 1738. Oedemera femorata (Scopoli, 1763)
 1739. Oedemera flavipes (Fabricius, 1792)
 1740. Oedemera lurida (Marsham, 1802)
 1741. Oedemera monticola
 1742. Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767)
 1743. Oedemera pthysica (Scopoli, 1763)
 1744. Oedemera virescens
 1745. Oenopia conglobata
 1746. Oenopia lyncea
 1747. Oenopia lyncea agnata (Rosenhauer, 1847)
 1748. Ochrosis ventralis
 1749. Ochthephilum fracticorne
 1750. Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758) – mrchožrout znamenaný
 1751. Olibrus aeneus
 1752. Olibrus bimaculatus
 1753. Oligomerus brunneus (Olivier, 1790)
 1754. Olisthopus rotundatus
 1755. Olisthopus sturmii (Duftschmid, 1812)
 1756. Olophrum assimile
 1757. Olophrum piceum
 1758. Omalisus fontisbellaquaei (Geoffroy, 1762)
 1759. Omalium caesum
 1760. Omalium rivulare
 1761. Omalium rugatum
 1762. Omaloplia nigromarginata (Herbst, 1786)
 1763. Omaloplia ruricola
 1764. Omias puberulus
 1765. Omonadus floralis
 1766. Omophlus lividipes Mulsant, 1856
 1767. Omophlus proteus Kirsch, 1869
 1768. Omophron limbatum
 1769. Omosita colon
 1770. Omosita depressa
 1771. Omosita discoidea
 1772. Omphalapion hookerorum
 1773. Ontholestes haroldi
 1774. Ontholestes murinus
 1775. Ontholestes tesselatus
 1776. Onthophagus coenobita (Herbst, 1783) – vrubounek mniší
 1777. Onthophagus fracticornis (Preyssler, 1790) – vrubounek Preysslerův
 1778. Onthophagus furcatus (Fabricius, 1781) – vrubounek
 1779. Onthophagus joannae Goljan, 1953 – vrubounek
 1780. Onthophagus lemur – vrubounek
 1781. Onthophagus nuchicornis (Linnaeus, 1758) – vrubounek holorohý
 1782. Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767) – vrubounek malý
 1783. Onthophagus semicornis (Panzer, 1798) – vrubounek polorohý
 1784. Onthophagus similis – vrubounek
 1785. Onthophagus vacca (Linnaeus, 1767) – vrubounek kravský
 1786. Onthophagus verticicornis (Laicharting, 1781) – vrubounek
 1787. Onthophagus vitulus (Fabricius, 1776) – vrubounek syslí
 1788. Onyxacalles pyrenaeus (Boheman, 1844)
 1789. Oodes helopioides (Fabricius, 1792)
 1790. Oomorphus concolor (Sturm, 1807)
 1791. Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761)
 1792. Ophonus azureus (Fabricius, 1775)
 1793. Ophonus laticollis Mannerheim, 1825
 1794. Ophonus melletii
 1795. Ophonus puncticeps Stephens, 1828
 1796. Ophonus puncticollis (Paykull, 1798)
 1797. Ophonus rufibarbis
 1798. Ophonus schaubergerianus
 1799. Opilo mollis (Linnaeus, 1758) – pestrokrovečník měkký
 1800. Oplosia cinerea
 1801. Oplosia cinerea (Mulsant, 1839)
 1802. Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763)
 1803. Orectochilus villosus
 1804. Oreina cacaliae
 1805. Orchesia fasciata (Illiger, 1798)
 1806. Orchesia luteipalpis
 1807. Orchesia micans (Panzer, 1795)
 1808. Orchesia minor
 1809. Orchesia undulata
 1810. Orchestes betuleti
 1811. Orchestes calceatus
 1812. Orchestes fagi (Linnaeus, 1758)
 1813. Orchestes hortorum
 1814. Orchestes pilosus (Fabricius, 1781)
 1815. Orchestes quercus (Linnaeus, 1758)
 1816. Orchestes rusci
 1817. Orchestes subfasciatus (Gyllenhal, 1835)
 1818. Orobitis cyanea
 1819. Orsodacne cerasi (Linnaeus, 1758)
 1820. Orsodacne humeralis Latreille, 1804
 1821. Orthocis alni
 1822. Orthoperus brunnipes
 1823. Orthoperus punctulatus
 1824. Orthotomicus laricis (Fabricius, 1792)
 1825. Orthotomicus longicollis
 1826. Oryctes nasicornis – nosorožík kapucínek
 1827. Oryctes nasicornis ondrejanus
 1828. Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 – páchník hnědý
 1829. Osphya bipunctata (Fabricius, 1775)
 1830. Othius angustus
 1831. Othius punctulatus
 1832. Otiorhynchus coecus
 1833. Otiorhynchus crataegi
 1834. Otiorhynchus fullo
 1835. Otiorhynchus labilis
 1836. Otiorhynchus ligustici
 1837. Otiorhynchus ovatus
 1838. Otiorhynchus pinastri
 1839. Otiorhynchus raucus (Fabricius, 1777)
 1840. Otiorhynchus scaber (Linnaeus, 1758)
 1841. Otiorhynchus singularis (Linnaeus, 1767)
 1842. Otiorhynchus sulcatus (Fabricius, 1775)
 1843. Otiorhynchus tenebricosus
 1844. Otiorhynchus tristis
 1845. Otiorhynchus uncinatus
 1846. Otiorhynchus velutinus
 1847. Oulema duftschmidi (Redtenbacher, 1874)
 1848. Oulema gallaeciana (Heyden, 1870)
 1849. Oulema melanopus (Linnaeus, 1758)
 1850. Oulema septentrionis
 1851. Oulimnius tuberculatus
 1852. Oxymirus cursor
 1853. Oxyomus silvestris
 1854. Oxyomus sylvestris
 1855. Oxypoda alternans
 1856. Oxypoda annularis
 1857. Oxypoda elongatula
 1858. Oxypoda lividipennis
 1859. Oxypoda spectabilis
 1860. Oxyporus maxillosus
 1861. Oxyporus rufus
 1862. Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784)
 1863. Oxystoma cerdo (Gerstäcker, 1854)
 1864. Oxystoma ochropus (Germar, 1818)
 1865. Oxystoma opeticum
 1866. Oxytelus insecatus
 1867. Oxytelus migrator
 1868. Oxytelus piceus
 1869. Oxytelus rugosus
 1870. Oxytelus sculptus
 1871. Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – zlatohlávek tmavý
 1872. Paederus fuscipes
 1873. Paederus litoralis
 1874. Paederus riparius
 1875. Paederus schoenherri
 1876. Pachybrachis hieroglyphicus
 1877. Pachybrachis tessellatus
 1878. Pachylister inaequalis
 1879. Pachyrhinus mustela (Herbst, 1797)
 1880. Pachyta quadrimaculata
 1881. Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)
 1882. Pachytodes erraticus (Dalman, 1817)
 1883. Palorus depressus – kružec stlačený
 1884. Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775)
 1885. Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758)
 1886. Paracorymbia maculicornis
 1887. Paradromius linearis (Olivier, 1795)
 1888. Paramecosoma melanocephala
 1889. Paranchus albipes (Fabricius, 1796)
 1890. Paraphotistus impressus
 1891. Paraphotistus impressus impressus
 1892. Paratinus femoralis (Erichson, 1840)
 1893. Parethelcus pollinarius
 1894. Paromalus flavicornis
 1895. Paromalus parallelepipedus
 1896. Patrobus assimilis
 1897. Patrobus atrorufus
 1898. Patrobus septentrionis
 1899. Pedestredorcadion pedestre (Poda, 1761) – kozlíček písečný
 1900. Pediacus depressus
 1901. Pedius longicollis
 1902. Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)
 1903. Pelenomus olssoni
 1904. Pelenomus quadrituberculatus
 1905. Peltis ferruginea
 1906. Peltodytes caesus
 1907. Pentaphyllus testaceus (Hellwig, 1792) – pětičlenec žlutohnědý
 1908. Perapion curtirostre
 1909. Perapion marchicum
 1910. Perapion violaceum (W. Kirby, 1808)
 1911. Perileptus areolatus
 1912. Phaedon armoraciae
 1913. Phaedon cochleariae
 1914. Phaenops cyanea – krasec borový
 1915. Phaenops formaneki
 1916. Phaeochrotes pudens (Gyllenhal, 1833)
 1917. Phalacrus corruscus
 1918. Pheletes aeneoniger (De Geer, 1774)
 1919. Pheletes quercus (Olivier, 1790)
 1920. Philonthus albipes
 1921. Philonthus atratus
 1922. Philonthus carbonarius
 1923. Philonthus cognatus
 1924. Philonthus cognatus (= fuscipennis)
 1925. Philonthus cruentatus
 1926. Philonthus debilis
 1927. Philonthus decorus
 1928. Philonthus fimetarius
 1929. Philonthus fumarius
 1930. Philonthus lepidus
 1931. Philonthus politus
 1932. Philonthus quisquiliarius
 1933. Philonthus succicola
 1934. Philonthus umbratilis
 1935. Philonthus varians
 1936. Philonthus varius
 1937. Philorhizus crucifer
 1938. Philorhizus notatus
 1939. Philorhizus sigma
 1940. Phloeocharis subtilissima
 1941. Phloeonomus punctipennis
 1942. Phloeophagus lignarius (Marsham, 1802)
 1943. Phloeophagus thomsoni
 1944. Phloeophthorus rhododactylus
 1945. Phloeosinus aubei (Perris, 1855)
 1946. Phloeosinus thujae
 1947. Phloeostiba plana
 1948. Phloiotrya rufipes
 1949. Phosphaenus hemipterus
 1950. Phosphaenus hemipterus (Geoffroy, 1762)
 1951. Phosphuga atra (Linnaeus, 1758)
 1952. Phratora atrovirens
 1953. Phratora vitellinae (Linnaeus, 1758)
 1954. Phratora vulgatissima
 1955. Phyllobius arborator
 1956. Phyllobius argentatus (Linnaeus, 1758)
 1957. Phyllobius betulinus (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
 1958. Phyllobius glaucus (Scopoli, 1763)
 1959. Phyllobius impar Des Gozis, 1882
 1960. Phyllobius incanus Gyllenhal, 1834
 1961. Phyllobius maculicornis Germar, 1824
 1962. Phyllobius oblongus Linnaeus, 1758)
 1963. Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834
 1964. Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758)
 1965. Phyllobius roboretanus
 1966. Phyllobius seladonius
 1967. Phyllobius vespertinus
 1968. Phyllobius virideaeris
 1969. Phyllobius viridicollis
 1970. Phyllobrotica quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
 1971. Phyllodrepa nigra
 1972. Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758) – listokaz zahradní
 1973. Phyllotreta astrachanica
 1974. Phyllotreta atra
 1975. Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777)
 1976. Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1775)
 1977. Phyllotreta ochripes
 1978. Phyllotreta striolata (Fabricius, 1803)
 1979. Phyllotreta tetrastigma
 1980. Phyllotreta undulata
 1981. Phyllotreta vittula (L. Redtenbacher, 1849)
 1982. Phymatodes alni (Linnaeus, 1767) – tesařík
 1983. Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758) – tesařík skladištní
 1984. Phytobaenus amabilis
 1985. Phytobius leucogaster
 1986. Phytoecia coerulescens (Scopoli, 1763)
 1987. Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758)
 1988. Phytoecia nigricornis
 1989. Phytoecia pustulata (Schrank, 1776)
 1990. Pidonia lurida
 1991. Pissodes castaneus
 1992. Pissodes pini (Linnaeus, 1758)
 1993. Pissodes piniphilus (Herbst, 1795)
 1994. Pissodes validirostris
 1995. Pityogenes bidentatus (Herbst, 1784) – lýkožrout dvouzubý
 1996. Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761) – lýkožrout lesklý
 1997. Pityophagus ferrugineus (Linnaeus, 1761)
 1998. Pityophthorus pityographus – lýkožrout obecný
 1999. Pityophthorus pubescens – lýkožrout nejmenší
 2000. Placonotus testaceus (Fabricius, 1787)
 2001. Placusa pumilio
 2002. Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781)
 2003. Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)
 2004. Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)
 2005. Plagionotus floralis (Pallas, 1773)
 2006. Plagiosterna aenea
 2007. Platambus maculatus
 2008. Plateumaris consimilis
 2009. Plateumaris rustica
 2010. Plateumaris sericea
 2011. Platycerus caprea (De Geer, 1774) – roháček vrbový
 2012. Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758) – roháček kovový
 2013. Platycis cosnardi
 2014. Platycis minutus
 2015. Platydema violaceum (Fabricius, 1790) – širokáč fialový
 2016. Platyderus rufus
 2017. Platydracus fulvipes
 2018. Platydracus chalcocephalus
 2019. Platydracus latebricola
 2020. Platydracus stercorarius
 2021. Platynaspis luteorubra
 2022. Platynus assimilis (Paykull, 1790)
 2023. Platynus krynickii
 2024. Platynus livens
 2025. Platynus longiventris
 2026. Platypus cylindrus (Fabricius, 1792) – jádrohlod dubový
 2027. Platyrhinus resinosus (J.A. Scopoli, 1763)
 2028. Platysoma compressum
 2029. Platystethus cornutus
 2030. Platystomos albinus
 2031. Plegaderus caesus
 2032. Plegaderus vulneratus
 2033. Pleurophorus caesus
 2034. Plinthus tischeri
 2035. Pocadius adustus
 2036. Pocadius ferrugineus
 2037. Podabrus alpinus
 2038. Podagrica fuscicornis
 2039. Podonta nigrita (Fabricius, 1794) – květomil černý
 2040. Poecilium alni (Linnaeus, 1767)
 2041. Poecilonota rutilans (Fabricius, 1777)
 2042. Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)
 2043. Poecilus lepidus (Leske, 1787)
 2044. Poecilus sericeus
 2045. Poecilus versicolor (Sturm, 1824)
 2046. Pogonocherus decoratus Fairmaire, 1855
 2047. Pogonocherus fasciculatus (De Geer, 1775)
 2048. Pogonocherus hispidulus
 2049. Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758)
 2050. Pogonocherus ovatus
 2051. Polydrusus cervinus (Linnaeus, 1758)
 2052. Polydrusus corruscus
 2053. Polydrusus formosus
 2054. Polydrusus impar Des Gozis, 1882
 2055. Polydrusus marginatus Stephens, 1831
 2056. Polydrusus mollis (Stroem, 1768)
 2057. Polydrusus pallidus
 2058. Polydrusus picus (Fabricius, 1792)
 2059. Polydrusus pilosus
 2060. Polydrusus ruficornis
 2061. Polydrusus undatus (Fabricius, 1781)
 2062. Porotachys bisulcatus (Nicolai, 1822)
 2063. Porthmidius austriacus (Schrank, 1781)
 2064. Potamophilus acuminatus
 2065. Potosia cuprea (Herbst, 1782)
 2066. Priobium carpini
 2067. Prionocyphon serricornis
 2068. Prionus coriarius (linnaeus, 1758) – tesařík piluna
 2069. Prionychus ater (Fabricius, 1775) – spuchřelík černý
 2070. Prionychus melanarius (Germar, 1813) – spuchřelík
 2071. Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835)
 2072. Pronocera angusta
 2073. Propylea quatuordecimpunctata (linnaeus, 1758)
 2074. Prosternon tesselatum (Linnaeus, 1758)
 2075. Prosternon tessellatum
 2076. Protaetia cuprea – zlatohlávek hladký
  • Protaetia cuprea subsp. metallica – zlatohlávek hladký kovový
  • Protaetia cuprea subsp. obscura – zlatohlávek hladký tmavý
 2077. Protaetia marmorata (Fabricius, 1792) – zlatohlávek mramorovaný
 2078. Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) – zlatohlávek skvostný
 2079. Protapion apricans
 2080. Protapion filirostre
 2081. Protapion fulvipes Geoffroy, 1785
 2082. Protapion nigritarse (Kirby, 1808)
 2083. Protapion trifoli (Linnaeus, 1768)
 2084. Protapion trifolii
 2085. Proteinus atomarius
 2086. Psammoecus bipunctatus
 2087. Pselaphus heisei – hmatavec Heiseův
  • Pselaphus heisei subsp. heisei – hmatavec Heiseův pravý
 2088. Pseudanostirus globicollis (Germar, 1843)
 2089. Pseudapion fulvirostre
 2090. Pseudapion rufirostre
 2091. Pseudeuparius sepicola (Fabricius, 1792)
 2092. Pseudoabsidia prolixa
 2093. Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1758) – hrotnatec tesaříkovitý
 2094. Pseudocleonus grammicus
 2095. Pseudomedon obsoletus
 2096. Pseudomyllocerus sinuatus (Fabricius, 1801)
 2097. Pseudoperapion brevirostre (Herbst, 1797)
 2098. Pseudorchestes ermischi
 2099. Pseudorchestes pratensis
 2100. Pseudostenapion simum
 2101. Pseudotomoderus compressicollis
 2102. Pseudotomoderus compressicollis compressicollis
 2103. Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776)
 2104. Psylliodes dulcamarae
 2105. Psylliodes hyoscyami (Linnaeus, 1758)
 2106. Psylliodes chalcomerus (Illiger, 1807)
 2107. Psylliodes chrysocephalus (Linnaeus, 1758)
 2108. Psylliodes instabilis
 2109. Psylliodes napi
 2110. Psylliodes picinus
 2111. Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)
 2112. Ptenidium pusillum
 2113. Pterostichus aethiops
 2114. Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798)
 2115. Pterostichus burmeisteri
 2116. Pterostichus diligens (Sturm, 1824)
 2117. Pterostichus elongatus
 2118. Pterostichus gracilis
 2119. Pterostichus macer
 2120. Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)
 2121. Pterostichus melas
 2122. Pterostichus minor
 2123. Pterostichus niger (Schaller, 1783)
 2124. Pterostichus nigrita (Paykull, 1790)
 2125. Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787)
 2126. Pterostichus ovoideus (Sturm, 1824)
 2127. Pterostichus quadrifoveolatus
 2128. Pterostichus rhaeticus
 2129. Pterostichus strenuus
 2130. Pterostichus taksonyis
 2131. Pterostichus vernalis (Panzer, 1796)
 2132. Pteryngium crenatum
 2133. Ptilinus fuscus
 2134. Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758)
 2135. Ptinomorphus imperialis (Linnaeus, 1967)
 2136. Ptinomorphus regalis
 2137. Ptinus calcaratus
 2138. Ptinus coarcticollis
 2139. Ptinus dubius
 2140. Ptinus fur
 2141. Ptinus pilosus P.W.J. Müller, 1821
 2142. Ptinus rufipes Olivier, 1790
 2143. Ptinus sexpunctatus
 2144. Ptinus schlerethi
 2145. Ptinus subpillosus Sturm, 1837
 2146. Ptomaphagus sericatus
 2147. Pycnomerus terebrans (Olivier, 1790)
 2148. Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761) – červenáček ohnivý
 2149. Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1763) – červenáček pilorohý
 2150. Pyropterus nigroruber
 2151. Pyrrhalta viburni
 2152. Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)
 2153. Pytho depressus
 2154. Quasimus minutissimus (Germar, 1817)
 2155. Quedius brevis
 2156. Quedius cruentus
 2157. Quedius curtipennis
 2158. Quedius dilatatus
 2159. Quedius fuliginosus
 2160. Quedius limbatus
 2161. Quedius mesomelinus
 2162. Quedius molochinus
 2163. Quedius nitipennis
 2164. Quedius plagiatus
 2165. Quedius scitus
 2166. Quedius truncicola
 2167. Quedius xanthopus
 2168. Rhabdorrhynchus seriegranosus
 2169. Rhagium bifasciatum (Fabricius, 1775) – kousavec dvoupásý
 2170. Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) – kousavec korový
 2171. Rhagium mordax (De Geer, 1775) – kousavec hlodavý
 2172. Rhagium sycophanta (Schrank, 1781) – kousavec páskovaný
 2173. Rhagonycha elongata
 2174. Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)
 2175. Rhagonycha gallica
 2176. Rhagonycha interposita
 2177. Rhagonycha lignosa (O.F.Müller, 1764)
 2178. Rhagonycha limbata
 2179. Rhagonycha lutea (O.F.Müller, 1764)
 2180. Rhagonycha nigriceps
 2181. Rhagonycha nigripes
 2182. Rhagonycha testacea
 2183. Rhagonycha translucida
 2184. Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781) – tesařík dvoubarvý
 2185. Rhamphus pulicarius
 2186. Rhantus consputus
 2187. Rhantus exsoletus
 2188. Rhantus frontalis
 2189. Rhantus grapii
 2190. Rhantus suturalis
 2191. Rhantus suturellus
 2192. Rhaphitropis marchica (Herbst, 1797)
 2193. Rhinocyllus conicus (Frölich, 1792)
 2194. Rhinomias forticornis (Boheman, 1843)
 2195. Rhinoncus castor
 2196. Rhinoncus inconspectus
 2197. Rhinoncus pericarpius
 2198. Rhinoncus perpendicularis
 2199. Rhinusa antirrhini
 2200. Rhinusa bipustulata
 2201. Rhinusa melas
 2202. Rhinusa neta
 2203. Rhinusa tetra (Fabricius, 1792)
 2204. Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792)
 2205. Rhizophagus depressus
 2206. Rhizophagus dispar (Paykull, 1800)
 2207. Rhizophagus ferrugineus (Paykull, 1800)
 2208. Rhizophagus nitidulus
 2209. Rhizophagus picipes
 2210. Rhizotrogus aestivus (Olivier, 1789) – chroustek páskovaný
 2211. Rhopalodontus perforatus
 2212. Rhyncolus ater (Linnaeus, 1758)
 2213. Rhyncolus elongatus (Gyllenhal, 1827)
 2214. Rhyncolus reflexus
 2215. Rhyncolus sculpturatus Waltl, 1839
 2216. Rhynchaenus xylostei (Clairville, 1798)
 2217. Rhynchites bacchus (Linnaeus, 1758)
 2218. Rhyssemus germanus
 2219. Rhyzobius chrysomeloides
 2220. Romualdius angustisetulus (Hansen, 1915)
 2221. Romualdius bifoveolatus (Beck, 1817)
 2222. Ropalopus varini
 2223. Rugilus rufipes
 2224. Rugilus subtilis
 2225. Ruteria hypocrita (Boheman, 1837)
 2226. Rutpela maculata (Poda, 1761)
 2227. Sagittogethes distinctus
 2228. Salpingus planirostris (Fabricius, 1787)
 2229. Salpingus ruficollis
 2230. Sapahanus piceus (Laicharting, 1784)
 2231. Saperda carcharias – kozlíček topolový
 2232. Saperda octopunctata (Scopoli, 1772) – kozlíček
 2233. Saperda perforata (Pallas, 1773) – kozlíček
 2234. Saperda populnea (Linnaeus, 1758) – kozlíček osikový
 2235. Saperda punctata (Linnaeus, 1767) – kozlíček jilmový
 2236. Saperda scalaris (Linnaeus, 1758) – kozlíček mramorový
 2237. Saphanus piceus
 2238. Saprinus semistriatus
 2239. Saulcyella schmidti
 2240. Scaphidema metallicum (Fabricius, 1792)
 2241. Scaphidium quadrimaculatum
 2242. Scaphisoma agaricinum
 2243. Scaphisoma boleti
 2244. Scarodytes halensis
 2245. Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785)
 2246. Sciaphobus rubi
 2247. Sciodrepoides fumatus
 2248. Sciodrepoides watsoni
 2249. Sciodrepoides watsoni watsoni
 2250. Scirtes hemisphaericus
 2251. Scirtes orbicularis
 2252. Scolytus carpini (Ratzeburg, 1837) – bělokaz habrový
 2253. Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837) – bělokaz dubový
 2254. Scolytus laevis – bělokaz chlumní
 2255. Scolytus mali (Bechstein, 1805) – bělokaz švestkový
 2256. Scolytus multistriatus (Marsham, 1802) – bělokaz pruhovaný
 2257. Scolytus pygmaeus – bělokaz malý
 2258. Scolytus ratzeburgi Janson, 1856 – bělokaz březový
 2259. Scolytus scolytus – bělokaz jilmový
 2260. Scopaeus laevigatus
 2261. Scraptia fuscula
 2262. Scydmaenus hellwigii
 2263. Scydmaenus rufus
 2264. Scydmaenus tarsatus
 2265. Scymnus abietis
 2266. Scymnus apetzi Mulsant, 1846
 2267. Scymnus ater Kugelann, 1794
 2268. Scymnus femoralis (Gyllenhal, 1827)
 2269. Scymnus frontalis
 2270. Scymnus haemorrhoidalis Herbst, 1797
 2271. Scymnus nigrinus
 2272. Scymnus rubromaculatus
 2273. Scymnus schmidti
 2274. Scymnus suturalis Thunberg, 1795
 2275. Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758)
 2276. Selatosomus latus (Fabricius, 1801)
 2277. Semanotus undatus
 2278. Sepedophilus bipunctatus
 2279. Sepedophilus immaculatus
 2280. Sepedophilus marshami
 2281. Sepedophilus pedicularius
 2282. Sepedophilus testaceus
 2283. Serica brunnea (Linnaeus, 1758) – chroustek hnědý
 2284. Sericoderus lateralis
 2285. Sericus brunneus
 2286. Sericus subaeneus
 2287. Sermylassa halensis
 2288. Sermylassa halensis (Linnaeus, 1767)
 2289. Serropalpus barbatus
 2290. Serropalpus barbatus (Schaller, 1783)
 2291. Schistoglossa curtipennis
 2292. Schistoglossa gemina
 2293. Schistoglossa viduata
 2294. Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758)
 2295. Siagonium quadricorne
 2296. Sibinia pellucens
 2297. Sibinia phalerata
 2298. Sibinia subelliptica
 2299. Silis ruficollis
 2300. Silpha carinata
 2301. Silpha obscura Linnaeus, 1758
 2302. Silpha tristis
 2303. Silvanoprus fagi
 2304. Silvanus bidentatus
 2305. Silvanus unidentatus (Fabricius, 1792)
 2306. Simo hirticornis (Herbst, 1795)
 2307. Simo variegatus
 2308. Simplocaria semistriata
 2309. Sinodendron cylindricum – roháček bukový
 2310. Sisyphus schaefferi – chrobák vrubounovitý
 2311. Sitaris muralis
 2312. Sitona ambiguus
 2313. Sitona hispidulus
 2314. Sitona hispidus (Linnaeus, 1758)
 2315. Sitona humeralis Stephens, 1831
 2316. Sitona inops
 2317. Sitona languidus
 2318. Sitona lepidus
 2319. Sitona lineatus
 2320. Sitona longulus
 2321. Sitona macularius
 2322. Sitona puncticollis
 2323. Sitona striatellus
 2324. Sitona sulcifrons
 2325. Sitona suturalis
 2326. Sitona waterhousei
 2327. Sitophilus granarius
 2328. Sitophilus oryzae
 2329. Smaragdina affinis (Illiger, 1794)
 2330. Smaragdina aurita
 2331. Smaragdina salicina (Scopoli, 1763)
 2332. Soronia grisea (Linnaeus, 1758)
 2333. Soronia punctatissima
 2334. Sospita vigintiguttata
 2335. Spercheus emarginatus – vodomilek vačnatý
 2336. Spermophagus calystegiae – zrnokaz
 2337. Spermophagus sericeus – zrnokaz trnovníkový
 2338. Sphaeridium scarabaeoides
 2339. Sphaeriestes castaneus
 2340. Sphaerites glabratus
 2341. Sphaeroderma testaceum
 2342. Sphenophorus abbreviatus
 2343. Sphenophorus striatopunctatus
 2344. Sphenoptera antiqua (Illiger, 1803)
 2345. Sphindus dubius
 2346. Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) – tesařík borový
 2347. Squamapion atomarium
 2348. Stachygethes ruficornis (Marsham, 1802)
 2349. Staphylinus caesareus
 2350. Staphylinus erythropterus
 2351. Staphylinus fulvipennis
 2352. Staphylinus latebricola
 2353. Stegobium paniceum
 2354. Stelidota geminata (Say, 1825)
 2355. Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)
 2356. Stenagostus rufus (De Geer, 1774)
 2357. Stenhomalus bicolor (Kraatz, 1862)
 2358. Stenichnus collaris
 2359. Stenichnus godarti
 2360. Stenichnus scutellaris
 2361. Stenocarus ruficornis (Stephens, 1831)
 2362. Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)
 2363. Stenolophus mixtus (Herbst, 1784)
 2364. Stenolophus skrimshiranus
 2365. Stenolophus teutonus
 2366. Stenomax aeneus
 2367. Stenopterapion meliloti
 2368. Stenopterapion tenue (W. Kirby, 1808)
 2369. Stenopterus flavicornis (Küster, 1846)
 2370. Stenopterus rufus (linnaeus, 1767)
 2371. Stenostola dubia (Laicharting, 1784)
 2372. Stenostola ferrea (Schrank, 1776)
 2373. Stenurella bifasciata (Müller, 1766)
 2374. Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
 2375. Stenurella nigra (Linnaeus, 1758)
 2376. Stenurella septempunctata (Fabricius, 1792)
 2377. Stenus ater
 2378. Stenus bifoveolatus
 2379. Stenus biguttatus
 2380. Stenus bimaculatus
 2381. Stenus bohemicus
 2382. Stenus cicindeloides
 2383. Stenus clavicornis
 2384. Stenus flavipalpis
 2385. Stenus flavipes
 2386. Stenus geniculatus
 2387. Stenus humilis
 2388. Stenus impressus
 2389. Stenus juno
 2390. Stenus ochropus
 2391. Stenus pubescens pubescens
 2392. Stenus similis
 2393. Stephostethus angusticollis
 2394. Stephostethus lardarius (De Geer, 1775)
 2395. Stephostethus rugicollis
 2396. Stereocorynes truncorum
 2397. Stereonychus fraxini
 2398. Stethorus pusillus
 2399. Stictoleptura erythroptera – tesařík
 2400. Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758) – tesařík obecný
 2401. Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781) – tesařík žlutoštítý
 2402. Stilbus atomarius
 2403. Stilbus testaceus
 2404. Stomis pumicatus obenbergeri
 2405. Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758)
 2406. Strophosoma capitatum (De Geer, 1775)
 2407. Strophosomma melanogrammum (Forster, 1771)
 2408. Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758)
 2409. Sulcacis fronticornis
 2410. Suphrodytes dorsalis
 2411. Symbiotes gibberosus
 2412. Synapion ebeninum
 2413. Synaptus filiformis (Fabricius, 1781)
 2414. Synchita humeralis
 2415. Syntomium aeneum
 2416. Syntomus foveatus (Fourcroy, 1785)
 2417. Syntomus obscuroguttatus
 2418. Syntomus pallipes (Dejean, 1825)
 2419. Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761)
 2420. Synuchus vivalis
 2421. Taeniapion urticarium (Herbst, 1784)
 2422. Tachinus fimetarius
 2423. Tachinus laticollis
 2424. Tachinus pallipes
 2425. Tachinus signatus
 2426. Tachyerges decoratus
 2427. Tachyerges salicis
 2428. Tachyerges stigma (Germar, 1821)
 2429. Tachyporus hypnorum
 2430. Tachyporus chrysomelinus
 2431. Tachyporus nitidulus
 2432. Tachyporus obtusus
 2433. Tachyporus pusillus
 2434. Tachyporus ruficollis
 2435. Tachyporus solutus
 2436. Tachyporus transversalis
 2437. Tachys 4-signatus
 2438. Tachys bistriatus (Duftschmid, 1812)
 2439. Tachys micros (Fischer von Waldheim, 1828)
 2440. Tachyta nana (Gyllenhal, 1810)
 2441. Tachyura diabrachys (Kolenati, 1845)
 2442. Tachyura parvula
 2443. Tanymecus palliatus
 2444. Tanysphyrus lemnae
 2445. Tapeinotus sellatus
 2446. Taphrorychus bicolor
 2447. Taphrotopium sulcifrons
 2448. Tapinotus sellatus
 2449. Tasgius ater
 2450. Tasgius melanarius
 2451. Tasgius morsitans
 2452. Tatianaerhynchites aequatus (Linnaeus, 1767)
 2453. Telmatophilus typhae
 2454. Temnocerus coeruleus
 2455. Temnocerus longiceps
 2456. Temnocerus nanus
 2457. Tenebrio molitor
 2458. Tenebrio obscurus
 2459. Tenebrio opacus Duftschmid, 1812
 2460. Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758)
 2461. Tetartopeus terminatus
 2462. Tetratoma ancora Fabricius, 1790
 2463. Tetratoma fungorum Fabricius, 1790
 2464. Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758) – tesařík smrkový
 2465. Tetropium fuscum – tesařík šedohnědý
 2466. Tetropium gabrieli Weise, 1905 – tesařík modřínový
 2467. Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758)
 2468. Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758)
 2469. Tetrops starkii Chevrolat, 1859
 2470. Thalycra fervida
 2471. Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828) – pestrokrovečník
 2472. Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758) – pestrokrovečník mravenčí
 2473. Thanatophilus rugosus
 2474. Thanatophilus sinuatus
 2475. Thes bergrothi
 2476. Thyasophila angulata
 2477. Thymalus limbatus
 2478. Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787)
 2479. Tillus elongatus (Linnaeus, 1758) – pestrokrovečník protáhlý
 2480. Timarcha metallica
 2481. Tomicus minor
 2482. Tomicus piniperda
 2483. Tomoxia bucephala
 2484. Trachodes hispidus (Linnaeus, 1758)
 2485. Trachyphloeus alternans
 2486. Trachyphloeus rectus
 2487. Trachys compressus (= subglaber) – kraseček čertkusový
 2488. Trachys fragariae Brisout de Barneville, 1874 – kraseček
 2489. Trachys minutus (Linnaeus, 1758) – kraseček jívový
 2490. Trachys troglodytes – kraseček střízlíkový
 2491. Trechoblemus micros
 2492. Trechus austriacus
 2493. Trechus obtusus
 2494. Trechus pilisensis
 2495. Trechus pilisensis sudeticus
 2496. Trechus pulchellus
 2497. Trechus quadristriatus (Schrank, 1781)
 2498. Trechus rivularis
 2499. Trechus rubens
 2500. Trechus secalis
 2501. Trechus splendens Gemminger & Harold, 1868
 2502. Trechus striatulus
 2503. Trichius fasciatus – zdobenec skvrnitý
 2504. Trichoceble floralis (Olivier, 1790)
 2505. Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) – pestrokrovečník včelový
 2506. Trichopterapion holosericeum (Gyllenhal, 1833)
 2507. Trichosirocalus barnevillei
 2508. Trichosirocalus troglodytes
 2509. Trichotichnus laevicollis
 2510. Trimium brevicorne
 2511. Trimium carpathicum
 2512. Triphyllus bicolor
 2513. Triplax aenea (Schaller, 1783)
 2514. Triplax rufipes (Fabricius, 1775)
 2515. Triplax russica
 2516. Triplax scutellaris
 2517. Tritoma bipustulata Fabricius, 1775
 2518. Trixagus carinifrons
 2519. Trixagus dermestoides
 2520. Trixagus elateroides
 2521. Trixagus leseigneuri
 2522. Trixagus meybohmi
 2523. Troglops albicans (Linnaeus, 1767)
 2524. Tropinota hirta (Poda, 1761) – zlatohlávek huňatý
 2525. Tropiphorus terricola
 2526. Trox cadaverinus
 2527. Trox sabulosus – hlodáč písečný
 2528. Trox scaber – hlodáč drsný
 2529. Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758) – chrobák hladký
 2530. Tychius aureolus
 2531. Tychius breviusculus
 2532. Tychius junceus
 2533. Tychius kulzeri
 2534. Tychius picirostris
 2535. Tychius pusillus
 2536. Tychius quinquepunctatus
 2537. Tychius rufipennis
 2538. Tychus niger
 2539. Typhaea decipiens Lohse, 1989
 2540. Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758)
 2541. Tyrus mucronatus
 2542. Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758)
 2543. Uleiota planata
 2544. Uleiota planatus (Linnaeus, 1761)
 2545. Uloma culinaris (Linnaeus, 1758) – kmenař trouchový
 2546. Uloma rufa (Piller & Mitterpacher, 1783) – kmenař rudý
 2547. Vadonia livida
 2548. Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)
 2549. Variimorda villosa
 2550. Velleius dilatatus – drabčík sršní
 2551. Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761)
 2552. Vincenzellus ruficollis (Panzer, 1794)
 2553. Wanachia triguttata
 2554. Xantholinus laevigatus
 2555. Xantholinus linearis
 2556. Xantholinus longiventris
 2557. Xantholinus tricolor
 2558. Xestobium rufovillosum (De Geer, 1774)
 2559. Xyleborus dispar – drtník ovocný
 2560. Xyleborus monographus – drtník písařský
 2561. Xyleborus saxeseni – drtník všežravý
 2562. Xyletinus ater
 2563. Xyletinus distinguendus Kofler, 1970
 2564. Xyletinus longitarsis Jansson, 1942
 2565. Xyletinus pectinatus
 2566. Xylocleptes bispinus
 2567. Xylopertha retusa (Olivier, 1790)
 2568. Xyloterus domesticus – dřevokaz bukový
 2569. Xyloterus lineatus – dřevokaz čárkovaný
 2570. Xyloterus signatus – dřevokaz dubový
 2571. Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817)
 2572. Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795)
 2573. Xylotrechus rusticus
 2574. Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777)
 2575. Zacladus geranii (Paykull, 1800)
 2576. Zyras collaris
 2577. Zyras funestus
 2578. Zyras haworthi
 2579. Zyras humeralis
 2580. Zyras laticollis
 2581. Zyras lugens
 2582. Zyras similis

 

Metodiky:

AOPK ČR, 2008: Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000.

AOPK ČR, 2015: Ochrana saproxylického hmyzu a opatření na jeho podporu.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.