Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Podporujeme přírodní rozmanitost Vysočiny

Seznamte se s aktivitami Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině a našich partnerů. Snažíme se přispět k poznání a ochraně naší přírody.

 

 

Podpořte petici Vraťme život do krajiny

 

Přírodní rozmanitost Vysočiny – ukončení projektu

30. 4. 2017, Pobočka ČSO na Vysočině, tisková zpráva

Dne 30. 4. 2017 byl ukončen projekt Přírodní rozmanitost Vysočiny, jehož cílem bylo doplnit mezery ve znalostech výskytu a rozšíření druhů v Kraji Vysočina. Pozornost byla soustředěna zejména na vzácné, ohrožené a chráněné druhy, jelikož jednou z příčin úbytku biologické rozmanitosti je nedostatek údajů o jejich výskytu, což může vést k nekvalifikovaným rozhodnutím při strategickém plánování, územním plánování i při činnostech orgánů ochrany přírody. Projekt byl zaměřen na 18 vybraných taxonomických skupin (ptáci, obojživelníci, motýli, brouci, mravenci, vážky, sekáči, pavouci, pancířníci, chvostoskoci, žížalovití, stejnonožci, mnohonožky, stonožky, měkkýši, houby, mechorosty a cévnaté rostliny).

Průběžné výsledky byly prezentovány na odborných seminářích a konečné výsledky jsou nyní průběžně zveřejňovány na webu www.prirodavysociny.cz a v odborných publikacích.

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (č. EHP-CZ02-OV-1-013-2014) a spolufinancován Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině, která byla hlavním realizátorem, a partnerskými organizacemi, které se na projektu podíleli, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, ZO ČSOP Kněžice a Muzeem Vysočiny Jihlava.

Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. (tel. 608 036 024)

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

 

Volby výboru Pobočky ČSO na Vysočině

18. 2. 2017, Pobočka ČSO na Vysočině

Devítičlenný výbor zvolený na členské schůzi 18. února 2017 si mezi sebou zvolil předsedu a místopředsedu. Předsedou na další volební období je Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. (vojtech.kodetemail.cz), místopředsedou Filip Hruška a dalšími členy výboru jsou Ivan Kunstmüller, Ing. Václav Hlaváč, MVDr. Vojtěch Mrlík, CSc., Ing. Ivo Hertl, Ph.D., Tomáš Kněžíček, Ing. Ondřej Štěrba a RNDr. Aleš Toman. Revizorkou byla zvolena Ing. Dana Kodetová.
 

Přírodní rozmanitost Vysočiny – odborný seminář 2017

24. 3. 2017, Pobočka ČSO na Vysočině, tisková zpráva

Ve dnech 23. - 24. 3. 2017 se ve Výukovém středisku ČVUT v Telči konal odborný seminář „Přírodní rozmanitost a ochrana přírody na Vysočině“. Semináře se zúčastnilo několik desítek lidí z různých institucí, které se zabývají ochranou přírody.

Úvodní přednáška Libora Ekrta byla na téma trendy v rozšíření vzácných a ohrožených rostlin na Vysočině aneb červený seznam spěje do finále. S výsledky průzkumů mechorostů skal na Vysočině vystoupila Svatava Kubešová. Táňa Štechová a Eva Holá představili červený seznam rašeliništních mechorostů Vysočiny. S aktuálním stavem a zajímavostmi z výzkumu suchozemských stejnonožců, mnohonožek a stonožek Kraje Vysočina seznámil přítomné Karel Tajovský. Co víme o žížalách Kraje Vysočina, prozradil Václav Pižl a vážky Kraje Vysočina představil Václav Křivan. Jaké jsou výsledky projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny, co se týče mravenců, odprezentovala Klára Bezděčková a co se týče sekáčů, Pavel Bezděčka. Aleš Jelínek se zabýval pavouky Kraje Vysočina. Změny v druhové diverzitě motýlů Středního Pojihlaví za posledních 100 let představil Jan Šumpich. Václav Křivan shrnul poznání střevlíků, tesaříků a rákosníčků Kraje Vysočina a Vojtěch Kodet ptáků Vysočiny. Antonín Krása se zabýval výskytem užovky podplamaté v evropsky významné lokalitě Údolí Jihlavy. Postřehy z monitoringu tůní v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy přinesla Petra Doležalová. První den semináře uzavřeli Ester a Libor Ekrtovi floristickým objevem sezóny 2016, kterým se stala lokalita Knížecí seč v údolí Rokytné. Druhý den semináře zahájil Petr Hesoun zapomenutými lokalitami s hledáním odpovědi, zda se s tím dá něco dělat. Makromycety rašelinišť I. představil Marek Brom. Výzkumem struktury společenstva obojživelníků v lokalitě Jarošovský Kacíř se zabýval Richard Kabelka. Jaromír Maštera prezentoval pozvolnou revitalizaci mokřadů nad Rančířovským Okrouhlíkem. Závěr semináře obstarala Kamila Botková představením aktivit společnosti Českomoravský štěrk v oblasti ochrany přírody v pískovnách a lomech.

Hlavním organizátorem semináře byla ZO ČSOP Kněžice. Seminář se uskutečnil v rámci projektu „Přírodní rozmanitost Vysočiny“, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (č. EHP-CZ02-OV-1-013-2014) a spolufinancován Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině, která je hlavním realizátorem, a partnerskými organizacemi, které se na projektu podílejí, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, ZO ČSOP Kněžice a Muzeem Vysočiny Jihlava.

Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. (tel. 608 036 024)

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

 

Prezentace na jihlavské PechaKucha Night

7. 10. 2016, text a foto Vojtěch Kodet

Stručná prezentace ornitologie a ochrany přírody na Vysočině v rámci jihlavské PechaKucha Night (20 snímků a na každý 20 vteřin).

 

Přírodní rozmanitost Vysočiny – odborný seminář 2016

18. 3. 2016, Pobočka ČSO na Vysočině, tisková zpráva

Ve dnech 17. - 18. 3. 2016 se ve Výukovém středisku ČVUT v Telči konal odborný seminář „Přírodní rozmanitost a ochrana přírody na Vysočině“. Semináře se zúčastnilo 67 lidí z různých institucí, které se zabývají ochranou přírody.

Vstupní přednáška Jana Rolečka přinesla novinky z údolí Oslavy. S průběžnými výsledky průzkumů skalních mechorostů Vysočiny vystoupila Svatava Kubešová, na kterou navázala Táňa Štechová novými nálezy rašeliništních mechorostů na Vysočině. Jan Kolář se zabýval pobřežnicí jednokvětou na Vysočině a Libor Ekrt podmrvkou hadcovou na Mohelně, jakožto extrémně vzácným druhem na extrémním stanovišti. První výsledky obnovy rašelinných a mokřadních lokalit v rámci projektů Biodiverzita I, II a Ochrana hnízdišť bekasiny otavní představila Ester Ekrtová. Marek Brom se věnoval ochranářskému managementu a asanačním zásahům v maloplošných zvláště chráněných územích s ohledem na vzácnou a ohroženou mykobiotu. Kamila Juřičková přišla s ukázkou mělkého frézování povrchu podmáčené louky v porostu s převažující chrasticí v přírodní rezervaci Meandry Svratky u Milov v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Jaromír Maštera se snažil najít odpověď na otázku, zda jsou neodstraněné hromady biomasy ošklivé a nežádoucí nebo významným biotopem. Současný stav poznání pancířníků v Kraji Vysočina prezentoval Josef Starý, žížal Václav Pižl, suchozemských stejnonožců, mnohonožek a stonožek Karel Tajovský. Klára Bezděčková představila společenstva mravenců nelesních rašelinišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. S průběžnými výsledky průzkumů brouků a vážek v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny seznámil Václav Křivan. Na závěr prvního dne semináře prezentoval Vojtěch Kodet nejvýznamnější ornitologické objevy na Vysočině v roce 2015. Druhý den zahájili Vojtěch Kodet a Tomáš Krásenský s jejich novou teorií Fraktální ochrana přírody. Program péče o bobra v ČR byl představen Jitkou Uhlíkovou. Kateřina Poledníková seznámila přítomné se záchranou společenstev suchých trávníků v údolí Vápovky. Jak se žije v laguně, povyprávěli Tomáš Blažek s Jaromírem Mašterou. Jana Matrková shrnula výskyt kuňky ohnivé na Vysočině. Seminář zakončil Libor Ekrt seznámením s přípravou červeného seznamu vzácných a ohrožených rostlin Vysočiny.

Hlavním organizátorem semináře byla ZO ČSOP Kněžice. Seminář se uskutečnil v rámci projektu „Přírodní rozmanitost Vysočiny“, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (č. EHP-CZ02-OV-1-013-2014) a spolufinancován Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině, která je hlavním realizátorem, a partnerskými organizacemi, které se na projektu podílejí, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, ZO ČSOP Kněžice a Muzeem Vysočiny Jihlava.

Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. (tel. 608 036 024)

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

 

Přírodní rozmanitost Vysočiny – odborný seminář 2015

30. 1. 2015, Pobočka ČSO na Vysočině, tisková zpráva

Ve dnech 29. - 30. 1. 2015 se ve Výukovém středisku ČVUT v Telči konal odborný seminář „Přírodní rozmanitost a ochrana přírody na Vysočině“. Semináře se zúčastnilo 66 lidí z různých institucí, které se zabývají ochranou přírody.

Úvodní přednášky o ekologii a paleoekologii slatiništní malakofauny se zhostil M. Horsák, na kterého navázala V. Horsáková příspěvkem o reliktních vrkočích na Vysočině. V. Křivan referoval o nově objeveném brouku Eubria palustris na Českomoravské vrchovině, který je reliktem bazických pramenišť. Co prozradila floristická inventarizace rašelinišť v rámci I. etapy projektu Biodiverzita o stavu lokalit, přiblížili L. a E. Ekrtovi. V. Škorpíková se zabývala problematikou mortality ptáků na elektrických vedeních. E. Ekrtová, T. Štěchová, E. Holá a M. Brom prezentovali zásahy na podporu vzácných druhů mechorostů. Průběh a výsledky revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov představili E. Ekrtová, V. Kodet a F. Lysák. Z PR Chvojnov referoval A. Jelínek o výsledcích průzkumu pavouků a K. Tajovský o výsledcích půdně zoologických průzkumů. P. a K. Bezděčkovi se zamýšleli nad tématem, zda potřebují mravenci ochranu. M. Škorpík představil přípravu záchranného programu pro krasce dubového v ČR. S offroadem jako nástrojem trvale udržitelného managementu vystoupil J. Dvořák. V. Křivan se zaměřil na bioindikační hodnotu rákosníčků jako příkladu využití brouků pro bioindikační účely. V. Prášek se snažil najít odpověď, zda jsou občanská sdružení pro přírodu pomoc nebo soužení? Obnovu bezlesí v PR Hraniční louka v Orlických horách prezentovala A. Čejková. M. Brom se věnoval zásahům a opatřením na podporu ohrožené mykobioty krátkostébelných smilkových trávníků. Mobilní aplikaci pro sběr dat představila L. Jeřábková a seminář zakončil V. Křivan seznámením s projektem Přírodní rozmanitost Vysočiny s příklady na broucích.

Hlavním organizátorem semináře byla ZO ČSOP Kněžice. Seminář se uskutečnil v rámci projektu „Přírodní rozmanitost Vysočiny“, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (č. EHP-CZ02-OV-1-013-2014) a spolufinancován Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině, která je hlavním realizátorem, a partnerskými organizacemi, které se na projektu podílejí, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, ZO ČSOP Kněžice a Muzeem Vysočiny Jihlava.

Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. (tel. 608 036 024)

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

 

Přírodní rozmanitost Vysočiny – zahájení projektu

19. 12. 2014, Pobočka ČSO na Vysočině, tisková zpráva

Dne 19. 12. 2014 byl zahájen projekt Přírodní rozmanitost Vysočiny, jehož cílem je doplnit mezery ve znalostech výskytu a rozšíření druhů v Kraji Vysočina. Pozornost bude soustředěna zejména na vzácné, ohrožené a chráněné druhy, neboť jednou z příčin úbytku biologické rozmanitosti je nedostatek údajů o jejich výskytu, což může vést k nekvalifikovaným rozhodnutím při strategickém plánování, územním plánování i při činnostech orgánů ochrany přírody. Projekt je zaměřen na 18 vybraných taxonomických skupin (ptáci, obojživelníci, motýli, brouci, mravenci, vážky, sekáči, pavouci, pancířníci, chvostoskoci, žížalovití, stejnonožci, mnohonožky, stonožky, měkkýši, houby, mechorosty a cévnaté rostliny).

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (č. EHP-CZ02-OV-1-013-2014) a spolufinancován Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině, která je hlavním realizátorem, a partnerskými organizacemi, které se na projektu podílejí, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, ZO ČSOP Kněžice a Muzeem Vysočiny Jihlava.

Během projektu proběhnou také odborné semináře a výsledky budou po jeho ukončení prezentovány na webu www.prirodavysociny.cz.

Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. (tel. 608 036 024)

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině