Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pole

Vojtěch Kodet

Pole neboli orná půda představuje nepřírodní stanoviště, kde se však vyskytuje řada druhů organismů, včetně chráněných a ohrožených. Zejména u ptáků je však zapotřebí někdy realizovat cílená ochranářská opatření, která zabrání zničení hnízd během zemědělských prací.

 

A) Významnější druhy polních ptáků v ČR se stručným komentářem jejich výskytu na Vysočině

 • Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Čáp bílý (Ciconia ciconia) – na Vysočině pravidelně hnízdí, pole představují jeho loviště
 • Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Drop velký (Otis tarda) – na Vysočině nehnízdí
 • Chřástal polní (Crex crex) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Kalous pustovka (Asio flammeus) – na Vysočině vzácný výskyt
 • Konipas luční (Motacilla flava) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Koroptev polní (Perdix perdix) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Křepelka polní (Coturnix coturnix) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Kulík říční (Charadrius dubius) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Moták lužní (Circus pygargus) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Moták pilich (Circus cyaneus) – na Vysočině vzácný hnízdní výskyt a pravidelný zimní výskyt, pole představují jeho loviště
 • Moták pochop (Circus aeruginosus) – na Vysočině pravidelně hnízdí
 • Volavka popelavá (Ardea cinerea) – na Vysočině pravidelně hnízdí, pole představují její loviště
 • Vrána černá (Corvus corone) – na Vysočině pravidelně hnízdí, pole představují její loviště
 • Vrána šedá (Corvus cornix) – na Vysočině pravidelně hnízdí, pole představují její loviště

 

B) Kvalita polních stanovišť z pohledu významnosti pro výskyt a hnízdění ptáků

Obecně lze konstatovat, že početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je žádoucí v polní krajině udržování mozaiky různých prostředí, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost ptáků v polní krajině je tedy závislé zejména na mozaikovitosti zemědělských ploch. Nevhodné jsou rozsáhlé lány monokultur. Kvalitě tohoto stanoviště z pohledu ptáků by velmi prospělo cílené ponechávání úhorů, prospěšné je zavádění biopásů či neobhospodařovaných polních okrajů. Pro zvýšení druhové rozmanitosti ptáků je důležitá přítomnost podmáčených ploch, které je však zapotřebí udržovat nezarostlé. Odvodňování takovýchto ploch je většinou z pohledu ochrany ptáků nepřijatelné. Atraktivitě stanoviště pomáhá přítomnost mezí, remízů a rozptýlené zeleně. Pro některé druhy je důležitá cílená individuální ochrana hnízd, při které dojde k vyloučení zemědělských činností v okolí hnízda do vyvedení mláďat. K podpoře hospodařících subjektů, po nichž je výše uvedené hospodaření vyžadováno, případně si jej dobrovolně zvolí, je žádoucí zavádět vhodné agroenvironmentální programy.