Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ochrana hnízdišť dutinových ptáků v lesích

Realizátor projektu:

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Termín realizace:

2012-2015

Místo realizace:

Lesy ve správě LČR, s.p., na území šesti lesních správ v Kraj Vysočina.

Předmět projektu:

Podpora biodiverzity lesů prostřednictvím ochrany doupných stromů, které poskytují hnízdní a úkrytové možnosti řadě organismů včetně chráněných a ohrožených druhů. Na základě dohody mezi Českou společností ornitologickou a státním podnikem Lesy České republiky jsou v lesních porostech pomocí modrých trojúhelníků značeny doupné stromy, které následně nebudou káceny. V porostech s nedostatkem doupných stromů budou vyvěšovány budky.

Náklady na projekt:

3 157 920 Kč

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí; výše příspěvku: 2 842 128 Kč

 

EU.jpg OPZP.jpg SFZP.jpg

 


 

Výsledky projektu:

 

Doupné stromy

Specifickým prvkem lesních ekosystémů jsou doupné stromy. Jde především o starší stromy, ve kterých působením rozkladných činitelů vznikly dutiny a pukliny. Ty jsou životním prostředím nepřeberného množství organizmů, od hub a lišejníků až po ptáky a savce, jimž nabízí úkryt a místo pro rozmnožování.

O významu doupných stromů více v tomto dokumentárním videu:

 

Ptáci hnízdící v dutinách

Mezi ptáky hnízdícími v dutinách a v otevřeném prostoru existuje pozvolný přechod, takže někteří hnízdí v polodutinách či výklencích. Také v rámci jednoho druhu může existovat různá míra četnosti hnízdění v dutinách, proto se rozlišuje skupina obligátních (přísných) a fakultativních (nevyhraněných) dutinohnízdičů. Některé druhy zahnízdí v dutině jen ojediněle. Na konkrétním výčtu dutinových druhů se tedy ani jednotliví autoři neshodou. Ptáci, kteří si dlabají vlastní dutiny, jsou označováni jako primární dutinohnízdiči, kdežto ptáci, kteří jsou závislí na již existujících dutinách, sekundární dutinohnízdiči.

 

Mezi druhy, které v ČR nejčastěji hnízdí v dutinách stromů, patří:

brhlík lesní (Sitta europaea)

datel černý (Dryocopus martius)

datlík tříprstý (Picoides tridactylus)

dudek chocholatý (Upupa epops)

holub doupňák (Columba oenas)

krutihlav obecný (Jynx torquilla)

kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)

lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)

lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)

puštík obecný (Strix aluco)

rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)

strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)

strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)

strakapoud malý (Dendrocopos minor)

strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)

strakapoud velký (Dendrocopos major)

sýc rousný (Aegolius funereus)

sýkora babka (Parus palustris)

sýkora koňadra (Parus major)

sýkora lužní (Parus montanus)

sýkora modřinka (Parus caeruleus)

sýkora parukářka (Parus cristatus)

sýkora uhelníček (Parus ater)

špaček obecný (Sturnus vulgaris)

žluna šedá (Picus canus)

žluna zelená (Picus viridis).

 

Lesní druhy, kterým k hnízdění postačují polodutiny:

šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)

šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)

lejsek malý (Ficedula parva)

lejsek šedý (Muscicapa striata)

 

Podle charakteru navazujících biotopů mohou v lesních okrajích zahnízdit i další vzácné dutinové druhy. 
Tyto druhy však spíše zahnízdí v jiném biotopu v rozptýlené zeleni:

hohol severní (Bucephala clangula)

morčák velký (Mergus merganser)

výreček malý (Otus scops).

 

Zvláštním případem jsou druhy, které z volné krajiny již prakticky vymizely a v současnosti hnízdí převážně v budovách:

kavka obecná (Corvus monedula)

sýček obecný (Athene noctua).

 

 

 

Doupné a odumřelé stromy v lesích 

 

Lesy zájmové oblasti