Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Eleocharis mamillata (H. Lindb.) H. Lindb. - bahnička bradavkatá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Nerozlišovány poddruhy v rámci druhu.

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (Eleocharis mamillata subsp. austriaca) a C4a = téměř ohrožený taxon (Eleocharis mamillata subsp. mamillata) červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C4 = vzácnější taxon červeného seznamu Vysočiny vyžadující pozornost (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Bahnička bradavkatá má nesouvislý cirkumboreální charakter rozšíření. V České republice se rozlišují poddruhy E. m. subsp. mamillata a E. m. subsp. austriaca, jejichž determinace je obtížná. V této práci nebyly jednotlivé poddruhy rozlišovány. Na základě kritické revize těchto taxonů (Bureš in Kaplan et al. 2015) lze předpokládat, že převážná většina rostlin rostoucích na území Vysočiny se vztahuje na nominátní E. m. subsp. mamillata. Jedná se o taxon rostoucí na osluněných mělkých vodních plochách, především v tůních, narušených, zvodnělých místech v loukách či mělkých litorálních zónách v extenzivně využívaných rybnících. Roztroušeně se vyskytuje v celé ČR, kde preferuje vlhčí střední a vyšší polohy (Bureš in Kaplan et al. 2015). Vysočina představuje centrum rozšíření na našem území. Druh je zde celkem hojný ve vyšších polohách s častějšími rybníky a rašelinnou vegetací. Naopak v nižších polohách je vzácný nebo zcela chybí. Z dostupných dat je také patrný částečný ústup druhu zejména v severní části Vysočiny. V minulosti se zde zcela jistě jednalo o naprosto běžný mokřadní druh vyšších a středních poloh a získaná floristická data jistě zachycují jen zlomek původního rozšíření. Jeho současný výskyt je úzce závislý na přítomnosti osluněných mělkých vodních ploch zarůstajících vegetací, velmi často se objevuje v rannějších fázích sukcese, například nově vybudovaných mělkých tůních v rašelinných loukách a litorálech rybníků, na okrajích nově vybudovaných, nebo zrekonstruovaných rybníků s přítomností mělké litorální zóny. Ohrožení druhu spočívá ve ztrátě osluněných mělkých vodních ploch a zvodnělých občasně narušených sníženin. Mizí v důsledku intenzivního využívání menších rybníků spojeného s totální destrukcí litorální vegetace, ale i s přirozenými sukcesními pochody jejich v litorální zóně. Vzhledem k obnově řady mokřadních stanovišť a početnému budování tůní v posledních letech se objevuje nově na řadě lokalit, tam kde druh ještě nedávno neměl vhodné podmínky.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - bahnička bradavkatá - Eleocharis mamillata

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Eleocharis mamillata (H. Lindb.) H. Lindb. - bahnička bradavkatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (13. 7. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.