Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lysimachia thyrsiflora L. - vrbina kytkokvětá v Kraji Vysočina

Bazanovec kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora), NPP Zhejral [JI], 13.6.2006, foto Luděk Čech
Bazanovec kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora), NPP Zhejral [JI], 13.6.2006, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Vrbina kytkokvětá je široce rozšířený cirkumtemperátní druh severní polokoule. V Evropě je však její výskyt omezen především na střední a severní část Evropy, odkud se vyskytuje prakticky souvisle až do Japonska. V západní a východní Evropě se jedná pouze o ojedinělé lokality. Je to mokřadní rostlina vázaná na litorální porosty stojatých vod, rašeliniště a rašelinné louky nebo světliny v podmáčených olšinách a vrbinách. V České republice leží těžiště rozšíření v jižních Čechách, zejména na Třeboňsku, Jindřichohradecku a v Českobudějovické pánvi, kde je na vhodných stanovištích poměrně hojná. Ostrůvkovitě se pak vyskytuje v západních a severních Čechách, vzácně v Polabí a na střední Moravě, jinde kromě Vysočiny jen ojediněle. Na Vysočině je ale také poměrně vzácná. Početnější skupina lokalit se nachází v jihozápadní části území, kde vyznívá souvislejší rozšíření z jižních Čech. Severním a severovýchodním směrem odtud jsou známy jen jednotlivé lokality. Druhá početnější arela výskytu leží v rybniční oblasti mezi Žďárem nad Sázavou a Velkým Meziříčím a na západní straně Žďárských vrchů. Mimo výše uvedené oblasti jsou známé jen ojedinělé lokality, častější zejména na západní části Vysočiny. Jedinou výjimkou jsou historické údaje o výskytu vrbiny kytkokvěté u rybníků Velký a Malý Bor, Veselý r. a Nový r. u obce Trnava na Třebíčsku (např. Dvořák 1933 ZMT, Jičínský 1934 BRNU, Suza 1931b). Lokality vrbiny kytkokvěté byly a jsou podobně jako jiné mokřadní druhy zasažené především odvodněním krajiny, zničením rašelinných močálů a drastickou likvidací litorálních zón rybníků vyhrnováním a silnou eutrofizací. V porovnání s výskytem v jižních Čechách netvoří Lysimachia thyrsiflora na Vysočině početné populace. Často se jedná o plošně omezené výskyty jen na malé části ploch vhodných mokřadních lokalit. Pro ochranu druhu je důležité zachování a podpora stávajících mokřadů s výskytem druhu, případně omezení jejich eutrofizace a sukcese dřevin v otevřených litorálních a bažinných porostech.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - vrbina kytkokvětá - Lysimachia thyrsiflora

Lokality

Bazanovec kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora), Řídelov, Pilný rybník [JI], 22.6.2010, foto Josef Komárek
Bazanovec kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora), Řídelov, Pilný rybník [JI], 22.6.2010, foto Josef Komárek

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Lysimachia thyrsiflora L. - vrbina kytkokvětá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.