Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh. - prstnatec májový v Kraji Vysočina

Prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis), Dudín, U Valentů [JI], 21.5.2007, foto Luděk Čech
Prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis), Dudín, U Valentů [JI], 21.5.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Na Vysočině pouze D. m. subsp. majalis.

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Areál prstnatce májového sahá od z. Evropy přes j. Skandinávii až na Balkán, roste také na z. Sibiři. Jako většina prstnatců, tak i p. májový je velmi proměnlivý druh, rozpadající se do řady subspecií. Na Vysočině byla zjištěna pouze nominátní subspecie, vstavač májový pravý. V minulosti se jednalo o jednu z nejrozšířenějších rostlin kosených vlhkých luk, kterou starší floristé obvykle odbývali konstatováním "na loukách obecný" nebo "všude běžný". Tato situace se velmi výrazně začala měnit v 2. polovině 20. století. Relativně pomalý ústup od hospodaření na nejméně výnosných rašelinných loukách po druhé světové válce byl v 70. a 80. letech vystřídán zběsilou likvidací téměř všech ploch vlhkých luk a mokřadů v rámci tzv. náhradních rekultivací, což byla úlitba za zemědělskou půdu zničenou v rámci průmyslové výstavby a těžby hnědého uhlí. Takto na Vysočině zmizela většina lokalit prstnatce májového, který se velmi rychle stal z běžné luční květiny ohroženým druhem a v jistém smyslu i určitým symbolem ochrany přírody v regionu. Druh v podstatě vyhynul v nižších a teplejších oblastech j. a v. Třebíčska, nezvěstný je i v některých územích na Pelhřimovsku, Havlíčkobrodsku a Meziříčsku. Plošný výskyt v centrální části Vysočiny je do značné míry zdánlivý, často se jedná o nevelké populace, které při absenci tradičního hospodaření nemají velkou perspektivu. Dosud početné populace se obvykle nacházejí pouze ve zvláště chráněných územích (z mnoha např. PR Na podlesích u Hrutova), kde také mají zajištěnou náležitou péči. V současnosti je prstnatec májový ohrožen především postupující sukcesí a degradací nekosených vlhkých luk. Na obhospodařovaných plochách vlhčích luk stále hrozí odvodňování za účelem zpřístupnění ploch pro výkonnou (a těžkou) zemědělskou techniku, v poslední době se hrozbou stala také chemická obnova lučních porostů a aplikace odpadních látek z výroby bioplynu.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - prstnatec májový - Dactylorhiza majalis

Lokality

Prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis), PR Chvojnov [JI], 31.5.2014, foto Libor Ekrt
Prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis), PR Chvojnov [JI], 31.5.2014, foto Libor Ekrt
Prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis), PR Na Podlesích [TR], 26.5.2013, foto Libor Ekrt
Prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis), PR Na Podlesích [TR], 26.5.2013, foto Libor Ekrt

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh. - prstnatec májový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (1. 3. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.