Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Woodsia ilvensis (L.) R. Br. - kapradinka skalní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C2r = ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Kapradinka skalní je cirkumboreální druh severní polokoule v Evropě se vyskytující exklávně zejména v horských oblastech střední Evropy. Naopak v České republice převažují lokality ve středních polohách a v horských oblastech je výskyt spíše výjimečný. Jedná se o velmi vzácný druh rostoucí na osluněných suchých skalách, sutích a kamenitých svazích často v návaznosti na údolí řek a potoků. V Čechách je lokalit více, naopak na Moravě je druh znám pouze ojediněle. Na Vysočině se nachází jediná lokalita, na skalách Zaječí skok v údolí Jihlavy. Lokalita je známa již od 19. století (Reichardt ca 1850 MJ) a opakovaně je dokladována. Po roce 2000 však byly na Zaječím skoku nalezeny již jen skomírající jednotlivé trsy. V roce 2015 se již nepodařilo výskyt potvrdit. Vzhledem k nepřehlednosti terénu a jeho obtížné schůdnosti není možné vyloučit přítomnost jednotlivých trsů na těžko přístupných nebo zcela nenápadných místech. Ovšem rozhodně lze konstatovat, že populace kapradinky skalní na Zaječím skoku je na hranici vymření. Lokalitu bezesporu poškodil převod lesního porostu na víceméně kulturní les s výrazným zastoupením smrku. Klíčovým faktorem omezení populace W. ilvensis je pravděpodobně celkové zastínění skal. Nejen lesní kulturou, ale i křovinami v podrostu. V rámci péče o toto zvláště chráněné území by velmi prospělo výrazné prosvětlení porostu postupným odstraněním výrazně stínících smrků, případně části listnatých dřevin a křovin a podpořila se rozvolněná struktura listnatého lesa s řídkou příměsí původně se vyskytující borovice a obnovila se vyhlídka z vrcholu skal. Pokus o záchranu populace kapradinky skalní na Zaječím skoku by měl patřit k prioritám ochrany přírody na Vysočině.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - kapradinka skalní - Woodsia ilvensis

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Woodsia ilvensis (L.) R. Br. - kapradinka skalní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (22. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.