Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Primula veris L. - prvosenka jarní v Kraji Vysočina

Prvosenka jarní (Primula veris), Mrákotín [JI], 2.5.2008, foto Luděk Čech
Prvosenka jarní (Primula veris), Mrákotín [JI], 2.5.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Syn.: petrklíč; na Vysočině patrně pouze P. v. subsp. veris.

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Prvosenka jarní (P. v. subsp. veris) je široce rozšířená od západního Ruska prakticky po celé Evropě kromě nejjižnějších a nejsevernějších částí. V České republice se jedná o rostlinu podrostu teplomilnějších listnatých lesů v nížinách a pahorkatinách, řidčeji roste v sušších typech trávníků a lemů. Ve vyšších polohách je výskyt vzácný a regionálně specifický. Právě na Vysočině má prvosenka jarní zajímavé rozšíření. Na jihovýchodním Třebíčsku a v severozápadní části regionu v podhůří Železných hor a okrajově i na Svratecku roste v teplomilné lesní vegetaci. V zachovalých, neruderalizovaných, často světlejších porostech lískových křovin a náletových dřevin, zejména bříz, méně často dubů, buků, osik, třešní aj., se objevuje i ve vyšších polohách, v širokém okolí Jihlavských vrchů a navazujícím severním a východním okolí. Jedná se o porosty charakteru hájové vegetace na starých kamenicích a suchých brdcích, pokud jsou na lokalitách přítomné ještě zbytky původních trávníků, roste nejen i v lemové nelesní vegetaci. I přes likvidaci mnoha těchto biotopů při zcelování polí a pastvin a značnou degradaci řady těchto lokalit splachy živin z okolních zemědělských pozemků, případně po zalesnění rozsáhlejších “brdků” smrkem a borovicí, stále se do současnosti dochovala řada těchto mikrolokalit. Kromě prvosenky jarní jsou tato místa často jedinými ostrůvky výskytu náročnějších druhů podrostu listnatých lesů nebo lemové vegetace v tomto regionu. Především vlivem zalesňování a ruderalizace těchto stanovišť stále ubývá a zasloužily by si cílenou pozornost ochrany přírody.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - prvosenka jarní - Primula veris

Lokality

Prvosenka jarní (Primula veris), Mrákotín [JI], 2.5.2008, foto Luděk Čech
Prvosenka jarní (Primula veris), Mrákotín [JI], 2.5.2008, foto Luděk Čech
Prvosenka jarní (Primula veris), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 21.4.2012, foto Libor Ekrt
Prvosenka jarní (Primula veris), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 21.4.2012, foto Libor Ekrt

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Primula veris L. - prvosenka jarní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (1. 3. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.