Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Trichophorum alpinum (L.) Pers. - suchopýrek alpský v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C2b = ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Suchopýrek alpský je druh s cirkumboreálním rozšířením, roste Evropě, Asii a v Severní Americe. V Evropě se chová jako arkto-alpinský element, souvislý areál se nachází ve Skandinávii a přilehlé části evropského Ruska, směrem na jih se vyskytuje obvykle ve vyšších pohořích, v Alpách, Pyrenejích a Karpatech. Trsnatá vytrvalá rostlina roste v ČR ostrůvkovitě v Krkonoších, v Hrubém Jeseníku, na Šumavě, Třeboňsku, Českomoravské vrchovině a ve Žďárských vrších. Vysočina patří mezi oblasti s významným soustředěním populací druhu. Nejvíce recentních lokalit se zřejmě nachází ve Žďárských vrších, kde se suchopýrek alpský stále vyskytuje v PR Řeka, PP Zlámanec, PP Louky v Jeníkově, PP U Tučkovy hájenky, PR Pod Kamenným vrchem, PR Olšina u Skleného, u Kocandy nedaleko Herálce, u Odrance a Roženeckých Pasek. S rozšířením ve Žďárských vrších souvisí i lokalita u Radešínské Svratky. Druhou oblastí výskytu druhu v regionu je sz a jz. část Jihlavska. Suchopýrek zde roste na některých významných rašeliništních lokalitách jako jsou PR Chvojnov, PR Na Oklice, PR Rašeliniště Loučky a PR Rašeliniště Kaliště, PR V Lisovech, popř. na menších slatinných prameništích - PR V mezence a PR U potoků. Značná část ostatních lokalit v těchto oblastech již zanikla, takže síťová mapa nedává správný obrázek značného vymizení druhu v území. Suchopýrek alpský roste nejčastěji na svahových prameništích s minerálně středně bohatou vodou, obvykle na podloží krystalinika. Vyskytuje se ve specifické ostřicovomechové vegetaci se značným zastoupením nízkých ostřic a subtilnějších dvouděložných rostlin. Místa se s. alpským bývala pravidelně kosenou součástí rašelinných luk a přechodových rašelinišť, s ukončením tradičního hospodaření druh významně ustoupil, některé jeho lokality byly také zničeny pozemkovými úpravami. Významným ohrožením zachovalých lokalit v současnosti je dlouhodobá eutrofizace podzemních vod a s ní spojené sukcesní změny okolí pramenišť, vedoucí k nástupu vzrůstných druhů bylin, hromadění biomasy a dalšímu ústupu druhu. Tento proces lze vhodným managementem lokalit potlačovat jen do určité míry, přesto je důsledná ochranářská péče základním předpokladem zachování suchopýrku alpského na Vysočině.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - suchopýrek alpský - Trichophorum alpinum

Lokality

Suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum), PR Rašeliniště Kaliště [JI], 18.6.2013, foto Libor Ekrt
Suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum), PR Rašeliniště Kaliště [JI], 18.6.2013, foto Libor Ekrt
Suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum), PR Rašeliniště Kaliště [JI], 18.6.2013, foto Libor Ekrt
Suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum), PR Rašeliniště Kaliště [JI], 18.6.2013, foto Libor Ekrt

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Trichophorum alpinum (L.) Pers. - suchopýrek alpský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.