Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pilosella lactucella (Wallr.) P.D. Sell et C. West - chlupáček myší ouško v Kraji Vysočina

Chlupáček myší ouško (Pilosella lactucella), Smrčná [JI], 1.6.2007, foto Luděk Čech
Chlupáček myší ouško (Pilosella lactucella), Smrčná [JI], 1.6.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C2t = ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Chlupáček myší ouško je evropský druh rostoucí souvisle od Pyrenejí po střední Skandinávii na severu a střední Itálii a Slovinsko na jihu. V České republice patří mezi typické průvodce krátkostébelných střídavě vlhkých až zrašelinělých luk a rašelinišť, na sušších stanovištích je vzácný. Najdeme jej zejména v chladnějších a vlhčích oblastech. Výrazným centrem jeho výskytu je tak Vysočina, kde byl v minulosti rozšířen plošně s výjimkou suchých a teplých oblastí na jihovýchodě a severozápadě regionu. Absence druhu na části Pelhřimovska je pravděpodobně způsobena nepřítomností floristických dat. Z dostupných údajů je patrné, že v posledních několika desetiletích dramaticky ustoupil. Souvislejší výskyt je zachován především ve výše položených oblastech Žďárských a Jihlavských vrchů a na pomezí Jihlavska a Pelhřimovska. Chlupáček myší ouško je drobný rostlina mizící z rašelinných, vlhkých a střídavě vlhkých luk po ústupu od tradičního pravidelného hospodaření. Negativně reaguje na intenzifikaci managementu luk v moderním zemědělství. V řadě případů přežívá i na částečně odvodněných rašelinných loukách, ale pouze tam, kde nedošlo po melioracích k radikální eutrofizaci a dosevům kulturních travních směsí. Velmi dobře reaguje na občasné výraznější narušení drnu v porostech. Dobře tak přežívá na loukách kosených zemědělskou technikou a ustupuje na příliš opatrně, ruční technikou kosených plochách rašeliništních zvláště chráněných území. Pro ochranu jeho populací je zásadní pravidelné pečlivě provedená seč a úklid pokoseného sena.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - chlupáček myší ouško - Pilosella lactucella

Lokality

Chlupáček myší ouško (Pilosella lactucella), PR Na Oklice [JI], 2.6.2015, foto Libor Ekrt
Chlupáček myší ouško (Pilosella lactucella), PR Na Oklice [JI], 2.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Pilosella lactucella (Wallr.) P.D. Sell et C. West - chlupáček myší ouško v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.