Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Vaccinium uliginosum L. - brusnice vlochyně v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Vlochyně (sensu stricto) roste v širokém cirkumboreálním pásu celé severní polokoule. Na našem území se jedná o typického průvodce horských vrchovišť, přechodových rašelinišť a vlhčí vřesovištní vegetace. Výrazně dominuje například v místech borkováním narušených vrchovišť. V České republice je výskyt brusnice vlochyně soustředěn do horských oblastí v pohraničních pohořích. Ve středních polohách je její výskyt vzácný, hojněji je známá pouze v oblasti Třeboňska a Slavkovského lesa. Také na Vysočině kopíruje výskyt vlochyně nejvyšší polohy. Početnější skupina lokalit je známa pouze ze Žďárských vrchů, ale i zde je řada lokalit recentně již nezvěstných. Pouze dvě populace brusnice vlochyně jsou početné (Radostínském rašeliniště, Padrtiny u Velkého Dářka). Ostatní populace jsou velmi malé. Velmi vzácný a málo početný je druh také v Jihlavských vrších. Recentně známy jsou zde pouze dvě lokality v okolí obce Horní Dubenky (Růžičkův r. – Čech 2009 MJ, r. Kuchyňka – Čech 2009 MJ) a jedna u Polesí u Počátek (PP Krčil – např. Hofhanzlová 2006 NDOP). Další dvě dříve známé lokality pod rybníkem Bor (např. not. Čech 1993) a v PP Ještěnice (např. not. Čech 1993) jsou již delší dobu nezvěstné a nedaří se je ověřit. Brusnice vlochyně je na Vysočině typickým příkladem exklávně a vzácně se vyskytujícího druhu, který zřejmě doprovázel silně reliktní rašeliništní biotopy. Výskyt vlochyně na Vysočině zaniká především ve spojení absence pravidelné seče a sukcese dřevin společně s vyšší zátěží eutrofizace zbytků rašeliništních lokalit. Svou roli mohla jistě hrát i malá populační velikost na některých lokalitách (zánik populace může být zcela náhodný) a narušení vodního režimu některých lokalit. Zachování posledních území s výskytem vlochyně je však z pohledu ochrany přírody velmi důležité. Jedná se o reliktní biotopy, které mohou být významné i pro jiné reliktní organismy.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - brusnice vlochyně - Vaccinium uliginosum

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Vaccinium uliginosum L. - brusnice vlochyně v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.