Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Saxifraga bulbifera L. - lomikámen cibulkatý v Kraji Vysočina

Lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), Pocoucov [TR], 30.4.2008, foto Luděk Čech
Lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), Pocoucov [TR], 30.4.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Lomikámen cibulkatý je rozšířen souvisle v Podunají od Slovenska a Rakouska po Moldávii, Balkán až do severního Řecka. Izolované disjunkce jsou v přítomné v jižní Evropě. Také výskyt v České republice, který je vázán pouze na oblast jihozápadní a jižní Moravy, lze považovat částečně za disjuktní. Lomikámen cibulkatý roste na výslunných stráních, mezích, suchých loukách a pastvinách, případně v lesostepních formacích, většinou na slabě kyselých až neutrálních půdách. Na Vysočině dosahuje své severní areálové hranice. Najdeme jej v suchých trávnících severního, východního a jihovýchodního Třebíčska. Jinde je jeho výskyt ojedinělý. Údaj z oblasti Štěpánova nad Svratkou (Čáp 1981 NDOP) by bylo vhodné ověřit, jelikož je v této oblasti zcela ojedinělý. Podobně velmi zajímavý a ojedinělý je exklávní výskyt v údolí Jihlavy u Jihlavy (Veselský 1935 ZMT). Kromě typických xerotermních biotopů se v oblasti hojnějšího výskytu objevuje lomikámen cibulkatý také v sušších místech nivních luk mezofilního charakteru. Ohrožen je především ústupem tradičního hospodaření (pastva, seč). Preferuje méně zapojený drn travních společenstev a velmi špatně snáší výrazné hromadění stařiny a ztrátu rozvolněných plošek v porostu. V lesostepních formacích ustupuje při ztrátě otevřených světlých travnatých ploch po ukončení tradičních forem hospodaření (pastva, vysekávání mlaziny, pařezení). Přestože na mapě rozšíření druhu není patrný výrazný ústup, k významné ztrátě lokalit zcela jistě došlo a stále dochází. Vzhledem k omezenému rozšíření druhu v rámci celého státu by se měla lokalitám Saxifraga bulbifera věnovat náležitá pozornost.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - lomikámen cibulkatý - Saxifraga bulbifera

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Saxifraga bulbifera L. - lomikámen cibulkatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.