Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pedicularis sylvatica L. - všivec lesní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

V ČR pouze P. s. subsp. sylvatica.

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C2t = ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Všivec lesní je typickým evropským subatlantským druhem (subsp. sylvatica) rostoucím v západní Evropě, jz. Skandinávii a disjunktně vyznívajícím až do Rumunska a na západní Ukrajinu. V České republice se jedná o poloparazitického průvodce krátkostébelných vlhčích typů podhorských smilkových trávníků a obvodových částí rašelinišť. Vyskytovat se může i na starých zrašelinělých cestách v komplexech rašeliništní vegetace. Je to světlomilný, konkurenčně velmi slabý dvouletý druh s těžištěm rozšíření v jižní části Čech a na Vysočině. V minulosti se jednalo o naprosto běžný druh vyšších a středních poloh celé Vysočiny. Pouze v níže položených sušších oblastech byl vzácný nebo zcela chyběl. Po devastaci celé řady lokalit odvodněním, zemědělkou intenzifikací, ale také ústupem od pravidelné seče a pastvy značně ustoupil. Na pravidelně kosených zbytcích původní luční vegetace však stále přežívá početná řada populací všivce. Totální ústup však zaznamenal na západním Pelhřimovsku a v nižších polohách. Počet lokalit má stále sestupnou tendenci. Při nevhodně načasovaném termínu seče nedochází k vysemenění rostlin, zcela likvidační bývá obnova drnu naoráním a dosevy, nebo mulčováním porostů, při kterém mizí volné plošky obnažené půdy nutné pro vývoj semenáčků. Ustupuje i po příliš opatrném provedení seče, při kterém nedojde k občasnému narušení drnu. Zcela likvidační je ústup pravidelného hospodaření a hromadění stařiny či expanze konkurenčně silnějších druhů rostlin a dřevin.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - všivec lesní - Pedicularis sylvatica

Lokality

Všivec lesní pravý (Pedicularis sylvatica), Horní Pole [JH], 21.5.2008, foto Libor Ekrt
Všivec lesní pravý (Pedicularis sylvatica), Horní Pole [JH], 21.5.2008, foto Libor Ekrt
Všivec lesní pravý (Pedicularis sylvatica), PR Na Oklice [JI], 2.6.2015, foto Libor Ekrt
Všivec lesní pravý (Pedicularis sylvatica), PR Na Oklice [JI], 2.6.2015, foto Libor Ekrt

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Pedicularis sylvatica L. - všivec lesní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.