Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Leucojum vernum L. - bledule jarní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Bledule jarní je časně jarní geofyt s původním areálem zaujímajícím zejména perialpskou a perikarpatskou oblast střední Evropy. Tato dekorativní cibulovina je však hojně pěstována a nezřídkla zplaňuje, proto je v současné době rozšířena v širší střední Evropě, na Britských ostrovech a celé širší submediteránní oblasti včetně severní Afriky a Anatolie. Jedná se o druh humózních a vlhkých lužních lesů, častý je ale i v nelesních společenstvech podél vodních toků, rybníků a pramenišť. V České republice tvoří centrum jeho rozšíření pás od Krušných hor přes Jizerské hory, Krkonoše a Podkrkonoší do Orlických hor, odkud směřuje na jih přes Českomoravské mezihoří na Vysočinu. Na Vysočině je výskyt druhu ostrůvkovitý. Hojný je zejména v jižní až jihozápadní části území na Telečsku a v severozápadní části v širším okolí Havlíčkova Brodu a Chotěboře. Řada lokalit existuje i na Jihlavsku, Pelhřimovsku, ve Ždárských vrších a na Svratecku. Podle dostupných floristických dat zanikly lokality hlavně v nižších polohách, zejména v západní až severozápadní části Třebíčska a v okolí Moravských Budějovic. Většina lokalit bledule jarní zanikla v minulosti po odvodnění olšin v nivách potoků a na prameništích a po jejich převedení na jehličnaté lesní kultury, nebo odvodněním vlhkých luk. Také v současnosti patří odvodnění a výsadba smrkových kultur k nejčastějšímu způsobu devastace bledulových lokalit. Často diskutované vyrýpávání cibulí a jejich přenos do zahrádek hraje v ohrožení konkrétních populací jen okrajovou roli. Na druhou stranu, bledule jsou oblíbenou a známou rostlinou pro širokou veřejnost a dnes již k záměrné velkoplošné devastaci lokalit ze strany vlastníků pozemků dochází jen zřídka.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - bledule jarní - Leucojum vernum

Lokality

Bledule jarní (Leucojum vernum), PR Jechovec [JI], 28.2.2008, foto Josef Komárek
Bledule jarní (Leucojum vernum), PR Jechovec [JI], 28.2.2008, foto Josef Komárek
Bledule jarní (Leucojum vernum), Kostelní Myslová [JI], 17.4.2006, foto Libor Ekrt
Bledule jarní (Leucojum vernum), Kostelní Myslová [JI], 17.4.2006, foto Libor Ekrt

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Leucojum vernum L. - bledule jarní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (13. 4. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.