Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Platanthera bifolia (L.) Rich. - vemeník dvoulistý v Kraji Vysočina

Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), Velké Janovice [ZR], 21.6.2005, foto Luděk Čech
Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), Velké Janovice [ZR], 21.6.2005, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Vemeník dvoulistý patří k euroasijským druhům, jeho rozsáhlý areál sahá od středního Španělska přes Skandinávii až na jih Řecka, v Asii až po Himaláj. V ČR se tato vytrvalá orchidej vyskytovala roztroušeně téměř na celém území s výjimkou vyšších poloh Krkonoš, Krušných hor a Šumavy; velmi vzácná byla v podhůří Krušných hor. Taxon s širokou ekologickou vazbou na nelesní i lesní biotopy prodělal v posledních desetiletích významný ústup. Vemeník dvoulistý byl v minulosti rozšířen na většině Vysočiny, zejména pak ve vyšších oblastech s výskytem extenzívních pastvin a také v územích se zachovalými listnatými lesy. Chyběl pouze v převážně polních krajinách s. Havlíčkobrodska, Velkomeziříčska a j. Třebíčska. Výrazný ústup a absence recentních údajů se projevuje na Pelhřimovsku a sv. od Havlíčkova Brodu, což dobře koreluje s drastickým charakterem pozemkových úprav, které zde proběhly v druhé polovině 20. století. Častěji se lze s tímto druhem ještě setkat v z. části Žďárských vrchů, na Svratecku a v listnatých lesích praebohemika. Vemeník dvoulistý roste s oblibou na sušších trávnících různých typů včetně podhorských smilkových trávníků, v lesních lemech a světlých křovinách a v humózních listnatých lesích na různých substrátech. Hlavním ohrožením je postupná likvidace a degradace nelesních stanovišť tohoto druhu. Mimo absence péče o sušší trávníky a jejich zarůstání vysokou vegetací a dřevinami je to především převádění na lesní půdu a následné zalesňování. Rostliny na využívaných zemědělských pozemcích trpí častými sečemi v nevhodných termínech a příliš intenzívní pastvou. Většina zachovalých populací (včetně těch ve zvláště chráněných územích) je obvykle nevelká a účinná ochrana pokrývá jen malou část z nich.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - vemeník dvoulistý - Platanthera bifolia

Lokality

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Platanthera bifolia (L.) Rich. - vemeník dvoulistý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.