Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Andromeda polifolia L. - kyhanka sivolistá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C2b = ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Kyhanka sivolistá je široce rozšířený cirkumboreální druh rostoucí na vrchovištích. V České republice se vyskytuje vzácně na rašelinných biotopech prakticky všech vyšších pohraničních pohoří. Na Vysočině se jedná o extrémně vzácný taxon. Byl zde zaznamenán pouze ve Žďárských vrších v okolí obce Radostín v NPR Radostínské rašeliniště a NPR Dářko. Na obou lokalitách druh roste dodnes. Je pravděpodobné, že se zde druh v minulosti vyskytoval hojněji, avšak vlivem odvodnění lokalit, těžbou rašeliny a sukcesí dřevin na odvodněných plochách významně ustoupil. Ve výše uvedených maloplošných zvláště chráněných územích druh dlouhodobě přežívá, avšak je ohrožen zapojováním vegetace, zastíněním a sukcesí dřevin.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - kyhanka sivolistá - Andromeda polifolia

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Andromeda polifolia L. - kyhanka sivolistá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.