Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Galanthus nivalis L. - sněženka podsněžník v Kraji Vysočina

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), Štěpánov nad Svratkou [ZR], 23.3.2011, foto Luděk Čech
Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), Štěpánov nad Svratkou [ZR], 23.3.2011, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Sněženka podsněžník je evropský druh s dvěma arelami výskytu. První leží v oblasti západní Evropy od Pyrenejí po Bretaň, druhá se táhne od východní Francie a západního Německa, přes střední Evropu a Apeninský poloostrov na Balkán, pobřeží Černého moře a do povodí Donu. Sněženka je typickou rostlinou jarního aspektu tvrdého luhu v nivách řek, ale vyskytuje se také v humózních roklinových lesích od dubohabřin přes suťové lesy až po bučiny. Roztroušeně roste především na Moravě, v Čechách je typickou pro Polabí a teplejší oblasti středních, severních a severozápadních Čech. Na Vysočině se vyskytuje vzácně a ostrůvkovitě. Hojnější je zejména v údolích řek a jejich přítoků v praebohemiku (Svratka, Jihlava, Oslava, Rokytná, Želetavka aj.). Kromě říčních údolí se ostrůvkovitě vyskytuje v místech s přítomností humózních bučin (např. masiv Velkého Špičáku na Třešťsku, oblast mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou). Jelikož se jedná o oblíbenou, běžně pěstovanou jarní cibulovinu, řada lokalit ve volné krajině pochází z výsadeb nebo zplaňuje (vyvážky zahradního odpadu). Jednoznačné výsadby, nebo předpokládaná zplanění jsou v mapě rozšíření označeny. Zejména však u historických dat se obtížněji rozhoduje o charakteru výskytu některých výskytů. Je tedy pravděpodobné, že některé další mohou být také druhotného původu. Ohrožení přirozených populací Galanthus nivalis spočívá především v likvidaci listnatých humózních lesů, zejména převodem původních lesních společenstev na jehličnaté kultury. Kvůli necitlivému hospodaření zanikla především řada lokalit v humózních bučinách vyšších poloh. V případě drobných populací mohlo negativně působit i vyrýpávání rostlin pro zahradní pěstování a v údolích jihovýchodního Třebíčska zanikla řada lokalit při vybudování přehradních nádrží. Na druhou stranu vzhledem k velmi časné době květu může být sněženka na některých méně známých lokalitách přehlížena.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - sněženka podsněžník - Galanthus nivalis

Lokality

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), Plešice, Staré Duby [TR], 10.4.2015, foto Libor Ekrt
Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), Plešice, Staré Duby [TR], 10.4.2015, foto Libor Ekrt
Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), Plešice, Staré Duby [TR], 10.4.2015, foto Libor Ekrt
Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), Plešice, Staré Duby [TR], 10.4.2015, foto Libor Ekrt

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Galanthus nivalis L. - sněženka podsněžník v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (1. 3. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.