Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex lasiocarpa Ehrh. - ostřice plstnatoplodá v Kraji Vysočina

Ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), Horní Vilímeč [PE], 28.6.2006, foto Luděk Čech
Ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), Horní Vilímeč [PE], 28.6.2006, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice plstnatoplodá má euroasijské rozšíření. Jedná se o významného průvodce řady typů rašeliništní vegetace. V České republice roste roztroušeně až vzácně především v oblastech s vyšší koncentrací rašelinných biotopů (severní, jižní a jihozápadní Čechy, Českomoravská vrchovina). Na Vysočině její výskyt kopíruje vyšší polohy na západě a jihozápadě území a Žďárské vrchy a Bohdalovsko na severovýchodě. V porovnání s jinými rašeliništními druhy nezaznamenala Carex lasiocarpa tak výrazný ústup a většina v minulosti známých lokalit stále existuje. Dokáže dlouhodobě přežívat i na dlouhodobě neobhospodařovaných místech (např. terestrické rákosiny), na plochách s narušeným vodním režimem apod. Populace zanikají většinou při totální destrukci stanoviště, jako je vyhrnování rybníků, totální odvodnění a převedení pozemků na zemědělskou půdu. Ovšem vzhledem k nenápadnosti ostřice plstnatoplodé a jejímu možnému přehlížení ve spojení s menší mírou zkoumání mokřadních biotopů mohlo být v minulosti rozšíření podstatně širší a pouze nám chybí konkrétní údaje. Na velké části současných lokalit není její výskyt díky pravidelné seči ohrožen. Existuje ovšem i řada lokalit, kde je její výskyt vzhledem k absenci pravidelné péče z dlouhodobého hlediska ohrožen sukcesí dřevin a celkovou degradací rašeliništní vegetace.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - ostřice plstnatoplodá - Carex lasiocarpa

Lokality

Ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), Horní Vilímeč [PE], 28.6.2006, foto Luděk Čech
Ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), Horní Vilímeč [PE], 28.6.2006, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex lasiocarpa Ehrh. - ostřice plstnatoplodá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.