Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Thymus praecox Opiz - mateřídouška časná v Kraji Vysočina

Mateřídouška časná pravá (Thymus praecox), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Mateřídouška časná pravá (Thymus praecox), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

V ČR pouze T. p. subsp. praecox.

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Mateřídouška časná pravá (T. p. subsp. praecox) je středoevropským endemitem, který se vyskytuje v širší perialpské a karpatské oblasti a disjunktivně vyznívá do střední Evropy severně od Alp. V dalších částech Evropy se vyskytují jiné poddruhy. Na našem území se jedná o teplomilný druh vázaný na oblasti se zastoupením tvrdých hornin. Roste na skalnatých a kamenitých výslunných svazích, popřípadě na mělkých půdách suchých brdků. Dává přednost stanovištím neutrální až zásadité reakce. Nejpočetnější výskyt je znám v severozápadních a středních Čechách a jihozápadní, západní a střední Moravě. Na Vysočině se jedná o jeden z typických prvků praebohemika, který je poměrně hojně zastoupen na xerotermech v návaznosti na údolí Jihlavy od Hartvíkovic a Dalešic směrem po proudu k Mohelnu a Lhánicím. V údolí Oslavy je známa exklávní lokalita v okolí zříceniny hradu Dub u Tasova (Chrtek 2011 in Grulich 2014) a dále mateřídouška časná roste až pod Náměští nad Oslavou. Řada lokalit pochází také z údolí Rokytné a Rouchovanky. Několik údajů o výskytu druhu pochází i z okolí Třebíče, ale tyto údaje vyžadují ověření. Podobně jako jiné světlomilné druhy je Thymus praecox ohrožena zánikem nelesních enkláv zalesněním, ale i přirozenou sukcesí dřevin v důsledku absence tradičního hospodaření ve světlých lesích a na bývalých pastvinách. V případě, že se lokality nalézají v těsném kontaktu s polními kulturami a jinými intenzivně využívanými zemědělskými pozemky, může dojít k zániku populace nebo jejímu omezení intenzivními splachy a následnou ruderalizací stanoviště. Ochrana populací mateřídoušky časné spočívá hlavně v podpoře zachování lesostepní a stepní vegetace na svazích údolí a posledních zbytcích původních suchých pastvin.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - mateřídouška časná - Thymus praecox
Mateřídouška časná pravá (Thymus praecox), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Mateřídouška časná pravá (Thymus praecox), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Thymus praecox Opiz - mateřídouška časná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 6. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.