Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Vaccinium oxycoccos L. - klikva bahenní v Kraji Vysočina

Klikva bahenní (Vaccinium oxycoccos), NPP Zhejral [JI], 13.6.2006, foto Luděk Čech
Klikva bahenní (Vaccinium oxycoccos), NPP Zhejral [JI], 13.6.2006, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Ericales - Vřesovcotvaré
 • Čeleď: Vacciniaceae - Brusnicovité

Syn.: Oxycoccus palustris

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Klikva bahenní zaujímá cirkumtemperátní areál s boreální tendencí na severní polokouli. Souvisle roste od západní a severní Evropy po střední Sibiř a dále disjunktivně až na Dálném východě a v Severní Americe. Ve střední Evropě je jedná o typického průvodce rašeliništní vegetace (vrchovišť, přechodových rašelinišť i rašelinných luk), kde roste zejména na vyvýšených bultech mechorostů. Na našem území je její výskyt soustředěn především do pohraničních pohoří a jejich podhůří. Ve středních polohách a ve vnitrozemí je početnější skupina lokalit přítomná pouze na Třeboňsku, Dokesku a na Vysočině. Jinde je druh velmi vzácný a jeho lokality jsou ojedinělé. Na Vysočině výskyt druhu kopíruje nejvýše položené oblasti. Řada lokalit je známa ve Žďárských vrších. I když i zde druh vlivem odvodnění a absence pravidelného hospodaření na části dříve známých lokalit zaniknul. Druhá početnější skupina lokalit pochází z Jihlavských vrchů, i zde je řada z nich v současnosti nezvěstných nebo zcela zaniklých. Kromě výše uvedených území se klikva bahenní vyskytovala ostrůvkovitě na Jihlavsku a na pomezí Jihlavska a Pelhřimovska, ale zde většina známých lokalit zanikla nebo je nezvěstná. Jediný recentní výskyt pochází ze zbytků dříve rozsáhlých údolních rašelinišť v nivě Jankovského potoka nedaleko samoty U Váňů u Výskytné (např. Ekrtová 2007 MJ). Pro dlouhodobé přežití a rozvoj populací klikvy bahenní na Vysočině je naprosto nezbytná pravidelná seč rašelinné vegetace a případně odstranění části významně stínících náletových dřevin na rašeliništních lokalitách. Velká část území s výskytem klikvy bahenní je dnes v péči ochrany přírody a stávající lokality jsou pravidelně koseny, ale stále existují i plochy bez péče nebo s nedostatečnou péčí, kde druh pomalu vymírá.
Mapa výskytu - klikva bahenní - Vaccinium oxycoccos

Lokality

Klikva bahenní (Vaccinium oxycoccos), PP Ještěnice [JI], 12.6.2014, foto Libor Ekrt
Klikva bahenní (Vaccinium oxycoccos), PP Ještěnice [JI], 12.6.2014, foto Libor Ekrt

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Vaccinium oxycoccos L. - klikva bahenní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 1. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.