Nature of Vysočina Region

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bryophytes of the Vysočina Region

Within the Vysočina Region Biodiversity project, a data collection takes place about biodiversity of bryophytes (Bryophyta) by complex examination of 14 chosen potentially bryologically important localities. The required outcome is a list of all kinds of bryophytes found at individual localities and a commented overview of rare, protected and regionally important species. As part of the outcome, there will also be an overall list of literature dealing with studied localities and excerpt of historical and up to date literature available. As a partial goal, there is also a commented list of rare, protected and regionally important species of bryophytes of the Vysočina Region linked to moorlands. The activity will be realised in cooperation with other experts. Because of the insufficient examination of the concerned area, it is not possible to create a complete list of the species in the Vysočina Region, let alone representative maps of spread of at least all rare and protected species of bryophytes within the short-term project. The data collection will be part of the groundwork for creation of such lists in future.

Guarantee: RNDr. Svatava Kubešová (other experts: RNDr. Ivan Novotný, RNDr. Táňa Štechová, Ph.D., Mgr. Eva Holá, Mgr. Alžběta Manukjanová)

Within the framework of the project "Vysočina Region Biodiversity", the occurrence and spread of rare, endangered and regionally significant species of bryophytes (Bryophyta) by complex examination of chosen potentially bryologically important localities was studied. Recently, 296 all species of bryophytes have been found at the rocky habitats and more than 50 rare and endangered species of bryophytes have been found in peat bogs and damp meadows in the Vysočina Region. Many of these species have a center of spread within the Czech Republic.

 

List of bryophytes (Bryophyta) of the Vysočina Region

So far, this is not a complete list of all species. There are only species found during surveys within the Vysočina Region Biodiversity project.

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Játrovky (Marchantiophyta)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)

1) Rašeliništní mechorosty Českomoravské vrchoviny

Táňa Štechová, Eva Holá, Alžběta Manukjanová (2017)
 

1.1) Obsah

1.2) Úvod
1.3) Metodika
1.3.1) Používané zkratky
1.3.2) Kategorie ohrožení
1.4) Výsledky
1.4.1) Regionální červený seznam rašeliništních mechorostů Českomoravské vrchoviny
1.4.2) Rašeliništní lokality Českomoravské vrchoviny významné pro mechorosty
1.4.3) Bryologický průzkum vybraných lokalit
1.4.4) Shrnutí bryologického průzkumu
1.5) Závěr
1.6) Literatura
 

1.2) Úvod

Českomoravská vrchovina patří k oblastem, které jsou v rámci České republiky nejbohatší na rašeliništní biotopy. Ačkoli bylo v minulosti velké množství rašelinišť zničeno a dochoval se jen zlomek původního bohatství, stále zde nacházíme řadu velkých komplexů rašelinných biotopů a téměř bezpočet nejrůznějších zbytků rašelinných luk, drobných pramenišť či zrašelinělých okrajů rybníků. Díky tomu je v tomto regionu bohatá rašeliništní bryoflóra a řada mechorostů má dosud na Českomoravské vrchovině těžiště svého výskytu v rámci celé ČR.

Z 2. poloviny 20. století máme řadu údajů o rozšíření rašeliništních mechorostů, jedná se však většinou o práce týkající se jednotlivých lokalit nebo menších území, komplexnější průzkum rašeliništní bryoflóry v regionu chybí. Z těchto prací si můžeme udělat přibližnou představu, o jaké bohatství Českomoravská vrchovina přišla, přesnějších počtů lokalit a velikostí populací konkrétních druhů se z nich však nedopátráme. Systematický průzkum rašeliništních mechorostů na Vysočině začal až po r. 2000, kdy na Českomoravskou vrchovinu přilákal bryology zájem o lokality ohroženého mechu Hamatocaulis vernicosus chráněného v rámci programu Natura 2000. Dále zde  proběhlo poměrně intenzivní mapování výskytu ohrožených mechorostů. Pozornost byla věnována především silně a kriticky ohroženým druhům, výzkum však přinesl i poměrně detailní výsledky o rozšíření druhů nižších kategorií ohrožení. Výsledky všech těchto průzkumů rašeliništní bryoflóry mezi lety 2000 a 2013 jsou shrnuty v souhrnném článku, kde jsou shrnuta data jedenácti autorů z více než stovky lokalit (Štechová et al. 2014A). Tato komplexní práce byla v následujících letech doplněna o řadu dalších průzkumů, tudíž při vytvoření červeného seznamu rašeliništních mechorostů byla k dispozici data z více než 130 lokalit.

Konkrétní cíle této práce jsou:

 • zařadit rašeliništní mechorosty do jednotlivých kategorií ohrožení
 • vytvořit seznam rašeliništních lokalit Českomoravské vrchoviny, na nichž ohrožené mechorosty rostou
 • popsat ekologii, rozšíření, ohrožení a doporučená opatření pro ochranu jednotlivých druhů zařazených do červeného seznamu
 • vytvořit mapy recentního (v případě druhů s vyšším stupněm ohrožení i historického) rozšíření jednotlivých druhů

 

1.3) Metodika

Regionální červený seznam rašeliništních mechorostů Českomoravské vrchoviny byl vytvořen expertním výběrem na základě znalosti aktuálního rozšíření druhů, velikosti a stavu jejich populací, ohrožení jednotlivých lokalit a osobní zkušenosti autorů. Do práce byly zahrnuty pouze mechy a játrovky rostoucí téměř výhradně na rašeliništích, rašelinných loukách a lučních prameništích. Základem pro vytvoření seznamu byl Červený seznam mechorostů ČR (Kučera et al. 2012), kategorie ohrožení jednotlivých druhů však byly přehodnoceny pro oblast ČMV. Dále byly do seznamu přidány druhy, které sice z celorepublikového hlediska za ohrožené považovány nejsou, avšak v cílovém regionu nejsou příliš hojné. Nomenklatura mechorostů je sjednocena podle práce Kučera et al. (2012).

Geomorfologické vymezení Českomoravské vrchoviny pro mapové podklady bylo převzato z práce Demek & Mackovčin 2006. Speciální důraz byl kladen na Kraj Vysočina, který vyplňuje převážnou část Českomoravské vrchoviny.

Recentní data (tj. sběry od roku 2000 včetně) pocházejí z různých zdrojů – nejde o data získaná realizací společného projektu, ale různých menších individuálních projektů. Řada lokalit byla cíleně navštívena za účelem hledání vzácných druhů mechorostů nebo jejich pravidelného monitoringu, na jiných lokalitách byl dělán komplexní inventarizační průzkum. Jednalo se o maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ), o evropsky významné lokality (EVL), významné krajinné prvky (VKP) i o lokality mimo jakkoli chráněné plochy. Výsledky všech těchto průzkumů rašeliništní bryoflóry mezi roky 2000 a 2013 jsou shrnuty v  článku (Štechová et al. 2014A). Tato komplexní práce byla doplněna/aktualizována o další bryologické průzkumy (Bartošová & Štechová 2014, Ekrtová et al. 2014A-D, Ekrtová et al. 2015A-CH, Holá & Štechová 2014, Kučera et al. 2016) a nepublikované nálezy (úst. sděl. Peterka, Lysák) z následujících let, v rámci tohoto projektu pak proběhl průzkum dalších 22 lokalit.

Pro každý druh z Regionálního červeného seznamu rašeliništních mechorostů Českomoravské vrchoviny byl zpracován text obsahující krátký popis druhu, ekologie, zdůvodnění zařazení do kategorie ohrožení a jeho rozšíření (včetně mapového výstupu). Bylo-li to možné, pro druhy spadající do regionální kategorie CR (kriticky ohrožený druh), EN (ohrožený druh) a VU (zranitelný druh) bylo zpracováno i historické rozšíření, tj. rozšíření před rokem 2000 (excepce literatury – Buryová 1996, Duda & Váňa 1969, 1974, 1881, 1983, 1987, Pilous 1971, Růžička & Novotný 2006, Růžička 1987, 1989, 1991, Rybníček 1964, 1966, 1974, Rybníčková 1974, Štechová et al. 2017 a revize položek).

Rašeliništní lokality jsou řazené abecedně. V popisu lokalit je uvedena nejprve nejbližší obec, přesnější lokalizace a nakonec souřadnice přibližného středu lokality (WGS 84, ss°mm'vv"N, ss°mm'vv"E). Seznam zahrnuje pouze lokality, které byly navštíveny po roce 2000 (tj. výskyt druhů na těchto lokalitách je recentní) a na kterých se vyskytuje alespoň jeden druh z červeného seznamu ČMV. Přestože náš výzkum pokrývá většinu významných rašelinišť v regionu, nelze samozřejmě vyloučit výskyt ochranářsky zajímavých druhů i na jiných lokalitách v zájmové oblasti.

1.3.1) Používané zkratky

 • ČMV – Českomoravská vrchovina
 • ČR – Česká republika
 • ČS – Červený seznam
 • ČS ČMV – Červený seznam Českomoravské vrchoviny
 • ČS ČR – Červený seznam České republiky
 • MZCHÚ – Maloplošné zvláště chráněné území

1.3.2) Kategorie ohrožení

V rámci České republiky:

 • RE – vyhynulý taxon
 • CR – kriticky ohrožený taxon
 • EN – ohrožený taxon
 • VU – zranitelný taxon
 • LR-nt – taxon blízký ohrožení
 • LC-att – taxon neohrožený, zasluhující pozornost

V rámci Českomoravské vrchoviny:

 • rRE – regionálně vyhynulý taxon
 • rCR – regionálně kriticky ohrožený taxon
 • rEN – regionálně ohrožený taxon
 • rVU – regionálně zranitelný taxon
 • rLR-nt – taxon regionálně blízký ohrožení
 • rLC-att – taxon regionálně neohrožený, zasluhující pozornost

 

1.4) Výsledky

1.4.1) Regionální červený seznam rašeliništních mechorostů Českomoravské vrchoviny

Do Regionálního červeného seznam rašeliništních mechorostů Českomoravské vrchoviny (Tab. 1) bylo zahrnuto 50 druhů mechorostů (8 játrovek a 42 mechů), z toho 6 druhů do kategorie ohrožení rRE, 4 rCR, 4 rEN, 6 rVU, 13 rLR-nt a 17 rLC-att. U 21 druhů byla kategorie ohrožení zvýšena v porovnání s Červeným seznamem mechorostů ČR (Obr. 1).

 

Tab. 1. Červený seznam rašeliništních mechorostů Českomoravské vrchoviny (ČS ČMV). Šipkami jsou naznačeny změny oproti Červeném seznamu mechorostů ČR (Kučera et al. 2012); kategorie ohrožení: rRE – regionálně vyhynulý taxon, rCR – regionálně kriticky ohrožený taxon, rEN – regionálně ohrožený taxon, rVU – regionálně zranitelný taxon, rLR-nt – taxon regionálně blízký ohrožení, rLC-att – taxon regionálně neohrožený, zasluhující pozornost.

ČS ČMV

Taxon latinsky

Taxon česky 

rRE

Drepanocladus lycopodioides

(syn. Pseudocalliergon lycopodioides)

srpnatka plavuňovitá

rRE↑

Drepanocladus trifarius

(syn. Pseudocalliergon trifarium)

srpnatka třířadá

rRE

Meesia longiseta

poparka dlouhoštětá

rRE↑

Schljakovia kunzeana

(syn. Barbilophozia kunzeana)

sečovka Kunzeova

rRE↑

Sphagnum fuscum

rašeliník hnědý

rRE

Sphagnum molle

rašeliník měkký

rCR ↑

Helodium blandowii

plstnatec rašelinný

rCR

Meesia triquetra

poparka třířadá

rCR ↑

Scorpidium scorpioides

štírovec dutolistý

rCR

Sphagnum platyphyllum

rašeliník širolistý

rEN

Cephaloziella elachista

drobnička něžná

rEN ↑

Drepanocladus polygamus

(syn. Campylium polygamum)

srpnatka mnohosnubná

rEN

Paludella squarrosa

bažinník kostrbatý

rEN

Rhizomnim pseudopunctatum

měřík kulatoplodý

rVU

Calliergon giganteum

bařinatka obrovská

rVU

Hamatocaulis vernicosus

(syn. Drepanocladus vernicosus)

srpnatka fermežová

rVU

Riccardia chamedryfolia

stěkovec vykrajovaný

rVU

Scapania paludicola

kýlnatka bažinná

rVU ↑

Scorpidium cossonii

(syn. Drepanocladus revolvens)

štírovec prostřední

rVU

Sphagnum affine

rašeliník střecholistý

rLR-nt

Aneura maxima

bezžilka největší

rLR-nt

Calypogeia fissa

kryjnice zaříznutá

rLR-nt

Campylium stellatum

zelenka hvězdovitá

rLR-nt

Dicranum bonjeanii

dvouhrotec bahenní

rLR-nt ↑

Fissidens adianthoides

krondlovka netíkovitá

rLR-nt ↑

Philonotis calcarea

vlahovka vápnomilná

rLR-nt

Plagiomnium medium

měřík prostřední

rLR-nt ↑↑

Polytrichum strictum

ploník tuhý

rLR-nt ↑

Riccardia multifida

stěkovec mnohodílný

rLR-nt

Sphagnum contortum

rašeliník modřínový

rLR-nt

Sphagnum obtusum

rašeliník tupolistý

rLR-nt ↑

Sphagnum subnitens

rašeliník lesklý

rLR-nt

Tomentypnum nitens

vlasolistec vlhkomilný

rLC-att

Brachythecium mildeanum

baňatka Mildeova

rLC-att

Breidleria pratensis

(syn. Hypnum pratense)

jílovka luční

rLC-att ↑

Gymnocolea inflata

svojnice nadmutá

rLC-att ↑

Palustriella commutata

(syn. Cratoneuron commutatum)

hrubožebrec proměnlivý

rLC-att

Palustriella decipiens

(syn. Cratoneuron decipiens)

hrubožebrec tuhý

rLC-att

Philonotis caespitosa

vlahovka drnatá

rLC-att ↑

Philonotis fontana

vlahovka prameništní

rLC-att

Plagiomnium ellipticum

měřík vyvýšený

rLC-att

Sphagnum angustifolium

rašeliník úzkolistý

rLC-att ↑

Sphagnum auriculatum

(syn. Sphagnum denticulatum)

rašeliník tučný

rLC-att

Sphagnum centrale

rašeliník středový

rLC-att ↑

Sphagnum magellanicum

rašeliník prostřední

rLC-att ↑

Sphagnum papillosum

rašeliník bradavčitý

rLC-att ↑

Sphagnum rubellum

rašeliník červený

rLC-att ↑

Sphagnum russowii

rašeliník statný

rLC-att

Sphagnum warnstorfii

rašeliník Warnstorfův

rLC-att ↑

Warnstorfia fluitans

srpnatka splývavá

 

Obr. 1. Počty druhů v jednotlivých kategoriích ohrožení.

 

Komentované druhy červeného seznamu rašeliništních mechorostů Českomoravské vrchoviny řazené abecedně podle českých jmen v rámci jednotlivých kategorií ohrožení

Pod aktivními odkazy jsou k dispozici komentované výsledky aktuálního rozšíření daného druhu na Českomoravské vrchovině ve formátu PDF.

rCR - Regionálně kriticky ohrožené druhy:

rEN - Regionálně ohrožené druhy:

rVU - Regionálně zranitelné druhy:

rLR-nt - Druhy regionálně blízké ohrožení:

rLC-att - Druhy regionálně vyžadující pozornost:

 

Komentované druhy červeného seznamu rašeliništních mechorostů Českomoravské vrchoviny řazené abecedně podle latinských jmen v rámci jednotlivých kategorií ohrožení

Pod aktivními odkazy jsou k dispozici komentované výsledky aktuálního rozšíření daného druhu na Českomoravské vrchovině ve formátu PDF.

rCR - Regionálně kriticky ohrožené druhy:

rEN - Regionálně ohrožené druhy:

rVU - Regionálně zranitelné druhy:

rLR-nt - Druhy regionálně blízké ohrožení:

rLC-att - Druhy regionálně vyžadující pozornost:

 

1.4.2) Rašeliništní lokality Českomoravské vrchoviny významné pro mechorosty

Obr. 2. Rašeliništní lokality Českomoravské vrchoviny; černá linie – Kraj Vysočina, modrá linie – vodní toky, šedivá plocha – Českomoravská vrchovina.

 

Po roce 2000 bylo na Českomoravské vrchovině navštíveno 127 lokalit (88 v Kraji Vysočina), na kterých se vyskytují druhy z červeného seznamu ČMV (Obr. 2). Na 11 lokalitách byl nalezen alespoň jeden druh rCR, na 19 rEN a na 54 rVU (podrobněji viz Obr. 3). Na 26 lokalitách (na 19 v Kraji Vysočina) bylo nalezeno 10 a více druhů z červeného seznamu rašeliništních mechorostů Českomoravské vrchoviny (podrobněji viz Tab. 2).

Počet druhů z červeného seznamu ČMV nalezených na jednotlivých lokalitách závisel především na velikosti, heterogenitě a zachovalosti lokality, důležitým aspektem je však i intenzita provedeného bryologického průzkumu. Nejvíce ohrožených druhů (19) bylo zaznamenáno v NPR Dářko, kde se nacházejí biotopy vrchovištního i slatiništního charakteru. O 1-2 druhy méně bylo nalezeno na lokalitách se zachovalejším vodním režimem, kde již řadu let probíhá kvalitní ochranářská péče (PR Chvojnov, PP Zlámanec, PR Na Oklice, PR Řeka).

 

Obr. 3. Počty lokality, na kterých byl nalezen alespoň jeden druh rCR, rEN, rVU, rLR-nt, rLC-att (rCR – regionálně kriticky ohrožený taxon, rEN – regionálně ohrožený taxon, rVU – regionálně zranitelný taxon, rLR-nt – taxon regionálně blízký ohrožení, rLC-att – taxon regionálně neohrožený, zasluhující pozornost).

 

Tab. 2. Lokality s nejvyšším počtem druhů z červeného seznamu Českomoravske vrchoviny (rCR – regionálně kriticky ohrožený taxon, rEN – regionálně ohrožený taxon, rVU – regionálně zranitelný taxon, rLR-nt – taxon regionálně blízký ohrožení, rLC-att – taxon regionálně neohrožený, zasluhující pozornost).

Lokalita

Počet druhů z ČS ČMV

rCR

rEN

rVU

rLR-nt

rLC-att

Dářko

19

0

1

3

6

9

Chvojnov

18

2

0

3

6

7

Radostínské rašeliniště

18

0

0

3

4

11

Zlámanec

18

0

1

3

6

8

Na Oklice

17

1

1

3

7

5

Řeka

17

0

1

3

8

5

Olšina u Skleného

16

0

0

2

7

7

Šimanovské rašeliniště

16

1

0

3

7

5

Louky u Černého lesa

15

1

1

3

5

5

V Lisovech

15

0

0

3

6

6

Ratajské rybníky

15

0

1

3

4

7

Louky v Jeníkově

15

0

1

3

4

7

Nad Svitákem

14

0

0

3

6

5

Zhejral

14

0

1

0

5

8

Jezdovické rašeliniště

13

0

0

2

5

6

Pod Kamenným vrchem

13

0

0

1

5

7

Rašeliniště Kaliště

13

1

1

2

6

3

Na Podlesích

12

0

1

1

5

5

Návesník

12

0

0

3

5

4

Opatovské zákopy

11

0

0

0

4

7

U Potoků

11

0

0

2

5

4

Vílanecké rašeliniště

11

0

0

3

4

4

Zlatá louka

11

0

1

1

5

4

Rašeliniště u Suchdola

11

0

0

3

6

3

Volákův kopec

10

0

0

2

4

4

Damašek

10

0

1

0

4

5

 

Seznam lokalit

Arnolec: Nad Niklem, prameniště v olšině (dříve louky) za rybníkem Nikl, 1,3 km S od středu obce, 555 m n. m. (49°26'53"N, 15°49'31"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 3 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Malé zbytky populací mechů Tomentypnum nitens a Sphagnum warnstorfii.

Bítovánky: Bítovánský mokřad, rašelinná kupa u Z okraje obce pod silnicí směr Cidlina, 585 m n. m. (49°08'36"N, 15°41'14"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 3 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rLR-nt, 1 rLC-att).
 • Výskyt několika ohrožených slatiništních mechorostů (např. Campylium stellatum, Tomentypnum nitens).

Bohdalov: Křesťanova louka, rašelinná louka za bývalou cihelnou (nad ryb. Spáleniště), 1,4 km S od středu obce, 575 m n. m. (49°29'25"N, 15°52'38"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 1 druh mechorostu v červeném seznamu Vysočiny (1 rLC-att).
 • Zbytek populace mechu Breidleria pratensis.

Borová: Louka u Černého potoka, zbytky rašelinných a podmáčených luk 2 km SZ od žel. nádraží v obci, 100 m SV od žel. přejezdu přes silnici Polička–Hlinsko, 650 m n. m. (49°45'05"N, 16°08'26"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 2 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rLC-att).
 • Zbytky populací vzácnějších mechů Sphagnum warnstorfii a Breidleria pratensis.

Borová: Louky pod koupalištěm, rašelinná louka uprostřed chatové osady, 0,5 km Z od žel. nádraží v obci, 630 m n. m. (49°44'34"N, 16°09'10"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 8 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU, 4 rLR-nt, 3 rLC-att).
 • Výskyt evropsky významného mechu Hamatocaulis vernicosus a několika dalších ohrožených mechorostů (např. Sphagnum contortum, Dicranum bonjeanii a Tomentypnum nitens).

Borová: Pod Nádražím, louka u žel. přejezdu na východním okraji obce po pravé straně silnice do Poličky, 620 m n. m. (49°44'30"N, 16°09'51"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 3 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Výskyt několika vzácnějších mechorostů (Tomentypnum nitens, Sphagnum warnstorfii).

Borová: Rašeliniště pod tratí, plochy s rašelinnou vegetací v průseku pod vedením vysokého napětí 2 km SZ od obce, Z od žel. přejezdu přes silnici Polička–Hlinsko, 650 m n. m. (49°45'03"N, 16°08'13"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 2 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 1 rLC-att).
 • Výskyt játrovky Calypogeia fissa a rašeliníku Sphagnum russowii.

Borová: Blatina, louka 0,5 km SZ od kóty Betlémský kopec (741 m), 700 m n. m. (49°43'36"N, 16°09'02"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 1 druh mechorostu v červeném seznamu Vysočiny (1 rLC-att).
 • Zbytek populace mechu Breidleria pratensis.

Branišov u Jihlavy: U Farského lesa (V Hati, ELOP), rozsáhlý komplex luk s prameništi, vydatné prameniště spíše v dolní části, 0,8 km VSV od kostela v obci, 640 m n. m. (49°28'25"N, 15°26'20"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 5 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rVU, 1 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Výskyt evropsky významného mechu Hamatocaulis vernicosus a několika dalších ohrožených mechorostů (např. Scorpidium cossonii, Campylium stellatum). Poměrně velká populace regionálně vzácného mechu Polytrichum strictum.

Budeč: mezi hrází ryb. Babín a Matějovského rybníka, ca 1,4–1,8 km ZSZ od kostela v Budči, 570 m n. m. (49°32'30"N, 15°53'46"E) & EVL Babínský rybník, mokřady na SV břehu ryb. Babín, 570 m n. m. (49°32'43"N, 15°54'02"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 2 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rLC-att).
 • Jedna z 11 recentně známých lokalit vrchovištního rašeliníku Sphagnum magellanicum na Vysočině.

Cikháj: Pihoviny, rašelinná louka s prameništěm 1,3 km S od obce, 675 m n. m. (49°39'33"N, 15°58'15"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 7 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU, 3 rLR-nt, 3 rLC-att).
 • Malá populace evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus, výskyt dalších vzácnějších mechorostů (např. Campylium stellatum, Tomentypnum nitens).

Čejkov: pod samotou V Losích, louka s prameništěm pod silnicí směr Nový Rychnov 1 km VSV od středu obce, 650 m n. m. (49°22'41"N, 15°20'08"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 2 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 1 rLC-att).
 • Zbytky populací ohrožených mechů Breidleria pratensis a Tomentypnum nitens.

Dědová: PP Bahna, 650 m n. m. (49°45'10"N, 15°59'27"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 4 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1rVU, 2 rLR-nt, 1 rLC-att).
 • Výskyt několika vzácnějších mechorostů (Calliergon giganteum, Campylium stellatum, Sphagnum contortum).

Dolní Věžnice: Bejčina, výrazné prameniště v luční enklávě mezi poli, 1 km JZ od většího rybníka v obci, 485 m n. m. (49°30'42"N, 15°40'14"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 5 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (4 rLR-nt, 1 rLC-att).
 • Výskyt několika ohrožených slatiništních mechorostů (např. Campylium stellatum, Fissidens adianthoides, Dicranum bonjeanii).

Doupě: Doupský a Bažantka (PR), ca 750 m JZ–ZJZ od obce Doupě, středová část kosené rašelinné louky, 595 m n. m. (49°14'00''N, 15°25'34''E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 8 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rCR, 3 rLR-nt, 4 rLC-att).
 • Výskyt několika ohrožených druhů mechorostů, v r. 2002 zaznamenán kriticky ohrožený mech Helodium blandowii.

Dušejov: Chvojnov (PR), rašeliniště na pravém břehu Jedlovského potoka, 1,1 km Z od středu Dušejova, 605 m n. m. (49°24'27"N, 15°25'08"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 18 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rCR, 3 rVU, 6 rLR-nt, 7 rLC-att).
 • Jedna z nejvýznamnějších bryologických lokalit kraje Vysočina, výskyt kriticky ohrožených mechů Meesia triquetra a Scorpidium scorpioides, velké populace dalších ohrožených druhů (Calliergon giganteum, evropsky významný druh Hamatocaulis vernicosus).

Františky: Pláňava, malé prameniště v cípu louky na S od Martinického potoka, na SV okraji obce Františky, po pravé straně silnice na Poličku, 665 m n. m. (49°46'20"N, 16°06'38"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 5 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 4 rLC-att).
 • Výskyt několika vzácnějších mechorostů (Sphagnum contortum, Sphagnum warnstorfii).

Herálec (v okr. Žďár n. Sáz.): samota Kuchyně, rašelinné louky pod hrází rybníka Šantrůček, 1,5 km SZ od obce, 645 m n. m. (49°42'03"N, 15°58'31"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 6 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU, 3 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Výskyt vzácných slatiništních mechorostů (např. malá populace evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus).

Herálec (v okr. Žďár n. Sáz.): jižně od obce, prameniště na pravém břehu Svratky, mezi obcí a osadou Kocanda, 650 m n. m. (49°40'54"N, 15°59'11"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 7 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU, 4 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Výskyt několika vzácných a ohrožených druhů mechorostů (Scorpidium cossonii, Campylium stellatum, Sphagnum contortum).

Hladov: na Hladovském potoce, louky s prameništi nad rybníkem mezi lesy, 1,7 km V od hráze Hladovského rybníka v obci, 615 m n. m. (49°12'42"N, 15°38'06"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 4 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 3 rLC-att).
 • Zbytky populací několika významnějších slatiništních mechorostů (např. Tomentypnum nitens).

Hlávkov: Na Průhoně, svahové rašeliniště v údolí u lesa, 0,8 km VSV od středu obce, 590 m n. m. (49°26'35"N, 15°29'45"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 2 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 1 rLC-att).
 • Výskyt několika vzácnějších slatiništních mechorostů (např. Tomentypnum nitens).

Hlávkov: Rašeliniště Pod Trojanem, komplex rašelinišť a rašelinných luk v údolí Jiřínského potoka, asi 0,6–1 km J od hráze Trojanského rybníka, 600 m n. m. (49°27'03"N, 15°28'37"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 1 druh mechorostu v červeném seznamu Vysočiny (1 rLC-att).
 • Zbytek populace mechu Breidleria pratensis.

Hlinsko: 1,6 km Z od žel. nádraží, fragmenty slatinných a bezkolencových luk v olšině, 600 m n. m. (49°46'03"N, 15°52'43"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 3 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Zbytky populací vzácnějších mechů Campylium stellatum, Sphagnum warnstorfii a Breidleria pratensis.

Hlinsko: PP Ratajské rybníky, komplex rašelinných luk a rybníků 1 km SV od Hlinska, 585 m n. m. (49°46'06"N, 15°55'58"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 15 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rEN, 3 rVU, 4 rLR-nt, 7 rLC-att).
 • Jedna ze 14 známých lokalit ohroženého mechu Paludella squarrosa na Vysočině, výskyt evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus a řady dalších ohrožených mechů (např. Calliergon giganteum, Campylium stellatum, Dicranum bonjeanii, Scorpidium cossonii).

Hluboká u Krucemburku: Řeka (PR), komplex slatinných luk 0,5 km SSZ od středu obce, 560 m n. m. (49°40'02"N, 15°51'08"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 17 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rEN, 3 rVU, 8 rLR-nt, 5 rLC-att).
 • Největší populace evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus na Českomoravské vrchovině, výskyt řady dalších ohrožených mechorostů (Drepanocladus polygamus, Calliergon giganteum, Scorpidium cossonii). Jedna ze 4 známých lokalit bazifilního druhu Palustriella commutata na Českomoravské vrchovině.

Hojkov: NPP Hojkovské rašeliniště 0,7 km J od středu obce, 640–650 m n. m. (49°22'55"N, 15°24'48"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 1 druh mechorostu v červeném seznamu Vysočiny (1 rLC-att).
 • Bryologicky velmi chudá lokalita, jediným zajímavějším druhem je Plagiomnium ellipticum.

Horní Bory: Nad Horníkem, niva drobného potoka vyplněná výjimečným slatiništěm (hadec v podloží), mezi severním okrajem obce a lesem, 530 m n. m. (49°25'52"N, 16°01'24"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 4 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU, 2 rLR-nt, 1 rLC-att).
 • Výskyt několika vzácnějších slatiništních mechorostů (např. Scorpidium cossonii, Dicranum bonjeanii).

Horní Bory: Mrázkova louka (PP), rašelinná louka mezi lesy, nad silnicí směr Rousměrov, 2,1 km S od kostela v H. Borech, 545 m n. m. (49°26'40"N, 16°01'36"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 4 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Výskyt několika vzácnějších slatiništních mechorostů (např. Dicranum bonjeanii, Tomentypnum nitens).

Horní Dubenky: Ještěnice (PP), 1,4 km SV od středu obce, 700 m n. m. (49°15'54"N, 15°20'09"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 6 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 5 rLC-att).
 • Výskyt vrchovištních druhů, které jsou na Vysočině relativně vzácné (např. Sphagnum magellanicum).

Horní Vilímeč: Nad Kazimírem, degradující údolní rašeliniště nad silnicí Panské Dubenky – Horní Olešná, 0,6 km SZ od středu Panských Dubenek, 625 m n. m. (49°13'23"N, 15°15'35"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 1 druh mechorostu v červeném seznamu Vysočiny (1 rLC-att).
 • Zbytek populace rašeliníku Sphagnum warnstorfii.

Hrutov: PR Na podlesích, rašeliniště a rašelinné louky v údolí, 0,9 km ZJZ od středu obce, 570 m n. m. (49°14'49"N, 15°40'40"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 12 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rEN, 1 rVU, 5 rLR-nt, 5 rLC-att).
 • Jedna ze 14 známých lokalit ohroženého mechu Paludella squarrosa na Vysočině.Výskyt dalších ohrožených druhů (např. Calliergon giganteum, Campylium stellatum).

Chlum (u Hlinska): zbytek rašelinné louky, 0,7 km Z od středu obce, 585 m n. m. (49°32'48"N, 15°57'43"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 3 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Zbytek populace mechu Tomentypnum nitens.

Jankov: U Milíčovska (PR), rašelinné louky 0,75 km VJV od středu obce, 660 m n. m. (49°24'59"N, 15°23'51"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 2 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rLC-att).
 • Výskyt regionálně vzácných rašeliníků Sphagnum auriculatum a S. magellanicum.

Javorek: malé svahové prameniště na SV okraji osady, 615 m n. m. (49°39'06"N, 16°10'27"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 6 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU, 3 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Malé populace několika ohrožených druhů (např. Scorpidium cossonii, Campylium stellatum, Sphagnum contortum).

Jedlová: Louky pod Baldou, komplex vlhkých luk 0,6 km ZSZ od kapličky Balda, 610 m n. m. (49°40'48"N, 16°19'47"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 3 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rLR-nt, 1 rLC-att).
 • Zbytek populace mechu Campylium stellatum.

Jeníkov: PP Louky v Jeníkově, komplex rašelinných luk na JV okraji obce, 630 m n. m. (49°44'19"N, 15°57'52"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 15 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rEN, 3 rVU, 4 rLR-nt, 7 rLC-att).
 • Jedna ze 14 známých lokalit ohroženého mechu Paludella squarrosa na Vysočině, výskyt evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus a řady dalších ohrožených mechů (např. Calliergon giganteum, Scorpidium cossonii).

Jeníkov: zbytky rašelinných luk, jejichž středem vede hluboký odvodňovací kanál, část luk nedávno (cca 7 let) zalesněna, uprostřed cípu lesa 1,2 km JV od středu obce, 632 m n. m. (49°43'55"N, 15°57'46"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 2 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 1 rLC-att).
 • Zbytek populace mechu Tomentypnum nitens.

Jezdovice: Jezdovické rašeliniště (PP), 1,6 km Z od středu obce, 575 m n. m. (49°19'25"N, 15°27'42"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 13 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rVU, 5 rLR-nt, 6 rLC-att).
 • Výskyt evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus a řady dalších ohrožených mechů (např. Calliergon giganteum, Campylium stellatum, Dicranum bonjeanii).

Jihlávka: V Lisovech (PR), komplex rašelinných luk 1,3 km JZ od žel. stanice Jihlávka, 650 m n. m. (49°14'51"N, 15°16'41"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 15 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (3 rVU, 6 rLR-nt, 6 rLC-att).
 • Jedna z největších populací evropsky ohroženého mechu Hamatocaulis vernicosus na Českomoravské vrchovině. Výskyt řady dalších ohrožených a vzácných mechorostů (Scorpidium cossonii, Calliergon giganteum, Campylium stellatum).

Jiřín: U Šeredů, výrazné prameniště v louce na okraji nivy a prameniště pod lesem asi 100 m dolů po toku, 1,5 km ZJZ od středu obce, 580 m n. m. (49°25'44"N, 15°27'00"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 5 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rLR-nt, 3 rLC-att).
 • Výskyt několika vzácnějších mechorostů (Campylium stellatum, Tomentypnum nitens).

Kadolec u Křižanova: Oudoly, prameniště v pastvině na úpatí Svaté hory, 1 km VSV od kaple v obci, 565 m n. m. (49°22'39"N, 16°9'18"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 2 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 1 rLC-att).
 • Zbytky populací mechů Tomentynum nitens a Breidleria pratensis.

Kadov: malé prameniště na jižním okraji osady Kadůvek, 700 m n. m. (49°37'27"N, 16°03'56"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 7 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (5 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Výskyt několika vzácnějších druhů mechorostů (např. Campylium stellatum, Dicranum bonjeanii, Polytrichum strictum).

Kaliště (u Horních Dubenek): Rašeliniště Kaliště (PR), rašelinné louky V od žel. stanice Jihlávka, 650 m n. m. (49°15'07"N, 15°17'50"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 13 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rCR, 1 rEN, 2 rVU, 6 rLR-nt, 3 rLC-att).
 • V minulosti i současnosti jedna z nejvýznamnějších bryologických rašelinných lokalit na Českomoravské vrchovině. Dosud zde rostou malé populace několika ohrožených mechů – Meesia triquetra, Paludella squarrosa, Hamatocaulis vernicosus a Calliergon giganteum.

Kaliště (u Humpolce): U Loupežníka, komplex luk s prameništi nad rybníkem Loupežník, 1,1 km S od středu obce, 585 m n. m. (49°36'14"N, 15°18'15"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 6 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (3 rLR-nt, 3 rLC-att).
 • Výskyt několika významnějších slatiništních mechorostů (např. Campylium stellatum, Sphagnum contortum, Tomentypnum nitens).

Kameničky: PR Volákův kopec, louky na S a V úpatí Vojtěchova kopce, 630–650 m n. m. (49°43'54"N, 15°58'46"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 10 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rVU, 4 rLR-nt, 4 rLC-att).
 • Výskyt evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus a řady dalších ohrožených mechů (např. Campylium stellatum, Dicranum bonjeanii, Scorpidium cossonii).

Kameničky: rašelinné louky 250–300 m VJV od jižního cípu rybníka Groš, 625 m n. m. (49°43'35"N, 15°58'16"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 1 druh mechorostu v červeném seznamu Vysočiny (1 rLC-att).
 • Zbytek populace rašeliníku Sphagnum warnstorfii.

Kameničky: rašelinné louky na SV břehu rybníka Krejcar, 1,7 km JJV od středu obce, 630 m n. m. (49°43'24"N, 15°58'33"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 2 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU, 1 rLR-nt).
 • Jedna ze 3 lokalit vzácného rašeliníku Sphagnum affine na Českomoravské vrchovině.

Kaproun: NPP Kaproun, 0,7 km VSV od obce, 670 m n. m. (49°04'51"N, 15°11'24"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 5 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 4 rLC-att).
 • Výskyt Dicranum bonjeanii a regionálně vzácného rašeliníku Sphagnum magellanicum.

Klátovec: Zhejral (NPP/EVL/RBC), komplex rašelinných luk okolo rybníka Zhejral 0,8–1,6 km V od středu obce, 675–695 m n. m. (49°13'19"N, 15°18'35"E) & rašeliniště na V břehu rybníka Karhov 1,8 km JV od středu obce, 670 m n. m. (49°12'44"N, 15°18'47"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 14 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rEN, 5 rLR-nt, 8 rLC-att).
 • Výskyt vzácného mechu Drepanocladus polygamus a několika dalších ohrožených či regionálně vzácných mechorostů (např. rašeliníky Sphagnum obtusum, S. magellanicum a S. papillosum).

Korouhev: Suchopýrek, rašelinná louka v lese Královec, 2 km JZ od nádrže Peklo, 650 m n. m. (49°38'46"N, 16°16'31"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 7 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rLR-nt, 5 rLC-att).
 • Výskyt několika vzácnějších mechorostů (Campylium stellatum, Dicranum bonjeanii, Tomentypnum nitens, Sphagnum contortum).

Krouna: Františky, nevelká rašelinná louka 550 m Z od kóty Velké Paseky, 700 m n. m. (49°45'41"N, 16°06'17"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 1 druh mechorostu v červeném seznamu Vysočiny (1 rLC-att).
 • Zbytek populace rašeliníku Sphagnum warnstorfii.

Křižanov: Za Křížovníkem, rašelinná louka na přítoku do rybníka až k železnici, 2,8 km VJV od středu obce, 550 m n. m. (49°21'48"N, 16°06'52"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 1 druh mechorostu v červeném seznamu Vysočiny (1 rLC-att).
 • Zbytek populace mechu Breidleria pratensis.

Křižánky: Meandry Svratky u Milov (PR), jihovýchodní okraj obce, niva Svratky po levé straně silnice na Milovy, asi 0,8 km V od rybníka Řasník, 600 m n. m. (49°40'29"N, 16°05'02"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 1 druh mechorostu v červeném seznamu Vysočiny (1 rCR).
 • Jedna ze 4 recentně známých lokalit kriticky ohroženého rašeliníku Sphagnum platyphyllum v ČR.

Kuklík: prameniště na pravém břehu říčky Fryšávky uprostřed hospodářské louky, 0,3 km J od části obce Kuklík-Bořina a 0,3 km S od části obce Kuklík-Chobot, 634 m n. m. (49°37'24"N, 16°07'05"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 4 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Výskyt několika vzácnějších slatinných mechorostů (např. Dicranum bonjeanii, Tomentypnum nitens).

Lipnice nad Sázavou: Prameniště Ředkovského potoka, prameniště vedle potoka, pod cestou, 0,9 km V od středu obce, 510 m n. m. (49°36'40"N, 15°25'33"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 2 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 1 rLC-att).
 • Malá populace Tomentypnum nitens.

Lipnice nad Sázavou: Váhy, prameniště v loukách pod silnicí směr Dolní Město, 0,9 km ZSZ od středu obce, 500 m n. m. (49°37'06"N, 15°24'06"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 9 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rVU, 3 rLR-nt, 4 rLC-att).
 • Malá populace evropsky ohroženého mechu Hamatocaulis vernicosus, výskyt několika dalších vzácnějších druhů mechorostů (Sphagnum contortum, Scorpidium cossonii, Campylium stellatum).

Loučky: Rašeliniště Loučky (PR), soustava vlhkých luk, bažinných olšin a malých minerotrofních rašelinišť v údolí Loučského potoka, 2 km Z od obce, 590 m n. m. (49°19'26"N, 15°32'02"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 8 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (4 rLR-nt, 4 rLC-att).
 • V minulosti významná bryologická lokalita, v současné době zde jsou jen menší populace vzácnějších druhů Campylium stellatum, Tomentypnum nitens a Sphagnum contortum.

Malá Losenice: PR Branty, malé prameniště v cípu lesa u V hranice PR, 615 m n. m. (49°36'29"N, 15°48'32"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 6 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (3 rLR-nt, 3 rLC-att).
 • Výskyt několika ohrožených slatiništních mechorostů (např. Campylium stellatum, Fissidens adianthoides).

Mezná: PR V Mezence, prameništní rašeliniště v údolí potoka Hejlovka, asi 2,3 km JZ od středu obce Mezná, 620 m n. m. (49°20'09"N, 15°11'10"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 1 druh mechorostu v červeném seznamu Vysočiny (1 rLC-att).
 • Zbytky populace mechu Breidleria pratensis.

Milíčov: prameniště u vesnice, za posledním domem nad silnicí směr Nový Rychnov, 680 m n. m. (49°23'28"N, 15°23'26"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 2 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rLC-att).
 • Zbytky populací vzácnějších mechů Sphagnum  warnstorfii a Breidleria pratensis.

Milíčov: Na Oklice (PR), rašeliniště na pramenech Milíčovského potoka, cca 1 km SSV od středu obce, 660 m n. m. (49°24'20"N, 15°23'39"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 17 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rCR, 1 rEN, 3 rVU, 7 rLR-nt, 5 rLC-att).
 • Jedna ze 4 recentně známých lokalit kriticky ohroženého rašeliníku Sphagnum platyphyllum v ČR, poměrně velké populace dalších ohrožených druhů (např. Hamatocaulis vernicosus, Calliergon giganteum, Scorpidium cossonii).

Milíčov: Nad Svitákem (PR), komplex rašelinných a vlhkých luk podél Milíčovského potoka, cca 1 km VSV od středu obce, 630 m n. m. (49°23'50"N, 15°24'29"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 14 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (3 rVU, 6 rLR-nt, 5 rLC-att).
 • Malá populace evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus, výskyt dalších vzácných mechorostů (Calliergon giganteum, Scorpidium cossonii).

Mnich: Stržená hráz (PP), 50 m SSV od památníku 2. svět. války, 585 m n. m. (49°17'12"N, 14°59'18"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 3 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Výskyt několika vzácnějších mechorostů (Breidleria pratensis, Tomentypnum nitens).

Myslůvka: VKP Na Klátově, prameniště 850 m JV od obce Myslůvka, 480 m n. m. (49°08'16"N, 15°27'09"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 6 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU, 2 rLR-nt, 3 rLC-att).
 • Výskyt evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus a řady dalších ohrožených mechů (např. Calliergon giganteum, Campylium stellatum). Jedna ze 4 známých lokalit bazifilního druhu Palustriella commutata na Českomoravské vrchovině.

Netín: Pod Vrkočem, luční rašeliniště pod jižní částí hráze rybníka Vrkoč, 1,2 km VJV od středu obce, 525 m n. m. (49°24'10"N, 15°57'12"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 8 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rCR, 4 rLR-nt, 3 rLC-att).
 • Jedna ze 3 recentně známých lokalit Helodium blandowii v kraji Vysočina, výskyt dalšíchohrožených mechů.

Nové Město na Moravě: PP Pernovka, SZ od města, 1 km JV od kóty Bílá skála, 777 m n. m. (49°35'02"N, 16°03'06"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 4 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 3 rLC-att).
 • Výskyt ohroženého rašeliníku Sphagnum contortum a několika dalších vzácnějších mechorostů.

Nový Rychnov: V Sklenářích, prameniště u soutoku potoků, 1,5 km ZSZ od středu obce, 645 m n. m. (49°23'30"N, 15°20'57"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 5 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU, 2 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Malá populace evropsky ohroženého mechu Hamatocaulis vernicosus, výskyt několika dalších vzácnějších druhů mechorostů (Sphagnum contortum, Tomentypnum nitens).

Odranec: prameniště při V okraji silnice Koníkov–Odranec, 800 m VJV od středu obce Odranec, 740 m n. m. (49°36'31"N, 16°08'30"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 7 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rEN, 2 rVU, 3 rLR-nt, 1 rLC-att).
 • Výskyt řady vzácných druhů mechorostů, poměrně velké populace ohroženého mechu Paludella squarrosa a evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus.

Opatov: PR Opatovské zákopy, rašelinná louka mezi lesy, v dolní části PR, 3,3 km od středu obce, 630 m n. m. (49°11'45"N, 15°38'54"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 11 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (4 rLR-nt, 7 rLC-att).
 • Jedna ze 3 recentně známých lokalit mechu Philonotis calcarea v kraji Vysočina, výskyt regionálně vzácného rašeliníku Sphagnum subnitens.

Otín: Kružíkova louka, malé prameniště v luční enklávě mezi lesy, 1,7 km SZ od středu obce, 580 m n. m. (49°16'45"N, 15°33'25"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 3 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Výskyt několika vzácnějších mechorostů.

Plíčky: EVL Staviště, prameniště 250 m JZ od osady Plíčky, 600 m n. m. (49°33'57"N, 15°58'27"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 4 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rEN, 1 rVU, 2 rLR-nt).
 • Výskyt vzácného mechu Paludella squarrosa a několika dalších ohrožených mechorostů (Scorpidium cossonii, Campylium stellatum)

Podmoklany: Zlatá louka (PR), slatinná louka 600 m J od středu obce, 470 m n. m. (49°42'52"N, 15°46'25"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 11 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rEN, 1 rVU, 5 rLR-nt, 4 rLC-att).
 • Jedna z největších populací ohroženého mechu Paludella squarrosa na Českomoravské vrchovině. Výskyt řady dalších ohrožených a vzácných mechorostů (Scorpidium cossonii, Campylium stellatum), poměrně velká populace regionálně vzácného rašeliníku Sphagnum subnitens.

Polička: Pod vlečkou, degradované mokřadní louky v dolní části údolí Janského potoka za soustavou přehrad 1 km JV od města, 560 m n. m. (49°41'32"N, 16°17'01"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 1 druh mechorostu v červeném seznamu Vysočiny (1 rLC-att).
 • Zbytek populace mechu Breidleria pratensis.

Polnička: PR Pod Kamenným vrchem, rašeliniště 1,5 km SZ od středu obce, 600 m n. m. (49°37'02"N, 15°53'52"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 13 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU, 5 rLR-nt, 7 rLC-att).
 • Výskyt několika vrchovištních druhů (játrovky Scapania paludicola a Gymnocolea inflata, rašeliník Sphagnum magellanicum), malé populace vzácnějších slatiništních druhů (např. Campylium stellatum, Tomentypnum nitens, Sphagnum contortum).

Proseč-Obořiště: PP Rašelinná louka u Proseče – Obořiště, prameniště ve střední části PP na pravém břehu potoka, 1,3 km J od středu obce, 610 m n. m. (49°23'48"N, 15°07'39"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 6 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU, 3 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Výskyt evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus a několika dalších ohrožených mechů (např. Tomentypnum nitens, Sphagnum contortum, Campylium stellatum).

Pustá Kamenice: Kamenická voda, rozsáhlý komplex rašelinných luk v lesích, 250–450 m JJZ od žel. stanice Pustá Kamenice-zastávka, 640–650 m n. m. (49°44'56"N, 16°05'31"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 2 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rLC-att).
 • Výskyt regionálně vzácného rašeliníku Sphagnum russowii.

Pustá Rybná: louka pod požární nádrží, 0,5 km Z od kóty Blatinský kopec (731 m), 650 m n. m. (49°43'06"N, 16°07'57"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 2 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rLC-att).
 • Zbytek populace mechu Breidleria pratensis.

Pustá Rybná: PR Damašek, rozsáhlý komplex rašelinných a vlhkých luk 2 km SZ od obce, 625–635 m n. m. (49°43'09"N, 16°07'33"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 10 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rEN, 4 rLR-nt, 5 rLC-att).
 • Jedna ze 14 známých lokalit ohroženého mechu Paludella squarrosa na Vysočině a výskyt regionálně vzácného rašeliníku Sphagnum subnitens.

Radešínská Svratka: Na Hájích, nedávno zalesněné prameniště v bočním údolí 1,5 km SSV od kostela v obci, 580 m n. m. (49°31'15"N, 16°05'40"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 8 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rEN, 1 rVU, 4 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Malá populace ohroženého mechu Paludella squarrosa, výskyt několika dalších druhů vzácnějších mechorostů (např. Scorpidium cossonii).

Radostín: NPR Dářko (vč. navazujících rašelinných biotopů), ca 1,5 km J od obce, 620 m n. m. (49°38'28"N, 15°52'21"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 19 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rEN, 3 rVU, 6 rLR-nt, 9 rLC-att).
 • Výskyt řady ohrožených druhů mechorostů, jediná lokalita játrovky Cephaloziella elachista na Vysočině.

Radostín: NPR Radostínské rašeliniště (vč. navazujících rašelinných biotopů), 1,5 km SV až 1 km SV od středu obce, 620 m n. m. (49°39'35"N, 15°53'07"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 18 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (3 rVU, 4 rLR-nt, 11 rLC-att).
 • Výskyt především kyselomilnějších ohrožených druhů mechorostů, jedna ze 3 lokalit vzácného rašeliníku Sphagnum affine na Českomoravské vrchovině.

Rohovka: lesní louka nad rybníkem Samson, luční enkláva s prameništěm, v lese mezi železnicí a rybníkem Samson, 1,4 km VJV od středu obce, 640 m n. m. (49°20'03"N, 15°17'15"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 3 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Malé zbytky populací mechů Tomentypnum nitens a Sphagnum warnstorfii.

Rohozná u Trhové Kamenice: Nový rybník u Rohozné, zrašelinělý břeh rybníka 500 m VJV od středu obce, 560 m n. m. (49°48'14"N, 15°49'11"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 2 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU, 1 rLC-att).
 • Výskyt evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus, velká populace vzácného mechu Calliergon giganteum.

Rohozná u Trhové Kamenice: PR Strádovka, zbytky rašeliniště na SZ břehu Velkého Rohozenského rybníka, 850 m SZ od středu obce, 580 m n. m. (49°48'34"N, 15°48'12"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 2 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU, 1 rLR-nt).
 • Výskyt evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus.

Roženecké Paseky: prameniště na SZ okraji obce, 620 m od S kóty vrchu Kamenice, 660 m n. m. (49°36'25"N, 16°09'54"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 5 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU, 3 rLR-nt, 1 rLC-att).
 • Výskyt vzácných slatiništních mechorostů (např. malá populace evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus).

Roženecké Paseky: Panská, prameniště 330 m VSV od kóty vrchu Kamenice, 750 m n. m. (49°36'07"N, 16°10'08"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 5 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rEN, 3 rVU, 1 rLC-att).
 • Jedna ze 14 recentně známých lokalit druhu Paludella squarrosa na Českomoravské vrchovině, výskyt evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus a dalších ohrožených mechorostů (např. Calliergon giganteum, Scorpidium cossonii).

Řehořov: malé prameniště 1,5 km JJV od středu obce, 595 m n. m. (49°23'00"N, 15°47'25"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 2 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 1 rLC-att).
 • Zbytky populací vzácnějších mechů Campylium stellatum a Breidleria pratensis.

Řeženčice: Trsov, malé prameniště v louce na pravém břehu potoka 1,6 km Z od středu obce, 635 m n. m. (49°22'03"N, 15°19'59"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 1 druh mechorostu v červeném seznamu Vysočiny (1 rLC-att).
 • Zbytek populace mechu Breidleria pratensis.

Samotín u Sněžného: prameniště 550 m S od středu osady, 705 m n. m. (49°39'14"N, 16°04'12"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 5 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU, 3 rLR-nt, 1 rLC-att).
 • Výskyt několika ohrožených druhů mechorostů (Scorpidium cossonii, Campylium stellatum, Sphagnum contortum).

Sázava pod Křemešníkem: Čermákovy louky (PR), 0,9 km J od středu obce, 685 m n. m. (49°23'07"N, 15°19'46"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 8 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (4 rLR-nt, 4 rLC-att).
 • Výskyt ohrožených slatiništních mechorostů, jedna z největších populací druhu Tomentypnum nitens v kraji Vysočina.

Sklené: PR Olšina u Skleného, rašelinná louka, 0,9 km SSV od středu obce, 725 m n. m. (49°37'06"N, 16°00'38"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 16 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rVU, 7 rLR-nt, 7 rLC-att).
 • Jediná recentně známá lokalita ohrožené játrovky Riccardia chamaedryfolia v kraji Vysočina. Výskyt řady ohrožených slatiništních mechorostů (např. Scorpidium cossonii, Campylium stellatum, Sphagnum contortum).

Sklené nad Oslavou: mokrá louka pod hrází rybníka Malý Podvesník na SZ okraji obce, vpravo od silnice na Ostrov nad Oslavou, 548 m n. m. (49°26'33"N, 16°03'06"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 1 druh mechorostu v červeném seznamu Vysočiny (1 rLC-att).
 • Zbytek populace mechu Breidleria pratensis.

Slavkovice: PP Šafranice, rašelinná louka mezi lesy, nad Lesním rybníkem, 1,2 km JZ od kaple v obci, 610 m n. m. (49°32'53"N, 16°00'50"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 8 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rVU, 2 rLR-nt, 4 rLC-att).
 • Výskyt evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus a několika dalších ohrožených mechů (např. Calliergon giganteum).

Sobíňov: Niva Doubravy (PR), rozsáhlý komplex vlhkých, mezofilních, rašelinných a smilkových luk, 1,2 km JV od zel. stanice Sobíňov, 540 m n. m. ( 49°41'24"N, 15°46'16"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 3 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Výskyt ohroženého rašeliníku Sphagnum contortum.

Stálkov: zrašelinělé břehy a louka pod hrází rybníka Horní Šatlava, 1,2 km JV od obce, 620 m n. m. (49°01'28"N, 15°17'56"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 3 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (3 rLC-att).
 • Zbytek populace mechu Breidleria pratensis.

Staré Ransko: Ranská jezírka (PR) 4,5 km JZ od středu obce Krucemburk, 620 m n. m. (49°39'10"N, 15°48'52"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 4 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rCR, 1 rEN, 1 rLR-nt, 1 rLC-att).
 • Jedna ze 2 recentních lokalit kriticky ohroženého mechu Scorpidium scorpioides a jediná recentní lokalita ohroženého mechu Rhizomnium pseudopunctatum v kraji Vysočina.

Strachoňovice: 1,7 km SSZ od obce Strachoňovice, zrašelinělá lesní enkláva U Zabitého, 530 m n. m. (49°07'22"N, 15°30'20"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 4 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (3 rLR-nt, 1 rLC-att).
 • Výskyt několika vzácnějších slatiništních mechorostů (Campylium stellatum, Sphagnum contortum, Tomentypnum nitens).

Studnice-Košinov: Louky v Košinově, rašelinné louky v lesích mezi Košinovem a Zalíbeným, 610–620 m n. m. (49°42'49"N, 15°53'50"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 1 druh mechorostu v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU).
 • Jedna ze 3 lokalit vzácného rašeliníku Sphagnum affine na Českomoravské vrchovině.

Studnice: Zalíbené, 300–400 m SSV od kapličky v osadě, 610 m n. m. (49°43'08"N, 15°54'14"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 2 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU, 1 rLR-nt).
 • Výskyt vzácné játrovky Scapania paludicola.

Studnice: 1 km J od středu obce, mokrá louka pod hrází rybníka a niva potoka, 620 m n. m. (49°43'48"N, 15°54'22"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 3 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU, 2 rLC-att).
 • Výskyt vzácné játrovky Scapania paludicola.

Suchdol u Kunžaku: PP Rašeliniště u Suchdola, rašeliniště při SZ okraji obce Suchdol, 625 m n. m. (49°07'55"N, 15°14'18"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 11 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (3 rVU, 6 rLR-nt, 3rLC-att).
 • Jedna ze 14 známých lokalit ohroženého mechu Paludella squarrosa na Vysočině. Výskyt evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus a řady dalších ohrožených mechů (např. Calliergon giganteum, Campylium stellatum, Dicranum bonjeanii, Scorpidium cossonii).

Svratouch: PP U Tučkovy hájenky, rašelinné louky na S okraji obce, 700 m n. m. (49°44'12"N, 16°01'16"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 9 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rCR, 1 rLR-nt, 7 rLC-att).
 • Jedna ze 4 recentně známých lokalit kriticky ohroženého rašeliníku Sphagnum platyphyllum v ČR.

Šimanov: Šimanovské rašeliniště (PR), rašeliniště při Maršovském potoku, 0,7 km JJZ od středu obce, 605 m n. m. (49°27'02"N, 15°26'48"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 16 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rCR, 3 rVU, 7 rLR-nt, 5 rLC-att).
 • Jedna ze 4 recentně známých lokalit Meesia triquetra v ČR, poměrně velká populace evropsky ohroženého mechu Hamatocaulis vernicosus, výskyt řady dalších ohrožených mechorostů (Calliergon giganteum, Scorpidium cossonii).

Šimanov: Hajnice (PP), vlhké až rašelinné louky v pramenné oblasti Hejnického potoka, mezi obcemi Šimanov a Branišov, 595 m n. m. (49°27'54"N, 15°26'34"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 1 druh mechorostu v červeném seznamu Vysočiny (1 rLC-att).
 • Bryologicky velmi chudá lokalita, jediným zajímavějším druhem je Brachythecium mildeanum.

Šimpach: PP Kejtovské louky, rašelinné louky v nivě potoka pod ryb. Dvořiště, východní část PP, 0,4 km VSV od hráze ryb., 540 m n. m. (49°25'35"N, 14°59'01"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 9 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rEN, 2 rVU, 2 rLR-nt, 4 rLC-att).
 • Jedna ze 14 známých lokalit ohroženého mechu Paludella squarrosa na Vysočině. Výskyt dalších ohrožených druhů (Calliergon giganteum, Scorpidium cossonii).

Široký Důl: V Hatích, prameniště v údolí Jalového potoka 800 m J od areálu zemědělského družstva v obci, 540 m n. m. (49°44'11"N, 16°13'18"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 1 druh mechorostu v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt).
 • Výskyt mechu Campylium stellatum.

Švábov: U Potoků (PR), rašeliniště na okraji nivy pod železnicí, u soutoku Švábovského potoka s Jihlavou, 1,1 km SZ od středu obce, 565 m n. m. (49°18'59"N, 15°20'53"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 11 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rVU, 5 rLR-nt, 4 rLC-att).
 • Jedna z největších populací ohroženého mechu Dicranum bonjeanii na Českomoravské vrchovině, výskyt několika dalších ohrožených mechorostů (např. Scorpidium cossonii, Calliergon giganteum).

Trhová Kamenice: PP Buchtovka, rašelinná louka s pramennými vývěry, 1,5 km J od středu obce, 540 m n. m. (49°46'24"N, 15°48'47"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 9 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU, 6 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Výskyt několika vzácnějších mechorostů (Scorpidium cossonii, Campylium stellatum, Dicranum bonjeanii, Tomentypnum nitens, Sphagnum contortum).

Trhová Kamenice: 1,5 km VJV od obce, 400–500 m J od kóty Kamenných vrch, louky v nivě Chobotovského potoka, 540 m n. m. (49°46'57"N, 15°50'19"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 3 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Výskyt mechů Tomentypnum nitens, Sphagnum  warnstorfii a Breidleria pratensis.

Třešť: PP Rybníky v Pouštích, prameniště u Z zátoky Lovětínského rybníka, 3,8 km VJV od středu obce, 605 m n. m. (49°17'03"N, 15°32'03"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 1 druh mechorostu v červeném seznamu Vysočiny (1 rLR-nt).
 • Zbytek populace mechu Tomentypnum nitens.

Turovka: PP Borky, 1 km JZ od středu obce Turovka, 680 m n. m. (49°18'03"N, 15°15'49"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 3 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (3 rLC-att).
 • Výskyt 3 v kraji méně běžných rašeliníků (Sphagnum centrale, S. russowii, S. warnstorfii).

Velké Janovice: Žlíbek, několik pramenišť pod sebou ve svahu v lučním žlabu mezi poli, navazuje na intravilán obce, kolem 620 m n. m. (49°35'09"N, 16°13'04"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 4 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Výskyt několika vzácných a ohrožených druhů mechorostů (Scorpidium cossonii, Campylium stellatum).

Velké Janovice: Údolí Janovického potoka, prameniště A v údolí nedotčeném kolektivizací, asi 1 km ZJZ od středu obce, 620 m n. m. (49°35'06"N, 16°12'33"E) & Údolí Janovického potoka, prameniště B v údolí nedotčeném kolektivizací, asi 0,8 km Z od středu obce, 620 m n. m. (49°35'12"N, 16°12'42"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 8 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rVU, 4 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Výskyt evropsky ohroženého mechu Hamatoculis vernicosus a několika dalších vzácnějších druhů mechorostů (např. Scorpidium cossonii, Campylium stellatum, Sphagnum contortum).

Vílanec: rašeliniště na pravém břehu potoka J od hranice PR Vílanecké rašeliniště, 0,4 km nad hrází Nového rybníka, 570 m n. m. (49°20'25"N, 15°32'58"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 11 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (3 rVU, 4 rLR-nt, 4 rLC-att).
 • Výskyt evropsky ohroženého mechu Hamatoculis vernicosus, jedna z největších populací vzácného mechu Calliergon giganteum na Jihlavsku. Výskyt řady dalších vzácnějších druhů.

Vintířov: Rašeliniště u Vintířova (PP), vytěžené svahové rašeliniště převážně zarostlé stromy, 0,5 km Z od středu obce, 610 m n. m. (49°24'00"N, 14°59'02"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 4 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Zbytky populací vzácnějších rašeliníků Sphagnum contortum a S. warnstorfii.

Víska u Kněžic: PP Urbánkův palouk, rašelinná louka vklíněná do lesa, nad silnicí Brtnice–Zašovice u odbočky na Radonín, 625 m n. m. (49°16'44"N, 15°42'05"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 7 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rCR, 1 rLR-nt, 5 rLC-att).
 • Jedna ze 3 recentně známých lokalit Helodium blandowii v kraji Vysočina, výskyt dalšíchohrožených mechů.

Vlásenice u Pelhřimova: Za Stráží, zbytek z rozsáhlých rašelinných luk nad rybníkem, 1,4 km JV od středu obce, 570 m n. m. (49°24'31"N, 15°10'34"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 4 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rEN, 1 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Výskyt vzácného mechu Drepanocladus polygamus a několika dalších ohrožených mechorostů (např. Tomentypnum nitens, Sphagnum warnstorfii).

Vojnův Městec: PP Suché kopce, rašelinné louky SV od obce pod kótou 693 m, 650–670 m n. m. (49°41'07"N, 15°53'45"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 1 druh mechorostu v červeném seznamu Vysočiny (1 rLC-att).
 • Výskyt regionálně vzácného rašeliníku Sphagnum russowii.

Vortová: PP Zlámanec, rašelinná louka JJZ od středu obce, 620 m n. m. (49°42'20"N, 15°55'55"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 18 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rEN, 3 rVU, 6 rLR-nt, 8 rLC-att).
 • Jedna ze 14 známých lokalit ohroženého mechu Paludella squarrosa na Vysočině. Výskyt evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus a řady dalších ohrožených mechů (např. Calliergon giganteum, Campylium stellatum, Scorpidium cossonii, Sphagnum obtusum).

Vortová: PP Návesník, rašelinná louka 500 m Z od středu obce, 620 m n. m. (49°42'45"N, 15°55'39"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 12 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (3 rVU, 5 rLR-nt, 4 rLC-att).
 • Zbytek populace evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus, výskyt řady dalších ohrožených mechů (např. Calliergon giganteum, Campylium stellatum, Scorpidium cossonii).

Vortová: PP Utopenec, rašelinné louky v nivě Vortovského potoka S od obce, 610 m n. m. (49°43'11"N, 15°55'53"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 3 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rLR-nt, 1 rLC-att).
 • Výskyt mechů Tomentypnum nitens a Campylium stellatum.

Vortová: louky pod hřbitovem, 0,3 km SV od středu obce, 630 m n. m. (49°42'55"N, 15°56'19"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 4 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rLR-nt, 2 rLC-att).
 • Výskyt mechů Tomentypnum nitens a Campylium stellatum.

Vyklantice: PR Údolí potoka u Dolské myslivny, prameniště v tradičních loukách mezi lesy, nad silnicí Vyklantice–Lukavec, 595 m n. m. (49°33'10"N, 15°00'40"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 1 druh mechorostu v červeném seznamu Vysočiny (1 rLC-att).
 • Zbytky populace mechu Breidleria pratensis.

Zalíbené: niva Valčického potoka, cca 1,25 km SV od kaple v obci Zalíbené, 600 m n. m. (49°43'17"N, 15°54'47"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 3 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU, 2rLC-att).
 • V roce 2003 zde byl nalezen Calliergon giganteum, později neověřen.

Zubří: PR Zubří, zbytky svahových pramenišť zachovalých v rozsáhlejším komplexu pastvin, bezprostředně navazují na Z okraj osady, kolem 600 m n. m. (49°46'32"N, 15°47'39"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita mimo Kraj Vysočina.
 • 3 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rVU, 1 rLR-nt, 1 rLC-att).
 • Výskyt mechů Scorpidium cossonii a Campylium stellatum.

Žďár nad Sázavou: Bartačky, malé prameniště u zaniklého rybníčka nad ryb. Štěrků, 2,5 km JV od náměstí, 600 m n. m. (49°32'48"N, 15°57'43"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 2 druhy mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (2 rLC-att).
 • Zbytky populací vzácnějších mechů Sphagnum  warnstorfii a Breidleria pratensis.

Žďár nad Sázavou: PP Louky u Černého lesa, rašeliniště na SV okraji rybníka Konvent, 800 m S od kostela Zelená hora, 575 m n. m. (49°35'08"N, 15°56'32"E).

 • Českomoravská vrchovina – lokalita v Kraji Vysočina.
 • 15 druhů mechorostů v červeném seznamu Vysočiny (1 rCR, 1 rEN, 3 rVU, 5 rLR-nt, 5 rLC-att).
 • Výskyt řady vzácných druhů mechorostů, jedna ze 3 recentních lokalit Meesia triquetra v kraji Vysočina, výskyt ohroženého mechu Paludella squarrosa a evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus.

 

1.4.3) Bryologický průzkum vybraných lokalit

Lokality byly navštíveny v dubnu a květnu v roce 2015, terénní průzkum provedly T. Štechová, E. Holá a A. Manukjanová. K průzkumu byly vybrány lokality na základě těchto kritérií:

 • dosud zde neproběhl žádný bryologický průzkum
 • na lokalitách byl v předchozích letech proveden základní bryologický průzkum (F. Lysák, T. Peterka), při němž byly nalezeny některé vzácné druhy mechorostů.

Celkem bylo navštíveno 22 lokalit: Bejčina, Borky, Branty, Čermákovy louky, Hrachoviště, Kadůvek, Kejtovské louky, Mrázkova louka, Na Hájích, Nad Horníkem, Nad Niklem, Nad Samsonem, Pod Vrkočem, Rašeliniště u Vintířova, Rašelinná louka u Proseče-Obořiště, Stržená hráz, U hájenky, U Loupežníka, Údolí Janovického potoka, Váhy, Za Stráží, Žlíbek.

Na lokalitách byly zaznamenávány všechny rašeliništní druhy mechorostů. Část druhů byla determinována již při terénní práci za pomoci botanické lupy, u ostatních bylo nutné použít mikroskop. Dokladové herbářové sběry mechorostů budou uloženy převážně v Muzeu Vysočiny v Jihlavě (MJ) nebo na Katedře botaniky JU ČB (CBFS). Nomenklatura taxonů a kategorie ohrožení jsou uvedeny podle Seznamu a červeného seznamu mechorostů ČR (Kučera et al. 2012). Vysvětlení zkratek v jednotlivých tabulkách: J – játrovka, EN – ohrožený taxon, VU – zranitelný taxon, LR-nt – taxon blízký ohrožení, LC-att – taxon neohrožený, zasluhující pozornost, LC – neohrožený taxon, druhy tučným písmem jsou druhy z červeného seznamu ČMV.

Druhy zaznamenané na jednotlivých lokalitách byly zapsány do Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR.

 

Bejčina

Dolní Věžnice: Bejčina, výrazné prameniště v luční enklávě mezi poli, 1 km JZ od většího rybníka v obci, 485 m n. m. (49°30'42"N, 15°40'14"E).

Stav lokality v době návštěvy: Lokalita je pravidelně kosena, potýká se ale s nedostatkem vody a je zde hodně zapojené bylinné patro.

Datum návštěvy: 30.5.2015

Autor: Štechová T., Holá E., Manukjanová A.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Lysák 2010

Atrichum undulatum

bezvláska vlnkatá

LC

x

 

Aulacomnium palustre

klamonožka bahenní

LC

x

 

Brachythecium rivulare

baňatka potoční

LC

x

 

Breidleria pratensis

jílovka luční

LC-att / rLC-att

x

x

Bryum pseudotriquetrum s.l.

prutník hvězdovitý

 

x

 

Calliergon cordifolium

bařinatka srdčitá

LC

x

 

Calliergonella cuspidata

károvka hrotitá

LC

x

 

Campylium stellatum

zelenka hvězdovitá

LR-nt / r LR-nt

x

x

Campylopus introflexus

křivonožka vehnutá

LC

x

 

Cirriphyllum piliferum

hájovka chluponosná

LC

x

 

Climacium dendroides

drabík stromkovitý

LC

x

 

Dicranum bonjeanii

dvouhrotec bahenní

LR-nt

x

 

Dicranum scoparium

dvouhrotec chvostnatý

LC

x

 

Fissidens adianthoides

krondlovka netíkovitá

LC-att / rLR-nt

x

 

Chiloscyphus polyanthos - J

křehutka obecná pravá

LC

x

 

Chiloscyphus profundus - J

křehutka různolistá

LC

x

 

Plagiomnium elatum

měřík vyvýšený

LC-att

x

 

Polytrichum formosum

ploník ztenčený

LC

x

 

Rhytidiadelphus squarrosus

kostrbatec zelený

LC

x

 

Sphagnum teres

rašeliník oblý

LC

x

 

Straminergon stramineum

bařinatka nažloutlá

LC

x

 

Tomentypnum nitens

vlasolistec vlhkomilný

LR-nt / rLR-nt

x

 

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 22 taxonů mechorostů, z toho 2 taxony játrovek a 20 taxonů mechů. Celkem 6 nalezených taxonů je zahrnutých v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a 5 taxonů v Červeném seznamu ČMV. Jedná se o druhy vázané na bázemi bohatší prameniště.

Stručný komentář k vybraným taxonům:

Campylium stellatum

Velikost populace: 2 m2

Souřadnice výskytu: 49°30'42.2"N, 15°40'13.4"E a 49°30'42.9"N, 15°40'16.7"E

Dicranum bonjeanii

Souřadnice výskytu: 49°30'42.9"N, 15°40'16.7"E

Tomentypnum nitens

Velikost populace: do 0.5×0.5m

Souřadnice výskytu: 49°30'42.7"N, 15°40'15.2"E

 

Borky

Turovka: PP Borky, 1 km JZ od středu obce Turovka, 680 m n. m. (49°18'03"N, 15°15'49"E).

Stav lokality v době návštěvy: Rozsáhlejší komplex rašelinných luk kyselejšího charakteru, většinu plochy pokrývají bultovité porosty rašeliníků, pouze vzácněji se zde vyskytují mokvavá rozvolněná místa.

Datum návštěvy: 8.5.2015

Autor: Štechová T., Holá E.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Atrichum undulatum

bezvláska vlnkatá

LC

x

Calliergonella cuspidata

károvka hrotitá

LC

x

Cirriphyllum piliferum

hájovka chluponosná

LC

x

Plagiomnium elatum

měřík vyvýšený

LC-att

x

Pohlia nutans s.l.

paprutka nicí

 

x

Polytrichum commune

ploník obecný

LC

x

Pseudocampylium radicale

rokýtek vlhkomilný

LC-att

x

Rhytidiadelphus squarrosus

kostrbatec zelený

LC

x

Sphagnum centrale

rašeliník středový

LC-att / rLC-att

x

Sphagnum flexuosum

rašeliník odchylný

LC

x

Sphagnum palustre

rašeliník člunkolistý

LC

x

Sphagnum russowii

rašeliník statný

LC / rLC-att

x

Sphagnum subsecundum

rašeliník jednostranný

LC

x

Sphagnum teres

rašeliník oblý

LC

x

Sphagnum warnstorfii

rašeliník Warnstorfův

LC-att / rLC-att

x

Straminergon stramineum

bařinatka nažloutlá

LC

x

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 16 taxonů mechorostů (pouze mechů). Celkem 4 nalezené taxony jsou zahrnuté v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a 3 taxony v Červeném seznamu ČMV. Jedná se o vzácnější druhy rašeliníků.

 

Branty

Malá Losenice: PR Branty, malé prameniště v cípu lesa u V hranice PR, 615 m n. m. (49°36'29"N, 15°48'32"E).

Datum návštěvy: 30.5.2015

Autor: Štechová T., Holá E., Manukjanová A.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Lysák 2011 (in Štechová et al. 2014A)

Aneura pinguis  - J

bezžilka mastná

LC

x

 

Atrichum undulatum

bezvláska vlnkatá

LC

x

 

Aulacomnium palustre

klamonožka bahenní

LC

x

 

Brachythecium rivulare

baňatka potoční

LC

x

 

Breidleria pratensis

jílovka luční

LC-att / rLC-att

x

x

Bryum pseudotriquetrum s.l.

prutník hvězdovitý

 

x

 

Calliergon cordifolium

bařinatka srdčitá

LC

x

 

Calliergonella cuspidata

károvka hrotitá

LC

x

 

Campylium stellatum

zelenka hvězdovitá

LR-nt / rLR-nt

x

 

Climacium dendroides

drabík stromkovitý

LC

x

 

Fissidens adianthoides

krondlovka netíkovitá

LC-att / rLR-nt

x

 

Chiloscyphus cuspidatus - J

křehutka špičatá

LC-att

x

 

Chiloscyphus pallescens - J

křehutka bledá

LC-att

x

 

Pellia sp.

pobřežnice

 

x

 

Philonotis caespitosa

vlahovka drnatá

LC-att / rLC-att

x

 

Philonotis fontana

vlahovka prameništní

LC / rLC-att

x

 

Plagiomnium elatum

měřík vyvýšený

LC-att

x

 

Pleuridium acuminatum

straniplodka šídlovitá

LC-att

x

 

Polytrichum formosum

ploník ztenčený

LC

x

 

Rhytidiadelphus squarrosus

kostrbatec zelený

LC

x

 

Sphagnum teres

rašeliník oblý

LC

x

 

Sphagnum warnstorfii

rašeliník Warnstorfův

LC-att / rLC-att

x

 

Tomentypnum nitens

vlasolistec vlhkomilný

LR-nt / rLR-nt

x

x

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 23 taxonů mechorostů, z toho 3 taxony játrovek a 20 taxonů mechů. Celkem 10 nalezených taxonů je zahrnutých v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a 7 taxonů v Červeném seznamu ČMV. Jedná se o druhy rozvolněných pramenných míst, jejichž populace jsou malé, protože na většině plochy je poměrně hustě zapojená vegetace cévnatých rostlin a mokvavá prameniště zůstala zachována pouze maloplošně.

Stručný komentář k vybraným taxonům:

Campylium stellatum

Velikost populace: 20×20 cm

Souřadnice výskytu: 49°36'28.6"N, 15°48'33.3"E; 49°36'30.4"N, 15°48'33.1"E

Tomentypnum nitens

Velikost populace: pouze několik lodyžek

Souřadnice výskytu: 49°36'28.4"N, 15°48'33.3"E

 

Čermákovy louky

Sázava pod Křemešníkem: PR Čermákovy louky, 0,9 km J od středu obce, 685 m n. m. (49°23'07"N, 15°19'46"E).

Stav lokality v době návštěvy: Komplex vlkých a rašelinných luk protkaných drobnými prameništi. Zjevná eutrofizace biotopu.

Datum návštěvy: 19.5.2015

Autor: Štechová T., Manukjanová A.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Lysák 2010

Aneura pinguis - J

bezžilka mastná

LC

x

 

Aulacomnium palustre

klamonožka bahenní

LC

x

 

Brachythecium rivulare

baňatka potoční

LC

x

 

Breidleria pratensis

jílovka luční

LC-att / rLC-att

x

x

Bryum pseudotriquetrum s.l.

prutník hvězdovitý

 

x

 

Calliergonella cuspidata

károvka hrotitá

LC

x

 

Cirriphyllum piliferum

hájovka chluponosná

LC

x

 

Climacium dendroides

drabík stromkovitý

LC

x

 

Fissidens adianthoides

krondlovka netíkovitá

LC-att / rLR-nt

 

x

Marchantia polymorpha s.l. - J

porostnice mnohotvárná

 

x

 

Philonotis caespitosa

vlahovka drnatá

LC-att / rLC-att

x

 

Philonotis fontana

vlahovka prameništní

LC / rLC-att

x

 

Plagiomnium elatum

měřík vyvýšený

LC-att

x

 

Polytrichum commune

ploník obecný

LC

x

 

Polytrichum strictum

ploník tuhý

LC / rLR-nt

 

x

Pseudocampylium radicale

rokýtek vlhkomilný

LC-att

x

 

Rhytidiadelphus squarrosus

kostrbatec zelený

LC

x

 

Sarmentypnum exannulatum

srpnatka bezkruhá

LC

x

x

Sphagnum contortum

rašeliník modřínový

LR-nt / rLR-nt

x

 

Sphagnum flexuosum

rašeliník odchylný

LC

x

 

Sphagnum palustre

rašeliník člunkolistý

LC

x

 

Sphagnum teres

rašeliník oblý

LC

x

 

Sphagnum warnstorfii

rašeliník Warnstorfův

LC-att / rLC-att

x

x

Straminergon stramineum

bařinatka nažloutlá

LC

x

 

Tomentypnum nitens

vlasolistec vlhkomilný

LR-nt / rLR-nt

x

x

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 23 taxonů mechorostů, z toho 2 taxony játrovek a 21 taxonů mechů. Celkem 7 nalezených taxonů je zahrnutých v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a 6 taxonů v Červeném seznamu ČMV. Zachovalá mechová společenstva byla nalezena na mírně odrostlejších plochách (Sphagnum contortum, S. warnstorfii, Tomentypnum nitens). V mokvavých místech kolem mělkých stružek a terénních depresí, kde na podobných lokalitách v regionu často rostou vzácnější prameništní mechy, je však zjevná eutrofizace biotopu (dominance Calliergonella cuspidata).

Stručný komentář k vybraným taxonům:

Sphagnum contortum

Velikost populace: druh roste rozptýleně na více místech v centrální části rezervace, velikost populace lze odhadnout na několik m2

Souřadnice výskytu: širší okolí bodu 49°23'07.224"N, 15°19'46.524"E

Tomentypnum nitens

Velikost populace: druh tvoří lokální dominantu v centrální části rezervace

Souřadnice výskytu: širší okolí bodu 49°23'07.224"N, 15°19'46.524"E

 

Hrachoviště

Střítež: PR Hrachoviště, 1,7 km SV od středu obce Střítež, zrašelinělá louka u rybníka Střední Hrachoviště, 570 m n. m. (49°22'23"N, 15°8'44"E).

Stav lokality v době návštěvy: Luční vegetace má spíše charakter vlhkých živinami bohatších luk, mechové patro je zde značně degradováno.

Datum návštěvy: 8.5.2015

Autor: Štechová T., Holá E.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Brachythecium rivulare

baňatka potoční

LC

x

Bryum pseudotriquetrum s.l.

prutník hvězdovitý

 

x

Calliergon cordifolium

bařinatka srdčitá

LC

x

Calliergonella cuspidata

károvka hrotitá

LC

x

Climacium dendroides

drabík stromkovitý

LC

x

Plagiomnium elatum

měřík vyvýšený

LC-att

x

Pseudocampylium radicale

rokýtek vlhkomilný

LC-att

x

Na lokalitě bylo zaznamenáno 7 taxonů mechorostů (pouze mechů). Celkem 2 nalezené taxony jsou zahrnuty v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a žádný z nalezených taxonů není v Červeném seznamu ČMV.

 

Kadůvek

Kadov: malé prameniště na jižním okraji osady Kadůvek, 700 m n. m. (49°37'27"N, 16°03'56"E).

Stav lokality v době návštěvy: Voda z pramenišť je svedena do značně zahloubených stružek, takže lokalita působí relativně suchým dojmem a prameništní vegetace se nachází pouze v bezprostřední blízkosti stružek. Při návštěvě lokality v r. 2015 nebylo ověřeno několik druhů udávaných z předchozích let Peterkou. V době návštěvy byly poměrně čerstvě prohrnuté stružky a je možné, že při zásahu byla část prameništní vegetace zničena.

Datum návštěvy: 30.5.2015

Autor: Štechová T., Holá E., Manukjanová A.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Peterka 2013 (in Štechová et al. 2014A)

Atrichum undulatum

bezvláska vlnkatá

LC

x

 

Aulacomnium palustre

klamonožka bahenní

LC

x

 

Bryum pseudotriquetrum s.l.

prutník hvězdovitý

 

x

 

Calliergonella cuspidata

károvka hrotitá

LC

x

 

Campylium stellatum

zelenka hvězdovitá

LR-nt / rLR-nt

 

x

Climacium dendroides

drabík stromkovitý

LC

x

 

Dicranum bonjeanii

dvouhrotec bahenní

LR-nt / rLR-nt

x

 

Fissidens adianthoides

krondlovka netíkovitá

LC-att / rLR-nt

 

x

Chiloscyphus cuspidatus - J

křehutka špičatá

LC-att

x

 

Pellia sp. - J

pobřežnice

 

x

 

Philonotis sp.

vlahovka

 

x

 

Pleurozium schreberi

travník Schreberův

LC

x

 

Polytrichum formosum

ploník ztenčený

LC

x

 

Polytrichum strictum

ploník tuhý

LC / rLR-nt

x

 

Rhytidiadelphus squarrosus

kostrbatec zelený

LC

x

 

Sphagnum contortum

rašeliník modřínový

LR-nt / rLR-nt

 

x

Sphagnum palustre

rašeliník člunkolistý

LC

x

 

Sphagnum russowii

rašeliník statný

LC

x

 

Sphagnum warnstorfii

rašeliník Warnstorfův

LC-att / rLC-att

 

x

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 15 taxonů mechorostů, z toho 2 taxony játrovek a 13 taxonů mechů. Celkem 6 nalezených taxonů je zahrnuto v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a 7 taxonů v Červeném seznamu ČMV.

Stručný komentář k vybraným taxonům:

Dicranum bonjeanii

Velikost populace: ca 1 m2

Souřadnice výskytu: 49°37'27.3"N, 16°03'54.9"E; 49°37'25.8"N, 16°03'58.1"E

 

Kejtovské louky

Šimpach: PP Kejtovské louky, rašelinné louky v nivě potoka pod ryb. Dvořiště, východní část PP, 0,4 km VSV od hráze ryb., 540 m n. m. (49°25'35"N, 14°59'01"E).

Stav lokality v době návštěvy: Louky byly poničené absencí kvalitního managementu – byly koseny pouze některé části a stagnovala zde voda, která nemohla přes množství nahromaděné stařiny přirozeně odtékat. V r. 2013 byla započata intenzivní péče, při níž byly vyřezány náletové dřeviny, louka byla celá důkladně pokosena a byla odstraněna nahromaděná stařina. Tím došlo k obnově prameniště v SV části louky a k regeneraci populací ohrožených mechorostů.

Datum návštěvy: 3.5.2015

Autor: Štechová T., Holá E.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Lysák 2010

Atrichum undulatum

bezvláska vlnkatá

LC

x

 

Aulacomnium palustre

klamonožka bahenní

LC

x

 

Brachythecium mildeanum

baňatka Mildeova

LC-att / rLC-att

x

 

Brachythecium rivulare

baňatka potoční

LC

x

 

Breidleria pratensis

jílovka luční

LC-att / rLC-att

x

x

Bryum pseudotriquetrum s.l.

prutník hvězdovitý

 

x

 

Calliergon cordifolium

bařinatka srdčitá

LC

x

 

Calliergon giganteum

bařinatka obrovská

VU / rVU

x

 

Calliergonella cuspidata

károvka hrotitá

LC

x

 

Campylium stellatum

zelenka hvězdovitá

LR-nt / rLR-nt

x

x

Climacium dendroides

drabík stromkovitý

LC

x

 

Chiloscyphus pallescens - J

křehutka bledá

LC-att

x

 

Paludella squarrosa

bažinník kostrbatý

EN / rEN

x

 

Philonotis caespitosa

vlahovka drnatá

LC-att / rLC-att

x

 

Plagiomnium elatum

měřík vyvýšený

LC-att

x

 

Pleuridium acuminatum

straniplodka šídlovitá

LC-att

x

 

Pottia truncata

kroucenec uťatý

LC

x

 

Pseudocampylium radicale

rokýtek vlhkomilný

LC-att

x

 

Rhytidiadelphus squarrosus

kostrbatec zelený

LC

x

 

Scorpidium cossonii

štírovec prostřední

LR-nt / rVU

x

x

Sphagnum teres

rašeliník oblý

LC

x

 

Tomentypnum nitens

vlasolistec vlhkomilný

LR-nt / rLR-nt

x

x

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 22 taxonů mechorostů, z toho 1 taxon játrovek a 21 taxonů mechů. Celkem 12 nalezených taxonů je zahrnutých v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a 8 taxonů v Červeném seznamu ČMV. Populace nejvzácnějších druhů (Paludella squarrosa, Calliergon giganteum, Scorpidium cossonii) jsou malé. Pokud bude pokračovat započatá kvalitní péče o lokalitu, dá se předpokládat, že by mohly tyto druhy v budoucnu více prosperovat.

Stručný komentář k vybraným taxonům:

Calliergon giganteum

Velikost populace: několik lodyžek

Souřadnice výskytu: 49°25'34.9"N, 14°59'00.6"E

Campylium stellatum

Velikost populace: přibližně 50×50 cm

Souřadnice výskytu: 49°25'35.3"N, 14°59'01.1"E

Paludella squarrosa

Velikost populace: přibližně do 200 lodyžek

Souřadnice výskytu: 49°25'35.3"N, 14°59'01.1"E

Scorpidium cossonii

Velikost populace: 50×50 cm

Souřadnice výskytu: 49°25'34.9"N, 14°59'00.6"E

Tomentypnum nitens

Velikost populace: až 2 m2

Souřadnice výskytu: 49°25'34.6"N, 14°58'57.8"E

 

Mrázkova louka

Horní Bory: PP Mrázkova louka, rašelinná louka mezi lesy, nad silnicí směr Rousměrov, 2,1 km S od kostela v H. Borech, 545 m n. m. (49°26'40"N, 16°01'36"E).

Stav lokality v době návštěvy: Lokalita je poměrně suchá, na okrajích louky je zjevná eutrofizace – lokálně zde dominuje skřípina lesní, v jejímž podrostu je mechové patro značně degradováno.

Datum návštěvy: 29.5.2015

Autor: Štechová T., Holá E., Manukjanová A.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Lysák 2010

Aulacomnium palustre

klamonožka bahenní

LC

x

 

Breidleria pratensis

jílovka luční

LC-att / rLC-att

x

x

Bryum pseudotriquetrum s.l.

prutník hvězdovitý

 

x

 

Calliergonella cuspidata

károvka hrotitá

LC

x

 

Climacium dendroides

drabík stromkovitý

LC

x

 

Dicranum bonjeanii

dvouhrotec bahenní

LR-nt / rLR-nt

x

x

Chiloscyphus pallescens - J

křehutka bledá

LC-att

x

 

Plagiomnium elatum

měřík vyvýšený

LC-att

x

 

Pleurozium schreberi

travník Schreberův

LC

x

 

Polytrichum formosum

ploník ztenčený

LC

x

 

Rhytidiadelphus squarrosus

kostrbatec zelený

LC

x

 

Sphagnum flexuosum

rašeliník odchylný

LC

x

 

Sphagnum palustre

rašeliník člunkolistý

LC

x

 

Sphagnum teres

rašeliník oblý

LC

x

 

Sphagnum warnstorfii

rašeliník Warnstorfův

LC-att / rLC-att

 

x

Tomentypnum nitens

vlasolistec vlhkomilný

LR-nt / rLR-nt

x

x

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 14 taxonů mechorostů, z toho 1 taxon játrovek a 14 taxonů mechů. Celkem 5 nalezených taxonů je zahrnutých v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a 3 taxony v Červeném seznamu ČMV. Jedná se o druhy tolerující nižší hladinu spodní vody, mechorosty závislé na zvodnělých rozvolněných stanovištích zde chybí.

Stručný komentář k vybraným taxonům:

Dicranum bonjeanii

Velikost populace: přibližně 10×10 cm

Souřadnice výskytu: 49°26'40.7"N, 16°01'36.1"E, 49°26'40.2"N, 16°01'35.4"E

Tomentypnum nitens

Velikost populace: přibližně 20×20 cm

Souřadnice výskytu: 49°26'40.2"N, 16°01'35.4"E, menší mikropopulace na dalších třech místech

 

Na Hájích

Radešínská Svratka: Na Hájích, nedávno zalesněné prameniště v bočním údolí 1,5 km SSV od kostela v obci, 580 m n. m. (49°31'15"N, 16°05'40"E).

Stav lokality v době návštěvy:  Malé prameniště (cca 20 m2) na mírném svahu, které postupně přerůstá náletem olše a mladými smrky, jež zde byly před několika lety vysázeny. Pokud nedojde k odstranění mladých stromů z bezprostřední blízkosti prameniště, je lokalita odsouzena k zániku.

Datum návštěvy: 29.5.2015

Autor: Štechová T., Holá E., Manukjanová A.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Lysák 2010

Breidleria pratensis

jílovka luční

LC-att / rLC-att

x

x

Bryum pseudotriquetrum s.l.

prutník hvězdovitý

 

x

 

Campylium stellatum

zelenka hvězdovitá

LR-nt / rLR-nt

x

x

Fissidens adianthoides

krondlovka netíkovitá

LC-att / rLR-nt

 

x

Paludella squarrosa

bažinník kostrbatý

EN / rEN

x

x

Scapania irrigua - J

kýlnatka zavlažovaná

LC

x

 

Scorpidium cossonii

štírovec prostřední

LR-nt / rVU

x

x

Sphagnum teres

rašeliník oblý

LC

x

 

Sphagnum warnstorfii

rašeliník Warnstorfův

LC-att / rLC-att

x

x

Tomentypnum nitens

vlasolistec vlhkomilný

LR-nt / rLR-nt

x

x

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 9 taxonů mechorostů, z toho 1 taxon játrovek a 8 taxonů mechů. Celkem 6 nalezených taxonů je zahrnutých v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a rovněž 6 taxonů v Červeném seznamu ČMV. Vzhledem k malé rozloze prameniště se jedná o mimořádně bohatou lokalitu, bohužel s postupným zarůstáním lokality se populace jednotlivých druhů zmenšují a jejich další existence je extrémně ohrožena.

Stručný komentář k vybraným taxonům:

Campylium stellatum

Souřadnice výskytu: 49°31'14.8"N, 16°05'39.6"E

Paludella squarrosa

Velikost populace: do 50 lodyžek rozptýlených na ploše 1 m2

Souřadnice výskytu: 49°31'14.8"N, 16°05'39.6"E

Scorpidium cossonii

Velikost populace: pouze několik skomírajících lodyžek

Souřadnice výskytu: 49°31'14.8"N, 16°05'39.6"E

Tomentypnum nitens

Souřadnice výskytu: 49°31'14.8"N, 16°05'39.6"E

 

Nad Horníkem

Horní Bory: Nad Horníkem, niva drobného potoka vyplněná výjimečným slatiništěm (hadec v podloží), mezi severním okrajem obce a lesem, 530 m n. m. (49°25'52"N, 16°01'24"E).

Stav lokality v době návštěvy: Na lokalitě silně expanduje rákos, lokálně je patrná postupující ruderalizace.

Datum návštěvy: 29.5.2015

Autor: Štechová T., Holá E., Manukjanová A.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Lysák 2010

Aulacomnium palustre

klamonožka bahenní

LC

x

 

Brachythecium mildeanum

baňatka Mildeova

LC-att / rLC-att

x

 

Brachythecium rivulare

baňatka potoční

LC

x

 

Bryum pseudotriquetrum s.l.

prutník hvězdovitý

 

x

 

Calliergonella cuspidata

károvka hrotitá

LC

x

 

Climacium dendroides

drabík stromkovitý

LC

x

 

Cratoneuron sp./Palustriella sp.

hrubožebrec

 

 

x

Dicranum bonjeanii

dvouhrotec bahenní

LR-nt / rLR-nt

 

x

Funaria hygrometrica

zkrutek vláhojevný

LC

x

 

Marchantia polymorpha s.l. - J

porostnice mnohotvárná

 

x

 

Palustriella sp.

hrubožebrec

 

x

 

Pottia truncata

kroucenec uťatý

LC

x

 

Rhytidiadelphus squarrosus

kostrbatec zelený

LC

x

 

Scorpidium cossonii

štírovec prostřední

LR-nt / rVU

 

x

Tomentypnum nitens

vlasolistec vlhkomilný

LR-nt / rLR-nt

x

x

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 12 taxonů mechorostů, z toho 1 taxon játrovek a 11 taxonů mechů. Celkem 2 nalezené taxony jsou zahrnuty v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a 2 taxony v Červeném seznamu ČMV.

Stručný komentář k vybraným taxonům:

Tomentypnum nitens

Souřadnice výskytu: druh roztroušeně po celé lokalitě

 

Nad Niklem

Arnolec: Nad Niklem, prameniště v olšině (dříve louky) za rybníkem Nikl, 1,3 km S od středu obce, 555 m n. m. (49°26'53"N, 15°49'31"E).

Stav lokality v době návštěvy: Bývalé luční prameniště, které již kompletně přerostlo náletem olše. Zbytky původní vegetace přežívají pouze na několika m2. Pokud nedojde k bezodkladnému vyřezání olší, dojde k zániku kriticky malých populací vzácných mechorostů i cévnatých rostlin.

Datum návštěvy: 29.5.2015

Autor: Štechová T., Holá E., Manukjanová A.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Lysák 2010

Aneura pinguis - J

bezžilka mastná

LC

x

 

Aulacomnium palustre

klamonožka bahenní

LC

x

 

Brachythecium rivulare

baňatka potoční

LC

x

 

Breidleria pratensis

jílovka luční

LC-att / rLC-att

x

x

Calliergonella cuspidata

károvka hrotitá

LC

x

 

Climacium dendroides

drabík stromkovitý

LC

x

 

Chiloscyphus cuspidatus - J

křehutka špičatá

LC-att

x

 

Chiloscyphus pallescens - J

křehutka bledá

LC-att

x

 

Plagiomnium elatum

měřík vyvýšený

LC-att

x

 

Plagiothecium denticulatum var. undulatum

lesklec zubatý vlnkatý

LC-att

x

 

Rhytidiadelphus squarrosus

kostrbatec zelený

LC

x

 

Sphagnum palustre

rašeliník člunkolistý

LC

x

 

Sphagnum teres

rašeliník oblý

LC

x

 

Sphagnum warnstorfii

rašeliník Warnstorfův

LC-att / rLC-att

 

x

Straminergon stramineum

bařinatka nažloutlá

LC

x

 

Tomentypnum nitens

vlasolistec vlhkomilný

LR-nt / rLR-nt

x

x

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 15 taxonů mechorostů, z toho 3 taxony játrovek a 12 taxonů mechů. Celkem 6 nalezených taxonů je zahrnutých v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a 2 taxony v Červeném seznamu ČMV. Populace ohrožených mechů jsou kriticky malé, stejně jako populace cévnatých rostlin (nalezeny 3 rostlinky Drosera rotundifolia).

Stručný komentář k vybraným taxonům:

Tomentypnum nitens

Velikost populace: pouze několik lodyžek

Souřadnice výskytu: 49°26'52.8"N, 15°49'30.5"E

 

Nad Samsonem

Rohovka: lesní louka nad rybníkem Samson, luční enkláva s prameništěm, v lese mezi železnicí a rybníkem Samson, 1,4 km VJV od středu obce, 640 m n. m. (49°20'03"N, 15°17'15"E).

Stav lokality v době návštěvy: Louka není obhospodařovaná, hromadí se tam biomasa a pomalu zarůstá náletem smrku. Lokálně je na louce zjevná ruderalizace, rašeliništní vegetace je postupně nahrazována porosty Scirpus sylvaticus.

Datum návštěvy: 8.5.2015

Autor: Štechová T., Holá E.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Lysák 2010

Aulacomnium palustre

klamonožka bahenní

LC

x

 

Brachythecium rivulare

baňatka potoční

LC

x

 

Breidleria pratensis

jílovka luční

LC-att / rLC-att

x

x

Calliergonella cuspidata

károvka hrotitá

LC

x

 

Climacium dendroides

drabík stromkovitý

LC

x

 

Chiloscyphus cuspidatus - J

křehutka špičatá

LC-att

x

 

Plagiomnium elatum

měřík vyvýšený

LC-att

x

 

Polytrichum commune

ploník obecný

LC

x

 

Rhytidiadelphus squarrosus

kostrbatec zelený

LC

x

 

Sphagnum palustre

rašeliník člunkolistý

LC

x

 

Sphagnum teres

rašeliník oblý

LC

x

 

Sphagnum warnstorfii

rašeliník Warnstorfův

LC-att/ rLC-att

x

x

Tomentypnum nitens

vlasolistec vlhkomilný

LR-nt/ rLR-nt

x

x

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 13 taxonů mechorostů, z toho 1 taxon játrovek a 12 taxonů mechů. Celkem 5 nalezených taxonů je zahrnutých v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a 3 taxony v Červeném seznamu ČMV. Populace slatinných mechů jsou zde malé a pokud zůstane lokalita bez zásahu, brzy zřejmě definitivně zmizí.

Stručný komentář k vybraným taxonům:

Tomentypnum nitens

Velikost populace: přibližně 20×20 cm

Souřadnice výskytu: 49°20'02.6"N, 15°17'15.3"E mezi smrčky

 

Pod Vrkočem

Netín: Pod Vrkočem, luční rašeliniště pod jižní částí hráze rybníka Vrkoč, 1,2 km VJV od středu obce, 525 m n. m. (49°24'10"N, 15°57'12"E).

Stav lokality v době návštěvy: Slatinná louka s poměrně zachovalým vodním režimem, která je pravidelně kosena.

Datum návštěvy: 29.5.2015

Autor: Štechová T., Holá E., Manukjanová A.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Lysák 2010

Aulacomnium palustre

klamonožka bahenní

LC

x

 

Brachythecium mildeanum

baňatka Mildeova

LC-att / rLC-att

x

 

Brachythecium rivulare

baňatka potoční

LC

x

 

Breidleria pratensis

jílovka luční

LC-att / rLC-att

x

x

Bryum pseudotriquetrum s.l.

prutník hvězdovitý

 

x

 

Calliergonella cuspidata

károvka hrotitá

LC

x

 

Climacium dendroides

drabík stromkovitý

LC

x

 

Drepanocladus aduncus

srpnatka zahnutá

LC

x

 

Fissidens adianthoides

krondlovka netíkovitá

LC-att / rLR-nt

 

x

Helodium blandowii

plstnatec rašelinný

EN / rCR

 

FL 2016 

Plagiomnium elatum

měřík vyvýšený

LC-att

x

 

Pleurozium schreberi

travník Schreberův

LC

x

 

Polytrichum formosum

ploník ztenčený

LC

x

 

Polytrichum strictum

ploník tuhý

LC / rLR-nt

 

x

Pseudocampylium radicale

rokýtek vlhkomilný

LC-att

x

 

Rhytidiadelphus squarrosus

kostrbatec zelený

LC

x

 

Sphagnum contortum

rašeliník modřínový

LR-nt / rLR-nt

x

 

Sphagnum flexuosum

rašeliník odchylný

LC

x

 

Sphagnum teres

rašeliník oblý

LC

x

 

Sphagnum warnstorfii

rašeliník Warnstorfův

LC-att / rLC-att

x

x

Straminergon stramineum

bařinatka nažloutlá

LC

x

 

Tomentypnum nitens

vlasolistec vlhkomilný

LR-nt / rLR-nt

x

x

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 19 taxonů mechorostů (pouze mechů). Celkem 8 nalezených taxonů je zahrnutých v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a 5 taxonů v Červeném seznamu ČMV. V roce 2016 zde byl objeven kriticky ohrožený mech Helodium blandowii (úst. sděl. Lysák).

Stručný komentář k vybraným taxonům:

Helodium blandowii

Velikost populace: cca 70 lodyžek

Souřadnice výskytu: 49°24'10.1"N, 15°57'12.9"E

Tomentypnum nitens

Velikost populace: do 1 m2

Souřadnice výskytu: 49°24'10.7"N, 15°57'11.6"E

 

Rašeliniště u Vintířova

Vintířov: PP Rašeliniště u Vintířova, vytěžené svahové rašeliniště převážně zarostlé stromy, 0,5 km Z od středu obce, 610 m n. m. (49°24'00"N, 14°59'02"E).

Stav lokality v době návštěvy: Rašelinná louka ležící uprostřed přírodní památky je částečně degradovaná, potýká se s nedostatkem vody a na většině plochy je zjevná postupující eutrofizace. Mechové patro je zachváno pouze v některých částech louky, dominují zde rašeliníky Sphagnum palustre a S. teres.

Datum návštěvy: 8.5.2015

Autor: Štechová T., Holá E.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Lysák 2010

Atrichum undulatum

bezvláska vlnkatá

LC

x

 

Aulacomnium palustre

klamonožka bahenní

LC

x

 

Brachythecium rivulare

baňatka potoční

LC

x

 

Brachythecium rutabulum

baňatka obecná

LC

x

 

Breidleria pratensis

jílovka luční

LC-att / rLC-att

 

x

Bryum pseudotriquetrum s.l.

prutník hvězdovitý

 

x

 

Calliergon cordifolium

bařinatka srdčitá

LC

x

 

Calliergonella cuspidata

károvka hrotitá

LC

x

 

Cirriphyllum piliferum

hájovka chluponosná

LC

x

 

Climacium dendroides

drabík stromkovitý

LC

x

 

Hypnum cupressiforme s.l.

rokyt cypřišovitý

 

x

 

Chiloscyphus cuspidatus - J

křehutka špičatá

LC-att

x

 

Philonotis fontana

vlahovka prameništní

LC / rLC-att

x

 

Philonotis seriata

vlahovka řazená

LC

x

 

Plagiomnium elatum

měřík vyvýšený

LC-att

x

 

Plagiothecium denticulatum var. undulatum

lesklec zubatý vlnkatý

LC-att

x

 

Polytrichum formosum

ploník ztenčený

LC

x

 

Pseudocampylium radicale

rokýtek vlhkomilný

LC-att

x

 

Pseudoscleropodium purum

lazovec čistý

LC

x

 

Rhytidiadelphus squarrosus

kostrbatec zelený

LC

x

 

Sphagnum contortum

rašeliník modřínový

LR-nt / rLR-nt

x

 

Sphagnum palustre

rašeliník člunkolistý

LC

x

 

Sphagnum subsecundum

rašeliník jednostranný

LC

x

 

Sphagnum teres

rašeliník oblý

LC

x

 

Sphagnum warnstorfii

rašeliník Warnstorfův

LC-att / rLC-att

x

 

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 24 taxonů mechorostů, z toho 1 taxon játrovek a 23 taxonů mechů. Celkem 6 nalezených taxonů je zahrnutých v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a 3 taxony v Červeném seznamu ČMV. Populace ohrožených druhů jsou velmi malé.

 

Rašelinná louka u Proseče-Obořiště

Proseč-Obořiště: PP Rašelinná louka u Proseče – Obořiště, prameniště ve střední části PP na pravém břehu potoka, 1,3 km J od středu obce, 610 m n. m. (49°23'48"N, 15°07'39"E).

Stav lokality v době návštěvy: Louka se potýká se značným zastíněním okolními lesními porosty a s náletem olší, díky silným pramenům však zůstávají zachované nejcennější plochy s výskytem několika ohrožených mechorostů. Díky kosení, které bylo na této lokalitě obnoveno, se stav lokality postupně zlepšuje a dochází k obnově populací ohrožených slatiništních mechů.

Datum návštěvy: 8.5.2015

Autor: Štechová T., Holá E.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Lysák 2010

Aulacomnium palustre

klamonožka bahenní

LC

x

 

Brachythecium rivulare

baňatka potoční

LC

x

 

Breidleria pratensis

jílovka luční

LC-att

x

x

Bryum pseudotriquetrum s.l.

prutník hvězdovitý

 

x

 

Calliergon cordifolium

bařinatka srdčitá

LC

x

 

Calliergonella cuspidata

károvka hrotitá

LC

x

 

Campylium stellatum

zelenka hvězdovitá

LR-nt

x

x

Climacium dendroides

drabík stromkovitý

LC

x

 

Hamatocaulis vernicosus

srpnatka fermežová

VU

x

 

Chiloscyphus cuspidatus - J

křehutka špičatá

LC-att

x

 

Chiloscyphus pallescens - J

křehutka bledá

LC-att

x

 

Plagiomnium elatum

měřík vyvýšený

LC-att

x

 

Polytrichum commune

ploník obecný

LC

x

 

Pseudocampylium radicale

rokýtek vlhkomilný

LC-att

x

 

Rhytidiadelphus squarrosus

kostrbatec zelený

LC

x

 

Sphagnum contortum

rašeliník modřínový

LR-nt

x

 

Sphagnum palustre

rašeliník člunkolistý

LC

x

 

Sphagnum teres

rašeliník oblý

LC

x

 

Sphagnum warnstorfii

rašeliník Warnstorfův

LC-att

x

x

Tomentypnum nitens

vlasolistec vlhkomilný

LR-nt

x

 

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 20 taxonů mechorostů, z toho 2 taxony játrovek a 18 taxonů mechů. Celkem 10 nalezených taxonů je zahrnutých v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a 6 taxonů v Červeném seznamu ČMV. Nejvýznamnějším nálezem je evropsky významný mech Hamatocaulis vernicosus.

Stručný komentář k vybraným taxonům:

Campylium stellatum

Velikost populace: přes 1 m2

Souřadnice výskytu: 49°23'48.7"N,15°07'40.2"E

Hamatocaulis vernicosus

Velikost populace: do 0,5 m2

Souřadnice výskytu: 49°23'48.7"N,15°07'40.2"E

Tomentypnum nitens

Velikost populace: do 1 m2

Souřadnice výskytu: 49°23'48.7"N,15°07'40.2"E

 

Stržená hráz

Mnich: PP Stržená hráz, 50 m SSV od památníku 2. svět. války, 585 m n. m. (49°17'12"N, 14°59'18"E).

Stav lokality v době návštěvy: Komplex lučních společenstev, v centrální části zůstala zachována mokvavá rašelinná kupa se zbytky populací slatiništních druhů mechorostů a cévnatých rostlin.

Datum návštěvy: 10.4.2015

Autor: Štechová T., Holá E.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Lysák 2014 (in Štechová et al. 2014A)

Atrichum undulatum

bezvláska vlnkatá

LC

x

 

Aulacomnium palustre

klamonožka bahenní

LC

x

 

Brachythecium rivulare

baňatka potoční

LC

x

 

Breidleria pratensis

jílovka luční

LC-att / rLC-att

x

x

Bryum pseudotriquetrum s.l.

prutník hvězdovitý

 

x

 

Calliergonella cuspidata

károvka hrotitá

LC

x

 

Climacium dendroides

drabík stromkovitý

LC

x

 

Mnium hornum

měřík trsnatý

LC

x

 

Pellia sp. - J

pobřežnice

 

x

 

Philonotis caespitosa

vlahovka drnatá

LC-att / rLC-att

x

 

Plagiomnium elatum

měřík vyvýšený

LC-att

x

 

Polytrichum formosum

ploník ztenčený

LC

x

 

Pseudocampylium radicale

rokýtek vlhkomilný

LC-att

x

 

Rhytidiadelphus squarrosus

kostrbatec zelený

LC

x

 

Sphagnum flexuosum

rašeliník odchylný

LC

x

 

Sphagnum palustre

rašeliník člunkolistý

LC

x

 

Sphagnum teres

rašeliník oblý

LC

x

 

Sphagnum warnstorfii

rašeliník Warnstorfův

LC-att / rLC-att

x

x

Tomentypnum nitens

vlasolistec vlhkomilný

LR-nt / rLR-nt

x

x

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 19 taxonů mechorostů, z toho 1 taxon játrovek a 18 taxonů mechů. Celkem 6 nalezených taxonů je zahrnutých v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a 4 taxony v Červeném seznamu ČMV. V době návštěvy bylo v nejcennější části lokality mechové patro z velké části zakryto loňskou nepokosenou biomasou, proto nebyl bryologický průzkum příliš intenzivní a nelze vyloučit, že byly některé druhy přehlédnuty.

Stručný komentář k vybraným taxonům:

Tomentypnum nitens

Souřadnice výskytu: 49°17'11.8"N, 14°59'17.6"E

 

U Hájenky

Čáslavice: PR U Hájenky, 1,6 km Z od středu obce Čáslavice, 510 m n. m. (49°08'60"N, 15°45'03"E).

Stav lokality v době návštěvy: Značně degradovaná mokřadní louka s dominancí Scirpus sylvaticus a Filipendula ulmaria, kde bylo pod hustým porostem bylin mechové patro téměř potlačeno.

Datum návštěvy: 30.5.2015

Autor: Štechová T. Holá E., Manukjanová A.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Aulacomnium palustre

klamonožka bahenní

LC

x

Bryum pseudotriquetrum s.l.

prutník hvězdovitý

 

x

Calliergon cordifolium

bařinatka srdčitá

LC

x

Calliergonella cuspidata

károvka hrotitá

LC

x

Climacium dendroides

drabík stromkovitý

LC

x

Plagiomnium elatum

měřík vyvýšený

LC-att

x

Rhytidiadelphus squarrosus

kostrbatec zelený

LC

x

Sphagnum teres

rašeliník oblý

LC

x

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 8 taxonů mechorostů (pouze mechorosty). Pouze 1 nalezený taxon je zahrnut v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a žádný z nalezených taxonů není v Červeném seznamu ČMV. Všechny mechorosty zaznamenané na lokalitě jsou druhy tolerující zvýšený obsah živin.

 

U Loupežníka

Kaliště (u Humpolce): U Loupežníka, komplex luk s prameništi nad rybníkem Loupežník, 1,1 km S od středu obce, 585 m n. m. (49°36'14"N, 15°18'15"E).

Stav lokality v době návštěvy: Ačkoli je lokalita již dlouhou dobu neobhospodařována, díky dobrému vodnímu režimu se zde dodnes dochovalo pěkné rašeliniště s lokální dominancí Menyanthes trifoliata. V případě vhodných zásahů je zde zřejmě velký potenciál regenerace mechového patra.

Datum návštěvy: 19.5.2015

Autor: Štechová T., Manukjanová A.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Lysák 2010

Aulacomnium palustre

klamonožka bahenní

LC

x

 

Brachythecium rivulare

baňatka potoční

LC

x

 

Breidleria pratensis

jílovka luční

LC-att / rLC-att

x

 

Campylium stellatum

zelenka hvězdovitá

LR-nt / rLR-nt

x

x

Plagiomnium elatum

měřík vyvýšený

LC-att

x

 

Plagiomnium ellipticum

měřík oválný

LC-att / rLC-att

x

 

Pseudocampylium radicale

rokýtek vlhkomilný

LC-att

x

 

Sphagnum contortum

rašeliník modřínový

LR-nt / rLR-nt

x

 

Sphagnum flexuosum

rašeliník odchylný

LC

x

 

Sphagnum palustre

rašeliník člunkolistý

LC

x

 

Sphagnum teres

rašeliník oblý

LC

x

 

Sphagnum warnstorfii

rašeliník Warnstorfův

LC-att / rLC-att

x

x

Straminergon stramineum

bařinatka nažloutlá

LC

x

 

Tomentypnum nitens

vlasolistec vlhkomilný

LR-nt / rLR-nt

x

x

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 14 taxonů mechorostů (pouze mechů). Celkem 8 nalezených taxonů je zahrnutých v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a 6 taxonů v Červeném seznamu ČMV.

Stručný komentář k vybraným taxonům:

Campylium stellatum

Velikost populace: několik menších trsů, max. 1 m2

Souřadnice výskytu: širší okolí bodu 49°36'9.6"N, 15°18'19.3"E

Tomentypnum nitens

Velikost populace: různě velké porosty, min. 2 m2

Souřadnice výskytu: širší okolí bodu 49°36'9.6"N, 15°18'19.3"E

 

Údolí Janovického potoka

Velké Janovice: Údolí Janovického potoka, prameniště A v údolí nedotčeném kolektivizací, asi 1 km ZJZ od středu obce, 620 m n. m. (49°35'06"N, 16°12'33"E) & prameniště B v údolí nedotčeném kolektivizací, asi 0,8 km Z od středu obce, 620 m n. m. (49°35'12"N, 16°12'42"E).

Stav lokality v době návštěvy: Zatímco většina luk v údolí potoka slouží jako pastviny nebo není nijak obhospodařována, obě prameniště jsou v současné době pravidelně kosena.

Datum návštěvy: 29.5.2015

Autor: Štechová T., Holá E., Manukjanová A.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Lysák 2010

Atrichum undulatum

bezvláska vlnkatá

LC

a

 

Brachythecium rivulare

baňatka potoční

LC

a

 

Breidleria pratensis

jílovka luční

LC-att / rLC-att

b

x

Bryum pseudotriquetrum s.l.

prutník hvězdovitý

 

ab

 

Calliergonella cuspidata

károvka hrotitá

LC

ab

 

Campylium stellatum

zelenka hvězdovitá

LR-nt / rLR-nt

ab

x

Cirriphyllum piliferum

hájovka chluponosná

LC

a

 

Climacium dendroides

drabík stromkovitý

LC

a

 

Fissidens adianthoides

krondlovka netíkovitá

LC-att / rLR-nt

a

x

Hamatocaulis vernicosus

srpnatka fermežová

VU / rVU

b

 

Plagiomnium elatum

měřík vyvýšený

LC-att

ab

 

Rhytidiadelphus squarrosus

kostrbatec zelený

LC

a

 

Scorpidium cossonii

štírovec prostřední

LR-nt / rVU

ab

x

Sphagnum contortum

rašeliník modřínový

LR-nt / rLR-nt

ab

 

Sphagnum palustre

rašeliník člunkolistý

LC

b

 

Sphagnum teres

rašeliník oblý

LC

ab

 

Sphagnum warnstorfii

rašeliník Warnstorfův

LC-att / rLC-att

ab

x

Tomentypnum nitens

vlasolistec vlhkomilný

LR-nt / rLR-nt

 

x

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 17 taxonů mechorostů (pouze mechů). Celkem 8 nalezených taxonů je zahrnutých v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a 7 taxonů v Červeném seznamu ČMV.Populace významných druhů jsou zde relativně velké. Nejvýznamnějším nálezem je evropsky významný mech Hamatocaulis vernicosus.

Stručný komentář k vybraným taxonům:

Campylium stellatum

Velikost populace: A – přibližně 1 m2; B – několik metrů čtverečních

Souřadnice výskytu: A – 49°35'05.4"N, 16°12'32.6"E

Hamatocaulis vernicosus

Velikost populace: B –  min. 500 lodyžek, těžké přesněji odhadnout, protože roste smíšeně s morfologicky velmi podobným druhem  Scorpidium cossonii.

Souřadnice výskytu: B – 49°35'12.2"N, 16°12'42.3"E; 49°35'12.2"N, 16°12'42.7"E

Scorpidium cossonii

Velikost populace: A – přibližně 2–3 m2; B –  cca 1 m2.

Souřadnice výskytu: A – 49°35'05.4"N, 16°12'32.6"E; B – 49°35'12.1"N, 16°12'42.2"E; 49°35'12.2"N, 16°12'42.7"E

 

Váhy

Lipnice nad Sázavou: Váhy, prameniště v loukách pod silnicí směr Dolní Město, 0,9 km ZSZ od středu obce, 500 m n. m. (49°37'06"N, 15°24'06"E).

Stav lokality v době návštěvy: Relativně zachovalé svahové prameniště uprostřed většího komplexu mokřadních biotopů v různém stupni degradace. Prameniště je již několik let pečlivě koseno, což se pozitivně projevilo na regeneraci bryoflóry především v nejvlhčích partiích lokality, kde bylo v r. 2015 nalezeno několik ohrožených druhů, které při průzkumu v r. 2009 zaznamenány nebyly. Tato část lokality má poměrně dobrý vodní režim a dá se předpokládat, že při správném managementu bude dále prosperovat.

Datum návštěvy: 19.5.2015

Autor: Štechová T., Manukjanová A.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Lysák 2010

Aneura pinguis - J

bezžilka mastná

LC

x

 

Aulacomnium palustre

klamonožka bahenní

LC

x

 

Brachythecium rivulare

baňatka potoční

LC

x

 

Breidleria pratensis

jílovka luční

LC-att / rLC-att

x

x

Bryum pseudotriquetrum s.l.

prutník hvězdovitý

 

x

 

Calliergonella cuspidata

károvka hrotitá

LC

x

 

Campylium stellatum

zelenka hvězdovitá

LR-nt / rLR-nt

x

x

Cirriphyllum piliferum

hájovka chluponosná

LC

x

 

Climacium dendroides

drabík stromkovitý

LC

x

 

Hamatocaulis vernicosus

srpnatka fermežová

VU / rVU

x

 

Philonotis caespitosa

vlahovka drnatá

LC-att / rLC-att

x

 

Philonotis fontana

vlahovka prameništní

LC

x

 

Plagiomnium elatum

měřík vyvýšený

LC-att

x

 

Pseudocampylium radicale

rokýtek vlhkomilný

LC-att

x

 

Rhytidiadelphus squarrosus

kostrbatec zelený

LC

x

 

Scorpidium cossonii

štírovec prostřední

LR-nt / rVU

x

 

Sphagnum contortum

rašeliník modřínový

LR-nt / rLR-nt

x

 

Sphagnum palustre

rašeliník člunkolistý

LC

x

 

Sphagnum teres

rašeliník oblý

LC

x

 

Sphagnum warnstorfii

rašeliník Warnstorfův

LC-att / rLC-att

x

x

Straminergon stramineum

bařinatka nažloutlá

LC

x

 

Tomentypnum nitens

vlasolistec vlhkomilný

LR-nt / rLR-nt

x

x

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 22 taxonů mechorostů, z toho 1 taxon játrovek a 21 taxonů mechů. Celkem 10 nalezených taxonů je zahrnutých v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a 9 taxonů v Červeném seznamu ČMV. Nejcennější druhy jsou soustředěny v nejvlhčí části lokality na malém mokvavém prameništi. Nejvýznamnějším nálezem je evropsky významný mech Hamatocaulis vernicosus.

Stručný komentář k vybraným taxonům:

Campylium stellatum

Velikost populace: několik malých řídkých trsů

Souřadnice výskytu: 49°37'5.462"N, 15°24'6.982"E

Hamatocaulis vernicosus

Velikost populace: max. 50 lodyžek

Souřadnice výskytu: 49°37'5.462"N, 15°24'6.982"E

Scorpidium cossonii

Velikost populace: cca stovka lodyžek

Souřadnice výskytu: 49°37'5.462"N, 15°24'6.982"E

Sphagnum contortum

Velikost populace: desítky lodyžek

Souřadnice výskytu: 49°37'5.462"N, 15°24'6.982"E

 

Za Stráží

Vlásenice u Pelhřimova: Za Stráží, zbytek z rozsáhlých rašelinných luk nad rybníkem, 1,4 km JV od středu obce, 570 m n. m. (49°24'31"N, 15°10'34"E).

Stav lokality v době návštěvy: Lokalita není dlouhodobě obhospodařována, hromadí se zde stařina a dochází k postupné eutrofizaci, což má negativní vliv na prosperitu mechového patra. Pokud by byla péče o lokalitu obnovena, je zde pravděpodobně velký potenciál regenerace vegetace slatinných luk.

Datum návštěvy: 8.5.2015

Autor: Štechová T., Holá E.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Lysák 2010

Aulacomnium palustre

klamonožka bahenní

LC

x

 

Brachythecium rivulare

baňatka potoční

LC

x

 

Breidleria pratensis

jílovka luční

LC-att / rLC-att

x

x

Calliergonella cuspidata

károvka hrotitá

LC

x

 

Climacium dendroides

drabík stromkovitý

LC

x

 

Drepanocladus polygamus

srpnatka mnohosnubná

VU / rEN

x

 

Plagiomnium elatum

měřík vyvýšený

LC-att

x

 

Pseudocampylium radicale

rokýtek vlhkomilný

LC-att

x

 

Rhytidiadelphus squarrosus

kostrbatec zelený

LC

x

 

Sarmentypnum exannulatum

srpnatka bezkruhá

LC

x

 

Sphagnum flexuosum

rašeliník odchylný

LC

x

 

Sphagnum teres

rašeliník oblý

LC

x

 

Sphagnum warnstorfii

rašeliník Warnstorfův

LC-att / rLC-att

x

x

Tomentypnum nitens

vlasolistec vlhkomilný

LR-nt / rLR-nt

x

x

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 14 taxonů mechorostů (pouze mechů). Celkem 6 nalezených taxonů je zahrnutých v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a 4 taxony v Červeném seznamu ČMV.

Stručný komentář k vybraným taxonům:

Drepanocladus polygamus

Souřadnice výskytu: 49°24'32.2"N, 15°10'32.7"E

 

Žlíbek

Velké Janovice: Žlíbek, několik pramenišť pod sebou ve svahu v lučním žlabu mezi poli, navazuje na intravilán obce, kolem 620 m n. m. (49°35'09"N, 16°13'04"E).

Stav lokality v době návštěvy:  Lokalita je pravidelně obhospodařována. Dobré vodní poměry zajištěné silnými prameny jsou negativně ovlivněny poměrně zahloubeným odvodňovacím kanálem.

Datum návštěvy: 29.5.2015

Autor: Štechová T., Holá E., Manukjanová A.

Seznam nalezených taxonů:

Taxon

české jméno

Kategorie ohrožení ČR/ČMV

seznam

Lysák 2010

Aulacomnium palustre

klamonožka bahenní

LC

x

 

Breidleria pratensis

jílovka luční

LC-att / rLC-att

x

x

Bryum pseudotriquetrum s.l.

prutník hvězdovitý

 

x

 

Calliergonella cuspidata

károvka hrotitá

LC

x

 

Campylium stellatum

zelenka hvězdovitá

LR-nt / rLR-nt

x

x

Climacium dendroides

drabík stromkovitý

LC

x

 

Fissidens adianthoides

krondlovka netíkovitá

LC-att

 

x

Philonotis calcarea

vlahovka vápnomilná

LC-att / rLR-nt

x

 

Philonotis fontana

vlahovka prameništní

LC

x

 

Plagiomnium elatum

měřík vyvýšený

LC-att

x

 

Rhytidiadelphus squarrosus

kostrbatec zelený

LC

x

 

Scorpidium cossonii

štírovec prostřední

LR-nt / rVU

x

x

Sphagnum teres

rašeliník oblý

LC

x

 

Sphagnum warnstorfii

rašeliník Warnstorfův

LC-att / rLC-att

x

x

V roce 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 13 taxonů mechorostů (pouze mechů). Celkem 6 nalezených taxonů je zahrnutých v Červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) a 5 taxonů v Červeném seznamu ČMV. Populace ohrožených mechů jsou malé, výskyt druhů je soustředěn v horní nejzachovalejší části lokality.

Stručný komentář k vybraným taxonům:

Campylium stellatum

Velikost populace: pouze několik lodyžek

Souřadnice výskytu: 49°35'09.2"N, 16°13'04.5"E

Scorpidium cossonii

Velikost populace: do 100 lodyžek

Souřadnice výskytu: 49°35'09.0"N, 16°13'04.3"E

 

1.4.4) Shrnutí bryologického průzkumu

Návštěva nových lokalit a opakovaný průzkum rašelinišť, které byly již v minulosti navštíveny, přinesly nečekané úspěchy. Mezi nejvýznamnější patří nálezy regionálně kriticky ohroženého druhu Helodium blandowii (Netín: Pod Vrkočem/Lysák), regionálně i celorepublikově kriticky ohroženého rašeliníku Sphagnum platyphyllum (Křižánky: jihovýchodní okraj obce, niva Svratky/Peterka) a nová lokalita druhů Paludella squarrosa a Calliergon giganteum (Šimpach: PP Kejtovské louky/Štechová, Holá). Na třech lokalitách byl objeven regionálně zranitelný druh Hamatocaulis vernicosus, který je zároveň řazen mezi celoevropsky ohrožené druhy (Lipnice nad Sázavou: Váhy/ Štechová, Manukjanová; Proseč-Obořiště: PP Rašelinná louka u Proseče-Obořiště/ Štechová, Holá; Velké Janovice: Údolí Janovického potoka/ Štechová, Holá, Manukjanová). Přehledně shrnuto v Tab. 3.

Naopak se v posledních 4-5 letech nepodařil ověřit výskyt 3 významných druhů (Calliergon giganteum – Zalíbené: niva Valčického potoka; Helodium blandowii – Doupě: PR Doupský a Bažantka; Scorpidium scorpioides – Dušejov: PR Chvojnov), ale vzhledem k tomu, že byly druhy nalezeny po roce 2000 jsou zatím vedeny jako recentní pozitivní údaje.

Z výše uvedených informací jednoznačně plyne, že průzkum rašeliništní bryoflóry rozhodně není uzavřenou kapitolou. Na řadě lokalit se díky obnovení pravidelného managementu či speciálně prováděným zásahům výrazně zlepšují podmínky a dochází k obnově rašeliništní vegetace. Naopak je ale v regionu vysoký počet rašelinišť, kde dosud populace ohrožených mechorostů přežívají, ale kvůli absenci péče nebo narušení vodního režimu vegetace degraduje, na což velmi rychle reagují právě mechorosty.

 

Tab. 3. Nové nejvýznamnější nálezy během projektu.

Druh

Kategorie ohrožení ČS ČMV

Lokalita

Nálezce

Helodium blandowii

rCR

Netín: Pod Vrkočem

Lysák

Sphagnum platyphyllum

rCR

Křižánky: jihovýchodní okraj obce, niva Svratky

Peterka

Drepanocladus polygamus

rEN

Vlásenice u Pelhřimova: Za Stráží

Štechová, Holá

Paludella squarrosa

rEN

Šimpach: PP Kejtovské louky

Štechová, Holá

Calliergon giganteum

rVU

Šimpach: PP Kejtovské louky

Štechová, Holá

Hamatocaulis vernicosus

rVU

Lipnice nad Sázavou: Váhy

Štechová, Manukjanová

Proseč-Obořiště: PP Rašelinná louka u Proseče

Štechová, Holá

Velké Janovice: Údolí Janovického potoka

Štechová, Holá, Manukjanová

Scorpidium cossonii

rVU

Lipnice nad Sázavou: Váhy

Štechová, Manukjanová

 

1.5) Závěr

 • Do regionálního červeného seznamu rašeliništních mechorostů bylo zařazeno 50 taxonů (8 játrovek, 42 mechů).
 • Druhy z regionálního červeného seznamu byly zaznamenány na 127 rašeliništních lokalitách.
 • Ačkoli se počet rašeliništních lokalit a populací vzácných mechorostů v cílovém regionu v posledních dekádách 20. století dramaticky snížil, řada druhů zde má doposud centrum celorepublikového rozšíření.
 • Stav řady lokalit se v posledních letech díky vhodnému obhospodařování zlepšuje a stále se nacházejí nové populace vzácných mechorostů. Naopak jsou zde ale i desítky lokalit, které již dlouhou dobu obhospodařovány nejsou, vzácné druhy zde přežívají často v kriticky malých populacích.
 • Pro udržení nebo zlepšení stavu lokalit a populací ohrožených mechorostů je nutné provádět na většině rašeliništních lokalit správný management. Podrobnější informace o vlivu různých managementových opatření na slatiništní mechorosty lze najít v publikaci zabývající se pečí o rašeliništní mechorosty a jejich lokality (Štechová et al. 2014B).
 • Ačkoli byl bryofloristický průzkum rašelinišť Českomoravské vrchoviny proveden poměrně důkladně a systematicky, nelze jej považovat za finální. Dá se předpokládat, že při opakovaných návštěvách lokalit nás čekají další překvapivé nálezy.

 

Poděkování

Velký dík patří Filipu Lysákovi za pilotní bryologický průzkum desítek lokalit a upozornění na nejzapadlejší zrašelinělé kouty Českomoravské vrchoviny, které by jinak zcela unikly naší pozornosti. Svatavě Kubešové, Ivanu Novotnému, Tomáši Peterkovi a Zbyňku Hradílkovi děkujeme za poskytnutí výsledků bryologických průzkumů a fytocenologických snímků, Janu Kučerovi za pomoc při determinaci problematických taxonů, regionálním znalcům Ester Ekrtové, Luďku Čechovi, Marku Bromovi a Jiřímu Juřičkovi za ochotné poskytnutí informací o jednotlivých lokalitách a Vojtěchu Kodetovi za možnost připojit se k tomuto projektu, za perfektně odvedenou managerskou práci a za trpělivé odpovědi na naše nesčetné dotazy.

 

1.6) Literatura

 • Bartošová V., Štechová T. (2014): Mapování výskytu ohroženého rašeliništního mechu Calliergon giganteum na Českomoravské vrchovině (číslo projektu 111406). – Ms. [depon. in Český svaz ochránců přírody, Praha].
 • Berka T. (2008): Mechorosty severozápadní části Brtnické vrchoviny. – Acta rerum naturalium 5: 115–132.
 • Buryová B.  (1996): Rozšíření druhu rodu Philonotis v České republice – Ms. [depon. In PřF UK, Praha].
 • Demek J., Mackovčin P. et al. (2006): Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno.
 • Duda J., Váňa J. (1969): Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei – V. – Časopis Slezského Muzea (A) 18: 105-128.
 • Duda J., Váňa J. (1974): Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei – XV. – Časopis Slezského Muzea (A) 23: 17–36.
 • Duda J., Váňa J. (1981): Rozšíření játrovek v Československu – XXXI. – Časopis Slezského Muzea (A) 30: 113–127.
 • Duda J., Váňa J. (1983):  Rozšíření  játrovek  v Československu  –  XXXVII.  –  Časopis Slezského Muzea (A) 32: 97–110.
 • Duda J., Váňa J. (1987): Rozšíření játrovek v Československu – XLVIII. – Časopis Slezského Muzea (A) 36: 1–22.
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T., Holá E. (2014A): Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Urbánkův palouk. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T., Holá E. (2014B): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Na podlesích. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T., Holá E. (2014C): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T., Holá E. (2014D): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Chvojnov. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T., Holá E. (2015A): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace V Lisovech. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T., Holá E. (2015B): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. – Ms. [depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T., Holá E. (2015C): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T., Holá E. (2015D): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace U potoků. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T., Holá E. (2015F): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Šimanovské rašeliniště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T., Holá E. (2015G): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Na Oklice. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T., Holá E. (2015H): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Loučky. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T., Holá E. (2015CH): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Státní fond životního prostředí, Praha & Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T., Holá E. (2015I): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní památky Jezdovické rašeliniště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
 • Holá E., Štechová T. (2014): PR Niva Doubravy – bryologický inventarizační průzkum segmentů 20 a 32. – Ms. [depon. in Sdružení Krajina, Počítky].
 • Kučera J. (2004): Překvapivé nálezy mechorostů v Žofínském a Hojnovodském pralese (Novohradské hory). – Bryonora 34: 4–15.
 • Kučera J., Dřevojan P., Hradílek Z., Kubešová S., Laburdová J., Lysák F., Manukjanová A., Koval Š., Peterka T., Soldán Z., Štechová T., Zmrhalová M. (2016): Zajímavé bryofloristické nálezy XXVI. – Bryonora 58: 73–78.
 • Kučera J., Váňa J., Hradílek Z. (2012): Bryophyte fl ora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis. – Preslia 84: 813–850.
 • Kučera J., Zmrhalová M., Shaw B., Košnar J., Plášek V., Váňa J.  (2009): Bryoflora of selected localities of the Hrubý Jeseník Mts summit regions. – Časopis Slezského Muzea (A) 58: 115–167.
 • Pilous Z.  (1971):  Bryophyta,  Mechorosty,  Sphagnidae  –  Mechy  rašeliníkové.  In  Pilát  A. (ed.), Flora ČSSR. – Československá akademie věd, Praha.
 • Růžička I. (1987): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče. – Vlastivědný sborník. Vysočiny, odd. věd přír. 8: 153–192.
 • Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. – Vlastivědný sborník. Vysočiny, odd. věd přír. 9: 135–176.
 • Růžička I. (1991): Výsledky floristické inventarizace dvou chráněných rašelinných lokalit v Jihlavských a Žďárských vrších. – Vlastivědný sborník. Vysočiny, odd. věd přír. 10: 37–74.
 • Růžička I., Novotný I. (2006): Nový bryofloristický materiál z Českomoravské vrchoviny – doplňky za léta 1961–2004. – Acta rerum naturalium 2: 9–18.
 • Rybníček K. (1964): Die Braunmoorgesellschaften der Böhmisch-mährischen Höhe (Tschechoslowakei) und die Problematik ihrer Klassifikation. – Preslia 36: 403–415.
 • Rybníček K. (1966): Glacial relics in the bryoflora of the highlands Českomoravská vrchovina (Bohemian-Moravian Highlands); their habitat and cenotaxonomic value. – Folia Geobotanica 1: 101–119.
 • Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmisch-Mährischen Höhe. Vegetace ČSSR A6. – Academia, Praha.
 • Rybníčková E. (1974): Die Entwicklung der Vegetation und Flora im südlichen Teil der Böhmisch-Mährische Höhe während des Spätglazials und Holozäns. – Vegetace ČSSR A7 – Academia, Praha.
 • Soldán Z. (1996): Seznam mechorostů sebraných na Jihlavsku během 9. bryo-lichenologických dnů. – Bryonora 18: 20–22.
 • Štechová T, Holá E., Gutzerová N., Hradílek Z., Kubešová S., Lysák F., Novotny I., Peterka T. (2010): Současný stav lokalit druhů Meesia triquetra a Paludella squarrosa (Meesiaceae) v České Republice. – Bryonora 45: 1–11.
 • Štechová T, Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Novotný I., Zmrhalová M. (2010): Současný stav populací druhů Helodium blandowii (Thuidiaceae) a Scorpidium scorpioides (Calliergonaceae) v České Republice. – Bryonora 46: 22–32.
 • Štechová T., Holá E., Bradáčová J. (2017): Metodika druhové ochrany bezcévných rostlin – metodika monitoringu rašeliništních mechorostů (Nmet č. 10807/ENV/17-690/630/17).
 • Štechová T., Holá E., Ekrtová E., Manukjanová A. & Kučera J. (2014B). Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality: metodika AOPK ČR. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
 • Štechová T., Peterka T., Lysák F., Bradáčová J., Holá E., Hradílek H., Kubešová S., Novotný I., Bartošová V., Velehradská T., Kučera J. (2014A): Významné mechorosty rašelinišť na Českomoravské vrchovině na prahu 21. století. – Acta rerum naturalium 17: 7–32.
 • Váňa J. (2006): Rozšíření druhů rodů Amblyodon P. Beauv. a Meesia Hedw. v České republice. – Bryonora 38: 10–18.

 

2) Skalní mechorosty Vysočiny

Svatava Kubešová, Ivan Novotný (2017)

Recentně bylo na skalních stanovištích v Kraji Vysočina zjištěno 296 druhů mechorostů a devět dalších vnitrodruhových taxonů (variet, subspecií). Mezi více nebo méně ohrožené podle červeného seznamu ČR patří 61 taxonů, z nichž jsou dva druhy ohrožené (EN), šest druhů zranitelných (VU), 12 druhů blízkých ohrožení (LR-nt) a 41 druhů nebo variet zasluhuje pozornost (LC-att). Uvedené údaje pocházejí z podrobných průzkumů 34 lokalit, a to z 20 lokalit v letech 2005 až 2009 a ze 14 lokalit v letech 2015 až 2016.

 

3) Seznam mechorostů Vysočiny

 

3.1) Systematický přehled mechorostů Vysočiny

(v přípravě)

Zatím se nejedná o kompletní seznam všech mechorostů Vysočiny. Jsou zde uvedeny pouze druhy zjištěné při průzkumech v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny.

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Játrovky (Marchantiophyta)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)

 

3.2) Abecední seznam mechorostů Vysočiny podle českých jmen

Zatím se nejedná o kompletní seznam všech mechorostů Vysočiny. Jsou zde uvedeny pouze druhy zjištěné při průzkumech v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny.

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 1. Baňatka aksamitová (Brachytheciastrum velutinum)
 2. Baňatka bělavá (Brachythecium albicans)
 3. Baňatka draslavá (Brachythecium salebrosum)
 4. Baňatka ladní (Brachythecium campestre)
 5. Baňatka Mildeova (Brachythecium mildeanum)
 6. Baňatka obecná (Brachythecium rutabulum)
 7. Baňatka potoční (Brachythecium rivulare)
 8. Baňatka pravá (Sciuro-hypnum plumosum)
 9. Baňatka Starkeova (Sciuro-hypnum starkii)
 10. Baňatka štěrková (Brachythecium glareosum)
 11. Baňatka Tommasiniho (Brachythecium tommasinii)
 12. Baňatka topolová (Sciuro-hypnum populeum)
 13. Baňatka zakřivená (Sciuro-hypnum reflexum)
 14. Baňatka zkrácená (Sciuro-hypnum curtum)
 15. Bařinatka nažloutlá (Straminergon stramineum)
 16. Bařinatka obrovská (Calliergon giganteum)
 17. Bařinatka srdčitá (Calliergon cordifolium)
 18. Bažinník kostrbatý (Paludella squarrosa)
 19. Bělomech sivý (Leucobryum glaucum)
 20. Bělomech skalní (Leucobryum juniperoideum)
 21. Bělovec úhledný (Pseudotaxiphyllum elegans)
 22. Bělozubka ocáskovitá (Leucodon sciuroides)
 23. Bezvláska vlnkatá (Atrichum undulatum)
 24. Bezžilka největší (Aneura maxima)
 25. Brvitec chlupatý (Ptilidium ciliare)
 26. Brvitec překrásný (Ptilidium pulcherrimum)
 27. Břehovec hlínožlutý (Hygrohypnella ochracea)
 28. Čepejřnatka mnohoplodá (Pylaisia polyantha)
 29. Čepičatka obecná (Encalypta vulgaris)
 30. Čepičatka točivá (Encalypta streptocarpa)
 31. Čeřitka statná (Rhytidium rugosum)
 32. Čtyřzoubek průzračný (Tetraphis pellucida)
 33. Děrkavka dlouhozobá (Grimmia longirostris)
 34. Děrkavka Donnova (Grimmia donniana)
 35. Děrkavka Hartmanova (Grimmia hartmanii)
 36. Děrkavka chluponosná (Grimmia trichophylla)
 37. Děrkavka Mühlenbeckova (Grimmia muehlenbeckii)
 38. Děrkavka poduškovitá (Grimmia pulvinata)
 39. Děrkavka vejčitá (Grimmia ovalis)
 40. Drabík stromkovitý (Climacium dendroides)
 41. Drobnička (Cephaloziella sp.)
 42. Drobnička Hampeova (Cephaloziella hampeana)
 43. Drobnička hvězdovitá (Cephaloziella stellulifera)
 44. Drobnička načervenalá (Cephaloziella rubella)
 45. Drobnička něžná (Cephaloziella elachista)
 46. Drobnička Starkeova (Cephaloziella divaricata)
 47. Dřevomilka různolistá (Callicladium haldanianum)
 48. Dřípovičník zpeřený (Schistostega pennata)
 49. Dvouhrotcovka lámavá (Dicranodontium denudatum)
 50. Dvouhrotec bahenní (Dicranum bonjeanii)
 51. Dvouhrotec čeřitý (Dicranum polysetum)
 52. Dvouhrotec hnědožlutý (Dicranum fulvum)
 53. Dvouhrotec chlumní (Dicranum montanum)
 54. Dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium)
 55. Dvouhrotec tuhý (Dicranum tauricum)
 56. Dvouhrotec výhončitý (Dicranum flagellare)
 57. Dvouhrotec zelený (Dicranum viride)
 58. Dvouhroteček hroznovitý (Dicranella staphylina)
 59. Dvouhroteček naryšavělý (Dicranella rufescens)
 60. Dvouhroteček různotvárný (Dicranella heteromalla)
 61. Dvouhroteček Schreberův (Dicranella schreberiana)
 62. Hájovka chluponosná (Cirriphyllum piliferum)
 63. Hedvábitec pravý (Homalothecium sericeum)
 64. Hedvábitec žlutý (Homalothecium lutescens)
 65. Hrubožebrec proměnlivý (Palustriella commutata)
 66. Hrubožebrec tuhý (Palustriella decipiens)
 67. Jamuška drobná (Blasia pusilla)
 68. Jílovka luční (Breidleria pratensis)
 69. Kadeřavec (Ulota sp.)
 70. Kadeřavec Bruchův (Ulota bruchii)
 71. Kadeřavec obecný (Ulota crispa)
 72. Kápěnka Donnova (Seligeria donniana)
 73. Kapraďovka podhořankovitá (Plagiochila porelloides)
 74. Kapraďovka sleziníkovitá (Plagiochila asplenioides)
 75. Károvka hrotitá (Calliergonella cuspidata)
 76. Károvka Lindbergova (Calliergonella lindbergii)
 77. Klaminka dlouholistá (Anomodon longifolius)
 78. Klaminka keříčkovitá (Anomodon viticulosus)
 79. Klaminka ztenčená (Anomodon attenuatus)
 80. Klamonožka bahenní (Aulacomnium palustre)
 81. Klamonožka hlávkoplodá (Aulacomnium androgynum)
 82. Klanozoubek (Schistidium sp.)
 83. Klanozoubek obecný (Schistidium apocarpum)
 84. Klanozoubek potoční (Schistidium rivulare)
 85. Klanozoubek silnochlupý (Schistidium crassipilum)
 86. Klanozoubek statný (Schistidium robustum)
 87. Klanozubka prosvítavá (Dichodontium pellucidum)
 88. Klenice načervenalá (Bryoerythrophyllum recurvirostrum)
 89. Konardia hustotrsá (Conardia compacta)
 90. Kornice slezská (Herzogiella seligeri)
 91. Kostrbatec řemenatý (Rhytidiadelphus loreus)
 92. Kostrbatec tříkoutý (Rhytidiadelphus triquetrus)
 93. Kostrbatec větevnatý (Rhytidiadelphus subpinnatus)
 94. Kostrbatec zelený (Rhytidiadelphus squarrosus)
 95. Kovanec plochý (Frullania dilatata)
 96. Krčanka listnatá (Diphyscium foliosum)
 97. Kroknice spojená (Metzgeria conjugata)
 98. Kroknice vidličnatá (Metzgeria furcata)
 99. Krondlovka klamná (Fissidens dubius)
 100. Krondlovka netíkovitá (Fissidens adianthoides)
 101. Krondlovka prutníkovitá (Fissidens bryoides)
 102. Krondlovka tisolitá (Fissidens taxifolius)
 103. Kroucenec šídlovitý (Tortula subulata)
 104. Kroucenec zední (Tortula muralis)
 105. Kryjnice (Calypogeia sp.)
 106. Kryjnice Meylanova (Calypogeia integristipula)
 107. Kryjnice Neesova (Calypogeia neesiana)
 108. Kryjnice švédská (Calypogeia suecica)
 109. Kryjnice zaříznutá (Calypogeia fissa)
 110. Křehutka dvouzubá (Chiloscyphus coadunatus)
 111. Křehutka menší (Chiloscyphus minor)
 112. Křehutka obecná pravá (Chiloscyphus polyanthos)
 113. Křehutka různolistá (Chiloscyphus profundus)
 114. Křehutka špičatá (Chiloscyphus cuspidatus)
 115. Křepenka bledá (Cephalozia leucantha)
 116. Křepenka dvoulaločná (Cephalozia bicuspidata)
 117. Křepenka prostřední (Cephalozia lunulifolia)
 118. Křídlečka kadeřavá (Hymenoloma crispulum)
 119. Křídlečka zprohýbaná (Dicranoweisia cirrata)
 120. Křivonožka vehnutá (Campylopus introflexus)
 121. Křižítka břichatá (Lophozia ventricosa)
 122. Křižítka břichatá lesní (Lophozia ventricosa var. silvicola)
 123. Křižítka břichatá pravá (Lophozia ventricosa var. ventricosa)
 124. Křižítka protáhlá (Lophoziopsis longidens)
 125. Křižítka sudetská (Pseudolophozia sudetica)
 126. Křižítka vykrojená (Lophoziopsis excisa)
 127. Kýlnatka bažinná (Scapania paludicola)
 128. Kýlnatka drobná (Scapania curta)
 129. Kýlnatka hajní (Scapania nemorea)
 130. Kýlnatka stinná (Scapania umbrosa)
 131. Kýlnatka zavlažovaná (Scapania irrigua)
 132. Kýlnatka zvlněná (Scapania undulata)
 133. Lazovec čistý (Pseudoscleropodium purum)
 134. Lesklec čeřitý (Plagiothecium undulatum)
 135. Lesklec dlouholistý (Plagiothecium latebricola)
 136. Lesklec dutolistý (Plagiothecium cavifolium)
 137. Lesklec křivolistý (Plagiothecium curvifolium)
 138. Lesklec lesní (Plagiothecium nemorale)
 139. Lesklec příjemný (Plagiothecium laetum)
 140. Lesklec svrasklý (Plagiothecium succulentum)
 141. Lesklec zubatý (Plagiothecium denticulatum)
 142. Lesklec zubatý vlnkatý (Plagiothecium denticulatum var. undulatum)
 143. Loděnka smáčklá (Taxiphyllum wissgrillii)
 144. Lžičník tupolistý (Nyholmiella obtusifolia)
 145. Mechovec Sommerfeltův (Campylophyllopsis sommerfeltii)
 146. Mechovec vápencový (Campylophyllopsis calcarea)
 147. Měchýřočepka hruškovitá (Physcomitrium pyriforme)
 148. Měchýřočepka široústá (Physcomitrium eurystomum)
 149. Měřík bodlavý (Plagiomnium cuspidatum)
 150. Měřík čeřitý (Plagiomnium undulatum)
 151. Měřík hvězdovitý (Mnium stellare)
 152. Měřík kulatoplodý (Rhizomnium pseudopunctatum)
 153. Měřík osténkatý (Mnium spinulosum)
 154. Měřík oválný (Plagiomnium ellipticum)
 155. Měřík pilovitý (Mnium marginatum)
 156. Měřík prostřední (Plagiomnium medium)
 157. Měřík příbuzný (Plagiomnium affine)
 158. Měřík tečkovaný (Rhizomnium punctatum)
 159. Měřík trnitý (Mnium spinosum)
 160. Měřík trsnatý (Mnium hornum)
 161. Měřík vyvýšený (Plagiomnium elatum)
 162. Měřík zobanitý (Plagiomnium rostratum)
 163. Nitkovec vlasovitý (Blepharostoma trichophyllum)
 164. Obrutka vykrojená (Marsupella emarginata)
 165. Omšenka ohrnutá (Anastrepta orcadensis)
 166. Palčice hrotitá (Tritomaria quinquedentata)
 167. Paprutka nicí (Pohlia nutans)
 168. Paprutka trpká (Pohlia cruda)
 169. Paprutka Wahlenbergova (Pohlia wahlenbergii)
 170. Pározub svinutý (Didymodon ferrugineus)
 171. Pározub tuhý (Didymodon rigidulus)
 172. Pařezovec křivolistý (Nowellia curvifolia)
 173. Pažitník stinný (Hylocomiastrum umbratum)
 174. Pěknice plstnatá (Trichocolea tomentella)
 175. Pérovec hřebenitý (Ptilium crista-castrensis)
 176. Plazivec obecný (Isothecium alopecuroides)
 177. Plazivec útlý (Isothecium myosuroides)
 178. Plevinka plazivá (Lepidozia reptans)
 179. Ploníček aloeovitý (Pogonatum aloides)
 180. Ploníček pohárovitý (Pogonatum urnigerum)
 181. Ploník horský (Polytrichastrum alpinum)
 182. Ploník chluponosný (Polytrichum piliferum)
 183. Ploník jalovcový (Polytrichum juniperinum)
 184. Ploník menší (Polytrichum perigoniale)
 185. Ploník obecný (Polytrichum commune)
 186. Ploník štíhlý (Polytrichum longisetum)
 187. Ploník tuhý (Polytrichum strictum)
 188. Ploník zanedbaný (Polytrichum pallidisetum)
 189. Ploník ztenčený (Polytrichum formosum)
 190. Plstnatec rašelinný (Helodium blandowii)
 191. Pobřežnice Neesova (Pellia neesiana)
 192. Pobřežnice obecná (Pellia epiphylla)
 193. Podhořanka plocholistá (Porella platyphylla)
 194. Poparka dlouhoštětá (Meesia longiseta)
 195. poparka třířadá (Meesia triquetra)
 196. Porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha)
 197. Potočník nízký (Hygroamblystegium humile)
 198. Potočník ponořený (Hygroamblystegium tenax)
 199. Potočník říční (Hygroamblystegium fluviatile)
 200. Pramenička obecná (Fontinalis antipyretica)
 201. Prchavička lesklá (Pseudephemerum nitidum)
 202. Prostozubka niťovitá (Pterigynandrum filiforme)
 203. Prstenatka plazivá (Platygyrium repens)
 204. Pruhovka nestálá (Rhabdoweisia fugax)
 205. Pruhovka vroubkovaná (Rhabdoweisia crenulata)
 206. Prutníček hruškovitý (Leptobryum pyriforme)
 207. Prutník (Bryum sp.)
 208. Prutník bledý (Bryum pallens)
 209. Prutník červenající (Bryum rubens)
 210. Prutník drnatý (Bryum caespiticium)
 211. Prutník hvězdovitý (Bryum pseudotriquetrum)
 212. Prutník hvězdovitý dvouletý (Bryum pseudotriquetrum var. bimum)
 213. Prutník chluponosný (Bryum capillare)
 214. Prutník chluponosný agg. (Bryum capillare agg.)
 215. Prutník moravský (Bryum moravicum)
 216. Prutník stříbřitý (Bryum argenteum)
 217. Prutník zední (Bryum radiculosum)
 218. Psízubec bradatý (Cynodontium strumiferum)
 219. Psízubec Bruntonův (Cynodontium bruntonii)
 220. Psízubec mnohoplodý (Cynodontium polycarpon)
 221. Rašeliník bradavčitý (Sphagnum papillosum)
 222. Rašeliník červený (Sphagnum rubellum)
 223. Rašeliník člunkolistý (Sphagnum palustre)
 224. Rašeliník Girgensohnův (Sphagnum girgensohnii)
 225. Rašeliník hnědý (Sphagnum fuscum)
 226. Rašeliník kostrbatý (Sphagnum squarrosum)
 227. Rašeliník křivolistý (Sphagnum fallax)
 228. Rašeliník lesklý (Sphagnum subnitens)
 229. Rašeliník měkký (Sphagnum molle)
 230. Rašeliník modřínový (Sphagnum contortum)
 231. Rašeliník ostrolistý (Sphagnum capillifolium)
 232. Rašeliník pětiřadý (Sphagnum quinquefarium)
 233. Rašeliník prostřední (Sphagnum magellanicum)
 234. Rašeliník splývavý (Sphagnum inundatum)
 235. Rašeliník statný (Sphagnum russowii)
 236. Rašeliník středový (Sphagnum centrale)
 237. Rašeliník střecholistý (Sphagnum affine)
 238. Rašeliník širolistý (Sphagnum platyphyllum)
 239. Rašeliník třásnitý (Sphagnum fimbriatum)
 240. Rašeliník tučný (Sphagnum auriculatum)
 241. Rašeliník tupolistý (Sphagnum obtusum)
 242. Rašeliník úzkolistý (Sphagnum angustifolium)
 243. Rašeliník Warnstorfův (Sphagnum warnstorfii)
 244. Rohozec trojlaločný (Bazzania trilobata)
 245. Rohozub nachový (Ceratodon purpureus)
 246. Rokyt (Hypnum reptile)
 247. Rokyt Andoův (Hypnum andoi)
 248. Rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme)
 249. Rokyt cypřišovitý vydutý (Hypnum cupressiforme var. lacunosum)
 250. Rokýtek obecný (Amblystegium serpens)
 251. Rokýtek vlhkomilný (Pseudocampylium radicale)
 252. Rokytnatka nejjemnější (Serpoleskea confervoides)
 253. Rokytnatka útlá (Pseudoamblystegium subtile)
 254. Rokytník skvělý (Hylocomium splendens)
 255. Rourkatec bradavčitý (Syntrichia papillosa)
 256. Rourkatec obecný (Syntrichia ruralis)
 257. Rourkatec poduškovitý (Syntrichia virescens)
 258. Rovnozub čárkovitý (Orthodontium lineare)
 259. Rožeňka dutolistá (Lejeunea cavifolia)
 260. Různolístek nestejnokřídlý (Heterocladium heteropterum)
 261. Různolístek nestejnokřídlý var. flaccidum (Heterocladium heteropterum var. flaccidum)
 262. Růžoprutník růžovitý (Rhodobryum roseum)
 263. Řásnice krátkozobá (Loeskeobryum brevirostre)
 264. Řetízkovec žilnatý (Pseudoleskeella nervosa)
 265. Sečovka Hatcherova (Barbilophozia hatcheri)
 266. Sečovka Kunzeova (Schljakovia kunzeana)
 267. Sečovka plavuňovitá (Barbilophozia lycopodioides)
 268. Sečovka štíhlá (Orthocaulis attenuatus)
 269. Sečovka vousatá (Barbilophozia barbata)
 270. Síťovenka poduškovitá (Coscinodon cribrosus)
 271. Sourubka hladká (Alleniella complanata)
 272. Sourubka tupolistá (Alleniella besseri)
 273. Srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)
 274. Srpnatka háčkovitá (Sanionia uncinata)
 275. Srpnatka mnohosnubná (Drepanocladus polygamus)
 276. Srpnatka plavuňovitá (Drepanocladus lycopodioides)
 277. Srpnatka splývavá (Warnstorfia fluitans)
 278. Srpnatka třířadá (Drepanocladus trifarius)
 279. Stejnozoubek mnohoplodý (Leskea polycarpa)
 280. Stěkovec mnohodílný (Riccardia multifida)
 281. Stěkovec prstnatý (Riccardia palmata)
 282. Stěkovec široký (Riccardia latifrons)
 283. Stěkovec vykrajovaný (Riccardia chamedryfolia)
 284. Straniplodka střídavolistá (Pleuridium subulatum)
 285. Straniplodka šídlovitá (Pleuridium acuminatum)
 286. Stromkovec ocáskovitý (Thamnobryum alopecurum)
 287. Struhatka zploštělá (Radula complanata)
 288. Sušinec pobřežní (Leptodictyum riparium)
 289. Svojnice nadmutá (Gymnocolea inflata)
 290. Šikoušek bezlistý (Buxbaumia aphylla)
 291. Širožebrec dlouholistý (Paraleucobryum longifolium)
 292. Štěrbovka skalní (Andreaea rupestris)
 293. Štěrbovka skalní var. rupestris (Andreaea rupestris var. rupestris)
 294. Štírovec dutolistý (Scorpidium scorpioides)
 295. Štírovec prostřední (Scorpidium cossonii)
 296. Šurpek bledý (Orthotrichum pallens)
 297. Šurpek číšovitý (Orthotrichum cupulatum)
 298. Šurpek hladkoplodý (Orthotrichum striatum)
 299. Šurpek chluponosný (Orthotrichum diaphanum)
 300. Šurpek nízký (Orthotrichum pumilum)
 301. Šurpek odchylný (Orthotrichum anomalum)
 302. Šurpek ohrnutý (Orthotrichum urnigerum)
 303. Šurpek otevřený (Orthotrichum patens)
 304. Šurpek tenkožeberný (Orthotrichum affine)
 305. Šurpek úhledný (Orthotrichum speciosum)
 306. Šurpek vlákénkatý (Orthotrichum lyellii)
 307. Šurpek žlutý (Orthotrichum stramineum)
 308. Těhovec bezžebrý (Hedwigia ciliata)
 309. Těhovec bezžebrý var. leucophaea (Hedwigia ciliata var. leucophaea)
 310. Tenkozubka válcovitá (Trichodon cylindricus)
 311. Termovka (Weissia sp.)
 312. Termovka kadeřavá (Weissia longifolia)
 313. Termovka zelená (Weissia controversa)
 314. Travník Schreberův (Pleurozium schreberi)
 315. Trněnka odstálá (Oxyrrhynchium hians)
 316. Trněnka prodloužená (Kindbergia praelonga)
 317. Trněnka pruhovaná (Eurhynchium striatum)
 318. Trněnka Schleicherova (Oxyrrhynchium schleicheri)
 319. Trněnka Zetterstedtova (Eurhynchium angustirete)
 320. Trsenka kopinatá (Liochlaena lanceolata)
 321. Ústěnka bledá (Solenostoma hyalinum)
 322. Ústěnka vroubená (Solenostoma gracillimum)
 323. Útlovláska obecná (Ditrichum heteromallum)
 324. Útlovláska zprohýbaná (Ditrichum flexicaule)
 325. Vijozub nachýlený (Tortella inclinata)
 326. Vijozub zkroucený (Tortella tortuosa)
 327. Vlahovka drnatá (Philonotis caespitosa)
 328. Vlahovka prameništní (Philonotis fontana)
 329. Vlahovka vápnomilná (Philonotis calcarea)
 330. Vlasolistec vlhkomilný (Tomentypnum nitens)
 331. Vousatěnka nehetnatá (Barbula unguiculata)
 332. Zásovník válcovitý (Oxystegus tenuirostris)
 333. Zdvojenka bělavá (Diplophyllum albicans)
 334. Zelenka hvězdovitá (Campylium stellatum)
 335. Zkrutek vláhojevný (Funaria hygrometrica)
 336. Zobanitka jehlicovitá (Rhynchostegium riparioides)
 337. Zobanitka zední (Rhynchostegium murale)
 338. Zoubkočepka jehlovitá (Racomitrium aciculare)
 339. Zoubkočepka kosmatá (Racomitrium lanuginosum)
 340. Zoubkočepka maloplodá (Racomitrium microcarpon)
 341. Zoubkočepka různořadá (Racomitrium heterostichum)
 342. Zoubkočepka sudetská (Racomitrium sudeticum)
 343. Zoubkočepka svazčitá (Racomitrium fasciculare)
 344. Zpeřenka jedlová (Abietinella abietina)
 345. Zpeřenka ozdobná (Thuidium recognitum)
 346. Zpeřenka Philibertova (Thuidium assimile)
 347. Zpeřenka půvabná (Thuidium delicatulum)
 348. Zpeřenka tamaryšková (Thuidium tamariscinum)
 349. Zploštělec sleziníkový (Homalia trichomanoides)
 350. Žilnatka převislá (Antitrichia curtipendula)

 

3.2) Abecední seznam mechorostů Vysočiny podle vědeckých jmen

Zatím se nejedná o kompletní seznam všech mechorostů Vysočiny. Jsou zde uvedeny pouze druhy zjištěné při průzkumech v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny.

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 1. Abietinella abietina - Zpeřenka jedlová
 2. Alleniella besseri - Sourubka tupolistá
 3. Alleniella complanata - Sourubka hladká
 4. Amblystegium serpens - Rokýtek obecný
 5. Anastrepta orcadensis - Omšenka ohrnutá
 6. Andreaea rupestris - Štěrbovka skalní
 7. Andreaea rupestris var. rupestris - Štěrbovka skalní var. rupestris
 8. Aneura maxima - Bezžilka největší
 9. Anomodon attenuatus - Klaminka ztenčená
 10. Anomodon longifolius - Klaminka dlouholistá
 11. Anomodon viticulosus - Klaminka keříčkovitá
 12. Antitrichia curtipendula - Žilnatka převislá
 13. Atrichum undulatum - Bezvláska vlnkatá
 14. Aulacomnium androgynum - Klamonožka hlávkoplodá
 15. Aulacomnium palustre - Klamonožka bahenní
 16. Barbilophozia barbata - Sečovka vousatá
 17. Barbilophozia hatcheri - Sečovka Hatcherova
 18. Barbilophozia lycopodioides - Sečovka plavuňovitá
 19. Barbula unguiculata - Vousatěnka nehetnatá
 20. Bazzania trilobata - Rohozec trojlaločný
 21. Blasia pusilla - Jamuška drobná
 22. Blepharostoma trichophyllum - Nitkovec vlasovitý
 23. Brachytheciastrum velutinum - Baňatka aksamitová
 24. Brachythecium albicans - Baňatka bělavá
 25. Brachythecium campestre - Baňatka ladní
 26. Brachythecium glareosum - Baňatka štěrková
 27. Brachythecium mildeanum - Baňatka Mildeova
 28. Brachythecium rivulare - Baňatka potoční
 29. Brachythecium rutabulum - Baňatka obecná
 30. Brachythecium salebrosum - Baňatka draslavá
 31. Brachythecium tommasinii - Baňatka Tommasiniho
 32. Breidleria pratensis - Jílovka luční
 33. Bryoerythrophyllum recurvirostrum - Klenice načervenalá
 34. Bryum argenteum - Prutník stříbřitý
 35. Bryum caespiticium - Prutník drnatý
 36. Bryum capillare - Prutník chluponosný
 37. Bryum capillare agg. - Prutník chluponosný agg.
 38. Bryum moravicum - Prutník moravský
 39. Bryum pallens - Prutník bledý
 40. Bryum pseudotriquetrum - Prutník hvězdovitý
 41. Bryum pseudotriquetrum var. bimum - Prutník hvězdovitý dvouletý
 42. Bryum radiculosum - Prutník zední
 43. Bryum rubens - Prutník červenající
 44. Bryum sp. - Prutník
 45. Buxbaumia aphylla - Šikoušek bezlistý
 46. Callicladium haldanianum - Dřevomilka různolistá
 47. Calliergon cordifolium - Bařinatka srdčitá
 48. Calliergon giganteum - Bařinatka obrovská
 49. Calliergonella cuspidata - Károvka hrotitá
 50. Calliergonella lindbergii - Károvka Lindbergova
 51. Calypogeia fissa - Kryjnice zaříznutá
 52. Calypogeia integristipula - Kryjnice Meylanova
 53. Calypogeia neesiana - Kryjnice Neesova
 54. Calypogeia sp. - Kryjnice
 55. Calypogeia suecica - Kryjnice švédská
 56. Campylium stellatum - Zelenka hvězdovitá
 57. Campylophyllopsis calcarea - Mechovec vápencový
 58. Campylophyllopsis sommerfeltii - Mechovec Sommerfeltův
 59. Campylopus introflexus - Křivonožka vehnutá
 60. Cephalozia bicuspidata - Křepenka dvoulaločná
 61. Cephalozia leucantha - Křepenka bledá
 62. Cephalozia lunulifolia - Křepenka prostřední
 63. Cephaloziella divaricata - Drobnička Starkeova
 64. Cephaloziella elachista - Drobnička něžná
 65. Cephaloziella hampeana - Drobnička Hampeova
 66. Cephaloziella rubella - Drobnička načervenalá
 67. Cephaloziella sp. - Drobnička
 68. Cephaloziella stellulifera - Drobnička hvězdovitá
 69. Ceratodon purpureus - Rohozub nachový
 70. Cirriphyllum piliferum - Hájovka chluponosná
 71. Climacium dendroides - Drabík stromkovitý
 72. Conardia compacta - Konardia hustotrsá
 73. Coscinodon cribrosus - Síťovenka poduškovitá
 74. Cynodontium bruntonii - Psízubec Bruntonův
 75. Cynodontium polycarpon - Psízubec mnohoplodý
 76. Cynodontium strumiferum - Psízubec bradatý
 77. Dicranella heteromalla - Dvouhroteček různotvárný
 78. Dicranella rufescens - Dvouhroteček naryšavělý
 79. Dicranella schreberiana - Dvouhroteček Schreberův
 80. Dicranella staphylina - Dvouhroteček hroznovitý
 81. Dicranodontium denudatum - Dvouhrotcovka lámavá
 82. Dicranoweisia cirrata - Křídlečka zprohýbaná
 83. Dicranum bonjeanii - Dvouhrotec bahenní
 84. Dicranum flagellare - Dvouhrotec výhončitý
 85. Dicranum fulvum - Dvouhrotec hnědožlutý
 86. Dicranum montanum - Dvouhrotec chlumní
 87. Dicranum polysetum - Dvouhrotec čeřitý
 88. Dicranum scoparium - Dvouhrotec chvostnatý
 89. Dicranum tauricum - Dvouhrotec tuhý
 90. Dicranum viride - Dvouhrotec zelený
 91. Didymodon ferrugineus - Pározub svinutý
 92. Didymodon rigidulus - Pározub tuhý
 93. Dichodontium pellucidum - Klanozubka prosvítavá
 94. Diphyscium foliosum - Krčanka listnatá
 95. Diplophyllum albicans - Zdvojenka bělavá
 96. Ditrichum flexicaule - Útlovláska zprohýbaná
 97. Ditrichum heteromallum - Útlovláska obecná
 98. Drepanocladus lycopodioides - Srpnatka plavuňovitá
 99. Drepanocladus polygamus - Srpnatka mnohosnubná
 100. Drepanocladus trifarius - Srpnatka třířadá
 101. Encalypta streptocarpa - Čepičatka točivá
 102. Encalypta vulgaris - Čepičatka obecná
 103. Eurhynchium angustirete - Trněnka Zetterstedtova
 104. Eurhynchium striatum - Trněnka pruhovaná
 105. Fissidens adianthoides - Krondlovka netíkovitá
 106. Fissidens bryoides - Krondlovka prutníkovitá
 107. Fissidens dubius - Krondlovka klamná
 108. Fissidens taxifolius - Krondlovka tisolitá
 109. Fontinalis antipyretica - Pramenička obecná
 110. Frullania dilatata - Kovanec plochý
 111. Funaria hygrometrica - Zkrutek vláhojevný
 112. Grimmia donniana - Děrkavka Donnova
 113. Grimmia hartmanii - Děrkavka Hartmanova
 114. Grimmia longirostris - Děrkavka dlouhozobá
 115. Grimmia muehlenbeckii - Děrkavka Mühlenbeckova
 116. Grimmia ovalis - Děrkavka vejčitá
 117. Grimmia pulvinata - Děrkavka poduškovitá
 118. Grimmia trichophylla - Děrkavka chluponosná
 119. Gymnocolea inflata - Svojnice nadmutá
 120. Hamatocaulis vernicosus - Srpnatka fermežová
 121. Hedwigia ciliata - Těhovec bezžebrý
 122. Hedwigia ciliata var. leucophaea - Těhovec bezžebrý var. leucophaea
 123. Helodium blandowii - Plstnatec rašelinný
 124. Herzogiella seligeri - Kornice slezská
 125. Heterocladium heteropterum - Různolístek nestejnokřídlý
 126. Heterocladium heteropterum var. flaccidum - Různolístek nestejnokřídlý var. flaccidum
 127. Homalia trichomanoides - Zploštělec sleziníkový
 128. Homalothecium lutescens - Hedvábitec žlutý
 129. Homalothecium sericeum - Hedvábitec pravý
 130. Hygroamblystegium fluviatile - Potočník říční
 131. Hygroamblystegium humile - Potočník nízký
 132. Hygroamblystegium tenax - Potočník ponořený
 133. Hygrohypnella ochracea - Břehovec hlínožlutý
 134. Hylocomiastrum umbratum - Pažitník stinný
 135. Hylocomium splendens - Rokytník skvělý
 136. Hymenoloma crispulum - Křídlečka kadeřavá
 137. Hypnum andoi - Rokyt Andoův
 138. Hypnum cupressiforme - Rokyt cypřišovitý
 139. Hypnum cupressiforme var. lacunosum - Rokyt cypřišovitý vydutý
 140. Hypnum reptile - Rokyt
 141. Chiloscyphus coadunatus - Křehutka dvouzubá
 142. Chiloscyphus cuspidatus - Křehutka špičatá
 143. Chiloscyphus minor - Křehutka menší
 144. Chiloscyphus polyanthos - Křehutka obecná pravá
 145. Chiloscyphus profundus - Křehutka různolistá
 146. Isothecium alopecuroides - Plazivec obecný
 147. Isothecium myosuroides - Plazivec útlý
 148. Kindbergia praelonga - Trněnka prodloužená
 149. Lejeunea cavifolia - Rožeňka dutolistá
 150. Lepidozia reptans - Plevinka plazivá
 151. Leptobryum pyriforme - Prutníček hruškovitý
 152. Leptodictyum riparium - Sušinec pobřežní
 153. Leskea polycarpa - Stejnozoubek mnohoplodý
 154. Leucobryum glaucum - Bělomech sivý
 155. Leucobryum juniperoideum - Bělomech skalní
 156. Leucodon sciuroides - Bělozubka ocáskovitá
 157. Liochlaena lanceolata - Trsenka kopinatá
 158. Loeskeobryum brevirostre - Řásnice krátkozobá
 159. Lophozia ventricosa - Křižítka břichatá
 160. Lophozia ventricosa var. silvicola - Křižítka břichatá lesní
 161. Lophozia ventricosa var. ventricosa - Křižítka břichatá pravá
 162. Lophoziopsis excisa - Křižítka vykrojená
 163. Lophoziopsis longidens - Křižítka protáhlá
 164. Marchantia polymorpha - Porostnice mnohotvárná
 165. Marsupella emarginata - Obrutka vykrojená
 166. Meesia longiseta - Poparka dlouhoštětá
 167. Meesia triquetra - poparka třířadá
 168. Metzgeria conjugata - Kroknice spojená
 169. Metzgeria furcata - Kroknice vidličnatá
 170. Mnium hornum - Měřík trsnatý
 171. Mnium marginatum - Měřík pilovitý
 172. Mnium spinosum - Měřík trnitý
 173. Mnium spinulosum - Měřík osténkatý
 174. Mnium stellare - Měřík hvězdovitý
 175. Nowellia curvifolia - Pařezovec křivolistý
 176. Nyholmiella obtusifolia - Lžičník tupolistý
 177. Orthocaulis attenuatus - Sečovka štíhlá
 178. Orthodontium lineare - Rovnozub čárkovitý
 179. Orthotrichum affine - Šurpek tenkožeberný
 180. Orthotrichum anomalum - Šurpek odchylný
 181. Orthotrichum cupulatum - Šurpek číšovitý
 182. Orthotrichum diaphanum - Šurpek chluponosný
 183. Orthotrichum lyellii - Šurpek vlákénkatý
 184. Orthotrichum pallens - Šurpek bledý
 185. Orthotrichum patens - Šurpek otevřený
 186. Orthotrichum pumilum - Šurpek nízký
 187. Orthotrichum speciosum - Šurpek úhledný
 188. Orthotrichum stramineum - Šurpek žlutý
 189. Orthotrichum striatum - Šurpek hladkoplodý
 190. Orthotrichum urnigerum - Šurpek ohrnutý
 191. Oxyrrhynchium hians - Trněnka odstálá
 192. Oxyrrhynchium schleicheri - Trněnka Schleicherova
 193. Oxystegus tenuirostris - Zásovník válcovitý
 194. Paludella squarrosa - Bažinník kostrbatý
 195. Palustriella commutata - Hrubožebrec proměnlivý
 196. Palustriella decipiens - Hrubožebrec tuhý
 197. Paraleucobryum longifolium - Širožebrec dlouholistý
 198. Pellia epiphylla - Pobřežnice obecná
 199. Pellia neesiana - Pobřežnice Neesova
 200. Philonotis caespitosa - Vlahovka drnatá
 201. Philonotis calcarea - Vlahovka vápnomilná
 202. Philonotis fontana - Vlahovka prameništní
 203. Physcomitrium eurystomum - Měchýřočepka široústá
 204. Physcomitrium pyriforme - Měchýřočepka hruškovitá
 205. Plagiochila asplenioides - Kapraďovka sleziníkovitá
 206. Plagiochila porelloides - Kapraďovka podhořankovitá
 207. Plagiomnium affine - Měřík příbuzný
 208. Plagiomnium cuspidatum - Měřík bodlavý
 209. Plagiomnium elatum - Měřík vyvýšený
 210. Plagiomnium ellipticum - Měřík oválný
 211. Plagiomnium medium - Měřík prostřední
 212. Plagiomnium rostratum - Měřík zobanitý
 213. Plagiomnium undulatum - Měřík čeřitý
 214. Plagiothecium cavifolium - Lesklec dutolistý
 215. Plagiothecium curvifolium - Lesklec křivolistý
 216. Plagiothecium denticulatum - Lesklec zubatý
 217. Plagiothecium denticulatum