Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Odborné semináře

Přírodní rozmanitost a ochrana přírody na Vysočině

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny byly ve spolupráci s Centrem ochrany přírody ZO ČSOP Kněžice uspořádány tři semináře zaměřené na prezentaci nových poznatků o druhovém bohatství Kraje Vysočina a moderních trendů v současné ochraně přírody. Semináře se konaly v Telči, v objektu výukového střediska Stavební fakulty pražské ČVUT, které akci poskytlo skvělé zázemí. Akce navazovaly na již tradiční semináře pořádané od roku 2008 Centrem ochrany přírody ZO ČSOP Kněžice. Cílem seminářů bylo pokračovat v tradici setkávání širokého fóra odborníků a úředníků pracujících v různých orgánech ochrany přírody, nevládních organizacích, muzeích, výzkumných ústavech a univerzitách.

 

Na semináři 23. a 24. března 2017 byly prezentovány tyto příspěvky:

 • Trendy v rozšíření vzácných a ohrožených rostlin na Vysočině aneb Červený seznam spěje do finále – Libor Ekrt, Luděk Čech, Ester Ekrtová, Jiří Juřička, Jana Jelínková
 • Mechorosty skal na Vysočině – Svatava Kubešová
 • Červený seznam rašeliništních mechorostů Vysočiny – Táňa Štechová, Eva Holá
 • Suchozemští stejnonožci, mnohonožky a stonožky Kraje Vysočina: aktuální stav a zajímavosti výzkumu – Karel Tajovský
 • Co víme o žížalách Kraje Vysočina – Václav Pižl
 • Vážky Kraje Vysočina – Václav Křivan
 • Přírodní rozmanitost Vysočiny: Mravenci – Klára Bezděčková
 • Přírodní rozmanitost Vysočiny: Sekáči – Pavel Bezděčka
 • Pavouci Kraje Vysočina – Aleš Jelínek
 • Změny v druhové diverzitě motýlů Středního Pojihlaví za posledních 100 let – Jan Šumpich
 • Střevlíci, tesaříci a rákosníčci Kraje Vysočina – Václav Křivan
 • Ptáci Vysočiny – Vojtěch Kodet
 • Výskyt užovky podplamaté v EVL Údolí Jihlavy – Antonín Krása
 • Postřehy z monitoringu tůní v CHKO Žďárské vrchy – Petra Doležalová
 • Floristický objev sezóny 2016: Knížecí seč v údolí Rokytné – Ester Ekrtová, Libor Ekrt
 • „Zapomenuté“ lokality: dá se s tím něco dělat? – Petr Hesoun
 • Makromycety rašelinišť I. – Marek Brom
 • Výzkum struktury společenstva obojživelníků v lokalitě Jarošovský Kacíř – Richard Kabelka
 • Pozvolná revitalizace mokřadů nad Rančířovským Okrouhlíkem – Jaromír Maštera
 • Českomoravský štěrk a.s.: představení aktivit společnosti v oblasti ochrany přírody v pískovnách a lomech – Kamila Botková

 

Na semináři 17. a 18. března 2016 byly prezentovány tyto příspěvky:

 • Novinky z údolí Oslavy – Jan Roleček
 • Mechorosty - první přiblížení – Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Jana Procházková, Markéta Táborská
 • Nové nálezy rašeliništních mechorostů na Vysočině aneb jaké plody přináší management – Táňa Stechová, Eva Holá
 • Pobřežnice jednokvětá (Littorella uniflora) na Vysočině – Jan Kolář
 • Podmrvka hadcová na Mohelně: extrémně vzácný druh na extrémním stanovišti – Libor Ekrt
 • První výsledky obnovy mokřadních lokalit v rámci projektů "Biodiverzita I, II" a "Bekasina" – Ester Ekrtová, Petr Hesoun, Vojtěch Kodet
 • Ochranářský management a asanační zásahy v MZCHÚ s ohledem na vzácnou a ohroženou mykobiotu – Marek Brom
 • Mělké frézování povrchu podmáčené louky v porostu s převažující chrasticí v PR Meandry Svratky u Milov v CHKO Žďárské vrchy – Kamila Juřičková
 • Ošklivé nežádoucí hromady nebo významný biotop? – Jaromír Maštera
 • Půdní roztoči - pancířníci (Acari: Oribatida) Kraje Vysočina - současný stav poznání – Josef Starý
 • Žížaly (Lumbricidae) Kraje Vysočina - současný stav poznání – Václav Pižl
 • Suchozemští stejnonožci, mnohonožky a stonožky Kraje Vysočina - současný stav poznání – Karel Tajovský
 • Společenstva mravenců nelesních rašelinišť v centrální části Českomoravské vrchoviny – Klára Bezděčková
 • Přírodní rozmanitost Vysočiny: brouci – Václav Křivan
 • Fraktální ochrana přírody – Vojtěch Kodet, Tomáš Krásenský
 • Nejvýznamnější ornitologické objevy na Vysočině v roce 2015 – Vojtěch Kodet
 • Program péče o bobra evropského – Jitka Uhlíková
 • Záchrana společenstev suchých trávníků v údolí Vápovky – Kateřina Poledníková
 • Jak se žije v laguně… – Tomáš Blažek, Jaromír Maštera
 • Jak mizí kuňka obecná na Vysočině – Jana Matrková
 • Příprava komentovaného červeného seznamu vzácných a ohrožených rostlin Vysočiny – Libor Ekrt, Luděk Čech, Jiří Juřička, Jana Jelínková, Ester Ekrtová

 

Na semináři 29. a 30. ledna 2015 byly prezentovány tyto příspěvky:

 • Ekologie a paleoekologie slatiništní malakofauny – Michal Horsák
 • Reliktní vrkoči na Vysočině: ekologie, výskyt a management – Věra Horsáková
 • Eubria palustris: relikt bazických pramenišť objeven na Českomoravské vrchovině – Václav Křivan
 • Floristická inventarizace rašelinišť v rámci I. etapy projektu Biodiverzita - co prozradila o stavu lokalit – Ester Ekrtová, Libor Ekrt
 • Problematika mortality ptáků na elektrických vedeních – Vlasta Škorpíková
 • Zásahy na podporu vzácných druhů mechorostů – Ester Ekrtová, Táňa Štěchová, Eva Holá, Marek Brom
 • Zásahy a opatření na podporu vzácných a ohrožených druhů mechorostů rašelinišť - praktická část – Marek Brom
 • Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov – Ester Ekrtová, Vojtěch Kodet, Filip Lysák
 • Výsledky průzkumu pavouků v PR Chvojnov – Aleš Jelínek
 • Půdně zoologický průzkum PR Chvojnov – Karel Tajovský
 • Potřebují mravenci ochranu? – Klára Bezděčková, Pavel Bezděčka
 • Příprava záchranného programu pro krasce dubového v ČR – Martin Škorpík
 • Offroad jako nástroj trvale udržitelného managementu – Jan Dvořák
 • Bioindikační hodnota rákosníčků – příklad využítí brouků pro bioindikační účely – Václav Křivan
 • Jsou občanská sdružení pro přírodu pomoc nebo soužení? – Václav Prášek
 • Obnova Bezlesí v PR Hraniční louka - Orlické hory, pokračování – Alžběta Čejková
 • Zásahy a opatření na podporu ohrožené mykobioty krátkostébelných smilkových trávníků – Marek Brom
 • Mobilní aplikace pro sběr dat – Lenka Jeřábková
 • Přírodní rozmanitost Vysočiny: brouci – Václav Křivan

 

 

Terénní odborné semináře

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny byl ve spolupráci s Centrem ochrany přírody ZO ČSOP Kněžice uspořádán "Terénní odborný seminář České arachnologické společnosti" zaměřený na arachnologicky významnou oblast Kraje Vysočina na jihovýchodním Třebíčsku. Zázemí pro seminář, který se konal ve dnech 26. - 29. 5. 2016, poskytlo školicí středisko Ústavu biologie obratlovců AV ČR na Mohelnském mlýně.

Dokumenty ke stažení